Skoči do osrednje vsebine

Modra karta EU

Modra karta je dovoljenje za začasno prebivanje zaradi visokokvalificirane zaposlitve. Podaljša se lahko z veljavnostjo do treh let. V prvih dveh letih je na podlagi pisne odobritve možna zamenjava delovnega mesta pri istem delodajalcu ali zamenjava delodajalca. 

Visokokvalificirana zaposlitev

Soglasje k enotnemu dovoljenju za modro karto EU izdamo na zahtevo upravne enote, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • da ima tujec najmanj visokošolsko izobrazbo;
   
 • da priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
   
 • da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
   
 • da ste kot delodajalec ustrezno registrirani za opravljanje dejavnosti, v okviru katere bo tujec opravljal delo;
   
 • da niste v postopku stečaja ali likvidacije;
   
 • da imate poravnane vse davčne obveznosti;
   
 • da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec. 
   

Prošnji za modro karto priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za izdajo soglasja:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju, kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan,
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca,
   
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj eno leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS),
   
 • dokazilo o ustrezni izobrazbi (odločba ali mnenje pristojnega organa v Sloveniji za priznavanje oziroma vrednotenje izobraževanja),
   
 • dokazilo o izpolnjevanju drugih pogojev, ki jih zahteva delodajalec,
   
 • podpisano izjavo delodajalca, ali zagotavlja nastanitev tujca ali ne.
   

Modra karta se izda za 2 leti.

Če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za krajše obdobje, se modra karta izda za čas, ki je 3 mesece daljši od veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vendar ne sme presegati dveh let.
 

Podaljšanje modre karte

Modra karta se lahko podaljša z veljavnostjo do treh let.

Soglasje k podaljšanju modre karte EU izdamo na zahtevo upravne enote, če so izpolnjeni zakonski pogoji.

V prvih dveh letih zaposlitve izdamo soglasje k podaljšanju, če:

 • priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
 • imate poravnane vse davčne obveznosti.

Po prvih dveh letih zaposlitve izdamo soglasje k podaljšanju, če:

 • priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 1 leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji.
   

Prošnji za podaljšanje modre karte priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij,
   
 • potni list ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca,
   
 • dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju (kadar tujec navede, da v Sloveniji ni obvezno zdravstveno zavarovan),
   
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje,
   
 • potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca (če se tako zahteva),
   
 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj 1 leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS).
   

Postopek za pridobitev enotnega dovoljenja

1. Izpolnite obrazec (5/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k modri karti EU.

2. Eden od pogojev za soglasje pri zaposlitvi je, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje (manjše tveganje zavrnitve).

Obrazec PDM-KTD oddate na našem Portalu za delodajalce. V 5 delovnih dneh prejmete obvestilo.

Več o kontroli trga dela ...

3. Vlogo za modro karto EU ali njeno podaljšanje oddate upravni enoti.

4. V postopku izdaje enotnega dovoljenja izdamo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote).

Več informacij na upravnih enotah

Zamenjava delovnega mesta

Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca.

Prošnjo za odobritev zamenjave delovnega mesta na (obrazec 6/1) oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo.
 

V prvih dveh letih zaposlitve na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delovnega mesta pri istem delodajalcu, če:

 • priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 1 leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
 • v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe.
   

Prošnji za odobritev zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj 1 leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS),
 • dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec.
   

Zamenjava delodajalca

Tujec, ki ima modro karto EU, lahko v prvih dveh letih zakonite zaposlitve zamenja delodajalca. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota.

Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca.

Prošnjo za odobritev zamenjave delodajalca (obrazec 6/1) oddate upravni enoti, ki nato po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje. Glede izdaje soglasja moramo odločiti v 15 dneh od prejema prošnje, ki ji morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev.

Če zakonski pogoji za soglasje k pisni odobritvi niso izpolnjeni, o teh razlogih obvestimo upravno enoto, ki prošnjo za pisno odobritev zavrne z odločbo.

Po prvih dveh letih zakonite zaposlitve lahko imetnik modre karte EU zamenja delodajalca brez pisne odobritve upravne enote, vendar mora pred zamenjavo delodajalca o tem pisno obvestiti upravno enoto.
 

V prvih dveh letih zaposlitve na zahtevo upravne enote izdamo soglasje k pisni odobritvi za zamenjavo delodajalca, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • priložite sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 1 leto, s katero tujcu zagotavljate plačo v višini 1,5-kratnika povprečne letne bruto plače v Sloveniji;
   
 • v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe;
   
 • ste kot delodajalec ali naročnik dela ustrezno registrirani, vpisani v poslovni register za opravljanje dejavnosti, v kateri bo tujec izvajal delo, ali kot nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma član kmetije vpisani v register kmetijskih gospodarstev;
   
 • niste v postopku likvidacije ali stečaja;
   
 • aktivno poslujete, to pomeni:
  • da je pri vas najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge že zaposlena in vključena v obvezna socialna zavarovanja najmanj 1 oseba za polni delovni čas ali
  • da ste kot posameznik najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge vključeni v obvezna socialna zavarovanja ali
  • da ste imeli v vsakem od zadnjih šestih mesecev pred oddajo vloge prilive iz opravljanja dejavnosti v višini najmanj 10.000 EUR na transakcijski račun, odprt v Sloveniji; 
    
 • imate poravnane vse davčne obveznosti;
   
 • tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec.
   

Prošnji za odobritev zamenjave delodajalca priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje:

 • pogodbo o zaposlitvi, ki jo podpiše delodajalec, za najmanj 1 leto, v kateri mora biti tujcu zagotovljena plača v višini najmanj 1,5 povprečne letne bruto plače v Sloveniji (izračunane na podlagi povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu RS),
   
 • dokazila, da tujec izpolnjuje pogoje, ki jih zahtevate kot delodajalec;
   
 • podpisano izjavo vas kot delodajalca, ali zagotavljate nastanitev tujca ali ne.
   

Postopek za pridobitev pisne odobritve

1. Izpolnite obrazec (6/1) za enotno dovoljenje in priložite vsa potrebna dokazila.

Med njimi dokazila o izpolnjevanju pogojev za soglasje k pisni odobritvi.

2. Eden od pogojev za soglasje pri zamenjavi delovnega mesta ali delodajalca je, da v evidenci brezposelnih ni ustrezne osebe. Takšno kontrolo trga dela lahko opravite še pred oddajo vloge za enotno dovoljenje (manjše tveganje zavrnitve).

Obrazec PDM-KTD oddate na našem Portalu za delodajalce. V 5 delovnih dneh prejmete obvestilo.

Več o kontroli trga dela ...

3. Vlogo za odobritev zamenjave delodajalca ali zamenjave delovnega mesta oddate upravni enoti.

4. Upravna enota po uradni dolžnosti pridobi naše soglasje k pisni odobritvi.

Več informacij na upravnih enotah

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE