Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Laboratorijski tehnik v živilski industriji

Kratek opis

Laboratorijski tehnik v živilski industriji se zaposli v proizvodnih živilskih obratih kot organizator varne prehrane pa tudi v prehranskih obratih, v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter podjetjih, ki tržijo izdelke in storitve na področju higiene živil.
Kaj delavec običajno dela

Laboratorijski tehnik v živilski industriji dela na področju higiene živil, varne hrane in dobre higienske prakse v živilskih in prehranskih obratih. Pri tem upošteva veljavne evropske predpise. Dobro pozna higienske zahteve in možna tveganja v živilskih in prehranskih obratih. Pri tem spremlja delovne procese na področju higiene živil, proizvodnjo varne hrane in izvaja kemijsko, mikrobiološko in senzorično analizo živil. Pozna metode kakovosti in standarde kakovosti različnih obratov. Pripravi higienski režim in odloča o organizaciji in izvajanju higienskih postopkov v proizvodnih in prehranskih obratih, v različnih skladiščih živil in trgovskih obratih.
Delovna področja

Laboratorijski tehnik v živilski industriji se zaposli v proizvodnih živilskih obratih kot organizator varne prehrane pa tudi v prehranskih obratih, v vrtcih, šolah in drugih ustanovah ter podjetjih, ki tržijo izdelke in storitve na področju higiene živil.
Delovni pripomočki

Laboratorijski tehnik izbira metode čiščenja in razkuževanja ter spremlja učinkovitost različnih higienskih tehnik. Kot organizator varne prehrane promovira proizvodnjo varne hrane in organizira delavnice v zvezi z varno hrano in higieno živil. Vodi nabavo in prodajo higienskih sredstev, kemikalij in čistilnih sredstev za potrebe živilskih in prehranskih obratov. Pozna standarde kakovosti živil in hrane, veterinarske zahteve ter zahteve zdravstvenega in tržnega nadzora. Razume osnovno delovanje strojev in naprav v povezavi s higienskimi zahtevami in sodeluje z vzdrževalci in upravljalci strojev in naprav pri oceni tveganja. Pri svojem delu komunicira s sodelavci, strankami in strokovnjaki higiene živil in pri tem uporablja sodobna komunikacijska sredstva. Skrbi za varnost in zdravje pri delu in upošteva predpise s tega področja.
Izdelek in storitev

Nadzira prehode vhodnih surovin v živilskih in prehranskih obratih in vodi ustrezno dokumentacijo. Odloča o sistemu sortiranja in odstranjevanja odpadkov v živilskih, prehranskih in trgovskih obratih. Spremlja kritične točke v higienski verigi pri proizvodnji živil in ponudbi varne hrane.
Znanja in spretnosti

Za ta poklic se zahteva višja strokovna izobrazba. Delavec obvlada živilsko mikrobiologijo z biotehnologijo in živilsko kemijo z analizo živil. Pozna tehnološke procese živil rastlinskega in živalskega izvora z varstvom pri delu in tehnologijo in organizacijo prehranskih obratov. Poznati mora osnove trženja v živilstvu in prehrani. Zaradi dela s kemikalijami ima opravljen izpit iz varnega dela s kemikalijami in prve pomoči. Biti mora zdrav in sposoben prenašati različne klimatske razmere, ropot, vibracije, onesnažen zrak, kemikalije in sevanja.
Psihofizične sposobnosti

Delo organizatorja varne hrane zahteva dobre fizične sposobnosti. Delavec mora biti odporen na specifične klimatske razmere, saj delo poteka v zaprtih proizvodnih ali prehranskih obratih ali kemijskih oziroma mikrobioloških laboratorijih. Za opravljanje dela je potrebna dobra telesna zmogljivost, ker je delo večinoma stoječe. Delavec ne sme biti občutljiv na kemikalije, čistila in različna razkuževalna sredstva.
Interesi

Imeti mora dobro koordinacijo gibov in za delo v laboratoriju dobro razvite ročne spretnosti. Za senzorično analizo je potreben dobro razvit okus in voh. Zna se samostojno odločati in sprejema odgovornost za svoje odločitve.
Razmere za delo

Razmere za delo laboratorijskega tehnika v živilski industriji so odvisne od njegovega delovnega mesta. V proizvodnih obratih je izpostavljen večinoma umetni svetlobi, klimi, hrupu, temperaturnim spremembam in vibracijam. Pri svojem delu večinoma stoji.
Nevarnosti

V prehranskih obratih je izpostavljen klimi, vročini in vlagi, v kemijskem laboratoriju pa nevarnim kemikalijam. V mikrobiološkem laboratoriju je izpostavljen možnim okužbam z mikroorganizmi, ki povzročajo bolezni. Za proizvodne, prehranske obrate in laboratorije velja, da se delo opravlja vsak dan izmensko ter tudi ob koncu tedna.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic laboratorijski tehnik v živilski industriji ali organizator varne prehrane izhaja iz izobrazbenega profila inženir živilstva in prehrane. Za poklic inženirja živilstva in prehrane se izobražujejo študenti v višjem strokovnem izobraževanju, ki traja dve leti.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube