Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Register zunanjih izvajalcev

Register zunanjih izvajalcev


Poglejte si novosti

 

Dopolnitev 45. javnega poziva za vpis v register


Danes, v ponedeljek, 21.1.2019, na območju Območne službe Murska Sobota, odpiramo izvajanje programov:

 •  482/1 / Računalniška pismenost za odrasle,
 •  482/9 / Priprava in izpit za ECDL AvtoCAD (modul 2D CAD) – konstrukcijsko risanje z računalnikom,
 •  482/10 / Izdelovanje prostorskih risb - AutoCAD 3D,
 •  542/2 / Pomočnik izdelovalca oblačil in
 •  762/2 / Družabnik za starejše osebe.«
   

Objavljen 45. javni poziv za vpis v register

Danes, v sredo, 14.11.2018, smo na spletni strani objavili 45. javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev.

Tokratni poziv prinaša nov program na področju tekstilne tehnologije:

 • 542/2/ Pomočnik izdelovalca oblačil.

Odpira se za lokacije v okviru Območne službe Novo mesto.

Prav tako s tem javnim pozivom širimo izvedbo nekaterih programov na Območno službo Nova Gorica:

 • 340/1/ Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt),
 • 341/2/ Prodajna akademija,
 • 341/6/ Usposabljanje za skladiščnike in 
 • 344/3/ Računovodja.  

Poglejte si 45. javni poziv.  

V skladu s tem je ustrezno dopolnjen tudi Katalog programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev).


Hitrejše prilagajanje potrebam trga dela

Register zunanjih izvajalcev temelji na Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD). Omogoča hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela. 

Z javnim pozivom za vpis v register pridobimo predloge izvajalcev za izvajanje programov usposabljanja v okviru APZ. Programi so namenjeni brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve, s ciljem, da pridobijo nova znanja in veščine glede na potrebe trga dela.

Javni poziv opredeljuje pogoje in dokazila za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih izvajalcev. Podrobnejši opisi programov in zahtev za njihovo izvajanje so objavljeni v Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev).

Zunanje izvajalce, ki so na podlagi javnega poziva vpisani v register, lahko pozovemo k predložitvi ponudbe za izvedbo programa. Tako izberemo enega ali več ponudnikov za izvajanje programov v opredeljenem obdobju.
 


Več informacij

 1. Poziv za vpis v register
 2. Postopek izbora
 3. Katalog programov
 4. Register izvajalcev
 5. Poziv za izbor izvajalcev
 6. Spremembe glede izpolnjevanja pogojev
 7. Kontaktna oseba
   

1. Javni poziv za vpis v register

Določa nabor programov, za katere zainteresirani izvajalci lahko oddate predlog (vlogo) za vpis v register. Nabor teh programov je ožji od nabora v Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja. V javnem pozivu so jasno navedeni tudi pogoji za vpis v register in način dokazovanja glede izpolnjevanja teh pogojev. 
 

PRIPRAVA PREDLOGA ZA VPIS
 

45. javni poziv za vpis v register (objavljen: 14. 11. 2018, dopolnjen 3. 1. 2019 in 21. 1. 2019)

Predlog za vpis v register (obrazci C/1 do C/8, A1, S1)

Katalog programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev, prenovljeno: 14. 11. 2018)

Dodatek h Katalogu – program 521/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 524/1: POT-Ke


Pri pripravi predloga so vam lahko v pomoč tudi odgovori na vprašanja glede registra izvajalcev (prenovljeno: 18. 11. 2016)  
 


2. Postopek izbora izvajalcev

 1. Na svoji spletni strani objavimo javni poziv za pridobitev izvajalcev programov iz kataloga izobraževanj in usposabljanj.
 2. Na podlagi javnega poziva nam izvajalci posredujejo predloge za vpis v register.
 3. Registrirani izvajalci: V register vpišemo tiste izvajalce, za katere je na podlagi predloga ugotovljeno in odločeno, da izpolnjujejo pogoje, imajo ustrezne reference in predlagajo izvedbo programa v skladu z aktivno politiko zaposlovanja. S tem je izvajalcem priznana sposobnost za izvajanje programa na določenem območju.
 4. Po vpisu v register pozovemo vse registrirane izvajalce k predložitvi ponudbe za izvedbo programa.
 5. Izbrani izvajalci: Na podlagi prejetih ponudb izberemo enega ali več ponudnikov s ponujeno najnižjo ceno. Z izbranimi ponudniki sklenemo pogodbo o izvedbi programov za opredeljeno obdobje.

V skladu s pogodbo morate izbrani ponudniki po uspešno izvedenem usposabljanju ali izobraževanju udeležencem izdati potrdila, iz katerih so razvidna njihova pridobljena znanja, kompetence in veščine.

Smernice za pripravo potrdil

 


3. Katalog programov 

Predstavlja nabor vseh programov izobraževanja in usposabljanja, v katere se planira vključevanje brezposelnih v sedanji finančni perspektivi EU.

Glede na preteklo obdobje je Katalog nekoliko dopolnjen: k dodatnim pogojem za izvajalca smo vključili vse zahteve glede dodatnih prostorskih, tehničnih oziroma materialnih pogojev. Prav tako smo opredelili vstopne pogoje za osebe, ki se vključujejo v program.

Katalog programov (prenovljeno: 14. 11. 2018)

Dodatek h Katalogu – program 521/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 524/1: POT-Ke


Katalog programov se dopolnjuje z novimi programi oziroma izobraževalnimi vsebinami glede na potrebe trga dela.
 


4. Register izvajalcev

Predstavlja seznam izvajalcev, ki jim je na podlagi odločbe o vpisu v register priznana sposobnost za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v okviru APZ na območju Slovenije.

Vrstni red izvajalcev je določen glede na datum prvega vpisa v register (od leta 2011).

Skupni seznam registriranih zunanjih izvajalcev (prenovljeno: 3. 1. 2019)


Register izvajalcev se dopolnjuje z novimi izvajalci programov APZ. 
 


5. Javni poziv za izbor izvajalcev

Javni poziv za izbor izvajalcev programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za obdobje do 31. 8. 2019 je zaključen. 

V skladu z naknadno nastalimi potrebami za izvedbo posameznega programa na posamezni območni službi lahko izvajalce, ki ste že vpisani v register, še vedno povabimo k predložitvi ponudbe za navedeni program iz zaključenega poziva. Vso potrebno dokumentacijo za predložitev ponudbe prejmete po elektronski pošti.

Na podlagi obravnave prejetih ponudb z izbranim izvajalcem za posamezen program in območno službo sklenemo krovno pogodbo, ki je financirana iz različnih virov.

 


6. Spremembe glede izpolnjevanja pogojev

Če pri vas po vpisu v register izvajalcev pride do spremembe kadrovskih, prostorskih, organizacijskih in drugih pogojev za izvajanje programov, nas morate o tem obvestiti najkasneje v 8-ih dneh od nastanka spremembe.

Obvestite nas z izpolnjenim obrazcem za sporočanje sprememb in ustreznimi dokazili, ki so navedena v javnem pozivu (razdelek C, točka 3.4).

Obrazec za sporočanje sprememb glede izpolnjevanja pogojev (S/1)

 


7. Kontaktna oseba za dodatne informacije

Antonija Pezdirc Tandler, skrbnica registra izvajalcev v Centralni službi Zavoda,
elektronski naslov: Antonija.PezdircTandler@ess.gov.si

 


Evropski socialni sklad

Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.
 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Evropski socialni sklad

Priprava predloga za vpis


POTREBUJETE:
 

V POMOČ:
 

Registrirani izvajalci


REGISTER ZUNANJIH IZVAJALCEV
 

Izbrani izvajalci


IZBRANI PONUDNIKI IZ REGISTRA IZVAJALCEV
 

S temi ponudniki so sklenjene pogodbe o izvedbi programov. Ponudniki ste bili izbrani izmed izvajalcev, ki so vpisani v register in so bili pozvani k predložitvi ponudbe za izvedbo programov.

Spremembe pogojev za izvajanje


SPOROČANJE SPREMEMB
 

Pravne podlage


Evropski socialni sklad


Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


ESS

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRegister zunanjih izvajalcev

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube