Skoči do osrednje vsebine

Hitrejši vstop mladih na trg dela

♦ Aktualno javno povabilo

Pridobite mesečno subvencijo v višini 300 do 420 EUR za zaposlitev brezposelnih mladih do 29. leta starosti. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas. Zagotovite tudi mentorstvo ter usposabljanje ali izobraževanje za novozaposlenega in mentorja. Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc. Povabilo je podaljšano do 31. marca 2024.

Namen povabila je predvsem spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju mladih za nedoločen čas, kar dolgoročno krepi njihovo odpornost na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz. Z zagotavljanjem pridobivanja zlasti digitalnih veščin spodbujamo tudi pridobivanje kompetenc tako pri mladih kot njihovih mentorjih. 

 

Dodana vrednost subvencionirane zaposlitve

Vsaki vključeni osebi zagotovite izkušenega mentorja (najmanj 3 leta delovnih izkušenj), ki osebo spremlja med zaposlitvijo.

Vlogo mentorja lahko prevzamejo vaši zaposleni ali vi kot samozaposleni, ki ima z nami sklenjeno pogodbo o subvencionirani zaposlitvi. 
 

Z namenom krepitve kompetenc vključeni osebi in mentorju zagotovite usposabljanje ali izobraževanje pri zunanjem izvajalcu v trajanju vsaj 30 pedagoških ur za posameznika. 

Zaželeno je pridobivanje digitalnih kompetenc.

Oseba in mentor se lahko udeležita različnih usposabljanj ali izobraževanj, lahko tudi več krajših.

Na voljo so številna usposabljanja ali izobraževanja, nekatera med njimi so zbrana na državnem portalu: Kam po znanje.
 

Znesek mesečne subvencije se zviša za 70 EUR, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 

Kaj vam omogoča povabilo?

Subvencijo za zaposlitev 
Izplačuje se 18 mesecev:

 • od 300 EUR do 420 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom ali
 • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas, kadar zaposlite osebo v skladu z ustrezno odločbo.

Zvišano subvencijo

 • Za 70 EUR na mesec, če mlade vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb 
Od 1.2.2023 do porabe sredstev,
najdlje do 31.3.2024.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Zadnja sprememba
26.10.2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila 

Objava povabila
1.2.2023 (2. javno povabilo, odprto)

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
23,7 milijona EUR

Vir financiranja
Evropska unija iz instrumenta nextGenerationEU

Načrt za okrevanje in odpornost

Število vključitev
Okvirno 3.350 brezposelnih mladih 

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe. 

Besedilo javnega povabila (2. javno povabilo: odprto)

Odgovori na najpogostejša vprašanja

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled, 2. javno povabilo: odprto)

Obrazec Izjava mentorja (obvezna priloga k ponudbi, 2. javno povabilo: odprto)

Izjavo si naložite z našega spletišča, jo izpolnite, natisnete, podpišete in skenirano priložite ponudbi na portalu. 

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na
Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (6. poglavje).

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe preverite:

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Z objavo novega istoimenskega javnega povabila, drugega po vrsti, se oddaja ponudb nadaljuje od 1.2.2023.

Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.3.2024 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti realizirane vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 

Odpiranje ponudb je praviloma javno, razen če je število prispelih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se spremeni predvideni termin, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranja.

Ponudbe, ki jih predložite na javno povabilo, obravnavajo strokovne komisije na naših območnih službah praviloma enkrat na teden. 

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk.

Poglejte Seznam izbranih ponudnikov.
 

S pomočjo subvencije lahko zaposlite mlade, ki so pri nas prijavljeni v evidenci brezposelnih in so stari do vključno 29 let in 364 dni. 

Prednost pri vključevanju imajo brezposelni mladi iz ciljne skupine javnega povabila (ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin), za katere velja naslednje:

 • v zadnjih 2 letih še niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • so dlje časa prijavljeni v evidenci brezposelnih ali
 • se soočajo s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. 

Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna le na podlagi naše napotitve. 

Delodajalci lahko zaposlite brezposelne mlade na predvidenih delovnih mestih, ki ste jih predlagali v ponudbi na javno povabilo. 

V subvencionirano zaposlitev ne morete vključiti brezposelnih, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri vas zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
 • so lastniki, solastniki ali ustanovitelji vašega poslovnega subjekta ali ga tudi osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.
   

Od 300 EUR do 420 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom, in sicer:

 • 300 EUR na mesec (5.400 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev mlade brezposelne osebe do 29. leta starosti;
   
 • 360 EUR na mesec (6.480 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev mlade brezposelne osebe do 29. leta starosti, ki je hkrati:
  • prijavljena v evidenci brezposelnih najmanj 12 mesecev ali
  • ima (nedokončano ali končano) največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2);
    
 • 420 EUR na mesec (7.560 EUR za 18 mesecev) za zaposlitev mlade brezposelne osebe do 29. leta starosti, ki je:
  • prijavljena v evidenci brezposelnih najmanj 12 mesecev in
  • ima (nedokončano ali končano) največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2).

Sorazmerno nižja je subvencija za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur), kadar zaposlite osebo, ki v skladu z ustrezno odločbo lahko opravlja delo le krajši delovni čas. 

Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če novzaposlenega vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas.

Subvencijo vam izplačamo po pogodbi o dodelitvi sredstev (vzorec v javnem povabilu), za največ 18 zaporednih mesecev, v 18 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.
 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnica programa: mag. Martina Stanonik

Odgovori na najpogostejša vprašanja

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Potem ko je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi subvencije za zaposlitev izbranih kandidatov.

Ne spreglejte bistvenih informacij o uveljavljanju upravičenih stroškov pri subvencionirani zaposlitvi.

Po naslednjem postopku:

 1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).
   
 2. Nato kandidat, ki ste ga izbrali za zaposlitev (brezposelna oseba), z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.
   
 3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:
   
  • v 30 dneh potem, ko podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in
  • vsaj 1 dan potem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.
    
 4. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).
   
 5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih.
   
 6. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce.
   

Subvencijo za zaposlitev vam izplačamo v 18 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.

Izplačilo subvencije prejemate v skladu s podpisano pogodbo o dodelitvi sredstev, zato vam zahtevkov (eRačunov) ni treba oddajati.

Za izplačilo prve subvencije pošljete kopijo pogodbe o zaposlitvi na naš Portal za delodajalce. Izjemoma jo lahko oddate tudi po elektronski ali navadni pošti na naslov Centralne službe.

Subvencija za zaposlitev znaša:

 • od 300 EUR do 420 EUR za polni mesec in polni delovni čas, kadar osebe ne vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
   
 • od 370 EUR do 490 EUR za polni mesec in polni delovni čas, kadar osebo vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje,
   
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom (pri osebah z ustrezno odločbo).

Polni mesec zaposlitve pomeni:

 • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,
   
 • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, se poračuna ob izplačilu zadnje subvencije.

Kadar prvi in zadnji mesec nista polna meseca zaposlitve, se sorazmerni del za prvi mesec poračuna pri izplačilu zadnje subvencije.

Nakazila izvedemo na podlagi:

 • preverjanja prijave osebe v obvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
   
 • predložitve obrazca REK-1 pri Finančni upravi RS (FURS).

Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Prvo izplačilo prejmete v povprečju v 60 dneh po prvem polnem koledarskem mesecu zaposlitve, če REK oddate vsaj do 18. dne v mesecu.

Na primer: za zaposlitev s 15. 2. 2023 bo prvi polni mesec zaposlitve marec 2023. Plača za marec bo izplačana najkasneje do 18. 4. 2023, mesečna subvencija pa bo izplačana okoli 10. 6. 2023.

V skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev je rok za plačilo subvencije 120 dni od polnega koledarskega meseca zaposlitve. Za nepolni mesec zaposlitve (v tem primeru februar 2023) bo subvencija izplačana skupaj z izplačilom za zadnji mesec subvencionirane zaposlitve.

Ker se prvi obračun subvencije za prvi polni mesec zaposlitve pripravi in preveri ročno, ostali pa avtomatsko na podlagi križanja podatkov z uradno evidenco ZZZS in FURS, lahko med izplačilom 1. in 2. mesečne subvencije pride do enomesečnega zamika.

Podrobnejše informacije o uveljavljanju upravičenih stroškov so v poglavju 12 javnega povabila ter v sklenjeni pogodbi.
 

Dokazilo za izplačilo zadnje mesečne subvencije je Končno poročilo (na vpogled), v katerem so vam na voljo usmeritve za izpolnjevanje.

Končno poročilo izpolnite in oddate elektronsko na Portalu za delodajalce.

Poglejte si Navodila za oddajo končnega poročila na portalu.
 

Povezana vsebina

Hitrejši vstop mladih na trg dela

♦ Zaključeno javno povabilo – v izvajanju

Prvo javno povabilo za hitrejši vstop mladih na trg dela je bilo zaključeno 31. 1. 2023 zaradi izteka roka za oddajo ponudb.

Delodajalci, katerih ponudbe so bile sprejete na prvem javnem povabilu, še naprej izvajate subvencionirano zaposlitev in pogodbene obveznosti, kot je določeno v pogodbi o dodelitvi sredstev, ki ste jo sklenili z nami. 

Več informacij:

Besedilo javnega povabila (1. javno povabilo: zaprto)

Odgovori na vprašanja (1. javno povabilo: zaprto)

Seznam izbranih ponudnikov (1. javno povabilo: zaprto)

Preglejte več spodbud ...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE