Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Delovodja živilstva

Kratek opis

Delovodja živilstva zagotavlja delovne, sanitarne, tehnične in kadrovske pogoje za kakovostno predelavo in pripravo živil.
Kaj delavec običajno dela

Delovodja živilstva opravlja naloge na področju predelave in priprave živil živalskega izvora, npr. mesa in mleka, in živil rastlinskega izvora, kot so različne moke, rastlinske maščobe, sadje, zelenjava, brezalkoholne in alkoholne pijače. V laboratorijih analizira kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin in izdelkov ter končnih izdelkov in polproizvodov. Opravlja kemijske, mikrobiološke, senzorne, enološke in druge analize. Nadzoruje in vodi sodobne tehnološke procese izdelave živil od prevzema živil in končnih izdelkov do skladiščenja le-teh. Kot vodja izmene skrbi, da poteka delo pravilno in po predpisih in da so izdelki kakovostni in higiensko neoporečni. Vodi oddelke in razporeja delavce glede na njihovo usposobljenost , pri čemer skrbi, da delavci delajo po predpisih in varno ter da uporabljajo zaščitna sredstva. V proizvodnji živil je zelo pomembno, da so živila izdelana po higiensko-tehničnih predpisih.

Delovodja pripravlja poročila o poteku proizvodnje, porabi surovin, o zalogah, kakovosti izdelkov in o napakah, ki so se pojavile na strojih in izdelkih. Poroča o vzrokih za zastoje v proizvodnji oziroma o vzrokih za slabšo kakovost izdelkov. Sodeluje pri izdelavi proizvodnih planov, vodi dokumentacijo, sodeluje pri razvijanju novih proizvodov in uvajanju nove tehnologije. Njegovo delo je lahko specializirano za kontrolo kakovosti, nadzor odpadnih vod in drugih odpadnih snovi ali pa vodi oddelke za tehnološko predelavo živil. V vsakem primeru je delo živilskega tehnika zelo odgovorno in zahteva strokovno usposobljenost.
Delovna področja

Delovodja živilstva opravlja delo kontrolorja z analizami v laboratorijih. Dela kot kontrolor kakovosti, kot kontrolor odpadnih vod in drugih odpadnih snovi v živilski industriji ali pa je zaposlen v industriji predelave in priprave živil na področju pivovarstva, vinarstva, pekarstva ali mesarstva. Dela pri predelavi rib in morskih sadežev, v mlekarstvu, kot oljarski tehnik, tehnik za predelavo sadja in zelenjave, v mlinarstvu, testeninarstvu ali kot konditorski tehnik.
Delovni pripomočki

Delovodja živilstva predvsem nadzira delovanje različnih strojev za čiščenje, rezanje, mletje, mešanje, filtriranje, stabiliziranje in oblikovanje izdelkov. Skrbi za polnjenje in embaliranje izdelkov in pripravo strojev za proizvodnjo, pripravo in izdelavo živil. Poleg tega uporablja in nadzira stroje in naprave za termično predelavo živil (sterilizatorje, pasterizatorje), naprave za sušenje, hlajenje in zamrzovanje živil. Pri delu uporablja laboratorijske pripomočke za analizo živil in polizdelkov ter kontrolo kakovosti. Uporablja tudi različne dokumente, kot so normativi, standardi in pravilniki, tehnično-tehnološko dokumentacijo. Zapisuje rezultate in ugotovitve analiz in druge pomembne podatke o poteku predelave in izdelave živil. Dela tudi proizvodne plane in vodi evidence o proizvodnji, porabi surovin ter poteku dela.
Izdelek in storitev

Delovodja živilstva vodi in kontrolira delo pri izdelavi in predelavi živilskih izdelkov. Sodeluje pri delu, ga usmerja in vodi ter skrbi za kvaliteto izdelkov, jih analizira in poda poročilo o ustreznosti izdelkov. Pomembno je, da dela po predpisih in normativih, saj lahko z neustreznim delom povzroči škodo ali celo večje nesreče, zastrupitve ali obolenja zaradi nekvalitetnega izdelka.
Znanja in spretnosti

Delovodja živilstva v času šolanja pridobi strokovna znanja o tehnologiji predelave hrane - mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, konditorstva in slaščičarstva, oljarstva, predelave moke in žit, slada in piva, sadja in zelenjave ter vina in žganih pijač. Seznani se s hranilnimi potrebami človeka, značilnostmi posameznih živil ter vlogo mikroorganizmov v živilski industriji. Seznani se s sodobnimi biotehnološkimi postopki v živilstvu in z uvajanjem čistih tehnologij. Spozna osnove higiene prehrane in osebne higiene, mikrobiologije, ekonomike in organizacije dela in dela v laboratorijih.

Pri dopolnilnem izobraževanju pridobi poglobljeno strokovno znanje tehnologije predelave in izdelave živil, higiene živil, njihove prehrambene vrednosti in načine pakiranja, transporta in skladiščenja izdelkov. Seznani se z računalniško podprtimi sistemi za zbiranje in obdelavo podatkov v proizvodnih procesih. Ker veliko dela z ljudmi, mora v procesu izobraževanja pridobiti tudi pedagoška znanja, spoznati psihologijo vodenja, motivacije delavcev in tehnike reševanja problemov. Znanje tujih jezikov je pomembno zato, da lahko spremlja novosti na področju živilske tehnologije v svetu.
Psihofizične sposobnosti

Delovodja mora biti zdrav in odporen oziroma sposoben prenašati različne klimatske razmere - mraz, vročino, vlago, neustrezno mikroklimo in ekološke razmere, kjer je para, neustrezna razsvetljava, različne temperaturne spremembe, ropot, vibracije, mokrota, umazanija, smrad, onesnažen zrak, kemikalije ali celo sevanje. Pri delu večinoma stoji. Pri kontroli strojev se pripogiba in se sklanja, prenaša, vleče, potiska lažja in težja bremena. Imeti mora dobro koordinacijo gibov, spretnost rok in prstov ter dlani. Imeti mora dober sluh in vid ter sposobnost samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti.
Interesi

Delovodja živilstva je v proizvodnji večinoma zaposlen kot vodja izmene. Pri tem je zelo pomembno delo z ljudmi, korektnost in primeren odnos do podrejenih delavcev. Pri svojem delu se mora nenehno izpopolnjevati.
Razmere za delo

Delovodja živilstva dela v zaprtih prostorih in je lahko izpostavljen različnim temperaturnim spremembam - vročini, mrazu, neustrezni mikroklimi in različnim ekološkim obremenitvam. Občasno prenaša lažja ali težja bremena, jih potiska in vleče. Dela pretežno stoje ali med hojo, pri kontroli strojev se pripogiba, kleči ali čepi.
Nevarnosti

Zaradi ekoloških obremenitev pogosto pride do prehladnih obolenj, okvare vida ali sluha. Ker dela tudi s stroji, so možne mehanske poškodbe. To so predvsem udarnine in padci na mokrih tleh. Pri delu v laboratoriju se lahko polije ali opeče s kemikalijami, možne so tudi vreznine ali celo zastrupitve. Zato mora uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev, da prepreči okvare nog, padcev ter udarcev in zaščitna sredstva proti ropotu, pri delu v laboratoriju pa zaščitno očala, masko in rokavice. Kot vodja izmene mora vsa predpisana zaščitna sredstva dosledno uporabljati, saj le tako lahko od svojih delavcev to tudi zahteva in s tem prepreči nesreče in poškodbe.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic delovodja živilstva se zahteva srednja strokovna izobrazba živilske usmeritve.
Druge informacije

Podrobnejše informacije o šolah so na spletni strani Centra za poklicno izobraževanje.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube