Skoči do osrednje vsebine

Usposabljam.se 2024-2025

♦ Aktualno javno povabilo 

Želite usposobiti kandidate na delovnem mestu, preden se odločite glede njihove zaposlitve? Opravite usposabljanje, za katerega vam lahko povrnemo upravičene stroške. Tako spoznate bodoče sodelavce in preverite njihova znanja, veščine in spretnosti v delovnem okolju. Povabilo je odprto od 14. 3. 2024 do porabe sredstev, najdlje do 31. 3. 2025.

Javno povabilo vsebuje programa Usposabljanje na delovnem mestu UDM+ in Usposabljamo lokalno.

Javno povabilo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+). Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.evropskasredstva.si

Kaj vam omogoča povabilo?

Usposabljanje kandidatov
Na konkretnem delovnem mestu v vašem delovnem okolju.

Povračilo upravičenih stroškov

 • 955 EUR za usposabljanje 3 mesece,
 • 1.230 EUR za usposabljanje 4 mesece za deficitarne poklice ali
 • samo zdravniški pregled udeleženca.

Vključevanje kandidatov
Brezposelni v evidenci ZRSZ.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb
Elektronsko od 14.3.2024 do porabe sredstev, najdlje do 31.3.2025.

Portal za delodajalce

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Objava povabila 
7.3.2024

Besedilo javnega povabila

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
11,67 milijona EUR

Vir financiranja
Evropski socialni sklad Plus in proračun Republike Slovenije (MDDSZ)

Predvideno število vključitev
3.684 brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe. 

Besedilo javnega povabila 

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na
Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (6. poglavje).
   

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.3.2025 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov.

Oddate lahko več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsa usposabljanja iz predhodne že zaključena in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključku usposabljanj.

Zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev lahko povabilo predčasno zapremo. Obvestilo objavimo na spletni strani.
 

Odpiranja prejetih ponudb so običajno enkrat na teden in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj.

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

V postopku obravnave ponudb na Zavodu najprej preverimo izpolnjevanje pogojev in meril ter ustreznost vsebine predlaganih usposabljanj.

Če delodajalci izpolnjujete pogoje in merila ter je program vsebinsko ustreznen, se obravnava ponudbe nadaljuje z napotitvijo oseb oziroma njihovim izborom. Obvestilo o sprejemu ponudbe izdamo po izboru oseb za vključitev. Takrat vas tudi pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja. Več o tem najdete v 9. poglavju javnega povabila.

Poglejte Seznam izbranih ponudnikov.
 

V program UDM+ vključujemo brezposelne, ki so prijavljeni v naši evidenci in so:

 • dolgotrajno brezposelni (prijavljeni v naši evidenci najmanj 12 mesecev),
 • starejši od 50 let,
 • nižje izobraženi (srednješolsko ali manj) ali
 • brezposelni z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti (prejemniki denarne socialne pomoči pri centru za socialno delo, invalidi ali Romi).

V program Usposabljamo lokalno vključujemo brezposelne, ki so: 

 • prijavljeni v naši evidenci najmanj 3 mesece.

V usposabljanje ne morete vključiti brezposelne osebe, ki je:

 • bila v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri vas zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali v delovni preizkus,
 • lastnik ali solastnik ali ustanovitelj tega poslovnega subjekta ali ga tudi osebno vodi ali ima v tem poslovnem subjektu status prokurista.
   

Delodajalci lahko spoznate brezposelne v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. 

Za izvedeno usposabljanje vam na podlagi predloženih dokazil povrnemo upravičene stroške. Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 4 mesece, kadar poteka na področju deficitarnih poklicev, ki so opredeljeni po naših območnih službah v javnem povabilu (1. poglavje).

Delodajalci ste dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor. Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v predpisanem obsegu:

 • najmanj 90 ur pri 3-mesečnem usposabljanju ali
 • najmanj 120 ur pri 4-mesečnem usposabljanju za deficitarne poklice.

Udeleženec se usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se usposabljanje ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Udeležencem za dejansko udeležbo na usposabljanju mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatka za aktivnost in za prevoz (potne stroške).

Usposabljanje mora potekati na območju Slovenije.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnice programov usposabljanja

 

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Obvestilo o sprejetju ponudbe prejmete po zaključenem izboru brezposelnih, ki smo jih napotili k vam. Takrat vas pozovemo k podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja.

Ne spreglejte bistvenih informacij o povračilu upravičenih stroškov pri izvedbi usposabljanja na delovnem mestu.

Povrnemo vam:

 • standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca ali pa
 • samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda za udeleženca.

Usposabljanje

Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca – na podlagi ocenjene vrednosti stroškov znaša:

 • 955 EUR, če usposabljanje traja 3 mesece, ali
 • 1.230 EUR, če usposabljanje izjemoma traja 4 mesece za deficitarne poklice.

Zdravniški pregled

Delodajalci ste upravičeni do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda, ki ste ga plačali, četudi:

 • se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda, ali
 • se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu ni vključila v usposabljanje.

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek povrnemo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca. Pod posebnimi pogoji je delodajalec iz navedenih sektorjev izjemoma upravičen do standardnega stroška izvedbe usposabljanja.

Udeleženci usposabljanja

Za dejansko udeležbo na usposabljanju jim mesečno za pretekli mesec izplačamo dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.

Podrobnejše informacije glede upravičenih stroškov so v 12. poglavju javnega povabila.
 

Podlaga za izplačilo upravičenih stroškov so vsa predložena in ustrezna dokazila.

Dokazila, ki ste nam jih dolžni posredovati za vsakega udeleženca, so odvisna od upravičenega stroška.

Oddaja dokazil

Vsa dokazila oddate na Portalu za delodajalce

kopijo zdravniškega spričevala – oddate pred pričetkom usposabljanja udeleženca,

Listo prisotnosti udeleženca in evidenco ur mentorja – oddajate mesečno

Navodila za oddajo liste prisotnosti na portalu

Poročilo o uspešnosti udeleženca – oddate ob zaključku usposabljanja

Navodila za oddajo Poročila o uspešnosti na portalu

Kopijo računa za opravljen zdravniški pregled, ki navaja ime udeleženca (izjemoma)

Kopijo dokazila o plačilu računa za opravljen zdravniški pregled (izjemoma)

Navodila za oddajo dokazil o opravljenem zdravniškem pregledu na portalu

kopijo pogodbe, sklenjene z zunanjim mentorjem – oddate ob podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja (izjemoma samo za delodajalce iz navedenih sektorjev SKIS, ki uveljavljate standardni strošek izvedbe usposabljanja).

Podrobnejše informacije glede dokazil in načina uveljavljanja upravičenih stroškov so v poglavju 11 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi z nami.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE