Skoči do osrednje vsebine

Socialna varnost

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja ter vključitev v socialno zavarovanje vam pripadajo z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi.

 

Na kaj bodite pozorni?

 • Delodajalec vas je dolžan prijaviti v obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje ter v zavarovanje za brezposelnost.
   
 • Izročiti vam mora tudi fotokopijo prijave dela v 15 dneh od nastopa dela.
   
 • Zavarovalne dobe, pridobljene v različnih državah, se med seboj seštevajo. Ne morete pa biti zavarovani v dveh državah hkrati.

Seznanite se s posameznimi pravicami ali področji socialnega varstva!

Tuji državljani uveljavljate pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost v skladu s sporazumom o socialnem zavarovanju med Slovenijo in vašo državo.

Kadar takšen sporazum z vašo državo ni sklenjen, pravico uveljavljate pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. 

> Več o denarnem nadomestilu za tuje delavce
 

Do denarne socialne pomoči ste pod določenimi pogoji upravičeni državljani Slovenije in tujci, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji. Pravico uveljavljate pri centru za socialno delo (CSD).

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljenjvanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).

Pravico do javnih sredstev lahko uveljavite, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico.

Vse pravice iz javnih sredstev uveljavljate pri centru za socialno delo (CSD) na predpisani enotni vlogi za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij ali znižanih plačil.

Vloga je dostopna:

Vlogo oddate pri pristojnem centru za socialno delo (glede na vaše stalno prebivališče):

 • osebno,
 • po pošti ali
 • elektronsko na uradni elektronski naslov pristojnega CSD.

Dodatne informacije lahko dobite:

Za pravice, ki izhajajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Starostna pokojnina

Pravicodo starostne pokojnine pridobite pri:

 • 60 letih starosti in 40 letih pokojninske dobe brez dokupa,
 • 65 letih starosti in 15 letih zavarovalne dobe.

Starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine se znižuje zaradi otrok, za katere ste vsaj pet let skrbeli in jih vzgajali.

Preberite več na spletni strani ZPIZ ...


Druge vrste pokojnin

Na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko uveljavljate tudi pravico do drugih vrst pokojnin:

 • vdovska in družinska pokojnina,
 • invalidska pokojnina.

Preberite več na spletni strani ZPIZ ...
 

Pomoč pri uveljavljanju pravic

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Centralna služba
Kolodvorska 15, Ljubljana
++386 (0)1 474 51 00
www.zpiz.si 
 

Pravica do vpogleda v plačevanje socialnih prispevkov

Če menite, da vam delodajalec ne odvaja prispevkov za socialno varnost, k čemur je zakonsko obvezan, se lahko odpravite k uradnikom Finančne uprave RS (FURS) in od njih zahtevate potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.

Finančna uprava RS
Generalni finančni urad
Šmartinska 55, Ljubljana
++386 (0)1 369 30 00
www.fu.gov.si
 

Sklad je namenjen delavcem, ki vam je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca.

Pravico do izplačila iz sklada imate delavci, kadar:

 • vam je prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca ali ste izgubili delo zaradi izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju,
   
 • kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Islandija, Lihtenštajn), ima delavec pravice po zakonu, če je na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljal delo ali ga je običajno opravljal na ozemlju Slovenije.

Več informacij o pravicah na spletni strani sklada ...
 

Osebe, ki ste v delovnem razmerju v Sloveniji, ste tudi zavarovanci za starševsko varstvo. Obrnete se na Center za socialno delo (CSD). 

Zavarovanje za starševsko varstvo omogoča naslednje pravice:

 • porodniški dopust – materinsko nadomestilo,  
 • očetovski dopust – očetovsko nadomestilo,
 • dopust za nego in varstvo otroka – nadomestilo za nego in varstvo otroka.

Porodniški in očetovski dopust ter dopust za nego in varstvo otroka urejate pri pristojnem centru za socialno delo (CSD).

Več informacij o pravicah iz starševskega varstva ...
 

Zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost, saj pokriva stroške zdravljenja in oskrbe, kadar zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene težave.

Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na:

 • prijavo v zavarovanje ter
 • plačilo ustreznega prispevka v obveznem zdravstvenem zavarovanju (za kritje le nujnih in osnovnih zdravstvenih storitev) in
 • premije v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (dopolnilna, nadstandardna, turistična zavarovanja ...).

Kritje stroškov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Ostala kritja zagotavljajo zdravstvena zavarovanja, ki jih sklenete pri komercialnih zavarovalnicah. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo komercialne zavarovalnice v Sloveniji.

S pričetkom delovnega razmerja ste praviloma prijavljeni le v obvezno zdravstveno zavarovanje. Zato si morate dopolnilno zavarovanje urediti sami!

Prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje je za vse zaposlene obveznost delodajalca, ki mora prijavo v zavarovanje opraviti v 8 dneh po nastanku delovnega razmerja. 

Informacijo o svojem obveznem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju lahko preverite na spletni strani ZZZS ali z SMS-sporočilom. Poglejte več informacij ...

Kontakti

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Miklošičeva cesta 24, Ljubljana
++386 (0)1 30 77 200
www.zzzs.si
 

Zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

Če niste vključeni v osnovno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji, imate pravicodo nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev.

Poglejte seznam ambulant za nezavarovane osebe (brez zdravstvenega zavarovanja)

Če si ne morete urediti statusa zavarovane osebe v obveznem zavarovanju, se pri zdravstvenih zavarovalnicah pozanimajte o morebitnih dodatnih programih zdravstvenega zavarovanja.
 

Če se znajdete v socialni stiski in težavah, se lahko obrnete na pristojni center za socialno delo ter nevladne organizacije, ki nudijo brezplačno pomoč.
 

Skupnost centrov za socialno delo

Obsega 16 centrov za socialno delo na območju Slovenije.

Lahko jih pokličete po telefonu (med 8. in 14. uro) ali pa jim pošljete elektronsko sporočilo.

Poglejte več informacij o delovanju centrov ...
 

Nevladne humanitarne organizacije

Rdeči križ Slovenije

Slovenska Karitas

Omogoča pravno svetovanje, kot tudi psiho-socialno pomoč. V sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami pa izvaja programe, kot so: poletni tabor za begunce, poletne počitnice za begunske družine in različne delavnice za prebežnike.

Slovenska filantropija

Ponuja različne družabne, kulturne in športne aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja, učenje slovenskega jezika ter ozaveščanje javnosti.
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE