Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

EUREVITA

EUREVITA – Razvoj trajnostne, čezmejne zaposlitveno - gospodarske strukture za ponovno oživitev kulturne dediščine in redkih obrti (Entwicklung einer nachhaltigen, grenzüberschreitenden arbeitswirtschaftlichen Struktur zur Revitalisierung kulturellen Erbes und seltener Handwerksberufe)

Namen in ozadje:

Projekt EUREVITA je namenjen ohranitvi redkih obrtnih veščin za oživitev kulturne dediščine in s tem povezanimi novimi zaposlitvenimi priložnostmi za iskalce zaposlitve na čezmejnem trgu dela.

Izhodišče projekta EUREVITA je bilo zavedanje, da je obmejna regija med Slovenijo in Avstrijo gospodarski, zaposlitveni in kulturni prostor, ki se skupaj razvija. Skupna kulturna dediščina je najbolj izrazita v tradicionalnih, zgodovinsko razvitih obrtniških poklicih (npr. skodlar, metlar, sodar, izdelovalec suhih zidov itd.), ki so neposredno povezani s skupno kulturno dediščino regije. Veliko teh obrti se zaradi pomanjkanja poenotenega, javno dostopnega šolanja ali zaradi negativnega dojemanja javnosti ni preneslo v sodobnost in zanje obstaja velika nevarnost, da bodo pozabljene. Posledica tega stanja pa je propad kulturne infrastrukture (npr. gradov, dvorcev, samostanov) in druge kulturne dediščine, za ohranjanje katerih so te obrti nujne. 

Problematika se nanaša na celotno obmejno regijo, zato je potrebno s čezmejnimi, inovativnimi ukrepi najti skupne rešitve, ki bodo koristile celotnemu programskemu prostoru. Projekt EUREVITA je kot odgovor na tako problematiko usmerjen v izboljšanje učinkovitosti ter krepitev izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela. Z mehanizmi za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi, se bo zvišala tudi kakovost teh sistemov in s tem olajšal prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Informativni letak projekta Eurevita

Cilji:

 • Aktiviranje brezposelnih in iskalcev zaposlitve za delo v zamrlih obrtnih poklicih.
 • Izboljšanje poklicnega svetovanja in sodelovanja.
 • Povečanje zaposlitvenih priložnosti in odpiranje novih možnosti na lokalnem trgu dela.
 • Sodelovanje z lokalnimi in nacionalnimi partnerji in pridobitev novih znanj in veščin za projektno delo z brezposelnimi in isklaci zaposlitve.
 • Oživitev poklicev, ki so v okolju redki in pomembni za ohranjanje kulturne dediščine.
 • Povečanje števila obrtnikov in usposobljenih oseb za delo v zamrlih poklicih.

Pričakovani rezultati:

 • Informiranost ciljne skupine (brezposelni, iskalci zaposlitve, obrtniki) o možnostih za vključevanje v projektne aktivnosti za ohranitev redkih obrtnih veščin, potrebnih za oživitev kulturne dediščine, in s tem povečane zaposlitvene priložnosti.
 • Vzpostavitev/oblikovanje protokola za vključevanje brezposelnih v usposabljanje za pridobitev redkih ali izumrlih obrtnih veščin.
 • Usposobitev in certificiranje brezposelnih oziroma iskalcev zaposlitve v redkih obrtnih veščinah.
 • Usposobitev obrtnikov oziroma mentorjev za prenos starih obrtnih veščin.
 • Vsebinsko povezovanje med projektnimi partnerji v Avstriji in Sloveniji.

 Ciljne skupine:

 • Brezposelni,
 • iskalci zaposlitve,
 • obrtniki in posamezniki s kompetencami na področju izbranih obrtnih dejavnostih.

Trajanje projekta:

Od 1.5.2018 do 30.4.2021 (36 mesecev).

Vrednost in financiranje:

Za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 % (1.095.395,02 EUR), je namenjenih skupaj 1.288.700,03 EUR; delež projektnega partnerja ZRSZ znaša 172.510,00 EUR.

Izvajanje:

Projekt iz Programa čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo Interreg V–A Slovenija - Avstrija v obdobju 2014–2020 sodi v okvir: 

 • Prednostne osi 3 – Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava; 
 • Prednostne naložbe 11b – Spodbujanje pravnega in administrativnega sodelovanja ter sodelovanja med državljani in institucijami; 
 • Specifičnega cilja 1 – Izboljšanje sodelovanja na področju obvladovanja tveganj, energije, zdravja in socialne kohezije.
Interreg V-A Slovenija Avstrija

EUREVITA

 

 Več o Programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Avstrija, v okviru katerega so sofinancirani čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, ki bodo prispevali k skladnemu razvoju sodelujočih čezmejnih regij: http://www.si-at.eu/si2/.

Partnerstvo:

Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje s svojo Območno službo Celje sodelujemo v izvajanju projekta kot projektni partner v konzorciju, ki ga sestavljajo še naslednje organizacije ali institucije iz Avstrije in Slovenije: 

Kontaktna oseba za ZRSZ:

Koordinatorka projekta EUREVITA: 
Anita Kunst
E:anita.kunst@ess.gov.si
T: 05 969 54 04
M: 030 711 414

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube