Skoči do osrednje vsebine

Obrazci za delodajalce

Obrazce lahko izpolnite in oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Obrazce za zaposlitev državljanov BiH ali državljanov Srbije lahko oddate elektronsko na portalu SPOT. 

Kratkotrajno delo zastopnikov do 90 dni, kratkotrajne storitve z napotenimi delavci in storitve podjetij iz držav EU obvezno prijavite po spletu.

Obrazce, ki niso na voljo za elektronsko oddajo, si lahko naložite in natisnete z našega spletišča. 

Objavljeni so obrazci v različnih jezikovnih verzijah.

Objava prostega delovnega mesta

Delodajalci, ki zaposlujete nove sodelavce, lahko pri nas javno objavite prosto delovno mesto brez dodatnih stroškov. Za delodajalce iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski državni lasti je obvezna objava prostega delovnega mesta pri Zavodu. Več o objavi prostega delovnega mesta ...

Prosto delovno mesto nam sporočite na Obrazcu PDM-1.

Sporočilo o prostem delovnem mestu oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. Predhodno je potrebna registracija. Začnite postopek registracije ... 

Za elektronsko oddajo sporočila lahko uporabite tudi Portal Spot.

Ravno tako sporočilo lahko oddate po pošti ali osebno na naši območni službi ali uradu za delo. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate. 

Obrazec PDM-1 – SL: slovenski jezik

Obrazec PDM-1 – IT: italijanski jezik

Obrazec PDM-1 – HU: madžarski jezik
 


Sprememba, ponovitev ali umik objave prostega delovnega mesta

Med trajanjem objave prostega delovnega mesta ni mogoče spreminjati pogojev za zasedbo tega delovnega mesta. Obstoječo objavo lahko umaknete ali razveljavite in nato oddate novo sporočilo o prostem delovnem mestu.

Za spremembo, ponovitev ali razveljavitev sporočila o prostem delovnem mestu uporabite Obrazec PDM-2.

Sporočilo oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. Predhodno je potrebna registracija. Začnite postopek registracije ... 

Sporočilo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na naši območni službi ali uradu za delo. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate. 

Obrazec PDM-2 – SL: slovenski jezik

Obrazec PDM-2 – IT: italijanski jezik

Obrazec PDM-2 – HU: madžarski jezik
 


Kontrola trga dela

Želite zaposliti tujce iz držav izven EU?

Kadar je eden od pogojev za izdajo delovnega dovoljenja ali soglasja k enotnemu dovoljenju, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih kandidatov, lahko kontrolo trga dela opravite pred oddajo vloge za dovoljenje. Tako zmanjšate tveganje zavrnitve vloge zaradi neizpolnjevanja omenjenega pogoja. Več o kontroli trga dela ...

Za kontrolo trga dela uporabite Obrazec PDM-KTD.

Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela oddate elektronsko na Portalu za delodajalce. Predhodno je potrebna registracija. Začnite postopek registracije ... 

Sporočilo lahko oddate tudi po pošti ali osebno na naši območni službi ali uradu za delo. Preverite naslov in uradne ure ... Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, podpišete in oddate. 

Obrazec PDM-KTD – SL: slovenski jezik

Obrazec PDM-KTD – IT: italijanski jezik

Obrazec PDM-KTD – HU: madžarski jezik
 

Obveščanje o delavcih v odpovednem roku

Če v vašem podjetju odpoveste pogodbo o zaposlitvi delavcu iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in mu ne ponudite nove pogodbe o zaposlitvi, nas morate obvestiti o začetku odpovednega roka. Več glede obveščanja o delavcih ...

Obvestilo nam posredujete z uporabo spletne storitve eDOR na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

 


Nadomestilo stroškov bruto plače

Če ste delavcem vročili redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti, pa jim pri tem niste ponudili nove pogodbe o zaposlitvi, lahko uveljavite nadomestilo stroškov bruto plače, ki ste jim jo izplačali za dneve odsotnosti z dela zaradi iskanja nove zaposlitve med odpovednim rokom. Več o nadomestilu stroškov plače ... 

Namero o uveljavljanju nadomestila nam sporočite z obvestilom o delavcih v odpovednem roku.

Obvestilo nam posredujete z uporabo spletne storitve eDOR na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. 

Če se delavec po izteku odpovednega roka ne prijavi v evidenco brezposelnih in ne uveljavlja pravice do denarnega nadomestila, se vam izplačilo nadomestila plače prizna na podlagi zahtevka eDOR. Delodajalci ga morate predložiti najpozneje v 3 mesecih po prenehanju delovnega razmerja delavca. Več o nadomestilu stroškov plače ... 

Obrazec zahtevka si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete. Skupaj z dokazili ga oddate po pošti ali osebno na naš urad za delo. Preverite naslov in uradne ure ...

Zahtevek eDOR – SL: slovenski jezik

Zahtevek eDOR – IT: italijanski jezik

Zahtevek eDOR – HU: madžarski jezik
 

Z delavcem, ki že dela s polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu, lahko izjemoma sklenete pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom. Sklenjena je lahko za največ 8 ur na teden, po predhodnem soglasju delodajalcev, kadar gre za opravljanje deficitarnih poklicev ali vzgojno-izobraževalnih, kulturno-umetniških in raziskovalnih del. Več o dopolnilnem delu ...

Za pridobitev ocene deficitarnosti poklica nam predložite Vlogo za ugotavljanje deficitarnosti.

Vlogo si naložite z našega spletišča, jo natisnete, izpolnite, podpišete in pošljete na e-naslov: cpd@ess.gov.si.

Ugotavljanje deficitarnosti – SL: slovenski jezik

Ugotavljanje deficitarnosti – IT: italijanski jezik

Ugotavljanje deficitarnosti – HU: madžarski jezik
 

Izdaja delovnega dovoljenja

Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine (BiH) v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama, s katerim so celovito urejeni pogoji in postopki zaposlovanja.

Za zaposlitev državljanov BiH po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota. Več o pogojih in postopku zaposlitve ...

Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja predložite na obrazcu TUJ-BiH-1, skupaj s Prilogo 2.

Elektronska oddaja vloge je možna na portalu SPOT.

Vlogo na predpisanih obrazcih lahko oddate tudi:

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Plačate jo delodajalci, ki predložite vlogo. Več o upravnih taksah ...

Obrazec TUJ-BiH-1 – SL: slovenski jezik

Priloga 2 – SL: slovenski jezik

Obrazec TUJ-BiH-1 – IT: italijanski jezik

Priloga 2 – IT: italijanski jezik

Obrazec TUJ-BiH-1 – HU: madžarski jezik

Priloga 2 – HU: madžarski jezik
 


Podaljšanje delovnega dovoljenja

Pred iztekom dovoljenja na podlagi sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja. Vlogo predloži na obrazcu TUJ-BiH-2. Priloži pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse. Več o pogojih za podaljšanje ...

Vlogo na predpisanem obrazcu odda:

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Več o upravnih taksah ...

Obrazec TUJ-BiH-2 – SL: slovenski jezik

Obrazec TUJ-BiH-2 – IT: italijanski jezik

Obrazec TUJ-BiH-2 – HU: madžarski jezik
 

Izdaja delovnega dovoljenja

Zaposlovanje državljanov Srbije v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama, s katerim so celovito urejeni pogoji in postopki zaposlovanja.

Za zaposlitev državljanov Srbije po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota. Več o pogojih in postopku zaposlitve ...

Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja predložite na obrazcu TUJ-SRB-1, skupaj s Prilogo 2.

Elektronska oddaja vloge je možna na portalu SPOT.

Vlogo na predpisanih obrazcih lahko oddate tudi:

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Plačate jo delodajalci, ki predložite vlogo. Več o upravnih taksah ...

Obrazec TUJ-SRB-1 – SL: slovenski jezik

Priloga 2 – SL: slovenski jezik

Obrazec TUJ-SRB-1 – IT: italijanski jezik

Priloga 2 – IT: italijanski jezik

Obrazec TUJ-SRB-1 – HU: madžarski jezik

Priloga 2 – HU: madžarski jezik
 


Podaljšanje delovnega dovoljenja

Na podlagi sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja, vendar ne prej kot 60 dni pred iztekom dovoljenja in najkasneje 15 dni po izteku dovoljenja. Več o pogojih za podaljšanje ...

Vlogo predloži na obrazcu TUJ-SRB-2. Priloži pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje.

Vlogo na predpisanem obrazcu odda:

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Več o upravnih taksah ...

Obrazec TUJ-SRB-2 – SL: slovenski jezik

Obrazec TUJ-SRB-2 – IT: italijanski jezik

Obrazec TUJ-SRB-2 – HU: madžarski jezik
 

Tujci za opravljanje sezonskega dela v kmetijstvu in gozdarstvu, ki ni daljše od 90 dni v koledarskem letu, potrebujejo delovno dovoljenje. Izdamo ga na zavodu za zaposlovanje. Več o pogojih in postopku izdaje ...

Delodajalci ali naročniki dela nam predložite vlogo za izdajo dovoljenja na predpisanem obrazcu, skupaj s potrebnimi dokazili.

Vlogo oddate:

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Več o upravnih taksah ...

Vloga za sezonsko delo – SL: slovenski jezik

Vloga za sezonsko delo – IT: italijanski jezik

Vloga za sezonsko delo – HU: madžarski jezik

Eden od pogojev za izdajo dovoljenja za sezonska dela je, da v evidenci brezposelnih ni ustreznih kandidatov. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za dovoljenje. Več o kontroli trga dela ... 
 

Delodajalci (pravne osebe ali posamezniki), ki imate sedež ali prebivališče v državi članici EU, na Norveškem, Islandiji, v Lihtenštajnu ali Švici, lahko v Sloveniji opravljate storitve z napotenimi delavci, ne glede na njihovo državljanstvo.

Pri tem morate biti registrirani za opravljanje dejavnosti po Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Več o storitvah podjetij iz držav EU ...

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek s pomočjo spletnega obrazca prijaviti pri našem Zavodu. Prijavite storitev po spletu ...

 

Delodajalci iz držav izven EU lahko z napotenimi delavci izvajate kratkotrajne storitve dobave blaga in servisiranja v Sloveniji. 

Omenjene storitve se lahko izvajajo neprekinjeno 14 dni in v skupnem trajanju do 90 dni v koledarskem letu. Več o kratkotrajnih storitvah ...

Še preden začnete izvajati storitev, morate njen začetek s pomočjo spletnega obrazca prijaviti pri našem Zavodu. Prijavite storitev po spletu ...

 

Tujci, ki ste po zakonu vpisani v sodni register Slovenije kot zastopniki pravne osebe, lahko opravljate delo zastopanja pravne osebe, sklepanja pravnih poslov, nadzora, dajanja navodil in podobna dela v funkciji zastopnika. Takšno delo lahko opravljate do 90 dni v koledarskem letu. Več o kratkotrajnem delu zastopnikov ...

Še preden začnete opravljati delo zastopnika, morate njegov začetek s pomočjo spletnega obrazca prijaviti pri našem Zavodu. Prijavite storitev po spletu ...

 

Prošnja za odlog ali obročno plačilo dolga

Obrazec prošnje si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete.

Prošnjo skupaj z dokazili oddate osebno na uradu za delo, pri katerem ste prijavljeni. Preverite naslov in uradne ure ... 

Lahko jo oddate tudi:

  • po e-pošti v našo glavno pisarno: gpzrsz@ess.gov.si ali 
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo.

Obrazec prošnje – SL: slovenski jezik

Obrazec prošnje – IT: italijanski jezik

Obrazec prošnje – HU: madžarski jezik
 


Vloga za obročno vračilo prejetih sredstev interventne zakonodaje: naravne nesreče

Obrazec vloge si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete.

Vlogo skupaj z dokazili oddate:

  • po e-pošti v našo glavno pisarno: gpzrsz@ess.gov.si ali 
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo.

Obrazec vloge – SL: slovenski jezik
 


Vloga za obročno vračilo prejetih sredstev interventne zakonodaje: Covid-19

Obrazec vloge si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in podpišete.

Vlogo skupaj z dokazili oddate:

  • po e-pošti v našo glavno pisarno: gpzrsz@ess.gov.si ali 
  • po pošti na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Služba za finance in računovodstvo.

Obrazec vloge – SL: slovenski jezik
 

Informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE