Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Zaposlovanje in delo tujcev


Novosti

Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije se prične izvajati 1. septembra

1. septembra 2019  se prične izvajati že sklenjeni Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Sloveniji in Protokol о izvajanju Sporazuma med slovensko in srbsko vlado o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v naši državi (BRSZD). To prinaša bolj organiziran in bolj urejen način posredovanja ter zaposlovanja delavcev po vzoru zaposlovanja delavcev iz BIH. Dosedanje izkušnje na področju izvajanja Sporazuma z BIH so namreč pokazale, da smo tako prekinili dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH in druge delavce iz regije Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic. S sklepanjem dvostranskih sporazumov naša država tako proaktivno načrtuje dolgoročno zagotavljanje potreb po ustrezni delovni sili glede na potrebe slovenskega gospodarstva, demografske kazalce v prihodnjem desetletnem obdobju oziroma glede na aktualne razmere na slovenskem trgu dela, kar prinaša večjo pravno varnost  delavcev migrantov.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko enak Sporazumu z BIH, to pomeni, da se bodo postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljali iste pravice oziroma dolžnosti, kot je to določeno po Sporazumu z BIH.

Postopek izbire delavca se bo  začel na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri našem Zavodu prijavil prosto delovno mesto, medtem ko se bo obveščanje o njem, izbira in vabilo kandidatov opravili v Srbiji. 

Za izdajo delovnega dovoljenja bo zaprosil slovenski delodajalec, ki bo tudi kril stroške postopke izdaje dovoljenja. Delovno dovoljenje se bo izdalo za tri leta z možnostjo podaljšanja, delovno dovoljenje za prebivanje pa bodo delavci morali pridobiti ločeno. Po poteku enoletne zaposlitve bo imel delavec prost vstop na trg dela, vendar si bo moral novo zaposlitev v Sloveniji poiskati v 30 dneh oziroma do poteka obdobja, v katerem bo upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v nasprotnem bo začet postopek za vrnitev delavca v Srbijo.

Z namenom čim bolje informirati zainteresirano javnost bomo septembra organizirali niz posvetov za delodajalce po vsej Sloveniji, kjer bomo predstavili novosti pri zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji s poudarkom na izvajanju Sporazuma o zaposlovanju državljanov Srbije, prav tako  načrtujemo, da bi jeseni v Sloveniji spet zaživela info točka za tujce, kjer bomo na enem mestu nudili vse pomembne informacije in drugo pomoč glede zaposlovanja in bivanja v Sloveniji,  z istim namenom pa bomo organizirali tudi zaposlitveni sejem v Srbiji.

Podpisan protokol sodelovanja med srbskim in slovenskim zavodom za zaposlovanje

4. julija 2019 sta v Beogradu na Nacionalnem zavodu za zaposlovanje Srbije direktorja srbskega in slovenskega zavoda za zaposlovanje Zoran Martinović in Mavricija Batič podpisala operativni protokol sodelovanja med obema ustanovama, katerega glavni cilj je čim bolje implementirati Sporazum med Vlado R Srbije in R Slovenije o zaposlovanju državljanov Srbije v naši državi

Srbska vlada je ta  pomemben bilateralni dokument, ki ureja postopke zaposlovanja srbskih državljanov v Sloveniji, ratificirala 29. junija 2018, medtem ko je bil z naše strani sporazum ratificiran  28. maja 2019. S protokolom so opredeljene vse temeljne  administrativne in tehnične zadeve, ki so pomembne za operativno izvedbo postopkov zaposlovanja državljanov Srbije v Sloveniji, prav tako so določeni načini izmenjave podatkov po elektronski poti med pristojnimi ustanovami.  

Kot je poudaril Zoran Martinović, direktor srbske javne službe za zaposlovanje, je glavna naloga  njihovega zavoda zagotoviti zaščito svojim državljanom, zaposlenim v drugi državi, medtem ko je Mavricija Batič, generalna direktorica  slovenskega zavoda za zaposlovanje izpostavila, da bo naš zavod  svoje aktivnost usmeril tudi v pripravo  različnih aktivnosti, s katerimi bi v čim večji meri opremili srbske delavce, ki se nameravajo zaposliti v Sloveniji. To pomeni, da bomo nudili relevantne informacije  o pravicah glede zaposlovanja, jih seznanjali z delovnopravno zakonodajo, jim nudili tečaj slovenskega jezika, oblikovali spletno stran v srbskem jeziku ipd. Načrtujemo, da bi jeseni v Sloveniji spet zaživela info točka za tujce, kjer bomo na enem mestu nudili vse pomembne informacije in drugo pomoč glede zaposlovanja in bivanja v Sloveniji,  z istim namenom pa bomo organizirali tudi zaposlitveni sejem v Srbiji.     
 

Podpisan protokol sodelovanja med srbskim in slovenskim zavodom za zaposlovanje


Enotno dovoljenje

Od 1. 9. 2015 se uporablja Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT, Uradni list RS, 47/2015), ki temelji na evropski direktivi. Uvedel je enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Omenjeno dovoljenje v enotnem postopku izdajo upravne enote, ki so tako postale enotne vstopne točke za tujce (po načelu: vse na enem mestu). V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Soglasje k enotnemu dovoljenju lahko izdamo za:

  • zaposlitev, samozaposlitev ali delo,
  • zaposlitev, podaljšanje zaposlitve, pisno odobritev zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve pri dveh ali več delodajalcih,
  • modro karto EU,
  • napotene delavce,
  • usposabljanje ali izpopolnjevanje tujcev,
  • individualne storitve tujcev,
  • delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v posameznem koledarskem letu, ali
  • sezonsko delo v kmetijstvu, ki je daljše od 90 dni.

Za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja za samozaposlitev naše soglasje ni potrebno. Kot tujec se lahko samozaposlite po enoletnem neprekinjenem zakonitem prebivanju v Sloveniji. Navedeni pogoj glede prebivanja ne velja, če ste vpisani v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala samostojno poklicno dejavnost.

Tujci iz tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj. Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki smo ga izdajali na zavodu za zaposlovanje.

Preberite več o postopku za enotno dovoljenje ter o vrstah soglasij in zakonskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo soglasja.
 


Delovno dovoljenje

Delovna dovoljenja, ki jih izdajamo na zavodu za zaposlovanje, so še naprej potrebna za:

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso

Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov BiH na podlagi Sporazuma izdamo na zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Upravna enota izda enotno dovoljenje. Poglejte si novosti pri zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine od 1. 11. 2017.

Za sezonska dela v kmetijstvu, ki so daljša od 90 dni v koledarskem letu, je pri upravni enoti potrebno pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih
 


Prijava storitev in kratkotrajnega dela zastopnika

Storitve z napotenimi delavci

Začetek izvajanja storitev z napotenimi delavci v Sloveniji morate prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje, če:

  • ste podjetje s sedežem v državi članici EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali v Švici,
  • ste podjetje s sedežem v tretji državi in izvajate kratkotrajne storitve, povezane z dobavo blaga ali servisiranjem. 

Preberite več o prijavi storitev.

Če ste podjetje s sedežem v tretji državi in izvajate storitve z napotenimi delavci, ki niso kratkotrajne, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za napotene delavce, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih

Zastopniki

Če ste tujec in opravljate kratkotrajno delo zastopnika, ki ni daljše od 90 dni v koledarskem letu, morate začetek opravljanja del prijaviti pri našem zavodu za zaposlovanje. 

Preberite več o prijavi kratkotrajnega dela zastopnika

Če ste tujec in opravljate delo zastopnika, ki je daljše od 90 dni v koledarskem letu, morate pri upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. V tem postopku na zavodu za zaposlovanje izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju za zastopnika, če so izpolnjeni pogoji. Preberite več o zakonskih pogojih
 


Prost dostop na trg dela 

Nekatere skupine tujcev pri zaposlitvi ali delu v Sloveniji ne potrebujejo dovoljenja.

Pravica do prostega dostopa na trg dela pomeni, da tujec v Sloveniji lahko opravlja delo, se zaposli ali samozaposli brez soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti EU ali brez dovoljenja za sezonsko delo, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače. 

Med skupinami tujcev, ki imajo prost dostop na slovenski trg dela, so tudi državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice. 

Družinski člani državljanov EU, EGP ali Švice imajo prost dostop na slovenski trg dela, če imajo dovoljenje za začasno prebivanje za družinskega člana ali vizum za dolgoročno bivanje, razen če mednarodna pogodba, ki zavezuje Slovenijo, ne določa drugače.

Preberite več o prostem dostopu na trg dela.  
 


Zaposlitev, delo in nastanitev tujcev

Tujec je zaposlen v Sloveniji, kadar je na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi v delovnem razmerju pri delodajalcu v Sloveniji. Pogodba o zaposlitvi mora biti v skladu s slovenskim Zakonom o delovnih razmerjih in s kolektivnimi pogodbami, ki zavezujejo delodajalca.

Tujec je samozaposlen v Sloveniji, če samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost.

Tujec lahko opravlja delo v Sloveniji kot napoteni delavec ali na podlagi sklenjene pogodbe civilnega prava, s časovno omejenim izvajanjem.

Enotno dovoljenje je dokument, na podlagi katerega lahko domači ali tuji delodajalec skleneta s tujcem pogodbo o zaposlitvi ali delu v Sloveniji. Če ima tujec sklenjeno samo pogodbo o zaposlitvi in nima enotnega dovoljenja, je taka pogodba nična in jo inšpektorat za delo sankcionira.

Prvo enotno dovoljenje se tujcu izda za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar ne dlje od enega leta.

Enotno dovoljenje se po izteku veljavnosti lahko podaljša, če tujec ali vi kot delodajalec pravočasno zaprosita za podaljšanje dovoljenja in so zanj izpolnjeni zakonski pogoji. Dovoljenje se lahko podaljša za obdobje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali delu, vendar največ za dve leti.

Enotno dovoljenje se lahko tudi odvzame in razveljavi, če delodajalec v predpisanem roku ne prijavi tujca v obvezna socialna zavarovanja.

Tujec lahko v obdobju veljavnosti enotnega dovoljenja zamenja delovno mesto pri istem delodajalcu, zamenja delodajalca, se zaposli pri dveh ali več delodajalcih ali sklene novo pogodbo o delu. Za to potrebuje pisno odobritev, ki jo v obliki odločbe izda upravna enota. Odločba se lahko izda na prošnjo tujca ali vas kot delodajalca, potem ko upravna enota po uradni dolžnosti pridobi soglasje našega zavoda za zaposlovanje. 

Pravice iz delovnega razmerja

Tujci, ki so v Sloveniji zaposleni v skladu z zakonodajo o zaposlovanju tujcev, so glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja izenačeni s slovenskimi državljani.

Obveznosti delodajalca

Ob sklenitvi delovnega razmerja je delodajalec dolžan prijaviti tujca v obvezna socialna zavarovanja. Takšna prijava se opravi v skladu s slovenskimi predpisi, ki urejajo to področje. 

Kadar so enotno dovoljenje, modra karta EU ali pisna odobritev vročeni tujcu v Sloveniji, mora tujec začeti delo v 10-ih dneh od vročitve dokumenta.

Kadar sta enotno dovoljenje ali modra karta EU vročena tujcu izven Slovenije, mora tujec začeti delo v 15-ih dneh od vročitve dokumenta.

Tujec, za katerega sta bila izdana dovoljenje za sezonsko delo ali vizum, če je potreben, mora začeti delo v 15-ih dneh od vročitve dokumenta. 

Nastanitev tujcev

Delodajalci in naročniki dela, ki zagotavljajo nastanitev tujcem v Sloveniji, so jim dolžni zagotoviti minimalne bivanjske in higienske standarde (opremljenost, vzdrževanje, ogrevanje in osvetlitev prostorov, največje število oseb, ki lahko prebivajo v enem prostoru, minimalna površina prostora glede na število oseb, največje število uporabnikov glede na opremljenost sanitarnih prostorov, ločenost teh prostorov od drugih bivalnih prostorov, njihovo zračenje in osvetlitev).

Višina najemnine za nastanitveni prostor se določi s pogodbo. 

Splošne informacije o zaposlovanju in delu tujcev


Več o Kontaktnem centru

Pravne podlage za zaposlitev in delo tujcev


Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev


Poglejte si prošnjo za enotno dovoljenje (izdaja ali podaljšanje).

POMEMBNO:

Prošnjo za enotno dovoljenje oddate na upravni enoti (oziroma na slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi).

Na zavodu za zaposlovanje ne sprejemamo prošenj za enotno dovoljenje. V postopku izdaje enotnega dovoljenja dajemo soglasje k temu dovoljenju (po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote). 

eVpogled v delovna dovoljenja za tujce


eVpogled v delovna dovoljenja
ELEKTRONSKA STORITEV ZA DELODAJALCE
 

Potrebujete potrdilo ali informacije o oddani vlogi za delovno dovoljenje?

Dobite jih lahko po elektronski poti.

Za pomoč pri elektronskem vpogledu lahko pokličete naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon) v času uradnih ur.

Skip Navigation LinksDomovDelodajalciZaposlovanje in delo tujcev

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube