Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Od posredovalnic za delo do zaposlovalnic

Od leta 1954 do 1960

19. junija 1954 je Svet za zdravstvo in socialno politiko Ljudske republike Slovenije sklenil, da je potrebno reorganizirati posredovalnice za delo. Le-te ne smejo in ne morejo imeti značaja socialnega skrbstva, zato jih je potrebno reorganizirati v zaposlovalnice in jim dati širše naloge. Zaradi tega so bili izdani ustrezni zvezni in republiški predpisi. V tem letu je zaposlovalnica v Ljubljani dobila tudi primerne poslovne prostore v stavbi Delavske zbornice, ki so bili ločeni po nadstropjih za ženske in moške in so imeli 5 čakalnic za stranke. Sektor za delovne knjižice je imel preko 70.000 strank. V tem številu so vštete tudi tiste, ki so se zaradi iskanja zaposlitve javljale po večkrat tedensko. Leta 1954 je bilo prejetih 3.459 dopisov in odposlanih 1.750 odgovorov in 461 uradnih dopisov. V zvezi z uveljavljanjem pravic do oskrbnine in drugih pravic je bilo izdanih 650 bolniških listov in 153 brezplačnih vozovnic. Dnevno je bilo razposlanih od 40 do 50 pozivnic za zaposlitev in prejetih 3.651 prijav delodajalcev o odpovedi delovnega razmerja. Pravni referent je obravnaval 401 zahtevek za oskrbnino in izdal 266 pozitivno odločb. Razen tega je obravnaval še 22 upravno-sodnih procesov pri Vrhovnem sodišču Ljudske republike Slovenije. Za oskrbnino je bilo izplačanih 6.912.396 din, za otroške dodatke in porodnine 3.030.985 din, za prevozne in selitvene stroške pa 44.256 din. Zneski so bili izplačani iz sredstev, ki jih je nakazoval republiški Zavod za socialno zavarovanje. Izplačanih je bilo tudi 67.865 din za prehrano nezaposlenim delavcem, predvsem tistim, ki so prihajali iz drugih republik in iz zaporov. Sredstva je zagotovil Mestni ljudski odbor. Za bolniško oskrbo in za prevoze z rešilnim vozilom v bolnišnico je bilo izplačanih 1.391.173 din.

Leta 1957 je bil sprejet Zakon o delovnih razmerjih in združil do tedaj razdrobljeno zakonodajo. Urejal je tudi pravice delavcev med začasno brezposelnostjo in postavil nekaj določb o posredovanju dela. Pravico do denarnega nadomestila je imel tako delavec, ki se je priglasil pristojnemu organu posredovanja dela v enem mesecu od prenehanja delovnega razmerja, če je izpolnjeval določene pogoje glede trajanja zaposlitve ter višine svojega dohodka oziroma dohodka svoje družine. Poleg pravice do denarnega nadomestila je dajal zakon delavcem tudi pravico do znižanja ali brezplačne vožnje v kraj nove zaposlitve.

Podjetja so morala obveščati organe posredovanja dela o vsakem prenehanju delovnega razmerja, priglašati nova ali izpraznjena delovna mesta ter priglašati tudi tiste delavce, katerih delo naj bi postalo v kratkem odveč.

V letu 1958 je bilo na ljubljanskem območju ustanovljenih sedem občinskih posredovalnic za delo: Mestna posredovalnica Ljubljana in občinske posredovalnice v Borovnici, Grosuplju, Domžalah, Kočevju, Litiji, Logatcu, Vrhniki. S 1. 7. 1958 pa so se k ljubljanski okrajni posredovalnici pridružile še tri: Trbovlje, Hrastnik in Radeče (po ukinitvi Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje). Vsaka posredovalnica je imela svoj upravni odbor z različnim številom članov. Sklepi in osebne intervencije Upravnega odbora Okrajne posredovalnice za delo za ustanovitev občinske posredovalnice za delo v Cerknici in Loški dolini niso bili uspešni. Nezaposlene osebe s tega območja so morale svoje pravice uveljavljati pri Okrajni posredovalnici za delo v Ljubljani.

Skip Navigation LinksDomovO ZRSZPredstavitevZgodovina1954 do 1960

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube