Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Lektor

Kratek opis

Lektor slovenskega jezika je sodelavec založbe, časnika, časopisa, radia, televizije, gledališča, druge ustanove ali podjetja, ki pregleduje, presoja ter jezikovno oblikuje, ureja in popravlja slovenska besedila.
Kaj delavec običajno dela

Lektor popravlja besedila na papirju ali na elektronskem mediju. Še posebno, če je zaposlen pri časopisni hiši, predvsem pri dnevniku, dobiva besedila po računalniškem omrežju, in sicer po zaporedju: novinar, urednik, lektor, tehnični urednik in tisk. Pri delu je lektor precej obremenjen, saj ga omejujejo časovni roki, ko mora besedilo poslati tehničnemu uredniku, ta pa nato v tisk. Takšno delo je stresno, zahteva veliko zbranost in izurjenost. Daljši staž ko ima lektor, hitreje in bolje obdela besedilo. Drugače je pri lektoriranju za založbo. Tam so roki za oddajo rokopisa daljši. V vsakem primeru se lektor o tem dogovarja z urednikom. Pri tem sodeluje tudi z avtorjem besedila, s prevajalcem in tehničnim urednikom. Besedila se razlikujejo glede na napake, ki jih lektor najde in popravi. Lahko obdeluje besedilo z redkimi pravopisnimi napakami, besedilo z mnogimi pravopisnimi in slovničnimi napakami ali besedilo, ki ima poleg pravopisnih in slovničnih napak še stilske pomanjkljivosti.
Delovna področja

Besedila, ki jih popravlja lektor, so različna: leposlovna, esejistična, poljudno-znanstvena, strokovna in znanstvena. Gledališki lektor deluje na področju pregledovanja in ocenjevanja jezikovne, slovnične in stilistične obdelave besedil za gledališko uprizoritev. Njegova naloga je, da se v govoru uresniči režiserjeva celostna zamisel in igralska kreacija posamezne vloge. Zagotoviti mora korekten izgovor s stališča razumljivosti in uveljaviti načelo sodobne slovenske jezikovne norme. Na prvi bralni vaji lektor opiše govorno podobo bodoče uprizoritve. Na tej vaji se zgodi, da mu igralci zastavljajo vprašanja. Odgovoriti mora znati dovolj prepričljivo. Lektorske razlage in nasveti morajo biti usklajeni z življenjem na odru, obenem pa se mora zavedati, da so igralci mojstri govorjene besede, da imajo posluh za jezikovne nianse in se zatorej more od njih, če jim zna prisluhniti, kaj naučiti.

Ko stečejo vaje na odru, si lektor sam določi potrebnost svojih posegov v igralčevo govorno interpretacijo. Paziti mora na pravorečje, ritem, stavčni logični poudarek, nadstavčno povezovanje in tekoči dialog. Zelo pomemben je občutek, kaj, kdaj in kako opozoriti na napako ali na boljšo varianto. Tudi pri teh vajah se lektor ves čas zaveda, da ni samostojen ustvarjalec ampak sodelavec. Nekaj vaj pred premiero je pozornost usmerjena na slišnost uprizoritve. V tej zaključni fazi, ko so usklajeni vsi odrski "pripomočki" - scena, kostumi, luč, glasba, igra in govor - in ko tudi nestrokovnjak na govor ni posebej pozoren, tedaj lahko govorimo o dobro opravljenem lektorskem delu.
Delovni pripomočki

Lektor uporablja različno strokovno literaturo. Med priročniki so to predvsem: slovnice slovenskega jezika, različne izdaje slovenskega pravopisa, različni jezikovni priročniki, slovarji - etimološki, frazeološki, sinonimni, terminološki -, leksikoni, enciklopedije, atlasi, krajevni leksikoni in različni učbeniki. Lektor spremlja tudi tekočo publicistiko izkušenih lektorjev, drugih slovenistov pa tudi prevajalcev in jezikoslovcev. Pri delu z računalnikom uporablja različne črkovalnike, na primer pri delu z besedilnikom Word črkovalnik Besana, in tako odpravlja zatipkane črke in nekatere pravopisne napake. A to je le majhen del lektorskih posegov, saj mora večino jezikovnih napak odkriti in popraviti sam, in sicer jezikovne napake, ki sodijo v morfologijo, sintakso, besedotvorje in stilistiko.
Izdelek in storitev

Rezultat lektorjevega dela je jezikovno popravljeno besedilo, ki ustreza uveljavljeni jezikovni normi. Besedilo lahko opremi tudi z naglasnimi znamenji, fonetičnim izgovorom težjih besed, predvsem iz tujih jezikov, na primer tujih lastnih imen. Tako besedilo pripravi za branje za napovedovalca ali novinarja na radiu in televiziji ali za igralca v gledališču. Pri tem upošteva knjižni izgovor, včasih tudi pogovorni jezik ali narečje.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje lektorskega poklica so potrebni visokošolska izobrazba, čim boljša splošna razgledanost, posluh za materinščino, odlično poznavanje slovenskega jezika, slovnice, pravopisa in sploh jezikoslovja ter sposobnost za oblikovanje besedil. Lektorju slovenskega jezika koristi tudi poznavanje latinščine in vsaj nekaj sodobnih tujih jezikov. Lektor, ki lektorira strokovna ali znanstvena besedila, mora dobro poznati strokovno terminologijo. Zato svoje znanje nenehno poglablja in širi ter nenehno spremlja razvoj jezika in jezikoslovja.
Psihofizične sposobnosti

Lektor mora imeti razvito sposobnost koncentracije. Pogosto je pod precejšnjim stresom zaradi upoštevanja dogovorjenih rokov oddaje besedil in rokopisov.
Interesi

Lektor mora imeti veselje do jezika in do natančnega dela z besedili. Biti mora tudi pripravljen za sodelovanje z avtorji, prevajalci in drugimi sodelavci.
Razmere za delo

Ne glede na to, ali lektor dela pri časopisni hiši, založbi, radijski ali televizijski hiši ali doma, je njegovo delo sedeče: sklonjen je nad besedilo, natipkano ali natisnjeno na papirju ali pa sedi pred računalniškim zaslonom. Pomembno je primerno pisarniško pohištvo, priporočljiva so tudi zaščitna očala. Od tega, kje je lektor zaposlen, je odvisen njegov delovni čas. Lektor pri časopisu ali reviji navadno dela do zgodnjega večera, saj se besedila šele takrat pripravljajo za tisk. Lektor pri radijskih in televizijskih hiši ima delovni čas prilagojen mediju, dela po posebnem razporedu, tudi popoldne, ob sobotah in nedeljah - tako kot novinarji. Dela tudi v knjižni založbi, v gledališču ali v svobodnem poklicu. Okoliščine gledališčnega lektorja so specifične: delo je neenakomerno razporejeno po posebnem razporedu, pri umetni svetlobi in klimi, pogosto dela preko polnega delovnega časa in delno tudi na domu.
Nevarnosti

Pri delu so zelo obremenjene oči, saj lektor delovni čas porabi za natančno branje in pisanje. To velja še zlasti za delo z računalnikom, saj mora opraviti tudi delo, ki so ga nekoč opravljali korektorji, to je natančno odpravo vseh napak zaradi zatipkanih črk. Zaradi nenehnega sedečega dela je močno obremenjena hrbtenica. Blagodejno učinkujejo krajši odmori med delom in redno raztezanje telesa.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Lektor ima univerzitetno izobrazbo in sicer končan študij slovenistike na filozofski fakulteti na Oddelku za slovanske jezike in književnosti. Po končanem študiju slovenskega jezika s književnostjo pridobi naziv profesor slovenščine ali univerzitetni diplomirani slovenist.
Druge informacije

Slavistično društvo Slovenije, Aškerčeva cesta 2/II, Ljubljana

Lektorsko društvo Slovenije, Tomšičeva 12, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube