Skoči do osrednje vsebine

Zaposlitev državljanov BiH

Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine (BiH) v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama. Slednji celovito ureja pogoje in postopke zaposlovanja, izdaje in podaljšanja dovoljenja za zaposlitev državljanov BiH, ki so prišli na delo v Slovenijo, razen s sporazumom določenih izjem. 

Delovno dovoljenje

Za zaposlitev državljanov BiH po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje. Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.
 

Predhodno sodelovanje službe za zaposlovanje BiH

V skladu s sporazumom je zaposlovanje delavcev iz BiH možno le s predhodnim sodelovanjem službe za zaposlovanje v Bosni in Hercegovini (ARZ-BiH). Slednja na podlagi vložene potrebe po delavcih izbere ustrezne kandidate in jih posreduje delodajalcu za dokončni izbor.

Kadar so kandidati že znani (poimenske zaposlitve), ARZ-BiH preveri, ali izpolnjujejo zahtevane pogoje in so pripravljeni sprejeti ponujeno zaposlitev.
 

Pogoji za zaposlitev državljanov BiH po sporazumu

 • Kandidati so starejši od 18 let in prijavljeni kot brezposelni pri pristojnih javnih službah za zaposlovanje v BiH (ARZ-BiH).
 • Na trgu dela v Sloveniji ni ustreznih domačih kandidatov za ponujeno prosto delovno mesto.
 • Delodajalec izpolnjuje zakonske pogoje za zaposlitev tujca v skladu s 17. členom Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT).

Izjeme po sporazumu

 • Delavec BiH ima v Sloveniji urejeno prebivanje.
   
 • Pri sezonskih zaposlitvah, zaposlitvah poslovodnih delavcev ter pri zaposlitvah ali prostovoljnem delu zaradi usposabljanja in izpopolnjevanja na področju medicine.
   
 • Delavcu BiH je bilo v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje.
   
 • Delavec BiHv državi zaposlitve prebiva na podlagi združevanja družine.
   
 • Delavec BiH v državi zaposlitve prebiva na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito.
   
 • Delavcu BiH je v državi zaposlitve v skladu z zakonodajo priznan status raziskovalca.
   
 • Državljan BiH v državi zaposlitve ustanovi ali soustanovi osebno gospodarsko družbo in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopa družbo ali se registrira kot samostojni podjetnik posameznik.
   
 • Državljan BiH na podlagi šolanja v državi zaposlitve lahko pridobi osebno delovno dovoljenje v skladu z zakonodajo države zaposlitve.
   
 • Pri visokokvalificirani zaposlitvi (modra karta), za katero se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve.
   

Postopek zaposlitve po sporazumu

1. Predhodni postopek posredovanja delavcev iz BiH

Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD (na vpogled). Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3. d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Elektronsko prijavo prostega delovnega mesta opravite na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo prostega delovnega mesta predloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BiH 1, skupaj s Prilogo 2.

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto. Predlagamo, da delodajalci upoštevate in podpišete vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi.

Vlogo lahko predložite osebno na vsakem uradu za delo ali pošljete po pošti. Preverite naslove in uradne ure ...

Več o predložitvi vloge za dovoljenje ...

Elektronska oddaja vloge za izdajo delovnega dovoljenja po sporazumu z BiH je možna na portalu SPOT.
 

Na Zavodu RS za zaposlovanje:  

 • preverimo, ali so v evidenci brezposelnih ustrezni domači kandidati,
 • preverimo druge pogoje za novo zaposlitev tujca (v skladu s 17. členom Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT),
 • od FURS-a zahtevamo podatek o poravnanih davčnih obveznostih,
 • pozovemo delodajalca, da posreduje manjkajoče podatke o nastanitvi, predhodnih razgovorih in druge podatke, potrebne za posredovanje zahtevka za posredovanje delavcev iz BiH.
   

Če so izpolnjeni vsi navedeni pogoji iz predhodnega postopka, na slovenskem Zavodu pripravimo dokument Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu (PDM) ter ga po elektronski poti pošljemo Agenciji za delo in zaposlovanje Bosne in Hercegovine (ARZ-BiH).

Hkrati obvestimo delodajalca – vlagatelja prostega delovnega mesta (PDM), da smo prošnjo za posredovanje kandidatov iz BiH poslali službi za zaposlovanje v BiH, ki bo vlagatelju zagotovila seznam kandidatov oziroma podatke o kraju in času razgovorov s kandidati.
 

Če niso izpolnjeni navedeni pogoji iz predhodnega postopka oziroma delodajalec – vlagatelj prostega delovnega mesta (PDM) na podlagi poziva slovenskega Zavoda ne dopolni manjkajočih podatkov, izdamo Obvestilo o nezmožnosti posredovanja delavcev iz BiH, kjer so obrazloženi razlogi, zakaj posredovanje ni možno. 

Če je delodajalec že predložil tudi vlogo za izdajo delovnega dovoljenja, pa na Zavodu zaradi nezmožnosti posredovanja izdamo odločbo o zavrnitvi.

Celoten postopek pri Zavodu (od vložitve PDM) traja predvidoma največ 15 dni.
 

Če je delodajalec ob vložitvi obrazca PDM-KTD (na vpogled) sočasno predložil tudi vlogo za zaposlitev delavca, na Zavodu nadaljujemo postopek izdaje dovoljenja takoj po prejemu potrjene dokumentacije iz ARZ-BIH.
 

2. Postopek izdaje dovoljenja po sporazumu

Po zaključku izbora kandidatov in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi predložite vlogo za izdajo delovnega dovoljenja pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-1, skupaj s Prilogo 2.

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto. Predlagamo, da delodajalci upoštevate in podpišete vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi.

Vlogo lahko predložite osebno na vsakem uradu za delo ali pošljete po pošti. Preverite naslove in uradne ure ...

Več o predložitvi vloge za dovoljenje ...

Elektronska oddaja vloge za izdajo delovnega dovoljenja po sporazumu z BiH je možna na portalu SPOT.
 

V pogodbi o zaposlitvi zaradi trajanja postopka izdaje delovnega dovoljenja in kasneje še enotnega dovoljenja za prebivanje in delo ni možno natančno določiti začetka trajanja zaposlitve.

Zato se priporoča, da se v pogodbo vpiše

 • od: želeni čas začetka delovnega razmerja (datum) oziroma od pridobitve vseh zahtevanih dovoljenj (delovnega dovoljenja ter enotnega dovoljenja za prebivanje in delo)  
 • do: želeno trajanje delovnega razmerja« (ki pa po določilih sporazuma ne sme biti krajše od enega leta).

Trajanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi Sporazuma je najmanj eno leto, na kar je opozorilo tudi Višje delovno in socialno sodišče (v svojem sklepu št. Pdp 73/2016 z dne 19. 5. 2016), ko je odločilo, da je pogodba o zaposlitvi, ki je sklenjena na podlagi omenjenega sporazuma, vendar za krajše obdobje od enega leta, v tem delu (glede določitve trajanja pogodbe o zaposlitvi) nična, saj je v nasprotju s prisilnim predpisom. 

V skladu s tem ni dovoljeno spreminjanje pogodbe o zaposlitvi, potem ko je bilo na podlagi predložene pogodbe izdano delovno in bivalno dovoljenje, ki se nanaša na pogodbo, priloženo vlogi za delovno dovoljenje.
 

Na Zavodu RS za zaposlovanje odločimo o vlogi za izdajo delovnega dovoljenja najpozneje v 15 dneh od prejete popolne vloge.

Ker so bili zakonski pogoji za izdajo dovoljenja preverjeni že v predhodnem postopku, se v tokratnem postopku preverjata le:

 • izpolnjevanje pogojev na strani delavca (izobrazba, drugi zahtevani pogoji) in
 • morebitna pravnomočna kaznovanost delodajalca v času od zaključka predhodnega postopka do vloge za delovno dovoljenje.
   

Obrazci za izdajo dovoljenja

Vlogo predložite na predpisanem obrazcu, skupaj s prilogo.

Obrazec TUJ-BiH-1 

Priloga 2 k obrazcu TUJ-BiH-1

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. Plačate jo delodajalci, ki predložite vlogo. 

Več o upravnih taksah

Elektronska oddaja vloge je možna na portalu SPOT.

Opozorilo!

Vlogo za zaposlitev delavca iz BiH na obrazcu TUJ-BIH-1 lahko predložite:

 • sočasno z obrazcem PDM-KTD (na vpogled) za kontrolo trga dela ali
 • najpozneje v 30 dneh od izdaje obvestila Osnovni podatki o delodajalcu in prostem delovnem mestu.  

Izdaja dovoljenja

Dovoljenje se izda z veljavnostjo treh let. Izda se na vlogo delodajalca (kot dovoljenje za zaposlitev).

Vendar ima delavec migrant po prvem letu zaposlitve, ko mora biti zaposlen pri delodajalcu, ki je vložil vlogo za izdajo dovoljenja, oziroma pri njegovem pravnem nasledniku, prost dostop na trg dela (kot osebno delovno dovoljenje).

Dovoljenje prejme delodajalec in po prihodu v Republiko Slovenijo tudi delavec migrant.

Kadar delavcem, ki so prišli na delo v Slovenijo na podlagi Sporazuma z BiH, v prvem letu zaposlitve preneha delovno razmerje, se delovno dovoljenje razveljavi.

Kljub prenehanju delovnega razmerja v prvem letu zaposlitve pa se delovno dovoljenje ne razveljavi, kadar:

 • delavci uveljavijo denarno nadomestilo za brezposelnost ali
 • delovno razmerje preneha zaradi izredne odpovedi pogodbe о zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca, pri čemer delavec migrant v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo о zaposlitvi pri drugem delodajalcu za enako delovno mesto.

eVpogled v delovna dovoljenjaElektronska storitev 

Pridobite potrdilo ali informacije o oddani vlogi za delovno dovoljenje.

Portal za delodajalce
 

Pomoč pri elektronskem vpogledu

Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen.

Podaljšanje dovoljenja

Predložitev vloge

Pred iztekom dovoljenja na podlagi sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja.

Vlogo za podaljšanje dovoljenja vloži delavec migrant pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-2. Priloži pogodbo o zaposlitvi, ki sta jo podpisala z delodajalcem, in potrdilo o plačilu takse za delovno dovoljenje.
 

Izpolnjevanje pogojev

Dovoljenje se lahko podaljša za nadaljnja tri leta, če delavec migrant izpolnjuje enega od navedenih pogojev: 

 • ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še za najmanj eno leto in mu je bila v državi zaposlitve priznana pravica do združevanja družine v skladu z zakonodajo; 
   
 • je bil pred iztekom veljavnosti dovoljenja najmanj eno leto zaposlen in ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi še za najmanj eno leto; 
   
 • je med veljavnostjo dovoljenja opravljal strokovno zaposlitev najmanj eno leto in ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še za najmanj eno leto; 
   
 • je med veljavnostjo dovoljenja pridobil dodatna znanja oziroma poklicne kvalifikacije in na podlagi tega opravljal strokovno zaposlitev najmanj šest mesecev ter
   
 • ima sklenjeno pogodbo za strokovno zaposlitev še za najmanj eno leto.

Pri prošnji za podaljšanje dovoljenja na podlagi strokovne zaposlitve mora slovenski zavod za zaposlovanje pred podaljšanjem pridobiti pisno soglasje pristojnega nosilca države izvora (ARZ-BiH). 

Obrazci za podaljšanje dovoljenja

Vlogo na predpisanem obrazcu predloži delavec migrant.

Obrazec TUJ-BiH-2

Ob predložitvi vloge je treba plačati upravno takso po Zakonu o taksah. 

Več o upravnih taksah

Priložiti je potrebno pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o plačilu upravne takse za delovno dovoljenje.

Pravne podlage 

 • Sporazum med Vlado RS in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov BiH v RS in Protokol o izvajanju Sporazuma: Uradni list RS, 92/2012.
   
 • Spremembe in dopolnitve Sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji: Uradni list RS, 29/2017.

Druge oblike dela in zaposlitve

Državljani Bosne in Hercegovine lahko sodelujejo tudi v oblikah dela in zaposlitve, za katere ni predpisano delovno dovoljenje po sporazumu. Preverite potrebne postopke.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE