Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik kemijske tehnologije

Kratek opis

Tehnik kemijske tehnologije se zaposli v tekstilni industriji (barvarne), usnjarski industriji, celulozno- papirni, živilski ter v elektro in kovinski industriji, kjer izvaja fizikalno-kemijske procese, kot so kemijska ali elektrokemijska obdelava in zaščita materialov in obdelava odpadnih snovi.
Kaj delavec običajno dela

Tehnik kemijske tehnologije je eden od treh poklicev, ki izhajajo iz izobraževalnega programa kemijski tehnik. Najbolj pogosto se zaposli neposredno v proizvodnji, kjer izvaja kemijske tehnološke procese, nadzira mehansko in elektronsko vodene procese ter naprave. Skrbi za operativno in tehnološko pripravo proizvodnje in zagotavlja potrebne elemente, surovine in embalažo za tehnološki proces. Pri tem upravlja predpisana medfazna analitska dela in nadzoruje kakovost. Pogosto sodeluje pri razvojnem in raziskovalnem delu. Dobro pozna tehnološke procese, surovine in uporabnost končnih kemijskih izdelkov. To mu daje možnost, da se zaposli v komercialnih službah podjetij kot nabavni, prodajni ali marketinški referent ali vodja skladiščnih del. Z delovnimi izkušnjami in z organizacijskimi sposobnostmi lahko postane vodja izmene, vodja posameznega oddelka ali manjše proizvodne enote.
Delovna področja

Kemijski tehnik pogosto dela v panogah kemijske industrije, kjer izdelujejo osnovne kemikalije, kot so anorganske in organske kisline, pigmenti, vodikov peroksid, perborati, farmacevtske učinkovine, umetne smole in umetna tekstilna vlakna. Drugo široko delovno področje so proizvodni procesi predelovalne kemijske industrije, proizvodnja barv in lakov, kozmetike, pralnih sredstev in čistil, lepil in najrazličnejših izdelkov iz plastike. Tehnik kemijske tehnologije se zaposli v tekstilni industriji (barvarne), usnjarski industriji (strojenje usnja, obdelava usnja), celulozno- papirni, živilski ter v elektro in kovinski industriji, kjer izvaja najrazličnejše fizikalno-kemijske procese, kot so kemijska ali elektrokemijska obdelava in zaščita materialov in obdelava odpadnih snovi. Poleg najpogostejših delovnih področij, ki so vezana na proizvodnjo kemijskih izdelkov, lahko dela v komercialni službi, v skladišču in v carinski službi.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja različne tehnološke naprave in stroje za proizvodnjo kemijskih in drugih izdelkov. To je standardna tehnološka oprema, kot so tehnološke linije, razne črpalke, mešalniki, filtrske naprave, sušilniki, ventilatorji, izmenjevalci toplote, računalniška oprema in transportne naprave. Poleg tega uporablja tudi laboratorijske naprave in merilne instrumente, kot so tehtnice, ph-metri, birete in mikroskopi. Dela s številnimi materiali. To so surovine v trdnem, tekočem in plinastem stanju, polizdelki, energetske surovine, embalažni materiali in vzorci za preizkušanje. Pogosto dela z nevarnimi kemikalijami, zato mora dosledno upoštevati predpise in navodila za varno delo. Uporablja različno dokumentacijo, tehnološka navodila, delovne naloge, recepture, naročilnice in fakture.
Izdelek in storitev

Končni izdelki so številni in različni. Naštejmo izdelke nekaterih kemijskih proizvodenj: žveplova, solna in fosforjeva kislina, organska barvila, formaldehid, metanol, različni tehnični in žlahtni plini, zdravila, umetna vlakna, poliestrske smole, detergenti za pranje perila, posode, lasna kozmetika, šamponi, mehčalci, laki, utrjevalci, barve, negovalna in dekorativna kozmetika, kreme, pudri, losioni, široka paleta barv in lakov, tiskarske barve, akvarelne in tempera barve. Njegovi izdelki so tudi lepila, tekstil in usnje, antikorozijska sredstva, sveče, samolepilni trakovi ter soli in sredstva za galvanizacijo. Izdelki, s katerimi dela v drugih industrijah, so npr. papir in celuloza, barvane tkanine, galvanizirani izdelki in tiskana vezja.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva srednja strokovna izobrazba- program kemijski tehnik, ki jo pridobi na šolah v Ljubljani, Celju, Novem mestu in v Rušah. Za uspešno opravljanje poklica so potrebna splošna in strokovna znanja s področja kemije in kemijskih zakonitosti, dobro poznavanje in razlikovanje materialov po izvoru, kakovosti, lastnostih in uporabi. Kemijski tehnik pozna kemijske tehnološke postopke, razume delovanje strojev in naprav ter pomen vzdrževanja le-teh. Pozna metode merjenja in merilno regulacijske tehnike. Dobro mora obvladati delo z računalnikom in poznati osnove elektrotehnike. Ker ima opravka z nevarnimi snovmi, pozna osnove varstva okolja, ukrepe osnovnega varstva pri delu in varstva pred požari. Poznati mora tudi osnove organizacije dela in dela z ljudmi in osnove ekonomike poslovanja, kot je izdelava načrta za porabo surovin, norme, intehnološka poročila. Znati mora vsaj en svetovni jezik do ravni poznavanja strokovne terminologije in pogovorno.
Psihofizične sposobnosti

Imeti mora dobro razvit čut odgovornosti, biti mora zanesljiv in iznajdljiv. Imeti mora dobro razvit sluh, vid in voh. Je samoiniciativen, spreten in natančen. V nepredvidenih situacijah, kot so izlitje kemikalij, požar, poškodbe pri delu ali okvare na strojih mora hitro in strokovno ukrepati.
Interesi

Pri izvajanju nalog mora biti ustvarjalen, znati mora opazovati, predlagati spremembe in izboljšave. Zna na razumljiv in preprost način razložiti naloge, rezultate dela ter poslušati druge. Zanimajo ga novosti v stroki in nenehno se mora strokovno izpopolnjevati.
Razmere za delo

Delo opravlja v različnih prostorih in delovnih okoljih. Pretežno dela v proizvodnih obratih, ki so zaprti, prezračevani in ogrevani. Delovne razmere so največkrat nestalne. Spremlja ga prepih, hrup, spreminjanje temperature in vlage. Kadar opravlja obratno kontrolo procesa, je pretežno v laboratoriju, vendar mora v določenih fazah proizvodnje jemati vzorce za preizkušanje in je tako izpostavljen razmeram za delo v obratu. Pri nadzoru računalniško vodenih procesov dela v ločenih namenskih prostorih, kjer je nameščena kontrolna oprema in računalniški terminali. Če dela v razvojno-raziskovalnih skupinah, poteka njegovo delo v razvojnem in pilotnem laboratoriju za laboratorijske sinteze, meritve in določanje parametrov, pri prenosu razvojnih dosežkov v redno proizvodnjo pa v proizvodnem obratu. Tehnik dela v eni, dveh ali treh izmenah, včasih tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Nevarnosti

Ker dela pretežno v stiku s tehnološko opremo, najrazličnejšimi kemikalijami in materiali, mora skrbeti za svojo varnost, varnost delavcev, kot tudi za varnost prostora in okolja. Pri tem dosledno upošteva predpisana navodila za varno delo in uporablja zaščitna sredstva. To so zaščitna očala, obleka, čelada, rokavice, škornji, ščitniki za sluh in včasih zaščitna maska. Poškodbe pri delu, ki so ob upoštevanju vseh predpisov le redke, so lahko: politje z nevarno kemikalijo, poškodbe oči, zastrupitve s plini, padci in poškodbe, ki jih povzročijo vrtljivi deli opreme.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se zahteva srednja strokovna izobrazba- program kemijski tehnik.
Druge informacije

Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube