Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Register zunanjih izvajalcev

Register zunanjih izvajalcev

Hitrejše prilagajanje potrebam trga dela

Register zunanjih izvajalcev temelji na Zakonu o urejanju trga dela (ZUTD). Omogoča hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela. 
 


Poglejte si novosti

 

Javni poziv za izbor registriranih izvajalcev izobraževanja in usposabljanja

Na podlagi obstoječih in dodatnih potreb območnih služb (znova) objavljamo javni poziv za predložitev ponudb, in sicer za obdobje (od podpisa pogodbe) do 31. 8. 2019, saj za določene razpisane programe na podlagi predhodnega poziva nismo pridobili (ustreznih) ponudb. 

Poziv za predložitev ponudbe za izvedbo neformalnega izobraževanja in usposabljanja je namenjen izključno izvajalcem, ki so do dneva, določenega za predložitev ponudbe v tem pozivu, že vpisani v register na podlagi pravnomočne odločbe za programe, ki so zajeti v objavljenem pozivu.

Registrirani izvajalci predložite ponudbo v skladu z opredelitvami v pozivu in vpisom v register. To pomeni tudi, da lahko oddate ponudbo samo za tiste programe in tiste območne službe, ki so opredeljeni v 3. točki poziva (razdelek A – Predmet poziva) in za katere ste do dneva predložitve ponudbe vpisani v register na podlagi pravnomočne odločbe.

Izvajalci, vpisani v register za programe in območja, ki so predmet poziva, boste prejeli poziv k predložitvi ponudbe tudi po elektronski pošti.

Rok za predložitev ponudbe: do 24. 10. 2017 do 10:00.

Na podlagi obravnave prejetih ponudb bomo z izbranim izvajalcem za posamezen program in območno službo sklenili krovno pogodbo, ki bo financirana iz različnih virov.

Objavljen 40. javni poziv za vpis v register

Danes, v ponedeljek, 2. 10. 2017, smo na spletni strani objavili 40. javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev.

Tokratni poziv prinaša 5 novih programov:

 • na področju tujih jezikov

  222/13 / Madžarski jezik – osnovni tečaj, ki se odpira za lokacije v okviru Območne službe Murska Sobota, ter
  222/14 / Tečaj nemščine s poudarkom na strokovnem področju iz strojništva – začetni tečaj, ki se odpira za lokacije v okviru Območne službe Maribor;
   
 • na področju motornih vozil

  525/2 / Ličar, ki se odpira za lokacije v okviru Območne službe Maribor;
   
 • na področju tekstilne tehnologije

  542/1 / Proizvodni tekstilni delavec, ki se odpira za lokacije v okviru Območne službe Sevnica;
   
 • na področju kmetijstva

  621/4 / Upravljavec kmetijskih strojev in naprav, ki se odpira za lokacije v okviru Območne službe Murska Sobota.

Poglejte si 40. javni poziv.  

V skladu s tem je ustrezno dopolnjen tudi Katalog programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev).


Na kratko o registru 

Z javnim pozivom za vpis v register pridobimo predloge izvajalcev za izvajanje programov usposabljanja v okviru APZ. Programi so namenjeni brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve, s ciljem, da pridobijo nova znanja in veščine glede na potrebe trga dela.

Javni poziv opredeljuje pogoje in dokazila za ugotavljanje in priznavanje sposobnosti zunanjih izvajalcev. Podrobnejši opisi programov in zahtev za njihovo izvajanje so objavljeni v Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev).

Zunanje izvajalce, ki so na podlagi javnega poziva vpisani v register, lahko pozovemo k predložitvi ponudbe za izvedbo programa. Tako izberemo enega ali več ponudnikov za izvajanje programov v opredeljenem obdobju.
 


Več informacij

 1. Poziv za vpis v register
 2. Postopek izbora
 3. Katalog programov
 4. Register izvajalcev
 5. Poziv za izbor izvajalcev
 6. Spremembe glede izpolnjevanja pogojev
 7. Kontaktna oseba
   

1. Javni poziv za vpis v register

Določa nabor programov, za katere zainteresirani izvajalci lahko oddate predlog (vlogo) za vpis v register. Nabor teh programov je ožji od nabora v Katalogu programov izobraževanja in usposabljanja. V javnem pozivu so jasno navedeni tudi pogoji za vpis v register in način dokazovanja glede izpolnjevanja teh pogojev. 
 

PRIPRAVA PREDLOGA ZA VPIS
 

40. javni poziv za vpis v register (objavljen: 2. 10. 2017, dopolnjen: 20. 10. 2017 in 6. 11. 2017)

Predlog za vpis v register (obrazci C/1 do C/8, A1, S1)

Katalog programov izobraževanja in usposabljanja (tehnična specifikacija storitev, prenovljeno: 2. 10. 2017)

Dodatek h Katalogu – program 521/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 524/1: POT-Ke


Pri pripravi predloga so vam lahko v pomoč tudi odgovori na vprašanja glede registra izvajalcev (prenovljeno: 18. 11. 2016)  
 


2. Postopek izbora izvajalcev

 1. Na svoji spletni strani objavimo javni poziv za pridobitev izvajalcev programov iz kataloga izobraževanj in usposabljanj.
 2. Na podlagi javnega poziva nam izvajalci posredujejo predloge za vpis v register.
 3. Registrirani izvajalci: V register vpišemo tiste izvajalce, za katere je na podlagi predloga ugotovljeno in odločeno, da izpolnjujejo pogoje, imajo ustrezne reference in predlagajo izvedbo programa v skladu z aktivno politiko zaposlovanja. S tem je izvajalcem priznana sposobnost za izvajanje programa na določenem območju.
 4. Po vpisu v register pozovemo vse registrirane izvajalce k predložitvi ponudbe za izvedbo programa.
 5. Izbrani izvajalci: Na podlagi prejetih ponudb izberemo enega ali več ponudnikov s ponujeno najnižjo ceno. Z izbranimi ponudniki sklenemo pogodbo o izvedbi programov za opredeljeno obdobje.

V skladu s pogodbo morate izbrani ponudniki po uspešno izvedenem usposabljanju ali izobraževanju udeležencem izdati potrdila, iz katerih so razvidna njihova pridobljena znanja, kompetence in veščine.

Smernice za pripravo potrdil

 


3. Katalog programov 

Predstavlja nabor vseh programov izobraževanja in usposabljanja, v katere se planira vključevanje brezposelnih v sedanji finančni perspektivi EU.

Glede na preteklo obdobje je Katalog nekoliko dopolnjen: k dodatnim pogojem za izvajalca smo vključili vse zahteve glede dodatnih prostorskih, tehničnih oziroma materialnih pogojev. Prav tako smo opredelili vstopne pogoje za osebe, ki se vključujejo v program.

Katalog programov (prenovljeno: 2. 10. 2017)

Dodatek h Katalogu – program 521/9: Usposabljanje na področju strojništva in metalurgije

Dodatek h Katalogu – program 524/1: POT-Ke


Katalog programov se dopolnjuje z novimi programi oziroma izobraževalnimi vsebinami glede na potrebe trga dela.
 


4. Register izvajalcev

Predstavlja seznam izvajalcev, ki jim je na podlagi odločbe o vpisu v register priznana sposobnost za izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v okviru APZ na območju Slovenije.

Vrstni red izvajalcev je določen glede na datum prvega vpisa v register (od leta 2011).

Skupni seznam registriranih zunanjih izvajalcev (prenovljeno: 9. 11. 2017)


Register izvajalcev se dopolnjuje z novimi izvajalci programov APZ. 
 


5. Javni poziv za izbor izvajalcev

Na podlagi obstoječih in dodatnih potreb območnih služb (znova) objavljamo javni poziv za predložitev ponudb, in sicer za obdobje (od podpisa pogodbe) do 31. 8. 2019, saj za določene razpisane programe na podlagi predhodnega poziva nismo pridobili (ustreznih) ponudb.

Poziv za predložitev ponudb za izvedbo neformalnega izobraževanja in usposabljanja je namenjen izključno izvajalcem, ki so do dneva, določenega za predložitev ponudbe v tem pozivu, že vpisani v register na podlagi pravnomočne odločbe za programe, ki so zajeti v objavljenem pozivu.

Registrirani izvajalci predložite ponudbo v skladu z opredelitvami v pozivu in vpisom v register. To pomeni tudi, da lahko oddate ponudbo samo za tiste programe in tiste območne službe, ki so opredeljeni v 3. točki poziva (razdelek A – Predmet poziva) in za katere ste do dneva predložitve ponudbe vpisani v register na podlagi pravnomočne odločbe.

Izvajalci, vpisani v register za programe in območja, ki so predmet poziva, boste prejeli poziv k predložitvi ponudbe tudi po elektronski pošti.

Rok za predložitev ponudbe: do 24. 10. 2017 do 10:00.

Na podlagi obravnave prejetih ponudb bomo z izbranim izvajalcem za posamezen program in območno službo sklenili krovno pogodbo, ki bo financirana iz različnih virov.

Poglejte si:

PRIPRAVA PONUDBE ZA IZBOR
 

Predmet poziva oziroma plan vključitev
po programih in območnih službah za obdobje do 31. 8. 2019.

V tabeli je za vsak program v zadnjem stolpcu navedena oznaka obrazca, ki ga je za ta program potrebno izpolniti.

Obrazec D/1A – za programe brez zdravniškega pregleda

Obrazec D/1B – za programe z zdravniškim pregledom

Obrazec D/1C – za programe z zdravniškim pregledom in praktičnim delom

Obrazec D/1D – za programe za pridobitev vozniške kategorije

Obrazec D/2 – Oprema ponudbe

 


6. Spremembe glede izpolnjevanja pogojev

Če pri vas po vpisu v register izvajalcev pride do spremembe kadrovskih, prostorskih, organizacijskih in drugih pogojev za izvajanje programov, nas morate o tem obvestiti najkasneje v 8-ih dneh od nastanka spremembe.

Obvestite nas z izpolnjenim obrazcem za sporočanje sprememb in ustreznimi dokazili, ki so navedena v javnem pozivu (razdelek C, točka 3.4).

Obrazec za sporočanje sprememb glede izpolnjevanja pogojev (S/1)

 


7. Kontaktna oseba za dodatne informacije

Antonija Pezdirc Tandler, skrbnica registra izvajalcev v Centralni službi Zavoda,
elektronski naslov: Antonija.PezdircTandler@ess.gov.si

 


Evropski socialni sklad

Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.
 

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji in EU: www.eu-skladi.si

Evropski socialni sklad

Priprava predloga za vpis


POTREBUJETE:
 

V POMOČ:
 

Registrirani izvajalci


REGISTER ZUNANJIH IZVAJALCEV
 

Izbrani izvajalci


IZBRANI PONUDNIKI IZ REGISTRA IZVAJALCEV
 

S temi ponudniki so sklenjene pogodbe o izvedbi programov. Ponudniki ste bili izbrani izmed izvajalcev, ki so vpisani v register in so bili pozvani k predložitvi ponudbe za izvedbo programov.

Spremembe pogojev za izvajanje


SPOROČANJE SPREMEMB
 

Pravne podlage


Evropski socialni sklad


Izvajanje nekaterih programov neformalnega izobraževanja in usposabljanja za brezposelne sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Viri financiranja so opredeljeni v pogodbi o izvedbi programa, ki je sklenjena s posameznim izbranim izvajalcem.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.


ESS

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZRegister zunanjih izvajalcev

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube