Skoči do osrednje vsebine

Povračilo plač zaradi odstranitev posledic poplav

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v veljavi od 2. septembra, vam omogoča tudi povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki ste jim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji. 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Od 14.9.2023 lahko na našem Portalu za delodajalce predložite zahtevke za povračilo izplačanih plač zaposlenih zaradi odstranjevanja posledic poplav pri delodajalcu.
 

Oddajte zahtevek!    Poglejte novico ... 

Ne zamudite rokov za povračilo izplačanih plač!

Obvezna pisna odredba do 7.9.2023

Delodajalci zaposlenim pisno odredite obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov.

Če ste zaposlenim odredili takšno obveznost že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), jo morate odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh po uveljavitvi zakona, to pomeni do 7.9.2023.

Pisna odredba o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov je eno od dokazil, ki jih obvezno priložite vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih.

Oddaja vloge najkasneje do 18.9.2023

Delodajalci, ki ste zaposlenim odredili drugo delo zaradi posledic poplav ali plazov že pred veljavnostjo novega zakona (ZIUOPZP), oddate vlogo najkasneje v 15 dneh od njegove uveljavitve, to je do 18.9.2023. Navedeni rok je nujno upoštevati zaradi pravočasnosti oddaje vloge. 

Vlogo za povračilo izplačanih plač skupaj z dokazili lahko od 4.9.2023 elektronsko predložite na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Možne so dopolnitve nepopolnih vlog.
 

Oddajte vlogo na portalu!   

Odgovori na pogosta vprašanja

V pomoč pri pripravi in oddaji vloge za:

 • povračilo nadomestila plače zaradi višje sile in začasnega čakanja na delo v povezavi s posledicami poplav,
 • povračilo izplačanih plač zaradi odstranjevanja posledic poplav pri delodajalcih.

Preglejte odgovore!

Ne prezrite!

Težave z dostopom

Tisti, ki imate težave z dostopom do računalnika, lahko obiščete katero izmed naših lokacij, kjer imamo v kariernih središčih in kotičkih na voljo računalnik za izpolnitev vloge.
 

Delodajalci s statusom kmeta

Glede registracije na portalu se obrnete na naš Kontaktni center: 080 20 55 (brezplačni telefon). Tam vam bodo zagotovili nadaljnje informacije in pomoč pri oddaji vloge. 
 

Osebe, ki opravljate dejavnost

Ukrepi pomoči za samozaposlene so v pristojnosti Finančne uprave RS (FURS-a).

Samozaposleni za svoje zaposlene oddate vlogo na našem Portalu za delodajalce.

Dodatna pojasnila in pomoč pri oddaji vloge


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!
 

Pišite nam!

Uveljavljanje povračila

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se upošteva odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin po Zakonu o delovnih razmerjih.

Povračilo izplačanih plač zaposlenih lahko uveljavljate za obdobje od 3.8.2023 do 3.9.2023, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela.

Podrobneje o ukrepu odstranitve posledic poplav

Povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki odpravljajo posledice poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji, lahko uveljavljate delodajalci v Sloveniji, ki ste registrirani najpozneje 2.8.2023 in ste zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov.

Do povračila izplačanih plač zaposlenih zaradi odprave posledic poplav in plazov niso upravičeni:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine,
   
 • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost v skupini K po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD, 64, 65, 66) in so imeli 2.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
   
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Ravno tako omenjenega povračila plače ne morejo uveljavljatidelodajalci v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
 

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se šteje odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (z namenom ponovne zmožnosti zagotavljanja dela zaposlenim na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi).

Do povračila izplačanih plač zaposlenih, ki odpravljajo posledice poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji, ste upravičeni, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela, najdlje do 3.9.2023.

Na podlagi predložene vloge ste lahko upravičeni do povračila izplačanih plač za obdobje od 3.8.2023, če ste zaposlenim v tem času odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledice poplav in plazov.

Omenjenega povračila ne morete uveljavljati za osebe, s katerimi nimate sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 

 

Zaposlenemu morate pisno odrediti obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranjevanja posledic poplav in plazov.

Če ste obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov odredili že pred veljavnostjo zakona (ZIUOPZP), morate omenjeno obveznost odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh po uveljavitvi zakona, to pomeni do 7.9.2023.

Navedena pisna odredba mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah,
 • naziv delovnega mesta ali vrste dela, s kratkim opisom dela, ki ga zaposleni opravlja po pogodbi o zaposlitvi,
 • opis drugega dela, ki se odreja zaposlenemu, ter
 • razloge za odreditev obveznosti opravljanja drugega dela.

V obdobju prejemanja povračila izplačanih plač:

 • morate zaposlenim zagotavljati delo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih,
 • izplačevati neto plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

 

Vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih obvezno priložite:

 • izjavo, za pravilnost katere kazensko in materialno odgovarjate, da ste v obdobju, za katerega uveljavljate povračilo, zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji,
   
 • pisno odredbo o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov,
   
 • dokazila o resničnosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji (npr. potrjena lista prisotnosti, poročilo o opravljanju drugega dela idr.),
   
 • izjavo, da niste v stečajnem ali likvidacijskem postopku, 
   
 • izjavo, da ste zaposlenim do dneva oddaje vloge izplačali plačo in vsa nadomestila plače.


Delodajalci, ki opravljate finančne ali zavarovalniške dejavnosti iz skupine K (64, 65, 66) v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD), priložite tudi:

 • izjavo, da 2.8.2023 niste imeli več kot 10 zaposlenih.

 

O vlogi za povračilo odločimo z odločbo v 15 dneh od prejema popolne vloge. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Na podlagi izdane odločbe morate zahtevek za povračilo izplačane plače predložiti najpozneje do 30.6.2024.
 

Izplačane plače zaposlenih, ki ste jim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odprave posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji, se vam povrnejo v celoti, vendar največdo višine povprečne mesečne plače za maj 2023.

Povračilo se izplačuje mesečno (v sorazmernem deležu ali v celoti), in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila plače. 

Izplačano plačo vam povrnemo podlagi predloženega zahtevka v skladu z izdano odločbo. 

Delodajalci ne morejo prejeti povračila za plače, ki so obračunane, vendar ne izplačane zaposlenim, ki so bili do njih upravičeni.
 

Pravne podlage

Števec oddanih vlog

Skupaj do 21.9.2023

2.486 vlog za 22.442 oseb

Višja sila

1.618 vlog za 9.310 oseb

Čakanje na delo

579 vlog za 6.096 oseb

Odprava posledic poplav

289 vlog za 7.036 oseb

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE