Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Prokurist

Kratek opis

Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam.
Kaj delavec običajno dela

Prokurist pravno in poslovno zastopa gospodarsko družbo, podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo, družbo z neomejeno odgovornostjo, delniško družbo, komanditno družbo, komanditno delniško družbo, holding, koncern oziroma katerokoli obliko gospodarske družbe, banko, zavarovalnico, zavod, javni zavod ali katerokoli drugo pravno ustanovo. Njegova funkcija, naloge, odgovornosti in zadolžitve so podobne direktorjevim. Njegova pooblastila in odgovornosti so določena z Zakonom o gospodarskih družbah, ki govori tudi o prokuri, ki je ena od oblik zastopanja gospodarskih družb.

Gospodarsko družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe. Družba, direktor ali skupščina delniške družbe lahko podeli prokuro eni ali več osebam po postopku, določenem v aktu o ustanovitvi. Prokura se lahko podeli tudi samo za podružnico ali določeno enoto gospodarske družbe. Vendar mora biti to izrecno označeno v sodnem registru in pri podpisu prokurista, sicer se šteje, da se prokura nanaša na celo družbo. Za imenovanje prokurista v primeru delniške družbe je potrebna privolitev vseh družbenikov, upravičenih za vodenje poslov. Prokuro lahko prekliče vsak družbenik, ki jo je upravičen podeliti ali ki je upravičen sodelovati pri njeni podelitvi. Obstaja tudi skupna prokura, kjer gospodarska družba podeli prokuro več osebam. V tem primeru prokuristi sodelujejo med seboj, z direktorji ali si razdelijo naloge pri zastopanju družbe.

Prokurist opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, nima pa pravice prodajati in obremenjevati nepremičnin, če ni za to posebej pooblaščen. Prokuro lahko direktor, družba ali skupščina delniške družbe tudi kadarkoli prekliče in s tem razreši prokurista njegovih dolžnosti in pooblastil. Družba mora podelitev in prenehanje prokure prijaviti za vpis v sodni register, ki je javna knjiga na sodišču. Prokuristov podpis se shrani pri sodišču. Prokurist je dolžan pri podpisovanju družbe uporabljati takšen podpis s pristavkom, da gre za prokuro. Prokurist ne sme opravljati nobene podobne dejavnosti samostojno ali za katerokoli drugo družbo, saj ga veže prepoved konkurence.

Prokurist je na podlagi pooblastila upravičen sklepati pogodbe in opravljati druge posle, ki so običajni pri opravljanju dejavnosti določene družbe ali ustanove. Prokurist zastopa in predstavlja družbo, pri čemer odgovarja skupščini družbe oziroma direktorju. Poroča nadzornemu svetu. Sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije. Sodeluje pri pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov. Prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi. Določa in koordinira aktivnosti s podrejenimi vodji za izvajanje strategij, poslovnih ciljev in programov organizacijskih enot družbe ali ustanove. Nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev. Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem. Nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.
Delovna področja

Prokurist lahko dela v katerikoli gospodarski družbi, banki, zavodu, javnem zavodu in ustanovi. Dela povsod tam, kjer pravno potrebujejo zastopnika ter vsega dela ne more opraviti že direktor podjetja, družbe, zavoda ali ustanove.
Delovni pripomočki

Prokurist potrebuje za svoje delo v pisarni računalnik s programsko opremo Office. Pri delu uporablja poslovne informacije, poslovne časopise, poslovne kazalce in finančna poročila. Sam tudi piše poslovna in finančna poročila. Pri delu podpisuje pogodbe in razne dokumente v zvezi s pravnim zastopstvom družbe.
Izdelek in storitev

Prokurist opravlja naloge pravnega zastopstva in poslovanja podjetja ali gospodarske družbe. Podpisuje dokumente, pogodbe in pravno zastopa podjetje ali gospodarsko družbo naproti tretjim osebam.
Znanja in spretnosti

Prokurist mora imeti temeljna ekonomska, poslovna, pravna, organizacijska in vodstvena znanja, pa tudi poglobljena in praktično usmerjena znanja s področja poslovnih financ, finančnih analiz, finančnih trgov, davkov ter upravljanja. Poznati mora načine financiranja podjetij, kako zagotoviti njegove plačilne sposobnosti in finančne naložbe. Znati mora usklajevati posamezne poslovne odločitve z namenom doseči čim boljši finančni rezultat poslovanja. Ima znanja o investicijskem odločanju. Pozna finančno okolje doma in v tujini, analitične metode, s katerimi ocenjuje finančno stanje in posledice posameznih odločitev.

Vedeti mora, kako finančno, poslovno in pravno deluje gospodarska družba oziroma ustanova, ki jo zastopa. Pozna celoten proces poslovnega upravljanja, še posebej v profitnih ustanovah, ter ima znanja za vodenje timov, projektov in organizacij vseh vrst. Ima znanja za načrtovanje, organiziranje ter vodenje ljudi in nadziranje dela ter poslovanja podjetja. Zna uporabljati računalniške programe Office, dela z internetom in internetno pošto. Aktivno obvlada znanje vsaj dveh tujih jezikov, med njima tudi angleški jezik.
Psihofizične sposobnosti

Poklic prokurista nima posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja, je pa to delo izredno naporno, zato so zahtevane velike umske sposobnosti. Zaradi stresnega dela in odgovornosti se mora znati sproščati.
Interesi

Prokurist je sistematičen, prilagodljiv, dosleden, samoiniciativen in natančen. Imeti mora dobre vodstvene, organizacijske in pogajalske sposobnosti ter sposobnost odločanja. Za opravljanje poklica so pomembne sposobnosti analitičnega mišljenja in strateškega razmišljanja, dobra kritična presoja, natančno pomnjenje ter zavedanje odgovornosti. Prokurist zna prenesti svoje znanje na druge, zna motivirati druge k aktivnosti, dosežkom in uspehu. Imeti mora dobre komunikacijske sposobnosti.
Razmere za delo

Prokurist dela v pisarni ter se udeležuje sestankov v drugih ustanovah in družbah. Ker nosi veliko odgovornosti, lahko dela tudi zvečer ali za konec tedna in med prazniki, da so vse naloge opravljene.
Nevarnosti

Fizičnih nevarnosti pri tem poklicu ni, je pa zaradi pogostega sedečega položaja večja nagnjenost k hitrejši obrabi hrbtenice.
Možnosti zaposlovanja

Prokurista potrebujejo velika podjetja, gospodarske družbe, koncerni in holdingi. Je zelo dobro plačano delo, vendar nosi veliko odgovornost. Običajno se začne delovna kariera na nižjih delovnih mestih s področja ekonomije, kot so razni referenti, nižji svetovalci, pomočniki analitikov ali s področja prava. Z delovno prakso in izkušnjami nadaljuje do vodje oddelka, skupin, enot in finančnih ustanov gospodarskih družb. Oseba mora imeti direktorske ali menedžerske izkušnje, da lahko opravlja delo prokurista. V Sloveniji je opravljanje dela prokurista za večje gospodarske družbe, za zavode v javni upravi in za holdinge precej odvisno tudi od politične stranke, kateri oseba pripada.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za prokurista ni zahtevana določena izobrazba. Kolikšna in kakšna izobrazba in znanje sta potrebna, je odvisno od tega, kakšno gospodarsko družbo zastopa. Večja in bolj kot je organizirana gospodarska družba ali podjetje, več znanja potrebuje. Ker vodi poslovanje gospodarske družbe in jo pravno zastopa, potrebuje ekonomsko pravna znanja. Najbolj so zaželeni prokuristi, ki imajo univerzitetno izobrazbo s področja ekonomskih ali pravnih znanosti ter magisterij ali doktorat z drugega področja. Torej ekonomisti z magisterijem, doktoratom ali specializacijo s pravnega področja oziroma pravniki z magisterijem, doktoratom ali specializacijo iz upravljanja ali ekonomsko-poslovnih ved.
Druge informacije

Ljubljanska borza, Slovenska 56, 1000 Ljubljana
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube