Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Izobraževanje otrok in mladine

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine, kjer so otroci, ki hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se strokovno izpopolnjujejo ali usposabljajo za življenje in delo, ali starejši odrasli, ki so morda vključeni v univerzo za tretje življenjsko obdobje.

Vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo otroci, ko dopolnijo 11 mesecev in vse do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Otroke lahko vpišete v vrtec vse leto, in sicer na podlagi prijave. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu komisija.

Starši morate ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o otrokovem zdravstvenem stanju.

Starši, ki prejemate denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, ste plačila vrtca v celoti oproščeni. Oprostitev plačila ter znižano plačilo vrtca lahko uveljavljate pri pristojnem centru za socialno delo.

Dodatne informacije lahko dobite na krajevno pristojnem CSD  ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve .

Najpogostejši poslovni čas vrtcev je med 5.30 ali 6.00 in 16.00 ali 16.30. Vrtci poslujejo vsak delovni dan v tednu in letu, nekateri pa opravljajo tudi dežurstva ob sobotah.

Osnovna šola

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna. Starši morate v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Vpisuje se v šoli v februarju za naslednje šolsko leto. Otroka vpišete v šolskem okolišu, kjer stalno ali začasno prebivate. Otroci, ki so tuji državljani in prebivajo v Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja od dopolnjenega šestega leta starosti pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. Vpis v mednarodni osnovnošolski program po sistemu IBO (International Baccalaureate Organization) je možen v OŠ Danile Kumar Ljubljana. Osnovnošolski program v francoščini izvaja zasebna ustanova Ecole francaise d.d. v Ljubljani. Možen je tudi vpis v zasebno Waldorfsko šolo v Ljubljani in Mariboru. 

Srednja šola

Srednješolsko izobraževanje se v Republiki Sloveniji deli na:

  • poklicno
  • srednje strokovno in tehnično izobraževanje.
  • splošno izobraževanje (gimnazije).

Splošno izobraževanje se konča z maturo kot obliko zunanjega preverjanja znanja in poleg vpisa na univerzo omogoča tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja. Poklicno in strokovno izobraževanje pripravlja vajence in dijake predvsem na opravljanje poklica. Konča se z zaključnim izpitom, programi srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno maturo in omogočajo tudi vključitev v programe višjega in visokošolskega strokovnega izobraževanja. Vsako leto v februarju izide razpis za vpis v srednje šole, prav tako so na šolah organizirani informativni dnevi, kjer se lahko učenci seznanijo s programi šol. V marcu pa je treba do predvidenega roka oddati prijavo na želeno srednjo šolo.
 
Več informacij lahko najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport.

Višja šola - višje strokovno izobraževanje

Po končanem programu višjih šol lahko pridobite višjo strokovno izobrazbo na različnih področjih (turizem, gradbeništvo…).

Izobraževalni programi so izrazito praktično naravnani in tesno povezani s svetom dela. Povezanost izobraževanja in dela je močna, saj precejšen del izobraževanja poteka v podjetjih. Zaradi teh značilnosti je višje strokovno izobraževanje organizirano kot vzporednica visokošolskemu izobraževanju in ne kot njegov sestavni del.

Višje strokovno izobraževanje traja 2 leti in se konča z diplomskim izpitom. Diploma omogoča zaposlitev na določenem poklicnem področju. Diplomanti višjih strokovni šol lahko nadaljujejo študij v drugem letniku visokošolskega strokovnega študija, če jim visokošolski zavod, ki tak študij izvaja, to omogoči.

Več informacij lahko najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
 
 

Skip Navigation LinksDomovTujciIzobraževanje in usposabljanje v SlovenijiIzobraževanje otrok in mladine

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube