Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Register zunanjih izvajalcev

Register zunanjih izvajalcev


Novosti

Dopolnjen 55. javni poziv za vpis v register

Danes, v sredo, 23. 9. 2020, širimo izvajanje programov:

  • 0411/1 / Usposabljanje za knjigovodska dela na lokacije v okviru Območne službe Celje ter
  • 0921 / Socialni oskrbovalec na domu na lokacije v okviru Območne službe Ptuj.

► Poglejte si dopolnjen javni poziv za vpis v register. 
 

Objavljen 55. javni poziv za vpis v register

Danes, v sredo, 3. 9. 2020, smo na spletni strani objavili 55. javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev.

Tokratni poziv prinaša nov program na področju marketinga in oglaševanja: 0414/3 / Upravljavec družbenih omrežij – Akademija UDO, ki je razpisan v okviru Območnih služb Celje, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota, Sevnica, Trbovlje, Velenje.

► Poglejte si 55. javni poziv.  


Postopek izbora izvajalcev

1. Javni poziv za vpis v register

Na spletni strani objavimo poziv za vpis v register. Javni poziv opredeljuje pogoje in dokazila za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih izvajalcev za izvedbo programov. 

Tako pridobimo predloge izvajalcev za izvajanje programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja v okviru APZ. 

Podrobnejši opisi programov in zahtev za njihovo izvajanje so objavljeni v Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev).

2. Registrirani izvajalci

V register vpišemo tiste izvajalce, za katere je na podlagi predloga ugotovljeno in odločeno, da izpolnjujejo pogoje, imajo ustrezne reference in predlagajo izvedbo programa v skladu z APZ.

S tem je izvajalcem priznana sposobnost za izvajanje programa na določenem območju.

3. Poziv za izbor izvajalcev

Zunanje izvajalce, ki so vpisani v register, lahko pozovemo k predložitvi cenovne ponudbe za izvedbo programa. 

4. Izbrani izvajalci

Na podlagi prejetih ponudb izberemo enega ali več ponudnikov s ponujeno najnižjo ceno za izvajanje programa. Z izbranimi ponudniki sklenemo pogodbo o izvedbi programa za opredeljeno obdobje.

V skladu s pogodbo morate izbrani ponudniki po uspešno izvedenem usposabljanju ali izobraževanju udeležencem izdati potrdila, iz katerih so razvidna njihova pridobljena znanja, kompetence in veščine.

Poglejte si Smernice za pripravo potrdil.

 


Več informacij


Javni poziv za vpis v register

Določa nabor programov, za katere zainteresirani izvajalci lahko oddate predlog (vlogo) za vpis v register. Nabor teh programov je ožji od nabora v Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja. V javnem pozivu so jasno navedeni tudi pogoji za vpis v register in način dokazovanja glede izpolnjevanja teh pogojev. 
 

PRIPRAVA PREDLOGA ZA VPIS
 

55. javni poziv za vpis v register (objavljen: 3. 9. 2020, dopolnjen: 23. 9. 2020)

Predlog za vpis v register (obrazci C/1 do C/8, A1, S1)

Katalog programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev, prenovljen: 3. 9. 2020)

Dodatek h Katalogu – program 0715/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 0711/1: POT-Ke


Pri pripravi predloga so vam lahko v pomoč tudi odgovori na vprašanja glede registra izvajalcev (prenovljena: 18. 11. 2016)  

 


Katalog programov 

Predstavlja nabor vseh programov izobraževanja in usposabljanja, v katere se planira vključevanje brezposelnih v sedanji finančni perspektivi EU.

Glede na preteklo obdobje je Katalog nekoliko dopolnjen: k dodatnim pogojem za izvajalca smo vključili vse zahteve glede dodatnih prostorskih, tehničnih oziroma materialnih pogojev. Prav tako smo opredelili vstopne pogoje za osebe, ki se vključujejo v program.

Katalog programov (prenovljen: 3. 9. 2020)

Dodatek h Katalogu – program 0715/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 0711/1: POT-Ke


Katalog programov se dopolnjuje z novimi programi oziroma izobraževalnimi vsebinami glede na potrebe trga dela.
 


Register izvajalcev

Predstavlja seznam izvajalcev, ki jim je na podlagi odločbe o vpisu v register priznana sposobnost za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v okviru APZ na območju Slovenije.

Vrstni red izvajalcev je določen glede na datum prvega vpisa v register (od leta 2011).

Skupni seznam registriranih zunanjih izvajalcev (prenovljen: 8. 10. 2020)


Register izvajalcev se dopolnjuje z novimi izvajalci programov APZ. 

 


Poziv za izbor izvajalcev

V skladu z nastalimi potrebami za izvedbo posameznega programa na posamezni območni službi lahko izvajalce, ki ste že vpisani v register, povabimo k predložitvi cenovne ponudbe za navedeni program.

Vso potrebno dokumentacijo za predložitev ponudbe prejmete po elektronski pošti.

Na podlagi obravnave prejetih ponudb z izbranim izvajalcem za posamezen program in območno službo sklenemo krovno pogodbo, ki je financirana iz različnih virov.

Seznam izbranih ponudnikov iz registra izvajalcev (prenovljeno: 3. 9. 2020)

 


Spremembe glede izpolnjevanja pogojev

Če pri vas po vpisu v register izvajalcev pride do spremembe kadrovskih, prostorskih, organizacijskih in drugih pogojev za izvajanje programov, nas morate o tem obvestiti najkasneje v 8-ih dneh od nastanka spremembe.

Obvestite nas z izpolnjenim obrazcem za sporočanje sprememb in ustreznimi dokazili, ki so navedena v javnem pozivu (razdelek C, točka 3.4).

Obrazec za sporočanje sprememb glede izpolnjevanja pogojev (S/1)

 


Kontaktna oseba za dodatne informacije

Antonija Pezdirc Tandler,
skrbnica registra izvajalcev v Centralni službi Zavoda,
elektronski naslov: Antonija.PezdircTandler@ess.gov.si

 


Evropski socialni sklad

Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Evropski socialni sklad

Priprava predloga za vpis


POTREBUJETE:
 

V POMOČ:
 

Registrirani izvajalci


REGISTER ZUNANJIH IZVAJALCEV
 

Izbrani izvajalci


IZBRANI PONUDNIKI IZ REGISTRA IZVAJALCEV
 

S temi ponudniki so sklenjene pogodbe o izvedbi programa. Ponudniki ste izbrani izmed izvajalcev, ki so vpisani v register in so bili pozvani k predložitvi ponudbe za izvedbo programa.

Izvajanje programov


VZORCI POGODB O IZVEDBI PROGRAMOV
 

Spremembe pogojev za izvajanje


SPOROČANJE SPREMEMB
 

Pravne podlage


Evropski socialni sklad


Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


ESS

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRegister zunanjih izvajalcev

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube