Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za sintezo in predelavo polimerov

Kratek opis

Analize in meritve lastnosti polimerov opravlja v sodelovanju z laboratorijskim tehnikom ali samostojno. Na standardnih merilnih napravah po predpisanem postopku analizira fizikalne, kemijske ali tehnološke lastnosti polimerov, te podatke vnese v standardne obrazce in pripravi poročilo.
Kaj delavec običajno dela

Dela tehnika za sintezo in predelavo polimerov so raznovrstna, zato bomo opisali le najbolj tipične skupine opravil. Sodelovanje pri razvojnem in raziskovalnem delu vključuje asistenco razvojnemu inženirju. Zanj opravlja naloge po naročilu in pripravlja podatke za analizo posameznih razvojnih nalog. Sodeluje tudi pri pripravi poročil in izdeluje pregledne tabele in diagrame. Analize in meritve lastnosti polimerov opravlja v sodelovanju z laboratorijskim tehnikom ali pa samostojno. Na standardnih merilnih napravah po predpisanem postopku ugotovi posamezne fizikalne, kemijske ali tehnološke lastnosti polimerov, te podatke vnese v standardne obrazce, opravi potrebne izračune, primerjave in pripravi poročilo.

Vodenje dokumentacije predstavlja strokovno-administrativno delo. Tehnik mora zagotoviti dobro preglednost in urejenost dokumentacije, za katero je zadolžen. Operativna priprava proizvodnje je kompleksno delo, ki vključuje poznavanje tehnoloških procesov in organizacije dela. Delavec mora za vsak proces določiti, kdaj, kje in kdo bo proces opravil in kakšni materiali, priprave oz. stroji in transportna sredstva so za proces potrebna. To delo zahteva prilagodljivo osebo, ki ima poleg strokovnega znanja tudi smisel za organizacijo. Tehnološka priprava proizvodnje zahteva od delavca dobro poznavanje posameznih procesov in pripadajoče dokumentacije.

Operativna kontrola kakovosti predstavlja sklop različnih aktivnosti, od primerjanja dejanskega poteka procesa oz. lastnosti izdelka s predpisanim do zbiranja podatkov, njihove obdelave, analize in poročanja o rezultatih. Zbiranje podatkov o dejanskem procesu lahko opravi tehnik ali pa za to pooblaščeni kontrolor. Podatke tehnik s pomočjo grafičnih ali računalniških pripomočkov uredi in analizira po vnaprej predpisanih postopkih. Vodenje zahtevnih tehnoloških linij je ena od najodgovornješih nalog. Sodobne tehnološke linije so visoko produktivne in opremljene z zahtevno elektronsko krmilno opremo. Zato vodenje takšnih linij zahteva popolno obvladanje tehnološkega procesa, saj vsak nepredvideni zastoj povzroči večji izpad proizvodnje in veliko škodo zaradi neustreznih izdelkov.
Delovna področja

Delovna področja tehnika vključujejo sodelovanje pri razvoju ali načrtovanju tehnologije, kjer organizira dokumentacijo ali delovni proces. Zaposlitev najde tudi na področju skladiščenja kemikalij, surovin, polizdelkov ali izdelkov in na tehnično-komercialnem področju, kot je prodaja, tehnično svetovanje in podobno.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki so predvsem delovne, kontrolne in merilne naprave. Za večino je značilno, da vsebujejo zahtevne elektronske elemente in procesorje, kar zahteva osnovno znanje s področja računalništva. Materiali so najrazličnejše kemikalije in surovine. Dokumenti, ki jih uporablja pri delu, so predvsem nabavna, tehnološka in kontrolna dokumentacija.
Izdelek in storitev

Izdelki in storitve so polizdelki in izdelki, ki se uporabljajo v nadaljnjem procesu ali pa so namenjeni končnemu uporabniku. Pripravlja različno dokumentacijo, ki se uporablja v tehnološkem procesu ter analize in poročila.
Znanja in spretnosti

Znanja, ki jih mora imeti tehnik, so poleg kemije in kemijskih zakonitosti specifična znanja, ki jih pridobi z delom. Gre za poznavanje vrst in tipičnih lastnosti polimerov, kemikalij in surovin, ki se uporabljajo v industriji predelave polimerov. S tem znanjem dobi celostni pregled nad dogajanji med posameznimi tehnološkimi fazami, v katerih prihaja do kemijskih ali fizikalnih sprememb snovi. Razumevanje tehnološkega postopka sinteze polimernih materialov, pregled nad predelovalnimi stroji, napravami in orodji ter značilnostmi njihovega delovanja, omogoča da kot tehnolog v celoti izkoristi njihove tehnološke sposobnosti. Kot organizator zagotovi njihovo optimalno delovanje. S poznavanjem laboratorijskih metod ter merilne tehnike samostojno opravlja analize in jih vrednoti. Pričakuje se še znanja statističnih metod, organizacije dela ter uporabe osebnega računalnika.
Psihofizične sposobnosti

Za delo so potrebne normalne fizične sposobnosti in dobro razvit vid, vonj in ročne spretnosti. V tehnološkem procesu je potrebno dobro opazovanje. Večkrat je pomembna informacija, ki jo dobimo preko vonja, za vsa laboratorijska dela in tudi sicer za posege v proizvodnji je potrebna ročna spretnost.
Interesi

Tehnik ima razvit interes za produktivno delo in željo ustvarjati nove proizvode. Če se usmeri v proizvodno organizacijsko področje, mora imeti tudi sposobnost komuniciranja in sodelovanja s sodelavci.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od delovnega področja. Pri strokovno analitičnem delu je okolje pretežno pisarna, kjer so normalne delovne razmere. Operativno delo pa poteka večinoma v proizvodnji, kjer so razmere odvisne od vrste procesa. Tu tehnik lahko pride v stik z različnimi kemikalijami, zato ne sme imeti alergij.
Nevarnosti

Nevarnost pri delu je v okviru nevarnosti, ki se pojavljajo v proizvodnji.
Možnosti zaposlovanja

Poleg osnovnih delovnih področij se zaposli tudi na področju skladiščenja kemikalij, surovin, polizdelkov ali izdelkov in na tehnično-komercialnem področju, kot je nabava, prodaja, tehnično svetovanje in podobno.

Trenutno razpisana
prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba, program kemijski tehnik.
Druge informacije

Dodatne informacije lahko posredujejo srednje šole kemijske stroke in podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo polimerov.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube