Skoči do osrednje vsebine

Zaposli.me 2024

♦ Aktualno javno povabilo

Omogoča subvencionirano zaposlitev brezposelnih iz vse Slovenije, ki sodijo v ciljno skupino programa in vam jih predlagamo za vključitev. Mesečna subvencija znaša od 450 do 720 EUR. Zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev za polni delovni čas. Povabilo je odprto od 6. maja 2024 do porabe sredstev, najdlje do 31. maja 2025.

Zaposli.me Plus financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus. 
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.evropskasredstva.si

Kaj vam omogoča povabilo

Subvencije za zaposlitev

 • od 450 EUR do 720 EUR na mesec za vključeno osebo s polnim delovnim časom ali 
 • sorazmerno manj za krajši tedenski delovni čas, kadar zaposlite osebo v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa.

Delovno razmerje
Obveznost ohranitve zaposlitve je najmanj 12 mesecev, praviloma s polnim delovnim časom.

Prijava na povabilo

Oddaja ponudb
Elektronsko od 6.5.2024 do porabe sredstev, najdlje do 31.5.2025.
Portal za delodajalce

Obravnava ponudb
Odpiranje je praviloma javno.
Termini odpiranja ponudb
Seznam izbranih ponudb

Objava povabila 
23. 4. 2024
Besedilo javnega povabila 

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
Okvirno 37,4 milijona EUR

Vir financiranja
Evropski socialni sklad Plus in proračun Republike Slovenije (MDDSZ)

Predvideno število vključitev
5.580 brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Se prijavljate na javno povabilo?

Preglejte dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe preverite, ali izpolnjujete vse pogoje za prijavo.

Javno povabilo

Opredeljuje pogoje in postopek sodelovanja, razpoložljiva sredstva, obrazec ponudbe, merila za ocenjevanje ponudb, potrebna dokazila, roke in vzorec pogodbe. 

Besedilo javnega povabila 

Odgovori na najpogostejša vprašanja

Občine v kohezijski regiji vzhodna in zahodna Slovenija
 

Ponudba

Obrazec Ponudba (na vpogled)

Ponudbo izpolnite in oddate elektronsko na
Portalu za delodajalce.

Pri tem so vam na voljo Navodila za vnos ePonudbe.

Pred prvo uporabo portala se registrirate
 

Oddajte ponudbo ...

Povečajte si možnosti, da bo vaša ponudba sprejeta. Ne spreglejte bistvenih informacij za prijavo na povabilo.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko oddate delodajalci, ki:

 • ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije,
 • imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni in
 • izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Zaradi uspešnosti kandidiranja vam predlagamo, da pred oddajo ponudbe preverite:

Ponudbo lahko oddate le elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Povabilo je odprto od 6.5.2024 od 14:00 do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.5.2025 do 23:59, ko se izteče skrajni rok za oddajo ponudb.

V eni ponudbi lahko predlagate več programov.

Predložite lahko eno ali več ponudb. Ob predložitvi nove ponudbe morajo biti realizirane vse zaposlitve iz že podpisanih pogodb ali aneksov po prejšnjih ponudbah.
 

Odpiranja ponudb so enkrat na teden in so praviloma javna, razen če je število prejetih ponudb veliko.

Če odpiranje ni javno ali se predvideni termin spremeni, informacijo objavimo na spletu. Poglejte si termine odpiranj.

Ponudbe obravnavajo strokovne komisije na območnih službah.

Sprejete so pravočasne, formalno popolne in razumljive ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje javnega povabila in pri merilih za izbor dosežejo dovolj točk.

Poglejte si seznam izbranih ponudb.
 

  Prijavljeni brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

  • so stari 30 let ali več in najmanj 12 mesecev prijavljeni med brezposelnimi ali
  • so stari 50 let ali več ali
  • so stari 30 let ali več in imajo končano največ srednješolsko izobrazbo (ISCED 3 ali manj) ali
  • so stari 30 let ali več in so osebe z visokim tveganjem za nastanek dolgotrajne brezposelnosti (prejemnik denarne socialne pomoči, invalid, pripadnik romske skupnosti).

  Prednost pri vključevanju imajo navedene osebe iz ciljne skupine, za katere velja, da:

  • v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih ali
  • se soočajo s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. 

  Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna le na podlagi naše napotitve. 

  Delodajalci lahko zaposlite brezposelne osebe iz ciljne skupine na predvidenih delovnih mestih, ki ste jih predlagali v ponudbi na javno povabilo.

  V subvencionirano zaposlitev ne morete vključiti brezposelnih, ki:

  • so bili v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri vas zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali
  • so lastniki, solastniki ali ustanovitelji vašega poslovnega subjekta ali ga tudi osebno vodijo ali imajo v njem status prokurista.
    

  Od 450 EUR do 720 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom, in sicer:

  • 450 EUR na mesec (5.400 EUR za 12 mesecev) za osebe, ki izpolnjujejo en kriterij ciljne skupine,
  • 600 EUR na mesec (7.200 EUR za 12 mesecev) za osebe, ki izpolnjujejo dva kriterija ciljne skupine,
  • 720 EUR na mesec (8.640 EUR za 12 mesecev) za osebe, ki izpolnjujejo tri ali več kriterijev ciljne skupine.

  Sorazmerno nižja je subvencija za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur), kadar zaposlite osebo, ki v skladu z ustrezno odločbo pristojnega organa lahko opravlja delo le krajši delovni čas. 

  Delovno razmerje sklenete za obdobje vsaj 12 mesecev.

  Subvencijo vam izplačamo po pogodbi o dodelitvisredstev (vzorec v javnem povabilu), za največ 12 zaporednih mesecev, v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve.
   

  Kontaktirajte nas ...

  Osnovne informacije o povabilu


  Kontaktni center

  080 20 55

  Vaš klic je brezplačen!
   

  Pišite nam!

  Dodatna pojasnila glede prijave


  Centralna služba

  Skrbnik programa Miha Stanonik

  Odgovori na najpogostejša vprašanja

   

  Pošljite sporočilo!

  Pomoč pri prijavi na povabilo
   

  Pisarne za delodajalce

  Na 12 lokacijah po vsej Sloveniji.
   

   

  Poiščite najbližjo pisarno!

  Ste bili izbrani na javnem povabilu?

  Ne spreglejte bistvenih informacij o uveljavljanju upravičenih stroškov pri subvencionirani zaposlitvi.

  Upravičene stroške uveljavljate na podlagi sklenjene pogodbe o dodelitvi subvencije.

  Po naslednjem postopku:

  1. Če je vaša ponudba sprejeta na javnem povabilu, z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev (vzorec pogodbe je del javnega povabila).
    
  2. Nato kandidat (brezposelna oseba) z nami podpiše pogodbo o vključitvi v program.
    
  3. Izbranega kandidata (brezposelno osebo) morate zaposliti:

   • v 30-ih dneh po tem, ko z nami podpišete pogodbo o dodelitvi sredstev, in

   • vsaj 1 dan po tem, ko kandidat podpiše pogodbo o vključitvi v program.

  4. Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ki jo podpišete z izbranim kandidatom (brezposelno osebo).

  5. Po sklenitvi delovnega razmerja novozaposleno osebo samodejno odjavimo iz evidence brezposelnih. 

  6. Predložite nam ustrezno pogodbo o zaposlitvi na Portalu za delodajalce, ki je podlaga za izplačila.
    

  Subvencijo vam izplačamo v 12 enakih zneskih za vsak polni mesec zaposlitve. 

  Polni mesec zaposlitve pomeni:

  • pri zaposlitvi s prvim dnem v koledarskem mesecu – zaposlitev do vključno zadnjega dne v tem koledarskem mesecu,
  • če prvi dan zaposlitve ni prvi dan v koledarskem mesecu, je polni mesec zaposlitve prvi mesec, ko zaposlitev traja od prvega do zadnjega dne v mesecu. Prve dni zaposlitve v mesecu, ki ne šteje za polni mesec, poračunamo ob izplačilu zadnje subvencije.

  Za izplačilo prve subvencije pošljete kopijo pogodbe o zaposlitvi na Portal za delodajalce. Izjemoma jo lahko oddate tudi po elektronski ali navadni pošti na naslov glavne pisarne območne službe.

  Nakazila izvedemo na podlagi:

  • preverjanjaprijave osebe vobvezna socialna zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
  • predložitve obrazca REK-O pri Finančni upravi RS (FURS).

    Prvo izplačilo prejmete v povprečju v 60 dneh po prvem polnem koledarskem mesecu zaposlitve, če REK-O oddate vsaj do 18. dne v mesecu.

    Na primer: za zaposlitev s 15. 4. 2024 bo prvi polni mesec zaposlitve maj 2024. Plača za maj bo izplačana najkasneje do 18. 6. 2024, mesečna subvencija pa bo izplačana do okvirno 31. 7. 2024.

    V skladu s pogodbo o dodelitvi sredstev je rok za plačilo subvencije 120 dni od polnega koledarskega meseca zaposlitve. Za nepolni prvi mesec zaposlitve (v tem primeru april 2024) bo subvencija izplačana skupaj z izplačilom za zadnji mesec zaposlitve.

    Osebi ves čas zaposlitve zagotavljate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.
     

    Preglejte več spodbud ...

    Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
    barva kontrasta
    velikost besedila
    označitev vsebine
    povečava

    Hvala za vaš odziv.

    Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE