Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Podčastnik

Kratek opis

Glavna naloga podčastnika je usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske.
Kaj delavec običajno dela

Desetniku ali naddesetniku, ki je opravljal dolžnost vodje skupine in uspešno končal šolo za podčastnike, se podeli čin vodnika. Vodnik po prevzemu poveljevanja oddelku opravi še tečaj za poveljnika oddelka. Vodnik poveljuje oddelku (osnovna podčastniška dolžnost) med izvajanjem bojnih nalog in usposabljanjem. Usposablja posameznike in skupine v oddelku. Vzdržuje disciplino in nadzira izvajanje nalog. Dnevno spremlja, preverja in ocenjuje podrejene. Ima največji neposredni vpliv na podrejene, ki jim je vzor, in je odgovoren za videz in urejenost vojakov.
Delovna področja

Podčastnik opravlja svoje dolžnosti v enotah Slovenske vojske. Kariero začne kot poveljnik oddelka. Z napredovanji in dodatnimi usposabljanji lahko napreduje v činu in položaju. Z napredovanji narašča tako obseg nalog, kot tudi odgovornosti in plača. Podčastniška delovna mesta v Slovenski vojski najdemo v vseh enotah, od oddelka (ki je najmanjša formacijska enota) do Generalštaba. S specialističnimi znanji opravlja dela v bojnih enotah in štabih enot SV.
Delovni pripomočki

Podčastnik pri svojem delu nosi uniformo in uporablja orožje in opremo, predpisano za njegovo delovno mesto. Na štabnih dolžnostih uporablja sodobno računalniško opremo in druge elektronske pripomočke.
Izdelek in storitev

Podčastniki Slovenske vojske pomembno prispevajo k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru. Prav tako uspešno sodelujejo s civilnim okoljem tako, da pomagajo prebivalstvu pri zaščiti premoženja ob naravnih nesrečah ali sodelujejo pri reševanju ponesrečenih v gorah. Glavna naloga podčastnika je usposabljanje pripadnikov Slovenske vojske.
Znanja in spretnosti

Vsak podčastnik opravi najprej osnovna usposabljanja od vojaka do desetnika (glej opis poklica vojak). Po uspešno končani šoli za podčastnike lahko kariero nadaljuje v različnih enotah SV. Lahko se usmeri v poveljniški, štabni ali specialistični steber.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje vojaških poklicev mora pred nastopom službe vsak kandidat opraviti zdravstveni pregled, ki se opravlja glede na vrsto dela, okoliščine in nevarnosti pri delu, ki jim bo izpostavljen. Poleg zdravniškega pregleda opravi tudi psihološke teste. V Slovenski vojski preverjajo in ocenjujejo gibalne sposobnosti vojakov, podčastnikov in častnikov stalne sestave, kar je sestavni del procesa usposabljanja in stalna naloga vseh poveljnikov, poveljstev ter drugih pristojnih organov.
Preverjanje gibalnih sposobnosti poteka enkrat na leto in zajema naslednje telovadne prvine:
• sklece,
• dviganje trupa in
• tek na 3200 m.
Podčastnik mora biti psihološko stabilna oseba, ki bo kos stresnim okoliščinam.
Interesi

Osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti podčastnik, da lahko kakovostno opravlja svoje delo, so: vztrajnost, skrben odnos, odgovornost, veselje do dela z ljudmi in smisel za timsko delo, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, motiviranost in veselje za terensko delo, veselje do nošenja uniforme, občutek pripadnosti organizaciji, spoštovanje do domovine, veselje do dela z oborožitvijo in materialno-tehničnimi sredstvi, občutek za pravičnost in dar za opazovanje. Podčastnik mora biti psihično stabilen, fizično zdrav, pripravljen na težje telesne in duševne obremenitve in s tem povezane napore. Za njegovo delo so potrebne veščine, kot so usklajenost gibov, dobre senzorne sposobnosti in splošna telesna pripravljenost. Vedeti mora, da bo njegovo delo spremljalo nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje ter stalno usposabljanje.
Razmere za delo

Vojaška oseba, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je po odločitvi nadrejenega dolžna zaradi potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih okoliščinah. Te so:
• delo ob nedeljah ali praznikih
• delo v deljenem delovnem času
• delo, daljše od polnega delovnega časa
• dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja izjemoma
• delo v terenskih razmerah na določenem kraju in ob določenem času
• pripravljenost za delo
• bivanje v vojaški enoti ali zavodu in na drugem določenem mestu
• izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.

Podčastnik je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujini. S pristojnim ministrstvom sklene pogodbo za obdobje do deset let. Ta se lahko podaljšuje za različno časovno obdobje, kar je odvisno od letne službene ocene.
Nevarnosti

Varnostni ukrepi so natančno uravnani za vsako dejavnost, ki se v Slovenski vojski izvaja. Za vsako dejavnost so zagotovljeni varnostni postopki. Pri delu se uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu. Pri rokovanju z orožjem in minsko eksplozivnimi sredstvi se upoštevajo še dodatni varnostni ukrepi.
Možnosti zaposlovanja

Sprejemni pogoji:
• ob vložitvi vloge za zaposlitev kandidat ne sme biti starejši od 27 let;
• ima opravljeno vsaj štiriletno poklicno šolo,
• je državljan ali državljanka Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva,
• je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe,
• na dan zaposlitve ni član nobene politične stranke,
• ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper njega ne teče kazenski postopek,
• je uspešno opravil preverjanje gibalnih sposobnosti,
• da zanj ne obstaja varnostni zadržek.
Izobraževanje

Za opravljanje podčastniških dolžnosti se zahteva najmanj srednješolska stopnja izobrazbe. Poleg te izobrazbe so potrebna dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih. Slovenska vojska izvaja vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnimi načrti in potrebami.
Druge informacije

Več informacij posredujejo v okviru Šole za podčastnike, Uprave SV za obrambo in njihove Informacijske pisarne.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube