Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inspicient

Kratek opis

Inspicient predstave dela v gledališču in je režiserjev neposredni organizacijski sodelavec odgovoren za materialno organizacijo predstave. Inspicient ali vodja predstave v gledališču opravlja vsa koordinacijska in organizacijska dela, ki mu jih odreja režiser.
Kaj delavec običajno dela

Režiser predstavo ustvari, ji vdahne življenje, inspicient pa jo ohranja, skrbi za njeno vodenje in trajanje. Čim bolj se delo približuje uprizoritvi, tem bolj prehaja iz režiserjevih v inspicientove roke, podobno kot je pred tem prehajalo iz avtorjevih rok v roke režiserja in njegovih igralcev. Poleg tega, da je organizator dela, je inspicient tudi koordinator med vsemi službami, ki delujejo v gledališču, med upravo, tehniko in umetniškim ansamblom. V organigramih gledališč je zato ponekod uvrščen neposredno k direktorju gledališča, drugi ga uvrstijo k umetniškemu vodji gledališča. Tretji ga obravnavajo v okviru tehnike, četrti pa ga uvrstijo k vodji programa. Dejansko je inspicient pri svojem delu zelo samostojen. Ko se režiser odloči, da bo določeno predstavo začel pripravljati za uprizoritev na gledališkem odru, ko izbere vse svoje sodelavce, se prične delo za inspicienta. Komunikacija namreč poteka tako, da režiser pove svoje ideje za predstavo, inspicient pa jih v dogovorih z drugimi službami v gledališču uresničuje. Inspicient si na bralnih vajah navodila režiserja navadno vpisuje v besedilo. Hkrati si vpisuje tehnične zahteve režiserja: navodila in zahteve glede scenografije, navodila za lučkarje, za tonske tehnike in sosledje prizorov v predstavi, ki predvidevajo točno določen prihod igralca na oder.

Zapisuje si izmere natančne postavitve igralca na odru in vrsto rekvizitov, ki jih bo uporabil. Tako dopolnjeno besedilo oziroma tekst ima inspicient med predstavo pri sebi, saj mu služi kot pripomoček za uspešno delo. Inspicient si mora zabeležiti tudi, ali bo predstava potrebovala podnapise oziroma nadnapise, če gre za predstavo v tujem jeziku ali posamezne izseke predstave v tujem jeziku, in mora poskrbeti zanje. Poleg tehničnega vidika predstave, ki je usklajena z idejami režiserja, inspicient organizira in koordinira udeležbo igralcev in drugih izvajalcev pri vajah in predstavah.

Poskrbi, da se vse vaje pričnejo pravočasno in da so tako za vaje kot predstave izpolnjeni vsi tehnični pogoji. Po navodilih režiserja v organizacijskem pogledu sodeluje v pripravah za predstave, samostojno vodi in organizira glavne vaje, generalke in vse dodeljene mu predstave doma in na gostovanjih. Inspicient obvešča vse sodelujoče o programu vaj in predstav ter o spremembah programa. Poleg tega skrbi za delovno disciplino na vajah in predstavah. O udeležbi in poteku dela na vajah in predstavah vodi evidenco udeležbe tako za umetniško kot tudi tehnično osebje. Udeležbo beleži v knjigo vaj in predstav. Po navodilih režiserja sodeluje pri pripravljalnih delih za uprizoritve izven časa, določenega za vaje.

Inspicient upravlja tudi vse akustično-tehnične naprave, ki so mu zaupane. Skrbi za vzdrževanje magnetofona, zvočnikov, ojačevalcev in mikrofonov. Po potrebi montira aparature za snemanje govora, glasbe, zvočnih efektov, kombinacij snemanja in presnemavanja. Spremlja vaje in predstave z zvočno opremo, sodeluje pri zvočnih snemanjih. Skrbi za pravočasno nabavo in shrambo zvočnega gradiva ter pravočasno ukrepa za odpravo okvar in napak. V nekaterih gledališčih tonsko vodi samo tiste uprizoritve, za katere je to posebej dogovorjeno in pri katerih s tem ni bistveno ogroženo njegovo delo. Ko se uprizoritev predstave v gledališču prične in med samo predstavo, je inspicient glavni in odgovorni, kateremu so v tem času podrejeni vsi sodelujoči.

Pred vsako predstavo osebno preveri, ali so vsi odrski elementi postavljeni tako, da zagotavljajo varnost pri delu, in ali delujejo vsi tehnični aparati. O pripravah in stanju priprav na vsako predstavo pred izvedbo poroča dežurnemu predstave. Poleg tega dežurnemu poroča tudi o navzočnosti vseh sodelujočih eno uro pred predstavo, v primeru odsotnosti ustrezno ukrepa. Ko so vse predpriprave umetniškega in tehniškega osebja na predstavo zaključene, inspicient dežurnega obvesti, kdaj lahko v dvorano začne prihajati občinstvo. Ko je v dvorani vse občinstvo, dežurni predstave o tem obvesti inspicienta, ki umetniškemu in tehničnemu osebju da znak za začetek predstave. Med potekom predstave na gledališkem odru nenehno v celoti spremlja dogajanje na odru, pri čemer najpomembnejši del tvori komunikacija med izvajalci na predstavi. Torej med inspicientom in umetniki ter med inspicientom in tehničnimi delavci.

Preko hišnega razglasa inspicient kliče na oder nastopajoče in tehnične delavce, ki so potrebni za določeno sceno oziroma jih opozarja na čas nastopa na odru. Če bi namreč vsi ves čas stali za sceno in čakali na nastop ali spremembo, bi bilo nemogoče izvajati predstavo. Zato nastopajoči čakajo v svojih prostorih na nastop in ob pozivu pridejo na oder. Inspicient tako nadzira pravočasen nastop igralcev na odru, jih na oder spremlja, jim podaja morebitne rekvizite ipd. Med trajanjem predstave mora ves čas spremljati tudi glasbeno spremljavo, videoprojekcijo in osvetljavo. Če katerakoli stvar v tehničnem smislu ne deluje, mora takoj poskrbeti za odpravo napake. V tem smislu je inspicient nadzornik predstave, ki preverja, ali vse poteka v skladu z dogovori. Inspicient tudi zagotavlja, da je vsaka ponovitev izvedena v obliki, ki jo določijo avtorji uprizoritve in kakršna je bila izvedena na premieri. Inspicient skrbi za uprizoritev gledališke predstave v tujini oziroma na gostovanjih, kjer se mora o poteku predstave dogovoriti s tehničnimi delavci tujega gledališča in njihovim organizatorjem ter inspicientom. Tudi na gostovanjih opravlja koordinacijska in organizacijska dela v skladu z režiserjevimi navodili. Na gostovanjih je njegovo delo podvojeno v tem smislu, da mora skrbeti za ustrezno delovanje lastne gledališke ekipe ter usklajeno delovanje s tujimi delavci.
Delovna področja

Njegovo delovno področje je predvsem gledališče, včasih pa tudi televizijska in filmska produkcija.
Delovni pripomočki

Inspicient pri svojem delu najpogosteje uporablja računalnik in telefon. Ker vodi evidenco prisotnosti igralcev in drugih delavcev v gledališču, uporablja tudi inspicientsko knjigo oziroma tako imenovana poročila o delu. Pri tem uporablja tudi besedila oziroma tekste predstav, v katere si vpisuje zapiske o predstavi na bralnih vajah ter navodila režiserja o posameznih prizorih, povezanih s postavitvijo svetlobnih, zvočnih in scenskih učinkov. Pri delu lahko uporablja tudi druga delovna orodja, kadar je potrebno določen element scenografije popraviti ali pa pripraviti po navodilih režiserja. Pri scenografijah posameznih predstav lahko uporablja tudi meter in druge merilne instrumente, še posebej, če je za predstavo pomembna natančna postavitev igralca na oder.

Med izvajanjem predstave je s tehnično ekipo, skupaj z lučkarjem, tonskim mojstrom, strojnikom, odrskim postavljalcem in igralci povezan preko posebnih sistemov, sestavljenih iz mikrofona za klicanje, ojačevalcev in zvočnikov z regulacijo glasnosti, razporejenih po gledališču. Nekatera gledališča uporabljajo tudi interkom sistem oziroma telekomunikacijo v nekem zaprtem sistemu, ki omogoča žično ali brezžično komuniciranje na daljavo. Tovrstni sistem je sestavljen iz baznih postaj ter žičnih ali brezžičnih podpostaj in sprejemnikov. Komunikacija med inspicientom in ostalo tehnično ekipo pravzaprav poteka prek radijske povezave, pri čemer inspicient daje iztočnice za potek predstave, tehnični delavci pa ga obvestijo le v primeru morebitnih težav. Tovrstni telekomunikacijski sistemi omogočajo prosto gibanje ustvarjalcev predstave in niso vezani na določen prostor, kar je zelo pomembno za tehnično brezhibnost predstave.
Izdelek in storitev

Inspicient poskrbi za organizacijsko vodenje vaj in predstav v matičnem gledališču in na gostovanjih in ugotavlja prisotnost sodelujočih na vajah in predstavah. Vodi dnevnik dela za vaje in predstave, zagotavlja disciplino na odru, nadzira in skrbi za pravilno postavitev prizorišč in opreme na vajah in predstavah. Opremlja predstave z video nadzorno opremo ter skrbi za signalizacijo na vajah in predstavah. Poleg tega organizira, vodi ter izvaja dela pri opremljanju prireditev s tonskimi zapisi ter opremo z arhiviranjem zapisov. Poskrbi za snemanje glasbe in zvočnih efektov in pripravlja scenarije zvočnih učinkov za posamezne predstave.
Znanja in spretnosti

Inspicient mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo. Od posameznika, ki se želi zaposliti kot inspicient, gledališča pričakujejo dobro poznavanje gledališke dejavnosti oziroma sorodne dejavnosti. Poleg tega mora imeti opravljen izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti, imeti mora tudi odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti. Ker gledališča pogosto gostujejo tudi v tujini, mora aktivno znati vsaj en tuj svetovni jezik. Biti mora usposobljen za delo z računalnikom in imeti opravljen vozniški izpit.
Psihofizične sposobnosti

Ker je inspicient odgovoren za organizacijsko vodenje vaj in predstav ter koordinacijo dela med vsemi strokovnimi sodelavci v gledališču, mora biti sposoben delati tudi v stresnih okoliščinah, to pa pomeni, da mora biti psihofizično zdrav.
Interesi

Poleg odličnih organizacijskih spretnosti, mora imeti veliko mero samoiniciativnosti. Posebej pomembne so komunikacijske spretnosti, saj je inspicient komunikator med različnimi strokovnimi, tehničnimi in umetniškimi poklici v gledališču. Iznajdljivost in njegove komunikacijske spretnosti pridejo še posebej do izraza na gostovanjih gledališč v tujini, kjer je potrebno komunicirati tako s svojo gledališko skupino kot tudi s tujimi gledališčniki. Inspicient mora biti natančen, včasih pa v stiku z ljudmi tudi brezkompromisen in avtoritativen. K dobremu opravljanju dela pripomoreta tudi senzibilnost in sposobnost empatije, saj svoje delo lažje opravi, če začuti razpoloženje igralcev, tehnične ekipe in drugih udeležencev predstave. Pogosto zna motivirati in spodbujati sodelavce. Kadar dela v tujini, mora biti pripravljen tudi na sklepanje kompromisov.
Razmere za delo

Delo poteka v deljenem delovnem času, in sicer od desetih dopoldne do dveh popoldne potekajo vaje, od sedmih do desetih oziroma enajstih zvečer pa potekajo gledališke predstave. Med drugo uro popoldne in sedmo zvečer lahko opravlja tudi druga organizacijska ter koordinacijska dela. Delo je naporno v smislu nenehnih stikov z ljudmi, poleg tega inspicient opravlja naloge, ki imajo precejšen vpliv na poslovanje gledališča. Dela pretežno ob umetni svetlobi.
Nevarnosti

Delovne naloge, ki jih opravlja, praviloma ne vključujejo nevarnih del.
Možnosti zaposlovanja

Inspicient, ki ga pogosto imenujejo tudi vodja predstave, se lahko zaposli v različnih profesionalnih in tudi amaterskih gledališčih. Znanja, ki jih ima, mu omogočajo tudi opravljanje nekaterih delovnih nalog asistenta režiserja na televiziji ali pri snemanju filmov. Ker je gledališka dejavnost v temelju drugačna kot filmska industrija, se je pri menjavi poklica potrebno priučiti tudi posebnosti filmske industrije.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Inspicient mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo. Od posameznika, ki se želi zaposliti kot inspicient, gledališča pričakujejo dobro poznavanje gledališke dejavnosti. Vedeti mora kako gledališča delujejo, katere službe so v gledališčih in katere delovne naloge opravljajo zaposleni v gledališču.
Druge informacije

Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana

Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14, 1000 Ljubljana

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Nazorjeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube