Skoči do osrednje vsebine

Vpis v register izvajalcev

V register vpisani zunanji izvajalci lahko izvajate programe neformalnega izobraževanja in usposabljanja. Namenjeni so prijavljenim v naših evidencah. Omogočajo hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela.

Register zunanjih izvajalcev programov aktivne politike zaposlovanja (APZ) vodimo po Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD).

Postopek izbora izvajalcev poteka v dveh fazah:

  1. vpis izvajalca v register in
  2. izbor izvajalca iz registra – za izvedbo programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

V takšno izobraževanje in usposabljanje se lahko vključijo prijavljeni v naših evidencah:

  • brezposelni ali
  • iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. 

Novosti 

Kako oddate predlog za vpis v register?

Dokumentacija

Predlog za vpis v register (obrazci C/1 do C/8, A1, S1 in oprema ovojnice)

63. javni poziv za vpis v register (dopolnjen: 5.6.2023)

Katalog programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev, prenovljen: 5.6.2023) ​

Dodatek h Katalogu – program 0715/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije 

Dodatek h Katalogu – program 0711/1: POT-Ke

Odgovori na vprašanja glede registra izvajalcev 

Smernice za pripravo potrdila o pridobljenih znanjih, kompetencah in veščinah

Osebno ali po pošti

Izpolnjen predlog za vpis v register skupaj s prilogami oddate osebno ali po pošti v glavno pisarno naše Centralne službe v Ljubljani. 

 

Kako poteka postopek izbora izvajalcev?

1. Vpis izvajalcev v register

Poziv za vpis v register objavimo na spletni strani.

63. javni poziv za vpis v register 

Določa nabor programov, za katere zainteresirani izvajalci lahko oddate predlog za vpis v register (ta nabor je ožji od Kataloga programov izobraževanja in usposabljanja). Opredeljuje pogoje za vpis ter dokazila za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih izvajalcev za izvedbo programov. 

Tako pridobimo vaše predloge za izvajanje programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja v okviru aktivne politike zaposlovanja.  
 

Predlog za vpis v register (obrazci C/1 do C/8, A1, S1, oprema ovojnice)

Pravilno in v celoti izpolnjen predlog za vpis v register skupaj s prilogami oddate osebno ali po pošti v glavno pisarno naše Centralne službe v Ljubljani. 

Preverite naslov in uradne ure

Pri pripravi predloga za vpis v register so vam lahko v pomoč tudi odgovori na vprašanja.
 

Predstavlja nabor vseh programov izobraževanja in usposabljanja, s podrobnejšimi opisi programov in zahtev za njihovo izvajanje. Redno se dopolnjuje z novimi programi oziroma izobraževalnimi vsebinami glede na potrebe trga dela.

K dodatnim pogojem za izvajalca smo vključili vse zahteve glede dodatnih prostorskih, tehničnih oziroma materialnih pogojev. Prav tako smo opredelili vstopne pogoje za osebe, ki se vključujejo v program.

Katalog programov 

Dodatek h Katalogu – program 0715/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 0711/1: POT-Ke
 

V register vpišemo tiste izvajalce, za katere je na podlagi predloga za vpis ugotovljeno in odločeno, da izpolnjujejo pogoje, imajo ustrezne reference in predlagajo izvedbo programa v skladu z aktivno politiko zaposlovanja (APZ).

S tem je izvajalcem na podlagi odločbe o vpisu v register priznana sposobnost za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja na določenem območju Slovenije. 

Register se dopolnjuje z novimi izvajalci programov.

Vrstni red izvajalcev je določen glede na datum prvega vpisa v register (od leta 2011).

Skupni seznam registriranih izvajalcev (po Zakonu o urejanju trga dela) 
 

2. Izbor izvajalcev iz registra

V skladu z nastalimi potrebami za izvedbo posameznega programa na posamezni območni službi lahko izvajalce, ki ste že vpisani v register, povabimo k predložitvi cenovne ponudbe za navedeni program.

Vso potrebno dokumentacijo za predložitev ponudbe prejmete po elektronski pošti.
 

Če pri vas po vpisu v register pride do spremembe kadrovskih, prostorskih, organizacijskih ali drugih pogojev za izvajanje programov, nas morate o tem obvestiti najkasneje v 8 dneh od nastanka spremembe.

Obvestite nas z izpolnjenim obrazcem za sporočanje sprememb in ustreznimi dokazili, ki so navedena v javnem pozivu za vpis v register (razdelek C, točka 3.4).

Obrazec za sporočanje sprememb glede izpolnjevanja pogojev (S/1)
 

Ponudniki ste izbrani izmed izvajalcev, ki so vpisani v register in so bili pozvani k predložitvi ponudbe za izvedbo programa.

Na podlagi obravnave prejetih ponudb izberemo enega ali več ponudnikov s ponujeno najnižjo ceno za izvajanje.

Z izbranimi ponudniki iz registra izvajalcev sklenemo pogodbo o izvedbi programa za opredeljeno obdobje, financirano iz različnih virov.

Seznam izbranih ponudnikov 

 

Vzorci pogodb o izvedbi programov

Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O Plus (6. 6. 2023)

Neformalno izobraževanje in usposabljanje (14.10.2022)

Neformalno izobraževanje in usposabljanje – po spletu (eNIU: 17.6.2022, dopolnjena: 1.3.2023)

Preskus znanja in pridobitev TK za voznika v cestnem prometu

 

Potrdila za udeležence

V skladu s pogodbo morate izbrani ponudniki po uspešno izvedenem izobraževanju ali usposabljanju udeležencem izdati potrdila, iz katerih so razvidna njihova pridobljena znanja, kompetence in veščine.

Smernice za pripravo potrdil
 

Dodatne informacije

Kontaktna oseba 

Antonija Pezdirc Tandler,
skrbnica registra izvajalcev v Centralni službi

Pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, 80/2010 s spremembami)

Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, 20/2012 s spremembami)

Evropski socialni sklad: ESS+

Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus, na podlagi Programa evropske kohezijske politike 2021–2027.

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.

Poglejte več informacij o kohezijski politiki EU v Sloveniji za obdobje 2021–2027.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava

Hvala za vaš odziv.

Ste našli informacije, ki ste jih iskali? DA NE