Skoči do osrednje vsebine

Enotno dovoljenje

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo omogoča tujcem iz držav izven EU vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Omenjeno dovoljenje v enotnem postopku izdajo upravne enote. 

Na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Poglejte postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

Vlogo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja lahko vložita:

 • tujec ali
 • vi kot njegov delodajalec. 

Tujec mora vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.

Delodajalci lahko vlogo za prvo enotno dovoljenje oddate: 

 • na upravni enoti v Sloveniji ali
 • na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.
   

Seznam upravnih enot

Seznam predstavništev po svetu

> Kontrola trga dela pred oddajo vloge za enotno dovoljenje
 

V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k temu dovoljenju. Soglasje lahko izdamo, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, na podlagi vloge za enotno dovoljenje in priložene dokumentacije. Slednja mora vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju. 

To pomeni, da vam po oddaji vloge za enotno dovoljenje ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja.

Na zavodu za zaposlovanje preverjamo zakonske pogoje za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju in odločamo o soglasju. Glede zahteve upravne enote za izdajo soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema vloge za enotno dovoljenje.  

Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.

Če ne izdamo soglasja k enotnemu dovoljenju, ker niso izpolnjeni zakonski pogoji, o teh razlogih obvestimo upravno enoto. Slednja zavrne vlogo za enotno dovoljenje.
 

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev izda upravna enota v obliki izkaznice. 

Enotno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji delodajalec skleneta s tujcem pogodbo o zaposlitvi ali delu v Sloveniji.

Več o izdaji enotnega dovoljenja: upravne enote

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali vi kot delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za 2 leti.

Na zavodu za zaposlovanje lahko umaknemo soglasje k enotnemu dovoljenju, če tujec ne začne dela oziroma ga ne prijavite v obvezna socialna zavarovanja v zakonskih rokih.  

Kadar so enotno dovoljenje, modra karta EU ali pisna odobritev vročeni tujcu v Sloveniji, mora tujec začeti delo v 10 dneh od vročitve dokumenta.

Kadar sta enotno dovoljenje ali modra karta EU vročena tujcu izven Slovenije, mora tujec začeti delo v 15 dneh od vročitve dokumenta.
 

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja za zaposlitev:

 • zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu,
 • zamenja delodajalca,
 • se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali
 • sklene novo pogodbo o delu.

Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti od nas pridobi soglasje.

Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo. 
 

Tudi tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve:

 • zamenja delodajalca ali
 • zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu.

Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. 

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti od nas pridobi soglasje.

Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo.

Več o zakonskih pogojih za modro karto
 

Dovoljenja za zaposlitev državljanov BiH ali Srbije

Za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine ali Srbije na podlagi sporazuma potrebujete delovno dovoljenje, ki vam ga izdamo na zavodu za zaposlovanje.

Navedeno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo, ki vam ga izda upravna enota.

Vloga za enotno dovoljenje in dokazila

Izpolnite ustrezen obrazec za enotno dovoljenje.

V njem so navedena tudi dokazila, ki jih priložite za namene izpolnjevanja pogojev za zaposlitev ali delo tujca.

Vlogo oddate upravni enoti. 

V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote). 

Več informacij na upravnih enotah

Vrste soglasij in zakonski pogoji

Preverite vrste soglasij k enotnemu dovoljenju in zakonske pogoje za izdajo posamezne vrste soglasja. 

Kdaj naše soglasje ni potrebno?

1. Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev

Kot tujec se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

2. Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za:

 • športne trenerje, poklicne športnike ali zasebne športne delavce,
 • tuje dopisnike ali poročevalce za tuje medije,
 • tujce, ki uveljavljajo interes Slovenije na področju gospodarstva, izobraževanja, znanosti in kulture,
 • opravljanje duhovniškega poklica ali redovniške dejavnosti v okviru registrirane verske skupnosti,
 • organiziranje ali vodenje karitativne in humanitarne dejavnosti v okviru priznane humanitarne organizacije ali registrirane verske skupnosti.

Informacije s področja zaposlovanja tujcev

Infotočka za tujce

+386 (0)1 330 81 20

Poslovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, 8.00–15.00
sreda, 8.00–17.00
petek, 8.00–13.00

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE