Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik živilske tehnologije

Kratek opis

Tehnik živilske tehnologije ali živilski tehnik opravlja naloge na področju predelave in priprave živil živalskega izvora (mesa, mleka) in živil rastlinskega izvora, moke, rastlinske maščobe, sadja, zelenjave, brezalkoholnih in alkoholnih pijač.
Kaj delavec običajno dela

Živilski tehnik v laboratoriju analizira kemijsko in mikrobiološko kakovost surovin in izdelkov ter končnih izdelkov in polproizvodov. Opravlja kemijske, mikrobiološke, senzorične, enološke in druge analize. Nadzoruje in vodi sodobne tehnološke procese izdelave živil, od prevzema živil in končnih izdelkov do skladiščenja le-teh. Kot vodja izmene skrbi, da poteka delo pravilno in po predpisih, da so izdelki kakovostni in higiensko neoporečni. Vodi oddelke in razporeja delavce glede na določene proizvodne procese in glede na usposobljenost delavcev, skrbi da delavci delajo po predpisih in varno, ter da uporabljajo zaščitna sredstva. V proizvodnji živil je namreč zelo pomembno, da so živila izdelana po higiensko-tehničnih predpisih.

Živilski tehnik pripravlja poročila o poteku proizvodnje, porabi surovin, o zalogah, kakovosti izdelkov in o napakah, ki so se pojavile na strojih in izdelkih. Poroča tudi o vzrokih za zastoje v proizvodnji oziroma vzrokih za slabšo kakovost izdelkov. Sodeluje pri izdelavi proizvodnih načrtov in vodi dokumentacijo. Sodeluje pri razvoju novih proizvodov in uvajanju nove tehnologije. Njegovo delo je lahko specializirano na področje, kot je kontrola kakovosti, nadzor odpadnih vod in drugih odpadnih snovi ali pa vodenje oddelkov za tehnološko predelavo živil. V vsakem primeru je delo živilskega tehnika zelo odgovorno in zahteva strokovno usposobljenost.
Delovna področja

Živilski tehnik opravlja dela kontrolorja z analizami v laboratoriju kot kontrolor kakovosti, kot kontrolor odpadnih vod in drugih odpadnih snovi v živilski industriji ali pa je zaposlen v industriji predelave in priprave živil na področju pivovarstva, vinarstva, pekarstva, mesarstva, pri predelavi rib in drugih morskih sadežev, mlekarstva, kot oljarski tehnik, tehnik za predelavo sadja in zelenjave, v mlinarstvu, testeninarstvu ali kot konditorski tehnik.
Delovni pripomočki

Živilski tehnik pri svojem delu predvsem nadzira delovanje različnih strojev za čiščenje, rezanje, mletje, mešanje, filtriranje, stabiliziranje, oblikovanje izdelkov, polnjenje in embaliranje izdelkov in drugih strojev za proizvodnjo, pripravo in izdelavo živil. Poleg tega uporablja in nadzira stroje in naprave za termično predelavo živil, sterilizatorje, pasterizatorje, naprave za sušenje, hlajenje in zamrzovanje živil ter podobno. Uporablja tudi laboratorijske pripomočke za analizo živil in polizdelkov ter kontrolo kakovosti. Pri delu uporablja različne dokumente, normative, standarde in pravilnike ter tehnično-tehnološko dokumentacijo. Zapisuje rezultate in ugotovitve analiz in druge pomembne podatke o poteku predelave in izdelave živil. Dela proizvodne plane, vodi evidence o proizvodnji in porabi surovin ter opravlja naloge v proizvodnji.
Izdelek in storitev

Živilski tehnik vodi in kontrolira delo pri izdelavi in predelavi živilskih izdelkov. Sodeluje pri delu, ga usmerja in vodi ter skrbi za kvaliteto izdelkov, jih analizira in poda poročilo o ustreznosti izdelkov. Njegovo delo je zahtevno, zato je pomembno, da opravlja svoje delo pravilno, po predpisih in normativih, saj lahko z neustreznim delom povzroči škodo ali celo večje nesreče, zastrupitve ali obolenja zaradi nekvalitetnega izdelka.
Znanja in spretnosti

V času šolanja pridobi strokovna znanja o tehnologiji predelave hrane: mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, konditorstva in slaščičarstva, oljarstva, predelave moke in žit, slada in piva, sadja in zelenjave ter vina in žganih pijač. Seznani se s hranilnimi potrebami človeka, značilnostmi posameznih živil ter vlogo mikroorganizmov v živilski industriji. Spozna tudi osnove higiene prehrane in osebne higiene, mikrobiologije, ekonomike in organizacije dela, dela v laboratorijih, kjer se seznani s kemijskimi, mikrobiološkimi in senzoričnimi analizami živil in s pomenom neoporečnosti živil oziroma izdelkov.
Psihofizične sposobnosti

Živilski tehnik mora biti zdrav in odporen oziroma sposoben prenašati različne klimatske razmere- mraz, vročino, vlago, neustrezno mikroklimo in ekološke razmere. Razmere za delo lahko zaznamuje para, neustrezna razsvetljava, različne temperaturne spremembe, ropot, vibracije, mokrota, umazanija, smrad, onesnažen zrak, kemikalije ali celo sevanja. Pri delu večinoma stoji, pri kontroli strojev se pripogiba in se sklanja, prenaša, vleče, potiska lažja in težja bremena. Imeti mora dobro koordinacijo gibov, spretnost rok in prstov ter dlani. Imeti mora dober sluh in vid ter sposobnost samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti.
Interesi

Živilski tehnik je v proizvodnji večinoma zaposlen kot vodja izmene. Pri tem je pomembno delo z ljudmi, korektnost in primeren odnos do podrejenih delavcev. Pri svojem delu se mora nenehno izpopolnjevati.
Razmere za delo

Živilski tehnik dela v zaprtih prostorih in je lahko izpostavljen različnim temperaturnim spremembam, neustrezni mikroklimi in različnim ekološkim obremenitvam. Občasno prenaša lažja ali težja bremena, jih potiska ali vleče. Dela pretežno stoje ali med hojo, pri kontroli strojev se pripogiba, kleči ali čepi. Delo živilskega tehnika- vodje izmene je povezano z delom z ljudmi, poteka lahko tudi v izmenah.
Nevarnosti

Zaradi ekoloških obremenitev pogosto pride do prehladnih obolenj, okvare vida ali sluha. Ker dela tudi pri strojih ali s stroji, so možne mehanske poškodbe. To so predvsem udarnine, padci na mokrih tleh, pri delu v laboratoriju se lahko polije oz. opeče s kemikalijami, možne so tudi vreznine ali celo zastrupitve. Zato mora uporabljati ustrezna zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev, da prepreči okvare nog, padcev ter udarcev in zaščitna sredstva proti ropotu. Pri delu v laboratoriju pa zaščitna očala, masko in rokavice. Kot vodja izmene vsa predpisana zaščitna sredstva dosledno uporablja, saj le tako lahko od svojih delavcev to tudi zahteva in s tem prepreči nesreče in poškodbe.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predvidena izobrazba za poklic je živilsko- prehranski tehnik.
Druge informacije

BIC - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube