Skoči do osrednje vsebine

Splošni pogoji

Splošni pogoji z izjavo o varstvu osebnih podatkov

1. Uvodne določbe

Splošni pogoji opredeljujejo:

 • pogoje uporabe spletnih strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod) in njihovih sestavnih delov,
 • pogoje uporabe javno dostopnih storitev informacijskega sistema Zavoda (spletnih aplikacij, portalov, programov; v nadaljnjem besedilu: eStoritev) in
 • politiko Zavoda o varstvu osebnih podatkov.

2. O spletišču Zavoda

Zavod RS za zaposlovanje,
Rožna dolina, Cesta IX/6,
1000 Ljubljana,

telefon: 01 479 09 00,

e-pošta: gpzrsz@ess.gov.si,

je oblikoval in ureja naslednje spletne strani:

www.ess.gov.si, 

www.PoisciDelo.si

www.ZaDelodajalce.si

https://esvetovanje.ess.gov.si/ ter

www.KamInKako.si

Zavod si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino svojih spletnih strani ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Zavod se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost, uporabniki pa objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Zavod niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani Zavoda, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Zavoda ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3. Varstvo pravic intelektualne lastnine

Na podlagi zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, je Zavod imetnik avtorskih pravic nad vsebinami pravic intelektualne lastnine v najširšem pomenu (informacije, dokumenti, fotografije, grafični elementi, ilustracije in druga predstavitvena besedila), ki so objavljene na spletni strani Zavoda in na njenih sestavnih delih ter so last Zavoda ali drugih oseb, ki so na Zavod prenesle pravico njihove uporabe.

Informacije in dokumente s spletnih strani Zavoda je dovoljeno prenašati za osebno rabo, pri čemer uporabnik ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih ali lastninskih pravicah. Informacij in dokumentov, namenjenih ogledu in branju, ni dovoljeno prenesti in natisniti v komercialne namene. 

Brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika spletnih strani informacij in dokumentov, objavljenih na spletni strani Zavoda, ni dovoljeno kopirati, reproducirati, spreminjati, pošiljati po navadni ali elektronski pošti, niti razširjati na kak drug način. 

Spletnih strani, eStoritev ali njihovih delov ni dovoljeno izrabljati v komercialne, nelegalne ali katere koli druge namene kot tiste, ki so določeni v teh pogojih uporabe. 

Prepovedana je uporaba avtomatskih posegov, poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletnih strani Zavoda, iz spletnih aplikacij, portalov ali programov Zavoda ali na drugačen način avtomatsko posegajo v spletne strani, aplikacije, portale ali programe ali komunicirajo z njimi. Prepovedano je meta iskanje po spletnih straneh, aplikacijah, portalih in programih Zavoda, razen iskanja z uporabo splošnih spletnih iskalnikov.  

Prav tako je strogo prepovedano uporabiti katerikoli element s spletnih strani Zavoda kakorkoli drugače kot izključno v osebne, nekomercialne namene.

Uporaba spletnih strani in eStoritev Zavoda v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana.

V primeru suma zlorab navedenih pravil in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje eStoritev, se uporabniku omeji dostop do spletnih strani in/ali eStoritev Zavoda. 

Uporabnik, ki uporablja spletne strani Zavoda na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

V skladu z določbami zakona, ki ureja avtorske in sorodne pravice, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana.  

4. Informacije o upravljavcu spletišča

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Naslov: Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 479 09 00

ePošta: gpzrsz@ess.gov.si


Prenos podatkov na portal EURES

Upravljavec podatkov profila iskalcev zaposlitve, ki se prenašajo na portal EURES, je Evropski urad za usklajevanje (organ, ki upravlja portal EURES).

ePošta: empl-eures@ec.europa.eu

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

ePošta: dpo@ess.gov.si

Opredelitev pojmov

eStoritve, opredeljene v tem aktu, so javno dostopne informacijske storitve Zavoda, ki jih Zavod omogoča za fizične osebe.
 

Vsaka fizična oseba, ki uporablja eStoritve.
 

Uporabnik ustvari uporabniški račun ob registraciji v eStoritve s svojim elektronskim naslovom ali kvalificiranim digitalnim potrdilom. ob registraciji v eStoritve s svojim elektronskim naslovom ali kvalificiranim digitalnim potrdilom. 
 

Elektronski naslov uporabnika, s katerim lahko dostopa do uporabniškega računa. 
 

Uporabnik, ki se registrira na spletnih portalih Zavoda na način in pod pogoji, določenimi v splošnih pogojih, javno objavljenih na spletni strani Zavoda, ter s seznanitvijo z izjavo o varstvu osebnih podatkov. 
 

K evidencam Zavoda sodita evidenca brezposelnih in evidenca iskalcev zaposlitve, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja trg dela.
 

Javno objavljeni splošni pogoji elektronskih storitev Zavoda, objavljeni na spletni strani Zavoda, v katerih je podrobneje opisano delovanje javno dostopnih informacijskih storitev Zavoda in uporaba le teh s strani uporabnikov.  
 

Postopek ugotovitve istovetnosti uporabnika.
 

Uporabnik, za katerega je Zavod ugotovil njegovo istovetnost z osebno identifikacijo ali z identifikacijo na daljavo, kot je opredeljena v tem aktu, ali uporabnik, ki se je identificiral s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
 

Postopek vsakokratne potrditve pristnosti registriranega uporabnika. 
 

Dvostopenjski informacijski postopek preverjanja pristnosti registriranega uporabnika.
 

Enkratno, naključno geslo, ki ga prejme registrirani uporabnik na mobilni telefon preko SMS sporočila. 
 

Digitalni zapis, ki zagotavlja podpis dokumenta z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku, in sicer na način, da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način.

Uporablja se za zagotovitev izvora in celovitosti podatkov oz. dokumentov. S kvalificiranim elektronskim časovnim žigom pridobi digitalni dokument enako pravno veljavnost kot običajen dokument.
 

Podpis dokumenta s kvalificiranim elektronskim časovnim žigom Zavoda RS za zaposlovanje z zahtevano dvofaktorsko avtentikacijo uporabnika. 
 

Niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in podpisnika.
 

Katerikoli podatek, s katerim razpolaga Zavod na podlagi 123. in 123. a člena ZUTD in s katerim se identificira oz. ugotovi istovetnost uporabnika.
 

Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo, in pravna podlaga za njihovo obdelavo in hrambo

A. Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani Zavoda se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).

Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno.

Zavod tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. 
 

Namen teh postopkov je zagotavljanje varnosti omrežja in informacij, t. j. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.
 

Takšna obdelava je nujna za izvajanje javnih nalog upravljavca.
 

Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.
 

B. Prijava na eStoritve

Pri naročanju na eStoritve (npr. na portal PoiščiDelo.si ali portal za delodajalce) Zavod pri vaši registraciji z uporabniškim imenom in geslom obdeluje podatek o vašem imenu, priimku, uporabniškem imenu (e-naslovu) in geslu (ki je v bazi šifrirano).

Pri registraciji uporabnika s kvalificiranim potrdilom pa Zavod poleg navedenega obdeluje podatek o davčni številki.

Za namen oddaje elektronskih vlog in elektronskega podpisovanja dokumentov, ki ga Zavod uporablja v storitvah portala PoiščiDelo.si za elektronsko sodelovanje z Zavodom obdeluje še podatek o e-naslovu in mobilni številki.

Druge osebne podatke na portalu PoiščiDelo.si Zavod obdeluje samo ob privolitvi posameznika za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 

Zavod bo osebne podatke uporabnikov zbiral, hranil in drugače obdeloval izključno za potrebe izvajanja elektronskih storitev (eStoritev), ki jih ponuja spletna stran Zavoda, za izboljšanje uporabe spletnega mesta ter za namen/namene, za katere jih bodo uporabniki spletne strani posredovali (npr. v primeru podane privolitve se podatki iskalca zaposlitve s portala PoiščiDelo.si prenesejo na portal EURES za namen iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES). 
 

Uporabnik ob registraciji na eStoritve podaja osebno privolitev, katere osebne podatke in za kakšne namene jih lahko Zavod obdeluje. V tem primeru osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR). 

Če Zavod obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi izvajanja zakonskih obveznosti, se zavezuje, da bo osebne podatke obdeloval za izvajanje svojih pristojnosti in v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pravno podlago v primeru obdelave osebnih podatkov profila iskalca zaposlitve na portalu PoiščiDelo.si in njegov prenos na portal EURES predstavljata Uredba EURES (EU) 2016/589 in Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/1257 (o standardih in formatih).
 

Uporabniški račun se briše na podlagi zahteve stranke ali samodejno po 18 mesecih od zadnje prijave v eStoritve Zavoda, pri čimer se zaradi varstva pravic uporabnikov elektronska komunikacija in dokumenti, nastali v okviru eStoritev za iskalce zaposlitve, namenjeni sodelovanju z Zavodom, hranijo še 1 leto po brisanju uporabniškega računa.

Uporabnik je, na podlagi podane zahteve za izbris uporabniškega računa, o uspešnem brisanju uporabniškega računa in s tem vseh podatkov in dokumentov, pisno obveščen na elektronski naslov, naveden v uporabniškem računu.

Brisanje uporabniškega računa ne pomeni odjave iz evidenc Zavoda in ne vpliva na obdelavo podatkov, ki jih Zavod obdeluje v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD).

 

Registrirani uporabniki portala www.PoiščiDelo.si morajo podpisati vse vloge in nekatere dokumente, za katere je v sistemu eStoritev zahtevan elektronski podpis. S podpisom je dokument že oddan Zavodu.

Zavod obdeluje osebne podatke za namen izvajanja ukrepov v skladu z Zakonom o urejanju trga dela (15. člen ZUTD): storitvi za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve), aktivna politika zaposlovanja, zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Sistem eStoritev registriranim uporabnikom portala omogoča elektronsko oddajo vlog (npr. Prijava v evidenco brezposelnih oseb – 133. člen ZUTD, Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve – 133. člen ZUTD, Vloga za denarno nadomestilo (s prilogami) – 58. člen ZUTD, Zaposlitveni načrt – 113. člen ZUTD) ter drugih dokumentov v skladu z ZUTD.

Uredba o upravnem poslovanju (101. člen UUP) določa elektronske vloge, ki jih registrirani uporabniki lahko oddajo na tem portalu tudi z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu. 

Zavod obdeluje osebne podatke registriranih uporabnikov, ki se prostovoljno registrirajo na portal za namen oddaje elektronske vloge za navedene storitve na podlagi soglasja.

Ko registriran uporabnik odda elektronsko vlogo za katerokoli izmed zakonsko določenih nalog, ki jih Zavod izvaja na podlagi ZUTD, postane pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov registriranih uporabnikov 123. člen ZUTD, ki določa, katere osebne podatke Zavod potrebuje za vodenje v posamezni evidenci.

Zavod podatek o davčni številki na portalu obdeluje za namen ugotavljanja istovetnosti posameznika, ki se lahko izvede preko SMS-a ali telefonskega klica. Navedba davčne številke v uporabniškem računu pomeni, da je ta oseba s identificirana na način, da je ugotovljena njena istovetnost bodisi zaradi registracije z digitalnim potrdilom bodisi zaradi ugotovljene istovetnosti na Zavodu in opravljene identifikacije preko ZPnet-Oseba-Spletni register.

S prijavo v evidence Zavoda z uporabo eStoritev Zavoda oseba izrazi tudi svoje soglasje, da z Zavodom posluje po elektronski poti in da na registriran elektronski naslov prejema elektronska vabila in obvestila in se nanje odziva.
 

Registriran uporabnik elektronsko podpiše dokument s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali strežniškim podpisom prek informacijskega sistema Zavoda. Za ta namen prejme elektronsko sporočilo s povezavo na elektronski dokument, ki je veljavna 7 dni. Po odprtju povezave uporabnik na svoj mobilni telefon prejme 6-mestno unikatno kodo (OTP), z vnosom katere dostopa do dokumenta, ki ga elektronsko podpiše. Dokument se opremi z digitalnim časovnim žigom, s čimer se zagotovi neizpodbitnost podpisnika. 

Dokument, ki je podpisan s strežniškim podpisom Zavoda z zahtevano dvofaktorsko avtentikacijo ima v podpisu vlagatelja naslednje podatke: ime in priimek podpisnika, mobilna številka in elektronski naslov, s katerima je bila opravljena dvofaktorska avtentikacija za izvedbo strežniškega podpisa preko informacijskega sistema Zavoda, datum in ura podpisa.

Dokument, ki je podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ima v podpisu vlagatelja naslednje podatke: ime in priimek podpisnika, izdajatelja digitalnega potrdila, datum in ura podpisa.
 

Za podpis vlog prek portala se ne glede na izbiro načina podpisa dokumenta izvede dvofaktorska avtentikacija uporabnika. Dvofaktorska avtentikacija je dvostopenjski informacijski postopek preverjanja pristnosti registriranega uporabnika.

Vsi dokumenti na portalu, za katere je obvezen elektronski podpis pred vložitvijo v informacijski sistem Zavoda, se izvedejo z dvofaktorsko avtentikacijo in ob podpisu žigosajo s časovnim žigom SIGENCA oziroma s strežniškim kvalificiranim digitalnim potrdilom Zavoda, izdanega s strani kvalificiranega overitelja digitalnih potrdil SIGENCA. Z enoličnim določanjem časa oddaje ne glede na lokalne nastavitve strežnika ali uporabnikovega računalnika je onemogočeno ponarejanje časa oddaje dokumenta. 
 

Za oddajo elektronske vloge, za katero je v sistemu eStoritev to zahtevano, je potrebno dokument tudi elektronsko podpisati. Registrirani uporabniki portala lahko dokumente podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) ali s strežniškim podpisom z zahtevano dvofaktorsko avtentikacijo, ki se izvede z elektronskim naslovom ter telefonsko številko (kamor prejme enkratno geslo SMS) iz uporabniškega računa na portalu, s čimer se odda vloga prek informacijskega sistema Zavoda. 

Registracija uporabnika s kvalificiranim digitalnim potrdilom, elektronski podpis z dvofaktorsko avtentikacijo in časovni žig na dokumentu pravno zagotavljata neizpodbitnost podpisnika in časa oddaje.

Za podpis in oddajo dokumenta je v uporabniškem računu obvezen tako elektronski naslov kot tudi podatek o mobilni številki. Na e-naslov uporabnik prejme povezavo za dostop do dokumenta za podpis, na mobilno številko pa prejme še enkratno geslo SMS za vstop v aplikacijo, v kateri bo izveden podpis dokumenta in s tem oddan Zavodu. 

Ko uporabnik na portalu za ePrijavo BO, ePrijavo IZ, eVlogo DN ali eZN klikne na gumb Pošljite v podpis, te vloge na portalu ne more več urejati, na svoj elektronski naslov pa prejme sporočilo s povezavo za podpis dokumenta.

Po kliku na polje Kliknite za elektronski podpis se odpre aplikacija za podpis dokumentov. Za vstop v aplikacijo za podpis dokumenta mora uporabnik vpisati še enkratno geslo, ki ga je prejel po SMS-sporočilu. Odpre se dokument za podpis, ki ga lahko podpiše. Pri podpisu z digitalnim potrdilom mora ob prvem podpisovanju namestiti še podpisno komponento tako, da sledi navodilom v aplikaciji. Dokument bo oddan Zavodu šele po uspešnem elektronskem podpisu.

Uporabnik portala lahko na portalu dokumente shrani ali jih pošlje v podpis in jih tudi podpiše. Shranjeno vlogo lahko ureja. Vsi dokumenti so na portalu prikazani v rubriki Seznam dokumentov.
 

Podpisani dokumenti se hranijo v elektronskem dokumentacijskem sistemu Zavoda.
 

Registrirani uporabnik se lahko identificira na način, da pristojna uradna oseba Zavoda ugotovi istovetnost uporabnika z osebno identifikacijo, identifikacijo na daljavo, ali se uporabnik identificira s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Uporabnik se lahko v svojem uporabniškem računu kadarkoli identificira tudi na način, da naknadno vnese kvalificirano digitalno potrdilo.

Ugotavljanje istovetnosti oziroma identifikacija je postopek preverjanja istovetnosti lastnika uporabniškega računa na portalu, ki ga Zavod opravi v telefonskem razgovoru s preverjanjem podatkov, ki so znani le tej osebi oziroma, če se ne odzove na telefonsko identifikacijo, osebno z vpogledom v osebni dokument osebe. Za ta namen Zavod obdeluje telefonsko številko registriranega uporabnika.

Identifikacija uporabnika na daljavo se lahko opravi s telefonskim ali video klicem. Zavod z uporabnikom opravi intervju z namenom ugotovitve istovetnosti. Uporabnika se identificira z davčno številko in dodatnim enoličnim identifikacijskim znakom, s katerim Zavod razpolaga na podlagi 123. člena in 123. a člena ZUTD in za katerega ve le uporabnik, ki je vložil vlogo.

Identifikacija uporabnika na portalu je končni postopek s katerim se uporabniški račun na portalu poveže z osebo, ki je bila identificirana in se vodi v evidencah Zavoda.

S tem uporabnik pridobi polno funkcionalnost portala, ter dostopa do vseh 5 rubrik, ki so na voljo za elektronsko sodelovanje z Zavodom. Komunikacijo in obveščanje preko storitve Moj svetovalec po dogovoru omogoči šele svetovalec v zaposlitvenem načrtu.

Zavod obdeluje podatke o telefonski številki za namen identifikacije uporabnika na podlagi soglasja za oddajo vloge za storitev, ki jo Zavod nudi na podlagi ZUTD, in sicer za namen varstva ter preprečevanja zlorabe posameznikovih pravic. 
 

Če istovetnosti uporabnika ni bilo mogoče ugotoviti, se uporabniku na njegov elektronski naslov posreduje vabilo, s katerim se uporabniku posreduje vabilo, da se na določen dan zglasi na Zavodu zaradi ugotovitve istovetnosti na podlagi osebne identifikacije.

Če se uporabnik ne odzove na vabilo, se mu na njegov elektronski naslov pošlje dodatno vabilo, s katerim se ga ponovno povabi, da se na določen dan zglasi na Zavodu zaradi ugotovitve istovetnosti na podlagi osebne identifikacije.  

Če se uporabnik ne odzove niti na drugo vabilo, se njegova vloga kot nepopolna s sklepom zavrže.
 

Identificiran uporabnik, ki je prijavljen v evidence Zavoda, se lahko z Zavodom preko eStoritev na daljavo dogovarja o vsebini zaposlitvenega načrta skladno z zakonom, ki ureja trg dela in Pravilnikom.  

Po uskladitvi vsebine se identificiranemu uporabniku na njegovem uporabniškem računu omogoči elektronski podpis dogovorjenega zaposlitvenega načrta.

Identificiran uporabnik si lahko za podpis predlaganega zaposlitvenega načrta pridrži rok 3 delovnih dni (113. člen ZUTD). 

Identificiran uporabnik z elektronskim podpisom zaposlitvenega načrta potrdi, da je seznanjen in soglaša z vsebino zaposlitvenega načrta. 

Po elektronskem podpisu zaposlitvenega načrta s strani Zavoda, Zavod pošlje uporabniku podpisan zaposlitveni načrt na njegov elektronski naslov prek elektronskega dokumentarnega sistema Zavoda.
 

Uporabniki eStoritev lahko oddajo vlogo za naročilo potrdil iz uradnih evidenc Zavoda z vpisom zahtevanega enoličnega identifikacijskega znaka.

Na podlagi ugotovitve identitete  uporabnika Zavod izda naročeno potrdilo iz uradnih evidenc Zavoda in ga posreduje uporabniku po pošti na stalni ali začasni naslov razviden iz Centralnega registra prebivalstva. 

Zavod naročenega potrdila ne izda v primeru, dvoma v istovetnost naročnika oziroma suma zlorabe osebnega podatka, nezmožnosti identifikacije naročnika ali nezmožnosti vročitve potrdila na stalni ali začasni naslov razviden iz Centralnega registra prebivalstva.  
 

C. Naročanje na eNovice

1. Pri strinjanju z obdelavo podatkov za namen pošiljanja eNovic

Pri naročanju na eNovice Zavod poleg podatkov v vnosnem polju (podatek o e-naslovu vaše elektronske pošte) zabeleži IP-naslov računalnika, s katerega ste naredili prijavo, čas odpiranja poslanih sporočil in čas klikov na povezave v sporočilih. 

Zavod te podatke obdeluje izključno za namene pošiljanja eNovic, ki vam omogočajo redno obveščanje o aktualnem dogajanju na trgu dela, dejavnostih in storitvah Zavoda.

Podatke o časih odpiranja obvestil in časih klikov pa zbiramo za namen ugotavljanja vaše aktivnosti.
 

Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: GDPR). 
 

 Shranjujejo se podatki o vaši elektronski pošti.

Vaše podatke hranimo do preklica soglasja, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa ozirama dokler se ne odjavite +1 leto.

Od prejemanja eNovic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da nam pišete na e-naslov: zrsz.obvestila@ess.gov.si.
 

2. Pri strinjanju z obdelavo podatkov za namen izboljšanja vsebine eNovic

Zbiramo podatke o vaši lokaciji, ki je natančna na ravni občine, ne gre za natančne koordinate – na podlagi številke IP, časa klikov, beleženja, katere povezave vas zanimajo ter s katerih naprav in v katerih brskalnikih odpirate in berete naša sporočila.
 

S pomočjo teh podatkov lažje ugotovimo vaše želje, potrebe in zanimanja ter vam tako posredujemo bolj koristne in pomembne informacije za vas.
 

Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR). 
 

Vaše podatke hranimo do preklica soglasja, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa oziroma dokler se ne odjavite od prejemanja eNovic +1 leto.

Odjavite se lahko kadarkoli, in sicer tako, da nam pišete na e-naslov: zrsz.obvestila@ess.gov.si.

 

D. Prijava na uporabo spletnega programa Kam in kako za iskanje poklicev

Pri prijavi na uporabo spletnega programa Kam in kako za iskanje poklicev Zavod obdeluje podatek o vašem elektronskem naslovu. 
 

Zavod te podatke obdeluje izključno za ponastavitev gesla in za svetovanje, kako najbolje uporabiti program Kam in kako.
 

Osebne podatke obdelujemo na  podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR). 
 

Podatki se hranijo do preklica privolitve oziroma največ 1 leto. 
 

E. Naročanje na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih

Pri naročanju na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih na navedeni elektronski naslov Zavod zabeleži in shrani podatke v vnosnem polju (podatek o e-naslovu vaše elektronske pošte).
 

Zavod te podatke obdeluje izključno za namene pošiljanja obvestil o prostih delovnih mestih na naveden e-naslov, ki vam omogočajo redno obveščanje o aktualnih prostih delovnih mestih za izbrane kriterije.
 

Osebne podatke (naslov elektronske pošte) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).
 

Podatki se hranijo 9 mesecev od naročila na prejemanja obvestil o prostih delovnih mestih oziroma, dokler se oseba ne odjavi od prejemanja obvestil.

Od prejemanja obvestil se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da kliknete na povezavo Odjavite se od prejemanja sporočil v elektronskem obvestilu o aktualnih prostih delovnih mestih.
 

F. Prejemanje odgovorov na e-sporočila iz kontaktnega obrazca

Za odgovarjanje na uporabnikova e-sporočila iz spletnega kontaktnega obrazca, na katera odgovarja Kontaktni center Zavoda, se beležijo ime in priimek uporabnika, njegov elektronski naslov, zadeva in vsebina sporočila, čas pošiljanja in čas prejema sporočila.
 

Podatki se hranijo 1 leto, šteto od prejema e-sporočila iz spletnega kontaktnega obrazca Zavoda, do izteka roka hrambe oziroma do preklica na strežniku pri zunanjem izvajalcu, s katerim imamo sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki nam zagotavlja infrastrukturne rešitve za opravljanje storitev.

Uporabnik lahko zahteva preklic soglasja, izbris ali spremembo podatkov s sporočilom na e-naslov: kontaktni.center@ess.gov.si.
 

Osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, zadeva in vsebina sporočila, čas pošiljanja in čas prejema sporočila) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).
 

Zavod te podatke obdeluje izključno za namene odgovarjanje na uporabnikova e-sporočila iz spletnega kontaktnega obrazca, na katera odgovarja Kontaktni center Zavoda.
 

G. Prejemanje odgovorov na e-sporočila iz kontaktnega obrazca EURES

Za odgovarjanje na uporabnikova e-sporočila iz spletnega kontaktnega obrazca EURES, na katera odgovarjajo svetovalci EURES, se beležijo vaš elektronski naslov, tip pomoči, tema sporočila, sporočilo, soglasje za obdelavo podatkov, čas prejema vprašanja in čas poslanega odgovora.
 

ZRSZ kot upravljavec potrebuje vaše podatke za namen posredovanja vašega vprašanja pristojnemu oddelku ter za sistemsko potrditev prejema in pripravo odgovora.
 

Osebne podatke (elektronski naslov, tip pomoči, tema sporočila, sporočilo, soglasje za obdelavo podatkov, čas prejema vprašanja in čas poslanega odgovora) obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).
 

Vaše osebne podatke ZRSZ hrani še največ 1 leto po posredovanem odgovoru oziroma do vašega preklica na našem strežniku. Preklic soglasja, zahteva za izbris ali spremembo podatkov: to naredite tako, da nam pišete na elektronski naslov dpo@ess.gov.si.
 

H. Prijava na storitve EURES

Pri prijavi na dogodke EURES se beležijo vaše ime in priimek, elektronski naslov, datum in ura pošiljanja prijave na dogodek, naziv dogodka, datum in ura dogodka, kraj in lokacija dogodka (ali naziv platforme pri spletnih dogodkih), soglasje za obdelavo podatkov.

Pri prijavi na trening zaposlitvenega razgovora se beležijo ime in priimek, elektronski naslov, regija prebivanja, jezik razgovora, področje in država iskanja zaposlitve, datum in ura pošiljanja prijave na svetovanje in soglasje za obdelavo podatkov.

Pri prijavi na pregled mednarodnega življenjepisa se beležijo ime in priimek, elektronski naslov, regija prebivanja, jezik življenjepisa, področje in država iskanja zaposlitve, datum in ura pošiljanja prijave na svetovanje in soglasje za obdelavo podatkov.

Pri prijavi na individualno svetovanje EURES se beležijo vaše ime in priimek, elektronski naslov, regija prebivanja, datum in ura pošiljanja prijave na svetovanje, vrsta svetovanja soglasje za obdelavo podatkov.
 

Vaše osebne podatke ZRSZ hrani še največ 1 leto po posredovanem odgovoru oziroma do vašega preklica na našem strežniku. Preklic soglasja, zahteva za izbris ali spremembo podatkov: to naredite tako, da nam pišete na elektronski naslov dpo@ess.gov.si.
 

Osebne podatke obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (člen 6(1a) GDPR).
 

ZRSZ kot upravljavec zbira vaše podatke za namen izvedbe dogodka in vodenja evidence o udeležencih dogodka ter pošiljanje e-sporočil v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom, kot tudi za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, in drugih povezanih gradiv, ter za dogovarjanja glede individualnega svetovanja EURES, trening zaposlitvenega razgovora, za pregled mednarodnega življenjepisa s svetovalcem EURES.
 

Uporabniki osebnih podatkov

Pogodbeni obdelovalec, ki za Zavod vzdržuje spletno stran.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije samo na podlagi privolitve posameznika (npr. prenos s portala PoiščiDelo.si na portal EURES).

Pri uporabi piškotkov se lahko podatki iznašajo v tretje države (Google Inc. kot ponudniku storitve Google Analitycs in YouTube, LLC kot ponudniku gostovanja video vsebin).

Pri eNovicah se podatki o elektronskih naslovih obdelujejo pri obdelovalcu SqualoMail, d. o. o., Celovška 150, Ljubljana.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Navedeno zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave

Obstoj pravice, da se od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati  dostop do osebnih podatkov, popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do ugovora pri obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov.

Zahteva posameznika se obravnava v skladu z določbami GDPR.

Posameznik, katerega osebne podatke obdeluje upravljavec, lahko svoje pravice uveljavlja tudi s pisno zahtevo, ki jo pošlje na kontaktne podatke, navedene v 4. točki (Informacije o upravljavcu spletne strani).

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2) GDPR, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče

Kadar obdelava temelji na točki (a) člena 6(1) ali točki (a) člena 9(2) GDPR, obstoj pravice, da se lahko privolitev kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica


Kadar upravljavec obdeluje osebne podatke posameznika na podlagi njegove privolitve, ima posameznik pravico, da to privolitev kadarkoli prekliče.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica.

Veljavnost privolitve osebe, mlajše od 16 let

Če upravljavec obdelavo osebnih podatkov izvaja na podlagi privolitve in je obdelava povezana s storitvami informacijske družbe (obdelava za namene trženja ali ustvarjanja osebnostnih ali uporabniških profilov), je obdelava podatkov otroka, mlajšega od 16 let, v skladu z GDPR zakonita, če privolitev da ali avtorizira nosilec starševske odgovornosti (starš ali zakoniti zastopnik).

Starši ali zakoniti zastopniki morajo izpolniti in posredovati soglasje, s katerim dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov svojega otroka.

Obrazec za podajo soglasja za otroke, mlajše od 16 let, je objavljen na spletnih straneh Zavoda.

Dodatne informacije o načinu podaje veljavne privolitve staršev ali zakonitih zastopnikov dobi posameznik tako, da kontaktira upravljavca na naslov: dpo@ess.gov.si ali gpzrsz@ess.gov.si.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca lahko posameznik z izpolnitvijo obrazca poda prijavo zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe

Ali je zagotovitev osebnih podatkov statutarna ali pogodbena obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo?


Osebni podatki pri obisku spletne strani se prenesejo upravljavcu spletne strani zaradi delovanja spleta.

Posameznik se lahko prostovoljno odloči, ali se bo prijavil na prejemanje eNovic in uporabljal eStoritve.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov iz člena 22(1) in (4) GDPR, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.


Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se izvaja pri prijavi na eNovice, če posameznik da privolitev za obdelavo podatkov za namen profiliranja.
 

5. Uporaba eStoritev

5.1 Registracija za uporabo eStoritev

Uporaba javno dostopnih storitev informacijskega sistema Zavoda (spletnih aplikacij, portalov, itd.) na spletnih straneh Zavoda (v nadaljnjem besedilu: eStoritve) je možna z uporabo uporabniškega imena in gesla ali davčne številke uporabnika kvalificiranega potrdila za elektronski podpis. Uporaba eStoritev je mogoča s kvalificiranimi digitalnimi potrdili naslednjih izdajateljev: SIGEN-CA, HALCOM-CA ali POŠTAR-CA.

Kot uporabniško ime se uporabi elektronski poštni naslov uporabnika. Ob uspešni registraciji informacijski sistem Zavoda uporabniku pošlje aktivacijsko sporočilo na elektronski poštni naslov za namen potrditve elektronskega naslova. Po potrditvi elektronskega poštnega naslova pa mu samodejno dodeli geslo in mu ga posreduje na elektronski poštni naslov. Po uspešni prijavi v eStoritve pa uporabnik lahko geslo kadarkoli spremeni.

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila, ki mu ga je overitelj izdal kot pooblaščeni osebi poslovnega subjekta.

Uporaba zasebnih kvalificiranih potrdil v poslovne namene ni mogoča.

Zavod bo v primeru iz prejšnjega odstavka o opravljeni registraciji obvestil uporabnika preko elektronske pošte. 

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v imenu in za račun poslovnega subjekta, se za uporabo eStoritev lahko registrira tudi brez kvalificiranega potrdila, in sicer tako, da izpolni spletno vlogo za uporabo eStoritev.

V primeru iz prejšnjega odstavka bo Zavod na naslov sedeža poslovnega subjekta po pošti poslal pisno obvestilo o opravljeni registraciji. 

Uporabnik, ki želi uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun, se za uporabo eStoritev lahko registrira s pomočjo kvalificiranega potrdila ali brez kvalificiranega potrdila. V obeh primerih Zavod obvestilo o registraciji posreduje uporabniku po elektronski pošti.

5.2 Pooblaščanje za uporabo eStoritev pri poslovnih subjektih na portalu za delodajalce

Prvi uporabnik, ki opravi registracijo za posamezen poslovni subjekt, pridobi vlogo skrbnika, ki za uporabo eStoritev lahko pooblasti druge uporabnike, da smejo v imenu in za račun tega subjekta uporabljati eStoritve.

Skrbnik pooblaščenca določi s parom podatkov, ki ga tvorita uporabniško ime in davčna številka poslovnega subjekta, za katerega dela pooblaščenec, ali s parom, ki ga tvorita davčna številka poslovnega subjekta in davčna številka pooblaščenca, na katerega je izdano kvalificirano digitalno potrdilo.

Skrbnik lahko skrbniška pooblastila prenese na drugega pooblaščenega uporabnika. 

Ko se pooblaščeni uporabnik prvič po prejemu pooblastila prijavi v eStoritve, mu je na razpolago seznam vseh dodeljenih novih pooblastil za različne račune. Uporabnik za vsako dodeljeno pooblastilo odloči, ali ga sprejme ali ne.

Pooblastilo prične veljati šele, ko ga pooblaščeni uporabnik sprejme. Zavod od tega trenutka do preklica pooblastila omogoča pooblaščenemu uporabniku uporabo eStoritev v imenu in za račun imetnika elektronskega računa.

5.3 Varovanje zaupnosti identifikacijskih sredstev in postopkov 

Upravljavec podatke o uporabnikih in vse ostale podatke varuje v skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov, veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik mora varovati zaupnost identifikacijskih sredstev in avtentikacijskih postopkov in jih uporabljati v skladu s temi splošnimi pogoji.

V primeru malomarnega ravnanja ali zlorabe uporabniškega računa eStoritev, ki ima škodljive posledice za Zavod RS za zaposlovanje ali druge uporabnike eStoritev Zavoda, je uporabnik lahko odškodninsko ali kazensko odgovoren.

5.4 Stroški uporabe uporabniškega računa 

Registracija in uporaba storitev elektronskega podpisa v eStoritvah Zavoda je za uporabnika brezplačna.

6. Odgovornost Zavoda glede eStoritev

Zavod se po najboljših močeh trudi, da so vse eStoritve na voljo 24 ur na dan 7 dni v tednu, vendar ne jamči da bodo delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe eStoritev.

Zavod lahko iz tehnoloških, pravnih ali poslovnih razlogov spremeni posamezne parametre storitev ali storitev ukine

V zakonsko dovoljenem obsegu je izključena vsaka odgovornost Zavoda ali njegovih uslužbencev.

Zavod ali njegovi uslužbenci v nobenem primeru niso odgovorni za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršno koli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe eStoritev, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, izgube poslov, izgube podatkov, tehnične napake ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

Zavod prav tako ne odgovarja za zamudo oseb pri oddajanju vlog ali poročil v predpisanih rokih zaradi nedelovanja eStoritev. 

Zavod lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo eStoritev zaradi kršenja teh splošnih pogojev, veljavnih predpisov ali kakršnega koli drugega ravnanja, za katerega Zavod meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb ali za delovanje eStoritev.

V primeru odpovedi bo uporabniku onemogočena uporaba eStoritev, Zavod pa bo uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi ter vsa pravna sredstva proti takšnemu uporabniku.

Na spletnih straneh eStoritev nekatere spletne povezave vodijo tudi na druge spletne strani, ki jih ne upravlja Zavod in tudi ne preverja njihove vsebine. Zavod navaja te povezave kot delovni pripomoček uporabnikom in takšne povezave ne predstavljajo Zavodovega odobravanja izdelkov, storitev ali informacij ter tudi ne pomenijo nobenih povezav med Zavodom in upravljavci teh povezanih spletnih strani.

V primeru višje sile Zavod ne odgovarja za neizpolnitev katere izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, izven njegovega nadzora. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih skrbniki spletne strani ne morejo predvideti ali preprečiti, in imajo vpliv na delovanje spletnih strani in njenih storitev.

7. Odgovornost uporabnika eStoritev

Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve v skladu s predpisi in temi splošnimi pogoji. Uporabnik sme uporabljati eStoritve v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun tistih poslovnih subjektov, za katere ima v skladu z veljavnimi predpisi pooblastilo ali drugo pravno podlago za tako poslovno povezavo, predstavljanje ali zastopanje.

Uporabnik izrecno soglaša, da uporablja eStoritve ali katerokoli digitalno vsebino povezano z eStoritvami izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost eStoritev so uporabniku omogočene “take, kot so” in brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Uporabnik se izrecno obvezuje, da pri uporabi eStoritev ne bo ravnal protipravno ali ogrožal informacijske varnosti eStoritev (npr. lažno predstavljanje, prenos nezakonitih vsebin, kršitve pravic intelektualne lastnine, nepooblaščeno zbiranje osebnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, prenos zlonamerne programske opreme, nepooblaščeno spreminjanje vsebine, motenje komunikacij v kateri koli smeri ali nepotrebno obremenjevanje eStoritev, poizkus lažnega predstavljanja in podobno) ali vzpodbujal tretjih oseb k takšnemu ravnanju.
 
Uporabnik soglaša, da se bodo katerikoli podatki ali dokumenti, poslani z uporabo eStoritev, šteli za popolne in točne.

Uporabnik se obvezuje, da bo posebej skrbno varoval svoje osebno geslo oziroma podatke za kvalificirano digitalno potrdilo in jih ne bo dajal v uporabo ali na vpogled tretjim osebam ter v celoti odgovarja za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile njegov dostop do eStoritev.

Uporabnik se zavezuje tudi, da ob upoštevanju uporabniških navodil proizvajalcev strojne in programske opreme, navodil in opozoril Zavoda, overitelja, ki je izdal kvalificirano potrdilo, in drugimi strokovnimi pravili, opozorili, navodili in priporočili zagotavljal najvišjo možno raven varnostnih ukrepov in zmanjšanje tveganj nepooblaščenega dostopa ali ogrožanja podatkov ali delovanja eStoritev in takoj obvestili Zavod o vseh morebitnih varnostnih incidentih v zvezi z uporabo eStoritev.

Uporabnik portala PoiščiDelo.si lahko po lastni presoji in skladno z uporabniškimi navodili odpove uporabo eStoritev in s tem pogodbeno razmerje z Zavodom, ki je nastalo s pristankom na te splošne pogoje ter zahteva izbris uporabniškega imena in drugih podatkov, shranjenih za potrebe dostopa do teh podatkov. Pogodbeno razmerje se šteje za razvezano in Zavod izbriše uporabniško ime in izbriše ali anonimizira druge podatke iz sistema eStoritev Zavoda, če uporabnik sistema ne uporablja več kot osemnajst mesecev.

Uporabnik mora zaradi preprečitve zlorabe svojega uporabniškega računa skrbno ravnati s podatki za dostop do računa, da se ne razkrijejo drugim in da se prepreči možna zloraba teh podatkov oz. uporabniškega računa eStoritev.

Uporabnik mora vsak sum zlorabe svojih podatkov za dostop do uporabniškega računa eStoritev nemudoma sporočiti upravljavcu po elektronski pošti na naslov dpo@ess.gov.si, poleg tega pa odgovarja za škodo, ki jo je povzročil s posredovanjem ali malomarno uporabo svojih podatkov za dostop.

Uporabnik lahko po prijavi v eStoritve s funkcijo »Izbris računa« v rubriki Moj račun kadarkoli izbriše svoj uporabniški račun v celoti. O izbrisu bo uporabnik obveščen na registriran elektronski naslov.

Upravljavec lahko v primeru zlorabe uporabniškega računa oziroma eStoritev uporabniku prekliče pravico njegove uporabe s takojšnjim učinkom.

Upravljavec ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za škodo in druge posledice, ki so nastale zaradi uporabnikove zlorabe ali izbrisa uporabniškega računa iz eStoritev. 

8. Piškotki

8.1 Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na vaš računalnik ali mobilno napravo shranijo spletišča, ki jih obiskujete. Naloge piškotkov so različne. Piškotki pomagajo spletišču, da si zapomni vaše nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki ste jih na svojem računalniku določili za ogled našega spletišča, tako da vam jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti. Na ta način si spletišča lahko zapomnijo vaše preference, informacijo, da ste v anketi spletišča že glasovali, ali zgolj dejstvo, da ste v spletišče že prijavljeni.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi, piškotek o vaši nakupovalni košarici), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo sledenje uporabnikom tudi čez več spletnih mest. 

8.2 Upravljanje piškotkov

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. 

8.3 Katere piškotke uporabljamo?

Piškotke uporablja večina Zavodovih spletnih mest za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z uporabo piškotkov Zavod ocenjuje učinkovitost zasnove spletnih mest in ustreznost vsebine, ki jo uporabniku ponuja na spletnih mestih.

Čas hrambe piškotka je največ 2 leti. Uporabnik ima možnost, da se strinja ali ne strinja z uporabo piškotkov.

Piškotke lahko nastavi Zavodovo spletno mesto, ki ste ga obiskali, lahko pa jih nastavijo druga zaupanja vredna spletna mesta/storitve, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo ogledujete (npr. Youtube, Google Analytics, Facebook).

Portal PoiščiDelo.si in Portal za delodajalce uporabljata le piškotke Google Analytics za namene statistike, vendar le na storitvi Prosta delovna mesta (le piškotke, ki so nujni za tehnično delovanje spletnega mesta – vzdrževanje seje uporabnika).
 

8.4 Ocena zadovoljstva uporabnikov in kratka spletna anketa s pomočjo orodja Hotjar

Ocena zadovoljstva uporabnikov spletne strani Zavoda (s poudarkom na podstraneh Iskanje dela in Iskalnik po kandidatih) se izvaja z namenom boljše predstavitve vsebine in njene prilagoditve potrebam uporabnikov pri nadaljnjem razvoju elektronski storitev.

Za namen analize in izboljšanja dostopnosti do vsebin spletnega mesta pri določenih elektronskih storitvah (Iskanje po prostih delovnih mestih, Iskanje po kandidatih) uporabljamo orodje Hotjar.

Hotjar je tehnološka storitev, ki nam pomaga bolje razumeti izkušnje uporabnikov (npr. koliko časa preživijo na katerih straneh, na katere povezave kliknejo, kaj jim je ali jim ni všeč ipd.) ter s pomočjo njihovih povratnih informacij razvijati in vzdrževati storitve. Namen je izboljšanje uporabniške izkušnje. 

Hotjar uporablja piškotke in drugo tehnologijo za zbiranje podatkov o vedenju uporabnikov in njihovih napravah. Omenjene podatke pod psevdonimom shrani v uporabniški profil.

Namestitev Hotjara na spletni strani Zavoda je predvidoma za čas 1 meseca: v maju in juniju 2023 oziroma najkasneje do 20. 6. 2023. Vaše podatke bo v skladu z zakonodajo obdelal zunanji izvajalec, podjetje April 8, d. o. o.

 • IP-naslov naprave (zajet in shranjen samo v anonimni obliki),
 • velikost zaslona naprave,
 • vrsto naprave (edinstven identifikator naprave),
 • informacije o brskalniku,
 • geografsko lokacijo (samo državo),
 • izbrani jezik za prikaz naše spletne strani,
 • gibanje z miško,
 • pritiski na tipke,
 • sklicevanje na druge naslove in domene,
 • obisk strani, datum in ura, kdaj so bile strani obiskane,
 • število podstrani, ki jih je pregledoval uporabnik,
 • splošni čas obiska na strani (seja). 

 

Spremlja se anonimiziran IP uporabnika. Podatki so na voljo največ 365 dni. Zbirajo se na Irskem (EU) na Amazonovi infrastrukturi spletnih storitev.  

Ocena zadovoljstva uporabnikov v povezavi z orodjem Hotjar zajema tudi snemanje obiska (gibanja uporabnikov po spletišču) in rezultate spletne ankete z uporabniki (na podstraneh Iskanje dela in Iskalnik po kandidatih). Vaše podatke bo v skladu z zakonodajo obdelal zunanji izvajalec, podjetje April 8, d. o. o.

Za več informacij si oglejte: politiko zasebnosti podjetja Hotjar

Preverite: katere piškotke namesti Hotjar, koliko časa hrani zbrane podatke in kje se zbirajo podatki.

Če ne želite, da se o vas ustvari uporabniški profil ali da Hotjar zbira podatke o vaši uporabi naše spletne strani ali da uporablja piškotke za sledenje na drugih spletnih mestih, lahko kliknete na zavrnitev

 

9. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Zavod vas bo kontaktiral v naslednjih primerih:

 • če se naročite na eObvestila,
 • če boste svoje vprašanje ali prošnjo za posredovanje informacij naslovili na Zavod za namen kontaktiranja,
 • če boste svoje kontaktne podatke posredovali na podlagi osebne privolitve v okviru uporabe eStoritev (npr. portala PoiščiDelo.si, portala za delodajalce) za namen kontaktiranja, 
 • če boste oddali elektronske vloge in pogodbe za uveljavitev pravice iz Zakona, ki ureja trg dela, 
 • za namen identifikacije uporabnika.
   

Zavod vaše osebne podatke posreduje tretjim osebam (npr. delodajalcem na portalu PoiščiDelo.si, storitev Profil) samo v primeru vaše privolitve za prenos podatkov tretjim osebam.

S portala PoiščiDelo.si na portal EURES se prenašajo samo podatki profila iskalca zaposlitve, za katere je iskalec zaposlitve dal privolitev, da se lahko prenesejo na portal EURES, podatki pa bodo uporabljeni v sklopu iskalnika in aplikacije za povezovanje ponudbe in povpraševanja na portalu EURES in se lahko prikažejo kot rezultat uspešnega povezovanja in iskanja.

Posameznik lahko na portalu PoiščiDelo.si označi, da naj vsi ali zgolj izbrani osebni podatki ostanejo skriti in se ne prikažejo uporabnikom portala EURES tako, da se določeni podatki profila iskalca zaposlitve nikoli ne bodo uporabili za namen iskanja in povezovanja, tudi, če so bili preneseni na portal EURES (npr. podatki o državljanstvu, invalidnosti, datumu rojstva, starosti, spolu, imenih in kontaktih prejšnjih ali sedanjih delodajalcih). 

Podatki, preneseni na portal EURES, se hranijo v podatkovni zbirki, ki je v podatkovnem centru Evropske komisije. 

Delodajalci, ki so registrirani na portalu EURES, lahko vpogledajo v podatke o profilih iskalcev zaposlitve, za katere je posameznik (iskalec zaposlitve) privolil, da se lahko obdelujejo za namene iskanja in povezovanja z delodajalci na podlagi prostih delovnih mest v okviru mreže EURES.
 

Zavod vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval vam bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen.

Prav tako vam bo na vašo zahtevo v skladu s predpisi na področju varstva osebnih podatkov podal tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

Za namen pridobivanja potrditve, ali se v zvezi s posameznikom obdelujejo osebni podatki in posledično še ostale informacije, lahko posamezniki uporabite naslednji elektronski naslov, kamor naslovite svojo zahtevo: gpzrsz@ess.gov.si.
 

Varnost osebnih podatkov poteka v skladu z določili internih aktov Zavoda, ki določajo varnostno politiko Zavoda.
 

Če je verjetno, da bi bile s kršitvijo varstva osebnih podatkov ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bo Zavod takoj, najkasneje pa v roku 72 ur po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestil pristojni nadzorni organ (Informacijskega pooblaščenca), v skladu z GDPR.

Uradno obvestilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka poda Zavod na obrazcu za obveščanje o kršitvi, ki je objavljen na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

Kadar je verjetno, da bi kršitev varstva osebnih podatkov povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznike, bo Zavod obvestil tudi njih, razen v izjemnih primerih, ki jih določa GDPR.

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikom, mora Zavod v skladu z določbo Splošne uredbe o varstvu podatkov brez nepotrebnega odlašanja obvestiti tudi posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov.
 

Zavod RS za zaposlovanje, z namenom varovanja ljudi in premoženja, ohranjanja reda v svojih poslovnih prostorih ter nadzora vstopa in izstopa v službene prostore in parkirišča, izvaja ob upoštevanju pogojev, ki jih za izvajanje videonadzora določa zakonodaja, videonadzor na naslednjih lokacijah:

 • Centralna služba ZRSZ na naslovu Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana – glavni vhod v službene prostore, stranski vhod/dovoz na dvorišče skozi železna vrata, zadnji stranski vhod z dvorišča/parkirišča v službene prostore, leva stran sprednjega parkirišča, desna stran sprednjega parkirišča, stranski vhod/parkirišče za dvižno zapornico, požarni izhod na sprednji strani objekta.

Pravna podlaga: 1/6 (e) člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, v povezavi z 76. in 77. členom ZVOP-2.

Kategorije uporabnikov: Zaposleni, ki so zaposleni pri izvajalcu varovanja in opravljajo storitev varovanja prostorov, imajo vpogled na zaslonsko sliko (brez zvoka), ki jo zajame kamera, in sicer za potrebe varovanja prostorov Zavoda RS za zaposlovanje, ter dogajanje spremljajo v živo. Posnetke v evidenci videonadzora lahko pregledujejo samo za to pooblaščene osebe. 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije: Podatki se ne iznašajo v tretje države.

Za več informacij glede videonadzora ali uveljavljanja pravic s področja varstva osebnih podatkov se posameznik lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@ess.gov.si.
 

Zavod se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta in da na spletnih mestih ter portalih uporablja varno povezavo. Zavod bo zbrane podatke uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnega mesta in v okviru zakonskih pristojnosti Zavoda.

Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja posameznika - uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam, razen če zakon ne določa drugače. Zavod bo storil vse, da vaše osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.
 

Upravljavec lahko splošne pogoje občasno spremeni ali dopolni zaradi sprememb v vsebini ali načinu delovanja eStoritev, kadar to zahtevajo:

 1. novi ali spremenjeni predpisi,
 2. spremembe tehničnih specifikacij ali 
 3. ugotovljene potrebe po izboljšanju storitev ali načina delovanja sistema eStoritev Zavoda.

Če posodobitev vpliva na pravice in obveznosti uporabnika eStoritev Zavoda, upravljavec o tem predhodno obvesti uporabnike 15 dni pred datumom začetka veljavnosti posodobitve tako, da pošlje ePoštna sporočila na ePoštne naslove, povezane z uporabniškimi računi eStoritev.

Če se posamezni uporabnik ne strinja s sporočenimi posodobitvami, lahko uporabniški račun zbriše. Z uporabo storitev oz. dostopom do storitve uporabniškega računa po uveljavitvi posodobitev uporabnik izrazi strinjanje z novimi splošnimi pogoji in s spremenjenim pogodbenim razmerjem z upravljavcem, vezanim na uporabo uporabniškega računa eStoritev.

Če posodobitev vpliva le na funkcionalnost storitev, se uporabnike obvesti z objavo obvestila na spletni strani Zavoda: www.ess.gov.si, po elektronskem naslovu iz uporabniškega računa v eStoritvah oziroma v eStoritvah. 
 

Splošni pogoji z izjavo o varstvu osebnih podatkov so bili zadnjič posodobljeni: maja 2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE