Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Kakšno plačo bom prejemal v tujini?

Vaš dohodek je odvisen od zakonodaje države, v kateri ste se zaposlili. Ko podpišete pogodbo o zaposlitvi, pridobite enake pravice in obveznosti, kot bi jih na istem delovnem mestu imel državljan te države. Plača torej ne sme biti nižja zato, ker niste državljan države, v kateri delate.

Plače so v posameznih državah EU/EGP različne, saj so odvisne od življenjskega standarda in so določene z nacionalnimi zakoni in davčno zakonodajo. Če trajanje zaposlitve presega polovico davčnega leta, si v državi zaposlitve uredite status rezidenta, saj vam bodo pri izplačilu plače priznane različne davčne olajšave in bo s tem  izplačilo neto plače višje.


Plača je včasih odvisna tudi od individualnih faktorjev, kot so: starost, izobrazba, delovne izkušnje. V tujini delodajalci plače objavljajo v bruto zneskih na uro, mesec ali leto, izplačujejo pa se različno, ponavadi enkrat tedensko ali enkrat mesečno. O vseh elementih plačila (višini bruto/neto zneska, številu letnih izplačil, obveznih zavarovanjih, plačilnem dnevu) se običajno dogovorite z delodajalcem pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 

Kako se lahko oseba odjavi iz evidence brezposelnih?

Oseba se lahko odjavi tako, da:

 • po pošti pošljete izpolnjen obrazec Odjava iz evidence brezposelnih ali napišete dopis, ki vsebuje ime, priimek, EMŠO, razlog in datum odjave ter vaš lastnoročni podpis. Odjavo po pošti naslovite na urad za delo, kjer ste prijavljeni;
 • osebno na uradu za delo, kjer ste prijavljeni;
 • po pooblaščencu oziroma osebi, ki ste jo pooblastili za določena dejanja oziroma postopke.
POMEMBNO:
 

Odjava po ePošti do nadaljnjega ni možna, saj mora biti v skladu s 107. členom Uredbe o upravnem poslovanju vloga za odjavo iz evidence Zavoda varno elektronsko podpisana in overjena s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Na Zavodu pa v svojem informacijskem sistemu za zdaj še ne zagotavljamo varnega elektronskega podpisa. 

Katere stroške, ki nastanejo zaradi aktivnega iskanja zaposlitve in dela, lahko Zavod povrne brezposelni osebi?

Brezposelni osebi se povrne potne in poštne stroške, ki nastanejo pri aktivnem iskanju zaposlitve na ozemlju Slovenije. 

1. Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo potnih stroškov zaradi:

 • odziva na napotnico ali udeležbe na zaposlitvenih razgovorih na vabilo Zavoda ali koncesionarja;
 • udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno ali primerno zaposlitev (opredeljeno v zaposlitvenem načrtu) na vabilo delodajalca ali Zavoda; 
 • drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve, ki so bile predhodno dogovorjene v zaposlitvenem načrtu.

Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo potnih stroškov v zgoraj navedenih primerih, če je kraj njenega stalnega ali začasnega prebivališča oddaljen od kraja aktivnosti najmanj 1 kilometer v eno smer. 

Višina nadomestila potnih stroškov se izračuna na podlagi oddaljenosti od kraja prebivališča do kraja aktivnosti v kilometrih – kot najkrajša razdalja med obema krajema. Za izračun razdalje se uporablja Telefonski imenik Slovenije. 

Zavod lahko izplača potne stroške na podlagi zahtevka in ustreznih dokazil o opravljenih aktivnostih (navedenih zgoraj), ki jih predloži brezposelna oseba ali zagotovi Zavod po uradni dolžnosti. V zahtevku ni potrebno računati višine potnih stroškov, zadostuje, če se vnese število kilometrov. 

2. Brezposelna oseba lahko uveljavlja nadomestilo poštnih stroškov zaradi: 

 • poslanih priporočenih poštnih pošiljk za prijavo na ustrezno ali primerno zaposlitev (ob predložitvi potrdila pošte in kopije pravočasne prijave, ki je bila poslana delodajalcu).

Zavod izplača nadomestila potnih in poštnih stroškov dvakrat na mesec – za stroške, ki jih brezposelna oseba uveljavlja:

 • do 5. dne v tekočem mesecu – Zavod izplača stroške do 30. dne v tekočem mesecu;
 • do 20. dne v tekočem mesecu – Zavod izplača stroške do 15. dne v naslednjem mesecu z nakazilom na transakcijski račun osebe.

Navedene stroške je možno uveljavljati:

 • osebno na uradu za delo, kjer je oseba prijavljena,
 • po pošti – izpolnjen obrazec zahtevek za nadomestilo stroškov se pošlje na naslov urada za delo, kjer je oseba prijavljena.

Ali se lahko v evidenco brezposelnih prijavi študent, ki pavzira, izredni študent?

Če ima oseba status študenta, se v evidenco brezposelnih ne more prijaviti, razen če uveljavlja denarno nadomestilo

Če oseba nima statusa študenta, kar je razvidno iz ustreznega dokumenta (npr. indeks), se lahko prijavi v evidenco brezposelnih. V času, ko je vodena v evidenci Zavoda, mora izpolnjevati obveznosti brezposelne osebe.

Izredni študent se ne more prijaviti v evidenco brezposelnih, razen če mu je prenehalo delovno razmerje in lahko pridobi pravico do denarnega nadomestila. Prijavi pa se lahko v evidenco iskalcev zaposlitve.
 

Kaj pomeni aktivno iskanje zaposlitve?

Aktivno iskanje zaposlitve po predpisih, ki urejajo trg dela, pomeni:

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje v skladu z zaposlitvenimi cilji v zaposlitvenem načrtu,
 • ustrezno odzivanje na napotnice Zavoda in drugih izvajalcev ukrepov po tem zakonu,
 • udeleževanje zaposlitvenih razgovorov na vabilo delodajalca, zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • obveznost dogovora z Zavodom za novi termin obiska oziroma svetovalnega razgovora najkasneje v roku 15 dni po poteku datuma zadnje dogovorjene aktivnosti,
 • uresničevanje vseh drugih aktivnosti v zaposlitvenem načrtu
   

Katere dokumente potrebujem, če želim uveljaviti pravico do denarnega nadomestila?

1. Za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila morate pri našem uradu za delo vložiti zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila. 

Obrazec zahtevka lahko dobite: na uradu za delo, ga natisnete z naših spletnih strani ali ga oddate elektronsko na naši spletni strani.

2. Zahtevku je treba priložiti pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja delovnega razmerja.

3. Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.

V kakšni višini se izplačuje denarno nadomestilo?

Če se je postopek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila začel 12.4.2013, ko se je uveljavil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), se bo denarno nadomestilo prve tri mesece izplačevalo v višini 80% od osnove za odmero denarnega nadomestila, v nadaljnjih devetih mesecih pa v višini 60% od osnove. Po izteku tega obdobja, to je po 12 mesecih, se bo denarno nadomestilo izplačevalo v višini 50% od osnove. Ob upoštevanju predpisane zgornje in spodnje omejitve višine denarnega nadomestila pa to ne bo moglo biti nižje od 350 eurov bruto in ne višje od 892,50 eurov bruto.

Za zavarovance, ki so do uveljavitve ZUJF (31.5.2012) že pridobili pravico do nadomestila, in tiste, ki so postopek za njegovo priznanje začeli do uveljavitve ZUJF, pa se bo denarno nadomestilo izplačevalo v višini, ki je veljala do uveljavitve ZUJF: za prve 3 mesece v višini 80 % , v naslednjih mesecih pa v višini 60 % od osnove za odmero nadomestila ob upoštevanju, da nadomestilo ne more biti manjše od 350 eurov bruto in ne višje od 1.050 eurov bruto.

 

Ali lahko ob prijavi v evidenco brezposelnih oseba uredi pravico do denarnega nadomestila?

Lahko, vendar je treba zahtevku za priznanje pravice do denarnega nadomestila predložiti še druge dokumente:

 • pogodbo o zaposlitvi za določen čas ali 
 • odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma
 • drugo listino, iz katere je razviden razlog prenehanja delovnega razmerja.

Če ste v zadnjih 8 mesecih pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače zaradi bolezni, porodniške ali invalidnosti, je treba zahtevku priložiti tudi potrdilo o povprečno prejeti plači.

Mlajši od 30 let, ki ste bili zavarovani najmanj 6 mesecev, predložite potrdilo o povprečno prejeti plači v zadnjih 5 mesecih. 

Obrazec potrdila si lahko natisnete s spletne strani Zavoda ali ga dobite na uradih za delo.

Koliko časa lahko oseba prejema denarno nadomestilo?

Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe, in sicer:

 • 2 meseca za zavarovanca, ki je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan najmanj šest mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od devet mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za zavarovanje nad 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za zavarovanje nad 25 let.

Več informacij o denarnem nadomestilu.
 

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube