Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za rudarstvo

Kratek opis

Tehnik za rudarstvo ali rudarski tehnik vodi organizacijo pridobivanja mineralnih surovin, daje navodila in nadzira izvajanje rudarskih in varnostnih predpisov.
Kaj delavec običajno dela

Rudarski tehnik sodeluje z vodstvom in s strokovnjaki pri izvedbi tehničnih del. Organizacijsko vodi pridobivanje mineralnih surovin, daje navodila in nadzira izvajanje rudarskih in varnostnih predpisov. Izvaja obhod jamskih delovišč in ukrepa na ogroženih deloviščih. Kontrolira delovni proces, transport razstrelilnih sredstev, skladišča, delovnih naprav in uporabo zaščitnih sredstev. Razporeja zaposlene in nadzira uporabo materiala. Pregleduje delovišča, stroje in transportne naprave. Veliko mlajših rudarskih tehnikov je v začetku zaposlenih pri izvajanju rudarskih del na deloviščih ter pri upravljanju strojev in naprav za pridobivanje mineralnih surovin. Zaposlujejo se pri izdelovanju enostavnih projektov in sodelujejo pri projektiranju objektov pod vodstvom samostojnih projektantov.

Tehnik za rudarstvo pogosto sodeluje pri naročanju in pri poskusnem obratovanju nove opreme. Pripravlja poročila in analize poizkusnega delovanja, sodeluje pri tehničnem nadzoru v času gradnje in dajejo navodila za izdelavo objektov po projektni dokumentaciji. Opravlja tudi jamomerska dela, vrisuje in ažurira geološke in jamske karte ter tehnične profile in prereze. Opravlja tudi manj zahtevna rudarska merjenja pod zemljo in na površini. Pomaga pri vodenju katastrov, pri raziskovanju rezerv mineralnih surovin, strukture, tektonike, geomehanike in hidrologije v nahajališčih. Rudarski tehnik pomaga pri površinskih merjenjih in obdelavi podatkov o pogrezanju. Vodi in nadzira izgradnjo manjših objektov ter ureja dokumentacijo o izgradnji podzemnih in površinskih objektov. Usklajujejo tudi delo med projektanti in izvajalci.
Delovna področja

Rudarski tehnik opravlja dela poslovodje pri raziskovanju in pridobivanju mineralnih surovin. Nadzira dela in vodi skupino delavcev na deloviščih. Sodeluje pri projektiranju in načrtovanju ter opravlja geomehanska, hidrološka in merska opravila. Skrbi za izvajanje del varstva pri delu in izvaja praktično izobraževanje.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja rudarsko zaščitno obleko, opremo in zaščitna sredstva, pisarniško informacijsko opremo in sredstva, opremo za risanje in projektiranje ter opremo za rudarska merjenja. Osnova za delo so zakonski predpisi, navodila, službeni nalogi, jamski načrti, karte, katastrske karte in druga tehnična dokumentacija.
Izdelek in storitev

Rudarski tehnik organizira in nadzira dela pri pridobivanju mineralnih surovin, ureja dokumentacijo, razporeja delavce, izdeluje manjše projekte, naroča opremo in izvaja tehnični nadzor pri izvedbi objektov. Praktično usposablja rudarje in druge rudarske delavce. Na delovišču vodi skupine, upravlja rudarsko opremo s stroji in napravami, vrta vrtine, opravlja ročna rudarska dela, pregleduje jamske prostore in skrbi za varnost delavcev.
Znanja in spretnosti

Kandidat za rudarskega tehnika zaključi štiriletno srednje strokovno izobraževanje ali pa petletno poklicno tehniško izobraževanje v Poklicni in tehniški rudarski šoli v Velenju, kjer je program izobraževanja dopolnjen tudi s praktičnim delom na šolskih deloviščih pod zemljo. Po končanem rednem šolanju sledi šest mesečno poskusno delo, ki ga opravi z uvajanjem in pod nadzorstvom mentorja. Rudarski tehnik mora poznati panogo rudarstva, metode raziskovanja nahajališč mineralnih surovin, načine odpiranja in priprave odkopavanj. Poznati mora postopke za bogatenje rude in pripravo izkopanine za uporabo in predelavo. Seznani se z osnovami jamomerstva, zračenja jamskih prostorov, z lastnostmi jamskih plinov in načini njihovega ugotavljanja. Pri rudarskem delu je obvezno poznavanje tehničnih normativov in varnostnih ukrepov, poznavanje vplivov rudarskih del na okolje ter načinov sanacije in obnove po rudarjenju uničenega okolja. Tehnik mora poznati osnove ekonomike in organizacije dela. Obvladati mora tehnike vrtanja, odstrelitve ter tehnologijo izdelovanja jamskih prog. Poznati mora tehnično risanje, izdelavo in uporabo tehničnih načrtov. Seznaniti se mora z delovanjem delovnih strojev in naprav ter energetskih sistemov.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi dela na deloviščih v rudnikih, premogovnikih, kamnolomih in peskokopih mora delavec imeti vrhunske psihofizične sposobnosti, ki se preverjajo na posebnih zdravniških pregledih pred vpisom v izobraževanje ter redno med opravljanjem dela. Delo običajno izvaja samostojno.
Interesi

Zaradi narave dela pri pridobivanju mineralnih surovin pod zemljo ženskam odsvetujejo izobraževanje in delo v rudarstvu, na kar opozarja tudi konvencija Mednarodne organizacije za delo št. 45 o zaposlovanju žensk pri podzemskih delih v rudnikih. Pri delu je priporočljiva samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost. Potrebna je sposobnost vodenja, samostojnega načrtovanja ter projektiranja del.
Razmere za delo

Rudarski tehnik dela v več izmenah, tudi ponoči, v skupini, stoje in v zaprtih prostorih. Dela pri povišanih ali nizkih temperaturah, z naglimi temperaturnimi spremembami, pri nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ob povečanem ropotu in slabi osvetlitvi. Hodi po neravnih površinah, se pripogiba in dela v sključeni drži. Delo poteka tudi v risalnicah, pred ekrani in napravami s sevanjem.
Nevarnosti

Zaradi stalne nevarnosti poškodb je obvezna uporaba zaščitnih sredstev ves čas pri delu pod zemljo oziroma na deloviščih odprtih kopov. Še posebej pogoste so nevarnosti plazov, podiranja stropov in sten, stebrni udari, vdiranja strupenih plinov, vode ter nevarnosti požarov in eksplozij. Značilna je psihična utesnjenost zaradi dela v zaprtem prostoru in pod zemljo. Pri telesnih naporih so največje obremenitve hrbtenice, pogoste so poškodbe rok, nog in glave. Vsak rudarski tehnik je opremljen s samo reševalcem in metanometrom. Znanje varstva pri delu in poznavanje načrta reševanja se redno preverja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic je predvideno štiriletno šolanje po programu za rudarskega tehnika.
Druge informacije

Premogovnik Velenje, Partizanska 78, 3320 Velenje
Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube