Skoči do osrednje vsebine

Javna dela 2023

♦ Aktualno javno povabilo

Sofinanciranje stroškov zaposlitve dolgotrajno brezposelnih v javnih delih, na podlagi javnega povabila za izbor programov za leto 2023. Povabilo smo zaradi razdelitev vseh razpoložljivih sredstev zaprli 20. 1. 2023 za vse območne službe, razen za Območno službo Sevnica, kjer povabilo ostaja odprto najkasneje do 28. 4. 2023.

Z zadnjo spremembo povabila 17. 1. 2023 so bila še povečana skupna okvirna sredstva.

Programi javnih del so namenjeni spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti.  

Kaj vam omogoča povabilo?

Sofinanciranje stroškov zaposlitve
Za brezposelne, vključene v programe javnih del na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih.

Zaposlitev kandidatov
Vključitev dolgotrajno brezposelnih, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Prednost imajo tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Prijava na povabilo

Priprava ponudb 
Od 25. 10. 2022.

Oddaja ponudb
Od 11. 11. 2022 do porabe sredstev, najkasneje do 28. 4. 2023.

Elektronsko: Portal za delodajalce

Zadnja sprememba
17. 1. 2023

Poglejte: Besedilo javnega povabila

Objava povabila
25. 10. 2022

Financiranje

Razpoložljiva sredstva
19.065.142 EUR

Vir financiranja
Proračun Republike Slovenije

Predvideno število vključitev
2.500 brezposelnih iz vse Slovenije

Pristojna ustanova
Zavod RS za zaposlovanje

Oddaja zahtevkov za sofinanciranje stroškov

Obveščamo vas, da bomo za februar omogočili vnos zahtevkov do 8.3.2023 in zagotovili izplačilo 15.3.2023.

Za proračunske uporabnike, ki boste oddali zahtevke do 16.3.2023, bomo zagotovili izplačilo 22.3.2023.
 

Obračun potnih stroškov

Pri obračunu potnih stroškov za udeležence javnih del upoštevajte naslednje dokumente, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo.

Dodatna pojasnila MJU (21.6.2021) 

Odgovori na pogosta vprašanja in dileme (30.6.2021)

Sprememba stališča v zvezi s povračilom stroškov prevoza (19.11.2021)
 

Pomembno

Na Zavodu nismo dolžni poravnati zahtevanih zneskov:

 • če nam izvajalci najkasneje v 30 dneh (po izteku roka iz 7. točke 8. člena pogodbe o izvajanju programa javnega dela) ne predložite popolnega in ustreznega zahtevka za povračilo in eRačuna za pretekli mesec ali 
   
 • če po prejemu računa stroškov predhodnega zdravniškega pregleda ne predložite zahtevka za povračilo in eRačuna.

Aktualno

Zadnji izračun plače za udeležence javnih del (28.2.2023)

 • Višino plače za udeležence programov javnih del določa 52. člen ZUTD-A. Izražena je v deležu minimalne plače po ravneh strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, ki ga udeleženec opravlja v programu javnega dela. Pri izplačilu plačje potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa ZPIZ-2.
   
 • Višina minimalne plače je bila spremenjena s 1.1.2023 in znaša 1.203,36 EUR. 
   

 • Višina kilometrine za februar 2023 znaša 0,13 EUR. Regres za prehrano od 1.1.2023 znaša 6,60 EUR. 
   
 • Na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 88/2021) se spreminja povračilo stroškov prevoza.

  Razdalje za upravičenost do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in za povračilo kilometrine se po novem določajo na podlagi Zemljevidov Google (Google Maps), upoštevaje najkrajšo varno pot.

  Udeležencu se za povračilo stroškov prevoza na delo, po najkrajši varni poti, prizna kilometrina, v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.
   

 • Pri izplačilu plač je potrebno upoštevati najnižje osnove za plačilo prispevkov, ki jih določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
 • Če je plača (oziroma nadomestilo plače) udeleženca manjša od najmanjše predpisane osnove, se vsi prispevki za socialno varnost obračunajo od predpisane najmanjše osnove.
 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila 1.3.2023 do 28.2.2024 znaša 1.214,35 EUR (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2022 znaša 2.023,92 EUR).
   

 • Za zaposlene v javnih delih se ne upošteva določilo 39. člena ZUTD-A, po katerem delodajalci, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačujejo prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska.
   

 • Izvajalci javnih del niste oproščeni plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce, zaposlene v javnih delih, v skladu s 156. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
   

Navodila za izvajanje programov

Navodila so namenjena izvajalcem javnih del, ki ste bili izbrani na javnem povabilu in ste z nami podpisali pogodbo o izvajanju programa javnega dela.

Navodila podrobneje določajo izvajanje pogodbenih obveznosti glede postopka vključitve brezposelnih v program, obračuna plač in drugih stroškov za udeležence, poročanja in uveljavljanja stroškov ter pravic iz delovnega razmerja. 

Navodila za izvajanje programov javnih del (6.12.2022)

Navodilom so priloženi obrazci in drugi dokumenti za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Pogodba o vključitvi brezposelne osebe v javno delo

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del 

Izjava za povračilo stroškov prevoza z navodilom

Seznam izbranih izvajalcev

Poglejte seznam izbranih izvajalcev javnih del za leto 2023 (26.1.2023). 

Seznam se dopolnjuje enkrat na teden.

Oddaja poročil o izvajanju programov javnih del

Izvajalci oddate vsebinsko poročilo na portalu za delodajalce.

V njem predvsem navedete, katera nova znanja je udeleženec v času vključitve v javno delo pridobil. 

Poročilo oddate v skladu z navodili za vsakega udeleženca posebej. 

Kontaktirajte nas ...

Osnovne informacije o povabilu


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Dodatna pojasnila glede izvedbe programov


Centralna služba

Skrbnica programa Mojca Ulaga
 

 

Pošljite sporočilo!

Pravne podlage in javna dela, ki jih v celoti financira občina

Pravne podlage

Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2023 temelji na naslednjih dokumentih:

Zakon o urejanju trga dela

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del s spremembami

Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Katalog programov javnih del za leto 2023 

Izvajanje programov javnih del, ki jih v celoti financira občina

Občina lahko z namenom aktiviranja svojih brezposelnih občanov sprejme program javnih del:

 • če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in
 • če pred sprejemom programa javnih del pridobi naše soglasje (Zavoda RS za zaposlovanje).

Več o izvajanju programov, ki jih v celoti financira občina

Vloga za soglasje Zavoda k programu javnega dela v letu 2023

Soglasje (vzorec obrazca)

Vsebinsko poročilo (vzorec obrazca)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE