Skoči do osrednje vsebine

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav

♦ Aktualno javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Programi se izvajajo na podlagi javnega povabila, ki je odprto od 18.9.2023 do razdelitve sredstev, najdlje do 31.3.2024. 

Javno povabilo smo objavili 11.9.2023 v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP, 33. in 34. člen, Uradni list RS, 95/2023). 

Spremembo javnega povabila smo objavili 30.10.2023 in velja od dne objave. Zajema naslednje:

 • razširjen seznam občin, ki so lahko naročnik programa javnih del – v prilogi javnega povabila (Tabela 1 in Tabela 2), seznam je pripravila Uprava za zaščito in reševanje,
 • manjšo spremembo dovoljenega števila udeležencev (izvajalci s 6 do vključno 10 zaposlenimi lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo programov javnih del za največ 3 brezposelne), 
 • skupna razpoložljiva sredstva so določena na ravni Zavoda do njihove razdelitve (odpravljene so kvote po območnih službah).

Poglejte celoten Seznam občin iz priloge javnega povabila.

 

Javna dela spodbujajo aktivnost oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih, za pomoč prizadetim občinam pri odpravi posledic poplav in plazov, hkrati pa omogočajo socialno in delovno vključenost udeležencev programov ter prispevajo k ohranitvi in razvoju novih delovnih sposobnosti.

Izvajalci javnih del ste lahko neprofitni delodajalci, ki vam je naročnik programa javnega dela izkazal javni interes in ste bili na podlagi predložene ponudbe izbrani na javnem povabilu. Za kandidiranje morate izpolnjevati vse pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu. 

Naročnik programa je lahko:

 • občina s seznama občin, ki je priloga javnemu povabilu, v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov javnih del,
 • pristojno ministrstvo ali, glede na vsebino progama javnega dela,
 • ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija. 

V programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov, izhajajo pa iz Kataloga programov javnih del za leti 2023 in 2024 ter veljavnega Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Izvajanje programov poteka najdlje do 31.12.2024.

Povabilo vam omogoča ...

Zaposlitev kandidatov
Vključitev oseb, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih (ne glede na trajanje brezposelnosti in raven izobrazbe).

Vključitev lahko traja največ eno leto, najdlje do 31.12.2024.

Sofinanciranje stroškov zaposlitve
V skladu z določili 34. člena ZIUOPZP so zagotovljena sredstva za plače udeležencev v celoti, za prevoz, prehrano, predhodni zdravniški pregled in morebitno odpravnino.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb
Elektronsko od 18.9.2023, do razdelitve sredstev, najkasneje do 31.3.2024. 
Portal za delodajalce

Obravnava ponudb
Odpiranje je praviloma javno.
Termini odpiranja ponudb

Seznam izbranih ponudnikov

Sprememba povabila
30.10.2023
Besedilo javnega povabila

Objava povabila
11.9.2023

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
Skupaj 5,6 milijona EUR za leti 2023 in 2024 

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije

Seznam prejemnikov sredstev

Predvideno število vključitev
Okvirno 220 brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Katalog programov javnih del

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov se izvajajo v skladu s potrebami prizadetih občin na naslednjih področjih, ki so predvidena z veljavnim Katalogom programov javnih del:

 • kmetijstvo (ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi),
 • okolje in prostor (varstvo okolja, ohranjanje narave, upravljanje voda in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja, urejanje in vzdrževanje javnih površin in občinskih cest),
 • socialno varstvo (pomoč starejšim in invalidom, socialno vključevanje posebej ranljivih skupin),
 • drugi programi javnih del (pomoč pri izvajanju programov za občane, pomoč pri elementarnih nesrečah).

Poglejte celoten Katalog programov javnih del za leti 2023 in 2024.

Razširjen seznam občin

Za vsak program javnega dela mora obstajati javni interes, ki ga izvajalcu zagotovi naročnik programa javnega dela.

Naročnik programa je lahko občina s seznama občin, ki je priloga javnemu povabilu. 

Vključuje:

 • Seznam močno prizadetih občin (Tabela 1) in
 • Seznam prizadetih občin (Tabela 2).

Poglejte celoten Seznam občin iz priloge javnega povabila.

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje razpoložljiva sredstva, pogoje in postopek sodelovanja, navodila za pripravo ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, obrazce in dokazila za povračilo stroškov, roke in vzorec pogodbe o izvedbi programa, ki jo sklenemo z izvajalcem. 

Sredstva za izvedbo programa so določena kot skupna razpoložljiva sredstva na ravni Zavoda. 

Besedilo javnega povabila

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate na Portalu za delodajalce.

Obrazec Izjava naročnika programa javnega dela (izpolni in podpiše naročnik javnega dela, ki je izkazal javni interes)

Izpolnjeno in podpisano izjavo v skenirani obliki obvezno priložite ponudbi na portalu. 

Pri prijavi programa javnih del z izkazanim javnim interesom več naročnikov priložite izjavo vsakega naročnika posebej. 

Na voljo so vam Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate. 
 

Oddajte ponudbo ...

Upravičeni stroški izvedbe programa

Na Zavodu zagotavljamo sredstva za:

 • plače udeležencev v celoti (v skladu z določili 34. člena ZIUOPZP),
 • prehrano med delom,
 • prevoz na delo in z dela,
 • dejanske stroške predhodnega zdravniškega pregleda,
 • odpravnine ob upokojitvi pod pogoji, ki jih določa delovnopravna zakonodaja.

Izvajalci javnih del zagotovite preostala sredstva:

 • za udeležence programa (plačilo regresa za letni dopust, kritje drugih stroškov dela v skladu z delovnopravno zakonodajo) ter
 • za pokrivanje materialnih stroškov (skupaj s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programa javnih del). 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede prijave


Centralna služba

Skrbnica programa

mag. Iris Lojevec

 

Pošljite sporočilo!

Pomoč pri prijavi na povabilo


Pisarne za delodajalce

Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.

 

 

Poiščite najbližjo pisarno!

Ste bili izbrani na javnem povabilu?

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za januar 2024 omogočili vnos zahtevkov do 7.2.2024 in zagotovili izplačilo 15.2.2024.

Za proračunske uporabnike, ki boste oddali zahtevke do 15.2.2024, bomo zagotovili izplačilo 22.2.2024.

Pozor! Za izvedbo programov javnih del oddaja zahtevka v obliki eRačuna v aplikaciji UJP ni več predvidena, oddati je potrebno le zahtevek v skladu z navodili iz priročnika. 

Poglejte Priročnik za oddajo zahtevka na Portalu za delodajalce.

 • Kadar nam izvajalci najkasneje v 30 dneh (po izteku roka iz 7. točke 7. člena pogodbe o izvajanju programa javnega dela) ne predložite popolnega in ustreznega zahtevka za povračilo za pretekli mesec.

 • Kadar po prejemu računa stroškov predhodnega zdravniškega pregleda ne predložite zahtevka za povračilo.

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov ter pravic iz delovnega razmerja. 

Navodila za izvajanje programov javnih del za pomoč del (pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz leta 2023)

Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

Obračun potnih stroškov

Pri obračunu potnih stroškov za udeležence javnih del upoštevajte naslednje dokumente, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Dodatna pojasnila MJU (21.6.2021) 

Odgovori na pogosta vprašanja in dileme (30.6.2021)

Sprememba stališča v zvezi s povračilom stroškov prevoza (19.11.2021)

Aktualno

Zadnji izračun plače za udeležence javnih del za odpravo posledic poplav (spremenjeno: 6.2.2024)

Pojasnilo!

Tabela Izračun plač za udeležence javnih del za pomoč po poplavah

V povezavi s spremembo višine minimalne plače za leto 2024 z dne 29. 1. 2024 je v navedeni tabeli pri zaokroževanju zneskov na dve decimalni mesti prišlo do neznatne, vendar nezanemarljive napake v izračunu plače za VI. raven izobrazbe (I. bruto, II. bruto) v vrednosti 0,01 EUR, zaradi česar smo objavili novo – popravljeno tabelo. 

Višina plače zaposlenega zaradi opravljanja javnih del je določena s 34. členom ZIUOPZP in je izražena v deležu od minimalne plače glede na raven izobrazbe, kar je iz vzorca pogodbe o zaposlitvi tudi razvidno.

Ob sklicu na višino plače v povezavi z minimalno plačo in na pravno podlago, na kateri navedba temelji (v 5. členu vzorca pogodbe), sporočamo, da sklenitev aneksa k pogodbi in popravka vrednosti veljavne minimalne plače nista obvezujoča.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Pri plačilu obveznega zdravstvenega prispevka za udeležence javnih del velja povsem enako kot za druge redno zaposlene. 

Kadar mesec vključitve v program javnih del ni poln mesec zaposlitve, naj izvajalec od udeleženca pridobi izjavo, v kateri udeleženec sam opredeli:   

 • če je pred vključitvijo v javno delo bil prejemnik denarnega nadomestila, v izjavi navede:
  • ali želi, da se omenjeni prispevek poravna iz naslova zaposlitve zaradi izvajanja javnega dela (izplačevalec prispevka je delodajalec),
  • ali pa je dal izjavo Zavodu, da se omenjeni prispevek poravna iz naslova denarnega nadomestila (izplačevalec prispevka je Zavod);
    
 • če ob vključitvi v javno delo ni bil prejemnik denarnega nadomestila, naj v izjavi navede:
  • ali je strošek obveznega zdravstvenega prispevka poravnal že sam (na podlagi prejete položnice ZZZS)
  • ali pa naj ta prispevek plača delodajalec (izvajalec javnih del);
    
 • če ima status vojnega invalida, vojnega veterana in žrtve vojnega nasilja, udeleženec javnih del obvesti svojega delodajalca s predložitvijo:
  • potrdila upravne enote, ki ga je prejel na svoj naslov, oziroma
  • potrdila, ki ga je prejel hkrati z odločbo upravne enote o priznanju pravice do kritja obveznega zdravstvenega prispevka (iz proračuna RS).

Za nadaljnje obdobje bo obvezen zdravstveni prispevek poravnan samodejno, enako kot ostali stroški zaposlitve udeleženca javnega dela. 

Več informacij o obveznem zdravstvenem prispevku na spletni strani ZZZS.
 

 • Višino plače za udeležence programov javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz leta 2023 določa 34. člen Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (UZIUOPZP, Uradni list RS, 95/2023).

  Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v tem programu javnega dela.
   
 • Minimalna plača za dela, opravljena od 1.1.2024 do 31.12.2024, znaša 1.253,90 EUR.
   

 • Višina kilometrine za januar 2024 znaša 0,15 EUR. Regres za prehrano od 1.1.2024 do 30.6.2024 znaša 6,90 EUR.
   
 • Na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 88/2021) se spreminja povračilo stroškov prevoza.

  Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se določajo na podlagi Zemljevidov Google (Google Maps), upoštevaje najkrajšo varno pot.

  Udeležencu se za povračilo stroškov prevoza na delo, po najkrajši varni poti, prizna kilometrina, v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
   

 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
   
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove.
   
 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila 1.3.2023 do 28.2.2024 znaša 1.214,35 EUR (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2022 znaša 2.023,92 EUR).
   
 • Za izvajalce javnih del iz javnega sektorja: pri izračunu povprečne mesečne obveznosti (preračun iz dejanskih v normirane ure) je potrebno upoštevati 6. člen Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
   

 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
   

Pravne podlage

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE