Skoči do osrednje vsebine

Povračilo plač zaradi odstranitev posledic poplav

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v veljavi od 2. septembra, vam omogoča tudi povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki ste jim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranitve posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji. Rok za oddajo vlog je zaključen. 

Oddaja zahtevka za izplačilo

Od 14.9.2023 lahko na našem Portalu za delodajalce predložite zahtevke za povračilo izplačanih plač zaposlenih zaradi odstranjevanja posledic poplav pri delodajalcu.
 

Oddajte zahtevek!   

Izpolnitev REK-obrazcev

Na obrazcu REK-O poročate o izplačilu plače zaradi odprave posledic poplav in plazov pri delodajalcu.

Obrazec predložite davčnemu organu na dan izplačila. Pri tem upoštevajte navodila za izpolnjevanje REK-obrazcev za izplačila povračil po interventni zakonodaji. 

Navodila za izpolnitev obrazca

Več informacij pri FURS-u ...

Podrobneje o ukrepu odstranitve posledic poplav

Povračilo izplačanih plač zaposlenih, ki odpravljajo posledice poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji, lahko uveljavljate delodajalci v Sloveniji, ki ste registrirani najpozneje 2.8.2023 in ste zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov.

Do povračila izplačanih plač zaposlenih zaradi odprave posledic poplav in plazov niso upravičeni:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS ali proračuna občine,
   
 • delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost v skupini K po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD, 64, 65, 66) in so imeli 2.8.2023 več kot 10 zaposlenih,
   
 • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije EU v Sloveniji.

Ravno tako omenjenega povračila plače ne morejo uveljavljatidelodajalci v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
 

Kot odpravljanje posledic poplav in plazov se šteje odreditev obveznosti opravljanja drugega dela zaradi izjemnih okoliščin v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (z namenom ponovne zmožnosti zagotavljanja dela zaposlenim na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi).

Do povračila izplačanih plač zaposlenih, ki odpravljajo posledice poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji, ste upravičeni, dokler trajajo okoliščine, ki opravičujejo odreditev obveznosti opravljanja drugega dela, najdlje do 3.9.2023.

Na podlagi predložene vloge ste lahko upravičeni do povračila izplačanih plač za obdobje od 3.8.2023, če ste zaposlenim v tem času odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledice poplav in plazov.

Omenjenega povračila ne morete uveljavljati za osebe, s katerimi nimate sklenjene pogodbe o zaposlitvi. 

 

Zaposlenemu morate pisno odrediti obveznost opravljanja drugega dela zaradi odstranjevanja posledic poplav in plazov.

Če ste obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov odredili že pred veljavnostjo zakona (ZIUOPZP), morate omenjeno obveznost odrediti v pisni obliki najpozneje v 5 dneh po uveljavitvi zakona, to pomeni do 7.9.2023.

Navedena pisna odredba mora vsebovati:

 • podatke o pogodbenih strankah,
 • naziv delovnega mesta ali vrste dela, s kratkim opisom dela, ki ga zaposleni opravlja po pogodbi o zaposlitvi,
 • opis drugega dela, ki se odreja zaposlenemu, ter
 • razloge za odreditev obveznosti opravljanja drugega dela.

V obdobju prejemanja povračila izplačanih plač:

 • morate zaposlenim zagotavljati delo v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih,
 • izplačevati neto plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

 

Vlogi za povračilo izplačanih plač zaposlenih obvezno priložite:

 • izjavo, za pravilnost katere kazensko in materialno odgovarjate, da ste v obdobju, za katerega uveljavljate povračilo, zaposlenim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji,
   
 • pisno odredbo o obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov,
   
 • dokazila o resničnosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji (npr. potrjena lista prisotnosti, poročilo o opravljanju drugega dela idr.),
   
 • izjavo, da niste v stečajnem ali likvidacijskem postopku, 
   
 • izjavo, da ste zaposlenim do dneva oddaje vloge izplačali plačo in vsa nadomestila plače.


Delodajalci, ki opravljate finančne ali zavarovalniške dejavnosti iz skupine K (64, 65, 66) v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD), priložite tudi:

 • izjavo, da 2.8.2023 niste imeli več kot 10 zaposlenih.

 

O vlogi za povračilo odločimo z odločbo v 15 dneh od prejema popolne vloge. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

Na podlagi izdane odločbe morate zahtevek za povračilo izplačane plače predložiti najpozneje do 30.6.2024.
 

Izplačane plače zaposlenih, ki ste jim odredili obveznost opravljanja drugega dela zaradi odprave posledic poplav in plazov v vašem podjetju ali organizaciji, se vam povrnejo v celoti, vendar največ do višine povprečne mesečne plače za maj 2023.

Povračilo se izplačuje mesečno (v sorazmernem deležu ali v celoti), in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila plače. 

Izplačano plačo vam povrnemo podlagi predloženega zahtevka v skladu z izdano odločbo. 

Delodajalci ne morejo prejeti povračila za plače, ki so obračunane, vendar ne izplačane zaposlenim, ki so bili do njih upravičeni.
 

V skladu s 147. členom ZIUOPZP je treba pri odločanju o povračilu izplačanih plač zaposlenim, ki odpravljajo posledice poplav in plazov pri svojem delodajalcu, zagotoviti, da vsota sredstev, dodeljenih po ZIUOPZP, in sredstev, dodeljenih kot izplačilo zavarovalnega zneska, prejetih donacij ter sredstev, dodeljenih iz proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov, ni večja od dejanske škode.

Prejemnik državne pomoči na zahtevo pristojnega organa predloži dokazila o višini dejanske škode.

Dejanska škoda delodajalca v postopku uveljavljanja povračila izplačane plače je plača, ki jo je delodajalec izplačal zaposlenemu za čas obveznosti opravljanja drugega dela zaradi posledic poplav in plazov. 

Če je prejemnik državne pomoči uveljavljal povračilo stroškov dela tudi z naslova zavarovalnine ali prejete donacije in/ali sredstev iz proračuna RS ali občine in jih namenil za povračilo stroškov dela, se znesek povračila izplačanih plač zmanjša za znesek, ki presega dejansko škodo delodajalca, prejemnika državne pomoči.

Če na Zavodu naknadno ugotovimo, da je prejemnik državne pomoči prejel pomoč v višini, ki presega dejansko škodo, izdamo odločbo za vračilo čezmerno prejete pomoči in določimo rok za vračilo.
 

Pravne podlage

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE