Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Pogosto zastavljena vprašanja


 

Katere so obvezne priloge k vlogi za Zoisovo štipendijo na ZRSZ?

Študenti priložijo k vlogi za Zoisovo štipendijo naslednjo dokumentacijo:

 • Potrdilo o vpisu – izvirnik.
 • Potrdilo o vseh opravljenih izpitih (potrdilo o vseh opravljenih izpitih v času od vpisa v 1. letnik do konca preteklega študijskega leta – do 30. 9. 2014) – izvirnik ali overjeno fotokopijo.
 • Dokazilo o bivanju izven kraja stalnega bivališča – potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za študijsko leto 2014/2015.

V primeru izobraževanja v tujini je potrebno priložiti še naslednjo dodatno dokumentacijo:

 • Prevod potrdila o vpisu – prevod opravi sodno zaprisežen prevajalec; v primeru študijske izmenjave prevod ni potreben.
 • Prevod potrdila o uspehu – prevod opravi sodno zaprisežen prevajalec.
 • Stroškovnik (stroški šolanja – šolnina; stroški bivanja – stroški najemnine brez stroškov prehrane; vsi viri sredstev za študij v tujini – druga štipendija ali finančna pomoč. Priloži se fotokopija računa za plačilo šolnine, fotokopija najemne pogodbe, fotokopija štipendijske pogodbe ali druge finančne pomoči.
 • Opis študijskega programa – original in prevod – trajanje izobraževalnega programa – datum začetka in zaključka izobraževanja, predmetnik po posameznih letih, naziv izobrazbe po končanem študiju. Prevod lahko napravi sam štipendist. V primeru študijske izmenjave opis programa ni potreben.
 • V primeru študijske izmenjave – kopija pogodbe o študijski izmenjavi (VŽU Erasmus …), datum začetka študija in datum zaključka študija ter trajanje študija v mesecih – overjena fotokopija.
   

Višina Zoisove štipendije in dodatkov

Višina Zoisove štipendije, ki jo izplačuje ZRSZ po starih predpisih na podlagi 70. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007-popr., 40/2009, 62/2010-ZUPJS, 40/2012-ZUJF in 57/2012-ZPCP-2D), je sestavljena iz osnovne Zoisove štipendije, dodatka glede na uspeh, dodatka za izobraževanje izven stalnega prebivališča (dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča), zvišanja glede na stopnjo in letnik izobraževanja ter zvišanja za štipendiste s posebnimi potrebami zaradi težje funkcionalne prizadetosti.

V primeru izobraževanja v tujini se lahko štipendija zviša, če nekriti stroški izobraževanja bistveno presegajo celoletni znesek Zoisove štipendije.

Znesek minimalne plače za študijsko leto 2014/2015 je 789,15 EUR (Uradni list RS, 7/2014).

Osnova za odmero »starih« Zoisovih štipendij je 45,56 % minimalne plače (Pravilnik o določitvi osnove za odmero štipendij in o načinu njihovega usklajevanja, Uradni list RS, št. 88/2007), kar za študijsko leto 2014/2015 znaša 359,54 EUR.

Višino osnovne štipendije za dijake in študente ter dodatkov in zvišanj si poglejte v tabeli

Rok za oddajo vloge za Zoisovo štipendijo na ZRSZ in opravičljivi razlogi za zamudo

Rok za oddajo vloge je določen v javnem pozivu in objavljen na spletni strani ZRSZ.

Vlogo z dokazili se lahko odda osebno na uradu za delo ali na območni službi Zavoda RS za zaposlovanje, ali se jo pošlje priporočeno po pošti na naslov območne službe Zavoda RS za zaposlovanje, kjer ima štipendist stalno prebivališče do konca razpisnega roka.

Opravičljivi razlogi za zamudo oddaje vloge so:

 • opravičljivi zdravstveni razlogi – obvezno dokazilo zdravnika specialista,
 • naknadni vpis (do konca koledarskega leta),
 • štipendist do izteka roka še ni prejel obvestila o negativni rešitvi vloge za kadrovsko štipendijo.

Vlogo je treba dostaviti najkasneje 15 dni po nastopu oziroma prenehanju razlogov iz prejšnjega odstavka.
 

Kakšni so pogoji in postopek za pridobitev štipendije za študij v tujini?

Zoisov štipendist lahko uveljavi pravico do Zoisove štipendije tudi za izobraževanje ali izpopolnjevanje v tujini, če poleg splošnih izpolnjuje naslednje dodatne pogoje:

 • v Republiki Sloveniji ni ustrezne smeri in stopnje oziroma programa izobraževanja ali izpopolnjevanja, ali
 • je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka, pri katerem poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje mogoče pričakovati vrhunsko izobrazbo oziroma usposobljenost štipendista, ali
 • poteka izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave v skladu z mednarodno pogodbo.

Vlogi za dodelitev Zoisove štipendije za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini morajo biti poleg v tem pozivu navedenih dokazil priloženi tudi podatki o stroških izobraževanja na izobraževalni ustanovi v tujini (šolnina) in drugih stroških izobraževanja v tujini (stroški bivanja - najemnina brez stroškov prehrane) ter podatki o virih vseh potrebnih sredstev za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini.

Če je Zoisov štipendist napoten na izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave, v skladu z mednarodno pogodbo, lahko poda predlog za dodelitev Zoisove štipendije v enkratnem znesku.

V primeru izobraževanja v tujini štipendist lahko pridobi finančno pomoč (štipendijo) tudi iz drugih virov.

Vlogo za dodelitev Zoisove štipendije za študij v tujini je potrebno oddati v razpisnem roku, razen če gre za izobraževanje oziroma izpopolnjevanje v tujini v okviru mednarodne izmenjave, ko je vlogo možno oddati tudi med letom.
 

Kako se izračuna povprečna ocena pri študentih?

Pri študentih se povprečna ocena izračuna na podlagi vseh številčno izraženih ocen izpitov, opravljenih v preteklem študijskem letu (ne glede na to, za kateri letnik so delali izpit). Za izračun povprečne ocene morata biti opravljena najmanj dva izpita izražena s številčno oceno. Če je štipendist opravil samo 1  izpit, ne glede na oceno, se šteje, da ni izpolnil pogoja uspeha. V primeru, da več izpitov sploh ni bilo mogoče opraviti, mora to dejstvo pisno obrazložiti in priložiti ustrezna dokazila.

Štipendistu, ki je v preteklem študijskem letu ponavljal letnik (in mu je štipendija v preteklem letu mirovala), se pri izračunu povprečne ocene upoštevajo ocene vseh izpitov, opravljenih v preteklih dveh študijskih letih.
 

V kolikem času moram dostaviti dokazilo o opravljeni obveznosti (spričevalo, potrdilo o diplomi)?


Štipendist mora takoj oziroma v roku 15 dni po opravljeni obveznosti sporočiti na območno službo ZRSZ, kjer je prejemal štipendijo, da je šolanje oziroma študij uspešno zaključil in dostaviti dokazilo (spričevalo, potrdilo o diplomi). Štipendist na bolonjskem študijskem programu v času absolventskega staža prejema štipendijo le do vključno za mesec, v katerem diplomira. V primeru, da štipendist ni pravočasno dostavil dokazila o zaključku študija, in je zato štipendijo prejemal še naprej, je dolžan preveč izplačane obroke štipendije vrniti.

Če štipendist nadaljuje izobraževanje in ga ne prekine, lahko Zavod iz utemeljenih razlogov odloži vračilo štipendije do izpolnitve obveznosti, vendar za največ dve leti (od zadnjega prejemanja štipendije). Odložitev vračila štipendije se dogovori v postopku poravnave.
 

Ali se lahko upoštevajo opravičljivi zdravstveni razlogi tudi v primeru nedoseganja pogoja uspeha (vpis v višji letnik, vendar z nižjim uspehom, kot je pogoj za ohranitev štipendije)?

Zoisov štipendist, ki se vpiše v višji letnik, vendar ne izpolnjuje pogoj uspeha, ne more uveljavljati pravice do izplačevanja štipendije zaradi opravičljivih zdravstvenih razlogov. V primeru, da mu je v preteklem študijskem letu štipendija mirovala, lahko zaprosi za ponovno mirovanje štipendije iz opravičljivih zdravstvenih razlogov.

Kaj se šteje za opravičljive zdravstvene razloge (v primeru ponavljanja letnika)?

Zoisov štipendist lahko ponovno prejema štipendijo za letnik, ki ga ni izdelal, če ponavlja letnik (je ponovno vpisan, kar dokazuje s potrdilom o vpisu) iz opravičljivih zdravstvenih razlogov ali materinstva. Kot opravičljiv zdravstveni razlog šteje bolezen, ki traja najmanj dva meseca v času pouka oziroma predavanj ali najmanj en mesec v času izpitnih rokov junija in septembra in onemogoči opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti, pri čemer se upošteva mnenje zdravnika specialista (ne mnenje splošnega zdravnika).

Skip Navigation LinksDomovPogosta vprašanja in odgovori

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

LinkedIn

Pridružite se nam na LinkedInu.

LinkedIn

FB

Spremljajte aktualne novice ZRSZ tudi na Facebooku.

FACEBOOK