Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tehnik za elektroenergetiko

Kratek opis

Tehnik za elektroenergetiko vodi skupine pri montaži in vzdrževanju elektroenergetskih naprav. Izvaja nadzorniška dela pri gradnji, dela pri prodaji električne energije ter opravlja razne meritve in reguliranje elektroenergetskih naprav.
Kaj delavec običajno dela

Elektrotehnik energetik za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije je srednje zahteven poklic. Njegovo delovne naloge se nanašajo na montažo, izgradnjo, vzdrževanje in upravljanje elektroenergetskih naprav ter prodajo električne energije. Za opravljanje teh del potrebuje delavec poglobljeno strokovno teoretično znanje in posebno praktično znanje ter ustrezne sposobnosti.
Delovna področja

Tehnik opravlja dela in naloge proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije. Pogosto gre za dela pri prodaji električne energije ter za opravljanje raznih meritev, reguliranje in upravljanje naprav. Vodenje delovnih mest ali skupin vključuje:
 • vodenje skupin pri vzdrževanju elektroenergetskih naprav
 • vodenje skupin za relejno zaščito in vodenje merilnih naprav, servisiranje, izdajanje atestov in preizkušanje novih merilnih naprav
 • vodenje gradnje enostavnih objektov, distribucijsko omrežje, transformatorske postaje, vodenje investicijskega vzdrževanja, vodenje skupin pri izvedbi notranjih priključkov
 • vodenje izmene v hidroelektrarni
 • vodenje izmene posameznih sklopov naprav v termoelektrarni
 • vodenje skladiščnega poslovanja
 • vodenje obračuna električne energije, nadzor na področju obračuna reševanje reklamacij, sestavljanje periodičnih obračunov in sodelovanje s finančno službo
 • nadzorniška dela v službi prodaje, vodenje dela prevzemnikov električnih instalacij pri merilnih mestih, posredovanje strokovnih informacij odjemalcem, vodenje dela monterjev pri zamenjavi merilnih krmilnih naprav in merilnih garnitur).
Strokovno tehnično delo zajema:
 • sodelovanje pri projektiranju in nadzoru, projektiranje enostavnih objektov, obdelava posameznih detajlov projekta, sodelovanje pri tehničnem nadzoru gradnje in montaže, izdelava poročil o napredovanju gradbenih in montažnih del
 • sodelovanje pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije za daljnovode, kablovode, transformatorske postaje, nizkonapetostno omrežje in strelovodne naprave
 • najzahtevnejša tehniško risarska dela
 • sodelovanje pri razvojnih študijah
 • pripravo ponudb za gradnjo enostavnih elektroenergetskih objektov
 • urejanje tehnične dokumentacije, priprava dokumentacije za remonte, rekonstrukcije, revizije, ažuriranje in arhiviranje dokumentacije
 • urejanje tehnične dokumentacije za omrežje, zaščita podzemnih omrežij pri gradnji, vnos sprememb stanja distributivnih naprav in sestavljanje periodičnih poročil
 • obratovalne meritve, preizkušanje kablov in nadzemnih omrežij distribucijskih naprav
 • sodelovanje pri umerjanju, nastavitvah in kontroli delovanja relejnih zaščit
 • sodelovanje pri termovizijskih meritvah
 • nadzor nad delovanjem krmilnih naprav v distribucijskem omrežju
 • sodelovanje pri izgradnji in rekonstrukcijah nizkonapetostne mreže, priprava dokumentacije, pridobivanje soglasij, sodelovanje v komisijah za lokacijska dovoljenja in tehnične preglede in izdajanje soglasij za priklope
 • sodelovanje pri izgradnji in vzdrževanju prenosnih naprav, izdelava načrtov, vzdrževanje daljnovodov in transformatorskih postaj, opravljanje meritev in analiza energetskih podatkov
 • tehnična dela v službi prodaje, izdelovanje merilnih shem, zamenjava merilnih garnitur pri večjih uporabnikih, sodelovanje pri prevzemu električnih instalacij večjih uporabnikov, izvajanje raznih meritev, analiziranje izgub električne energije, izvajanje omejevanja porabe električne energije, kontrola odjema, odbiranje električnega števca odjema, kontrola obračuna po tarifnem pravilniku, spremljanje prevzema, prodaje in izgub električne energije.
Ročno kontrolira in popravlja visokonapetostne in nizkonapetostne aparate. Izvaja vzdrževanje merilnih in krmilnih naprav ter relejne zaščite. Njegovo delo je tudi umerjanje in zamenjava merilnih transformatorjev pri uporabnikih ter izdelava in rekonstrukcija merilnih mest pri odjemalcih.
Delovni pripomočki

Naprave, stroji in orodja tehnika so generatorji, transformatorji, omrežja, elektromotorji, naprave toplotne tehnike, prenosne merilne in kontrolne naprave, drobno priročno orodje in risalni pribor. Dokumentacija zajema: risbe in projekte, izračune, priročnike, prospekte in obratovalna navodila. Materiali, ki jih uporablja, so rezervni deli, vodniki, žice, vijaki, sponke, tesnila, smole, olja in čistila.
Izdelek in storitev

Tehnik za elektroenergetiko vodi skupine pri montaži in vzdrževanju elektroenergetskih naprav. Izvaja nadzorniška dela pri gradnji, sodeluje pri prodaji električne energije ter opravlja razne meritve in regulacije elektroenergetskih naprav.
Znanja in spretnosti

Temeljna strokovna znanja tehnika so: tehnologija gradiv, tehnično in elektrotehnično risanje ter strojni elementi z mehanizmi in opisno geometrijo, industrijske proizvodne procesne naprave, osnove elektrotehnike, organizacija in ekonomika ter znanje s področja priprave dela. Posebna strokovna znanja so: informativno znanje o energetskih napravah, o napravah teleinformatike, o električnih vezjih- podsestavih, o krmilni in regulacijski tehniki, znanje v zvezi s prodajo električne energije in temeljno znanje o električnih napravah- sestavih.

Temeljne spretnosti so:
 • ročne spretnosti za obdelavo kovinskega in nekovinskega materiala: piljenje, sekanje, žaganje, krivljenje, vrtanje, brušenje, merjenje, zarisovanje, kovičenje, rezanje in spajkanje;
 • ročne spretnosti za elektro elemente: izdelava zank in ušesc, spajkanje vijačnih zank ušesc in spojev, montaža vtično spojnih naprav, eno in dvopolna vezja, skupinske, serijske in menjalne vezave, razstavljanje, sestavljanje in montiranje enostavnih električnih elementov, montiranje elektronk, relejev, varovalk, tranzistorjev, integrirnih vezij in aparatov zvočnega transformatorja, ožičenje stikalne plošče, izvedba šibkotočne instalacije, ranžiranje, spajkanje in montaža TK kablov, elektro-mehanska dela pri postavljanju električnih omrežij.
Pričakuje se tudi organizacijske, poslovne in administrativno-tehnične spretnosti.
Psihofizične sposobnosti

Za montažo, izgradnjo, vzdrževanje, prodajo električne energije in upravljanje elektroenergetskih naprav potrebuje tehnik dobro psihofizično zmogljivost.
Interesi

Za vodenje skupin pri vzdrževanju elektroenergetskih naprav mora imeti tehnik za elektroenergetiko sposobnosti za skupinsko delo. Pri delu je natančen, spremlja novosti na strokovnem področju in izvaja postopke v skladu z navodili varstva pri delu.
Razmere za delo

Tehnik opravlja delo na prostem in v zaprtem prostoru. Delo na napravah je pod vplivom elektromagnetnega polja, v elektrarnah pa je pogost ropot.
Nevarnosti

Tehnik za elektroenergetiko uporablja zaščitno opremo: delovno obleko, izolirne čevlje, izolirne rokavice in čelado.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobrazbo pridobi v srednjem strokovnem izobraževanju, smer elektroenergetika.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube