Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Obisk namestnice varuhinje človekovih pravic

V ponedeljek, 18. junija, je razširjeni kolegij Zavoda obiskala dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic s sodelavci. Pohvala dosedanjemu sodelovanju in komunikaciji z Zavodom.

Ombudsman za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin je v naši državi ustanovljen na podlagi ustave, njegovo temeljno poslanstvo pa je varovanje  pravic ljudi v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Med področji dela varuha sodi tako tudi obravnava primerov s področja delovnopravne zakonodaje in socialne varnosti, ki se dotikata tudi področja delovanja Zavoda. 

Kot je poudarila Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda, je bil glavni namen  tokratnega srečanja čim bolj okrepiti medsebojno sodelovanje, zato da bi še bolj učinkovito in v dobro ljudi reševali pripombe in pritožbe državljanov. »Na Zavodu vsako zadevo, ki jo dobimo od Varuha,  skrbno preučimo  in v skladu s tem pripravimo ustrezen odgovor.« Do konca maja je Varuh obravnaval  9 zadev s področja pristojnosti Zavoda, od tega je bilo podanih 5 priporočil in 2 mnenji. Zavodu je bila po enkrat očitana kršitev načela pravičnosti ter dobrega upravljanja, dvakrat opustitev pojasnilne dolžnosti oz. pravica do obrazložitve odločbe, štirikrat pa je bila očitana kršitev pravice do dostojanstva.  

Damjana Košir, direktorica za področje zaposlovanja, je izpostavila, da je Varuh do sedaj ugotovil, da smo kršili načelo pravičnosti  pri enem primeru, ko smo po njegovem mnenju vsebinsko utemeljitev podali v nasprotju z namenom, ki naj bi ga  ukrepi  aktivne politike zaposlovanja zasledovali.  Kršitev načela dobrega upravljanja  se je nanašalo na dosledno beleženje stikov s koristniki naših storitev in vsebine teh stikov. Z vidika pravice do dostojanstva pa nas je Varuh opozoril,  da bi se želje posameznega iskalca zaposlitve morale upoštevati v največji možni meri, pa se po njegovi oceni niso. Prav tako je Varuh poudaril, da smo opustili pojasnilno dolžnost, kar pomeni, da po njegovem mnenju nismo zagotovili dostopa do informacij na stranki ustrezen način.   

Po besedah Koširjeve je naše poslanstvo, ki ga imamo tudi zapisanega v vseh uradnih dokumentih ter na internetu in drugih javno dostopnih virih, ustvariti prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naših storitev. »Dosledno upoštevanje priporočil in mnenj Varuha bo prispevalo h krepitvi našega poslanstva. Prav zato so bili  že sprejeti določeni ukrepi, kot na primer usposabljanje sodelavcev za dajanje informacij in za pojasnjevanje odločitev Zavoda na način, ki bo našim strankam čim bolj razumljiv. Prav tako stalno delamo tudi na osveščanju vseh sodelavcev, da iščejo rešitve v dobro naših uporabnikov,  z različnimi novimi tehničnimi in drugimi rešitvami pa tudi skušamo zagotoviti še hitrejši dostop do storitev, ki jih izvajamo.«

Jan Kovačič, ki že pol drugo leto kot zunanji svetovalec usposablja naše sodelavce, kako čim bolj učinkovito ravnati v danih razmerah, je povedal, da je v zadnjem času opaziti stisko na obeh straneh, torej tako pri uporabnikih naših storitev kot pri zaposlenih, saj so cilji pri obeh skupinah čedalje zahtevnejši. Svetovalci se spopadajo s precejšnjim izzivom strukturnega neskladja na trgu dela, iskalci zaposlitve pa se kljub  velikemu povpraševanju  delodajalcev ne uspejo zaposliti in to velikokrat pripelje do različnih negativnih čustev, kot so nezadovoljstvo, jeza ipd. Prav zato je nujno krepiti znanje in tehnike s področja psihologije, kjer je poudarek na pozitivni afirmaciji, dajanju pohval ter večji empatičnosti. Od junija lani  se je na 12-urnem izkustvenem usposabljanju zvrstilo 9 skupin naših sodelavcev,  ki so ga udeleženci zelo pohvalili. 

Dr. Kornelija Marzel, namestnica Varuha za človekove pravice je  poudarila pomen izobraževanja zaposlenih - po njenem mnenju se morajo sodelavci opremiti z ustreznimi znanji, če želijo nuditi kakovostno pomoč uporabnikom Zavoda. Poleg tega je tudi izpostavila, da s področja delovanja Zavoda ni veliko število odprtih zadev, v večini primerov pa gre za rahločutne osebne zgodbe. Med največje težave, ki jih s sodelavci opažajo pri našem delu, sodi neustrezen odnos ter  nepravilna komunikacija z uporabniki. Kot drugo je dr. Marzel navedla  pomanjkljivo pojasnjevanje pravic po posameznih predpisih, to pomeni, da je bilo večinoma zaznati preveč splošne  in premalo konkretne odgovore. Kršitve se pojavljajo tudi pri upravnem poslovanju (problem je dosledno beleženje dogodkov oz. stikov s strankami  ter njihove vsebine, kar je zaradi lažje sledljivosti pomembno tako z vidika uporabnika kot s strani Zavoda), po mnenju Varuha  pa  bi bilo treba v večji meri upoštevati tudi pravico do dostojanstva. Glede na vse našteto, se bo Varuh s sodelavci v prihodnje odločil tudi za vpogled v posamezen spis na terenu. Kot je poudarila, ne gre za inšpekcijski pregled, pač pa  za preveritev dejstev in okoliščin v osebnem razgovoru na konkretnem delovnem mestu, saj se tako lahko dobi bolj celovit vpogled  o posameznem primeru. Pri  tem je še izpostavila, da je celoten postopek pri Varuhu zaupne narave  in to načelo velja tako za organ kot za stranko. Dr. Kornelija Marzel je tudi pohvalila dosedanje  dobro sodelovanje Vodstva Zavoda  z Varuhom, saj so bili odgovori pravočasni, pojasnila pa vsebinsko korektna.  »Verjamem, da bo dobra medsebojna komunikacija  potekala tudi v prihodnje, saj se pri svojem delu vsakodnevno srečujemo z različnimi novimi izzivi, cilj obeh ustanov pa je enak.«   

obisk namestnice varuha človekovih pravic

Poleg Mavricije Batič, generalne direktorice Zavoda, so bili na skupnem srečanju prisotni še (iz leve proti desni): dr. Kornelija Marzel, namestnica Varuhinje, Martina Ocepek, direktorica strokovne službe, Jan Irgel, svetovalec Varuha,  Živa Cotič Zidar, svetovalka Varuha.

Skip Navigation LinksDomovObvestilaObvestiloObisk namestnice varuhinje človekovih pravic

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube