Skoči do osrednje vsebine

Denarno nadomestilo

Denarno nadomestilo uveljavljate z vlogo, ki jo lahko oddate po spletu, osebno ali po pošti že ob prijavi v evidenco brezposelnih. Zato pri tem preverite vse potrebno za denarno nadomestilo.

Kateri so pogoji za pridobitev denarnega nadomestila?

 1. Pred nastankom brezposelnosti ste bili zavarovani za brezposelnost najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih.

  Ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za brezposelnost najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih.
   
 2. Imate plačane prispevke za zavarovanje za brezposelnost (izjema je, če ste bili v zavarovanje vključeni na podlagi delovnega razmerja, delodajalec pa prispevkov za vas ni plačal).
   
 3. Ste brezposelni in vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji. Kaj to pomeni?
   
 4. Ste prijavljeni v naši evidenci in oddate vlogo za uveljavljanje denarnega nadomestila po prenehanju obveznega zavarovanja. 

Poglejte serijo videoposnetkov v slovenskem znakovnem jeziku za osnovne informacije o denarnem nadomestilu.

Kako oddate vlogo za denarno nadomestilo?

Oddaja vloge, s katero uveljavljate denarno nadomestilo, je možna po spletu, osebno ali po pošti.  

Denarnega nadomestila ne morete uveljavljati brez prijave v evidenco brezposelnih. 

Več o prijavi v evidenco ...

Po spletu

Vlogo oddate elektronsko na portalu PoiščiDelo.si

Izkoristite prednosti spletne oddaje:

 • brez digitalnega potrdila 

  S strežniškim podpisom, za katerega potrebujete e-naslov in mobilno številko.

  Kaj je strežniški podpis?
   

 • z digitalnim potrdilom.

Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Osebno

Vlogo oddate pri območni službi ali uradu za delo, kjer ste prijavljeni ali se prijavljate kot brezposelni.

Obrazec lahko izpolnite skupaj z referentom na prijavnem okencu.

Lahko pa si ga predhodno naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite, lastnoročno podpišete in prinesete s seboj. 

Vloga za denarno nadomestilo

Ne pozabite osebnega dokumenta s sliko, ki ga predložite na vpogled.

Potrdila o povprečno prejeti plači vam ni treba prilagati.
 

Po pošti

Vlogo naslovite na glavno pisarno območne službe, kjer ste prijavljeni ali se prijavljate kot brezposelni.

Obrazec si naložite z našega spletišča, ga natisnete, izpolnite in lastnoročno podpišete.

Vloga za denarno nadomestilo

Ne pozabite priložiti tudi kopij dokumentov, ki jih morate podpisati na vsaki strani.

Potrdila o povprečno prejeti plači vam ni treba prilagati.

Za dan prijave štejemo dan prejema vloge. Za priporočeno oddane vloge pa dan oddaje na pošto.

Obrazci in priloge za denarno nadomestilo

Vlogo lahko oddate skupaj s prijavo v evidenco brezposelnih. 

Vloga za denarno nadomestilo

Več o prijavi v evidenco ...   
 

Vlogi za denarno nadomestilo priložite kopijo pogodbe o zaposlitvi. 

Če vam je delovno razmerje prenehalo iz drugega razloga, kot je prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas (npr. zaradi redne ali izredne odpovedi, sporazumne razveljavitve, na podlagi sodbe sodišča ipd.), je treba izpolniti tudi prilogo k vlogi in predložiti ustrezna dokazila. 
 

A. Mirovanje 

A.1 Če pravice do denarnega nadomestila zaradi njenega mirovanja niste v celoti izkoristili, lahko po prenehanju razlogov za mirovanje uveljavljate preostali, še neizkoriščeni del denarnega nadomestila.

Vloga za uveljavitev preostalega dela

Pravica do denarnega nadomestila miruje v obdobju:

 • služenja vojaškega roka ali nadomestne civilne službe,
 • pripora ali prestajanja zaporne kazni do 6 mesecev,
 • prejemanja starševskega nadomestila ali dodatka,
 • vključitve v javna dela ali poklicno rehabilitacijo,
 • nebivanja v Sloveniji,
 • opravljanja naloge družinskega pomočnika do 10 mesecev.


B. Vključitev v delo

B.1 Preostali, še neizkoriščeni del denarnega nadomestila lahko uveljavljate tudi zaradi vključitve v delo, zaradi katerega vam je prenehala pravica do nadomestila, pri čemer na podlagi takšnega dela niso izpolnjeni pogoji glede zavarovalne dobe za uveljavitev nove pravice (zavarovanje za brezposelnost najmanj 10 mesecev, pri mlajših od 30 let pa najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih).

Vloga za uveljavitev preostalega dela

B.2 Če na podlagi opravljenega dela po prenehanju pravice do nadomestila lahko uveljavite novo pravico, se imate možnost odločiti:

 • ali boste uveljavili preostalo obdobje še neizkoriščene pravice
 • ali boste uveljavili novo pravico.

B.3 Kadar je trajanje pravice do neizkoriščenega dela nadomestila daljše od trajanja nove pravice, lahko namesto nove pravice uveljavite preostali, še neizkoriščeni del nadomestila. O takšni odločitvi nas morate pisno obvestiti. 
 

Če ste brezposelni in vam po izteku pravice do denarnega nadomestila manjka največ eno leto do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev, lahko uveljavljate pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Za uveljavitev pravice do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izpolnite in oddate vlogo v 30 dneh po izteku pravice do denarnega nadomestila.

Vloga za plačilo prispevkov   
 

> Obrazci v jezikovnih verzijah

Informacije in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev


Kontaktni center

080 20 55

Vaš klic je brezplačen!

Odgovori na vprašanja o denarnem nadomestilu

Denarno nadomestilo vam pripada v celoti z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja, če se v 30 dneh po prenehanju zavarovanja prijavite pri Zavodu in oddate vlogo za uveljavitev nadomestila.

Več o prijavi v evidenco ...

Če oddate vlogo za nadomestilo po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Rok ne teče v obdobju:

 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo,
 • opravljanja nalog ali usposablja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora ali zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega ukrepa do 6 mesecev.

Ne pozabite!

Po prenehanju navedenih razlogov, zaradi katerih ne teče rok za oddajo vloge, se v 30 dneh prijavite pri Zavodu in oddajte vlogo.

Če oddate vlogo po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja nadomestila skrajša za koledarske dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva oddaje vloge.

Kadar se v roku 30 dni po prenehanju zavarovanja zaposlite, pridobite pravico do denarnega nadomestila, če se prijavite pri Zavodu in oddate vlogo za uveljavitev pravice pred dnevom nove zaposlitve.
 

Odvisno od zavarovalne dobe:

 • 2 meseca → če ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece → če ste bili zavarovani od 10 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev → če ste bili zavarovani od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev → če ste bili zavarovani od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev → če ste bili zavarovani več kot 25 let,
 • 19 mesecev → če ste starejši od 53 let in ste bili zavarovani več kot 25 let,
 • 25 mesecev → če ste starejši od 58 let in ste bili zavarovani več kot 28 let.

Ne prezrite!

 • Če ste pravico do denarnega nadomestila že izkoristili in jo znova uveljavljate, se vam zavarovalna doba, od katere vam je bila pravica do nadomestila že odmerjena, in zavarovalna doba na podlagi prejemanja nadomestila ne vštevata v zavarovalno dobo za odmero nove pravice do denarnega nadomestila.
   
 • Če ste starejši od 57 let ali imate najmanj 35 let zavarovanja, se vam pri ponovnem uveljavljanju pravice do nadomestila na dan nastanka brezposelnosti, ob izpolnjevanju pogoja gostote (zavarovanje najmanj 10 mesecev v zadnjih 24 mesecih), denarno nadomestilo določi ob upoštevanju celotne dopolnjene zavarovalne dobe.
   

Višina nadomestila

Znaša:

 1. prve 3 mesece prejemanja → 80 %,
 2. v naslednjih 9 mesecih60 %,
 3. nato po izteku 1 leta50 % povprečne mesečne plače, ki ste jo prejeli v obdobju 8 mesecev (mlajši od 30 let pa v obdobju 5 mesecev) pred mesecem nastanka brezposelnosti.

Izplačano denarno nadomestilo:

 • ne more biti nižje od 530,19 EUR in
 • ne višje od 892,50 EUR bruto.

Izplačilo nadomestila

Denarno nadomestilo izplačamo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če je 15. dan sobota, nedelja, praznik oziroma dela prost dan, denarno nadomestilo praviloma izplačamo prej, to je 13. ali 14. dne v mesecu za pretekli mesec.

Planirana izplačila nadomestil 2023  
 

O vsakem pogodbenem razmerju (npr. o sklenjeni  podjemni, avtorski pogodbi, pogodbi o poslovodenju ipd.), ki je podlaga za izplačilo dodatnega dohodka, ste nas dolžni obvestiti v 8 dneh od sklenitve pogodbe.

Če pridobivate dodatne dohodke, nas o tem obvestite. Opustitev obveznosti obveščanja o dodatnih dohodkih pomeni prenehanje pravice do denarnega nadomestila.

Če zaslužite več kot 200 EUR neto na mesec, se vam denarno nadomestilo zniža za 50 % dodatnega dohodka iz dela, ki presega znesek 200 EUR neto.
 

Pri izračunu akontacije dohodnine od denarnih nadomestil je upoštevana splošna olajšava, ki je odvisna od višine dohodka (pri nižjih dohodkih je upoštevana višja splošna olajšava).

Če v posameznem letu poleg denarnega nadomestila prejemate tudi druge (višje) dohodke, lahko na letni ravni plačate relativno visok poračun (doplačilo dohodnine).

Če želite, da pri letni odmeri ne bi prišlo do poračuna dohodnine oziroma vsaj ne do visokih zneskov doplačil, se lahko že ob uveljavljanju pravice do denarnega nadomestila odločite za nižjo splošno olajšavo ob mesečnem izplačilu. O tem morate obvestiti nas na zavodu za zaposlovanje, kjer izplačujemo denarno nadomestilo.

Za podrobnejše informacije se obrnite na FURS.
 

Kaj uredimo pri zavodu za zaposlovanje?

Za čas prejemanja denarnega nadomestila vas bomo pri Zavodu prijavili v obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer z dnem, ko vam bomo z odločbo priznali pravico do denarnega nadomestila. Odjavili vas bomo z iztekom, prenehanjem ali mirovanjem te pravice.

Kaj morate urediti sami?

V času od prijave pri zavodu za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila si obvezno zdravstveno zavarovanje uredite sami na najbližji enoti ali izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Preverite kontakte ZZZS.

Preverite urejenost svojega zdravstvenega zavarovanja (obveznega in dopolnilnega) na spletni strani ZZZS.
 

Roki za izplačilo nadomestila

Denarno nadomestilo izplačamo vsakega 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Če je 15. dan sobota, nedelja, praznik oziroma dela prost dan, denarno nadomestilo praviloma izplačamo prej, to je 13. ali 14. dne v mesecu za pretekli mesec.
 

Planirana izplačila nadomestil 2023

Izpostavljeno

Siva kovinska ključavnica obešanka, zaklepa siva kovinska vrata

Ste izgubili delo zaradi stečaja ali prisilne poravnave delodajalca?

Vam delodajalec ni izplačal plače ali odpravnine? Preverite, kje in kako lahko uveljavite svoje pravice.

V ospredju na levi zaposleni nosi škatlo, mlajši moški z rumeno čelado na glavi, v modri majici, se smehlja. V ozadju vidne police do stropa, založene z različnimi škatlami in embalažo.

Ste obmejni delavec in ste ostali brez zaposlitve?

Preverite, kako uveljavite denarno nadomestilo za brezposelnost, če imate stalno prebivališče v Sloveniji. 

Nasmejan starejši par vštric kolesari po gozdni poti. Na levi moški v rdečem puloverju in kavbojkah, s sončnimi očali. Na desni ženska s kratkimi lasmi, v svetlo vijoličnem puloverju in kavbojkah.

Izpolnjujete pogoje za starostno ali poklicno pokojnino?

Pravica do denarnega nadomestila vam preneha z dnem izpolnitve pogojev za pridobitev pokojnine. Preverite, kako naprej. 

Šop evrskih bankovcev: trije 50-evrski in eden 100-evrski, na rdeči podlagi.

Spodbuda za zaposlovanje prejemnikov denarnega nadomestila

Če ste upravičeni do nadomestila za brezposelnost in se zaposlite za polni delovni čas, lahko poleg plače prejmete še spodbudo za zaposlitev. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE