Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Grafolog

Kratek opis

Grafolog analizira oziroma podrobno preuči pisavo, rokopis ali zapis grafičnih znakov in na osnovi poglobljene preučitve pisave pripravi grafološko analizo za stranko.
Kaj delavec običajno dela

Grafologija je veda, ki proučuje in analizira psihološke strukture subjekta na podlagi njegove pisave, grafolog pa je oseba, ki naredi celovito analizo pisave posameznika na osnovi njegovega rokopisa. Človeški um je kompleksni skupek značaja in pridobljenih življenjskih izkušenj. Pisava to odraža z neprestanim razvojem. Tudi dva vzorca pisave nista enaka. Grafolog z osvojenim strokovnim znanjem in s spretnostjo povezovanja podatkov ter natančnega opazovanja in merjenja parametrov v rokopisu izdela grafološko analizo pisave.

Z analizo pisave ugotavlja osebnostne elemente, kot so temperament osebe, njegove prirojene in pridobljene talente in osebnostne značilnosti, na primer organizacijske ali diplomatske sposobnosti, natančnost, vztrajnost, molčečnost, komunikativnost in agresivnost. Ugotavlja morebitne strahove, ambicije, energijo, prilagodljivost in občutljivost, emocionalno trdnost, socialne veščine, inteligenco, sposobnosti za poklic in osebnostno zrelost. Zmotno je prepričanje, da lahko iz analize pisave razbere prihodnost, saj pisava prikazuje trenutno stanje osebe, katere rokopis analizira. Pri tem velja, da mora rokopis za analizo zadostiti nekaterim kriterijem. Napisan mora biti spontano s kemičnim svinčnikom na brezčrten papir, v besedilu naj bi bilo nekaj besed, ki vključujejo črki f in t.

Grafolog mora pred samo analizo vedeti, ali je bil rokopis napisan z levo ali desno roko. Za analizo uporablja ekskluzivno identične rokopisne dokumente, t.j. originale. Grafologija temelji na približno 250 znakih, ki so kategorizirani v naslednje skupine: ureditev besedila, razsežnost besedila, pritisk, oblika, hitrost, nadaljevanje in smer. Vsak rokopis je potrebno analizirati s 40 znaki, ki v kombinaciji zagotavljajo dovolj informacij, na podlagi katerih lahko analizira piščevo osebnost. Grafolog pri svojem delu najprej vizualno pregleda pisavo, rokopis ali zapis grafičnih znakov in si zapiše svoje prve splošne ugotovitve. Ko se v analizo bolj poglobi, išče lastnosti pisave, ki jih ocenjuje s posebnimi grafološkimi znaki, ti pa se nato prevedejo v parametrične oziroma matematične vrednosti.

Pri podrobnem pregledu pisave ugotavlja posebnosti s pomočjo kotomerov, ravnil, črtal, povečevalnih stekel in optičnih pripomočkov. Pri analizi opazuje oblikovno, gibalno, prostorsko in vsebinsko sliko besedila. Iz števila točk in posebej izdelanih matematičnih šablon nato razbere vrednost zapisa. Pri tem opazuje ali je pisec storilen ali se lahko obvladuje ali je kritičen samozavesten, vztrajen, se lahko koncentrira, je sposoben poiskati smisel. Ugotavlja ali ima močna čustva, se lahko izraža, je komunikativen in samoiniciativen ali pa ima morda poudarjene nasprotne lastnosti. Nekateri rokopisi imajo določene lastnosti, ki jih grafolog prepozna že ob hitrem pregledu rokopisa, in jih imenujemo prevladujoče značilnosti. Tako je lahko prevladujoča značilnost na primer velika pisava, ki naj bi pomenila samozavest, podjetnost, delavnost in navdušenje.

Nekateri rokopisi imajo skrite posebnosti, ki jih grafolog opazi šele ob podrobni analizi. V analizi preučuje ritem in takt pisave ter višino formalnega nivoja (samoniklost). Ko analizira ritem in takt pisave, je pozoren na presledke med besedami, na potek besed, vrstic in črk. Ritem pisave v grafologiji predstavlja človekovo emocionalnost, takt pa kulturo, logično razmišljanje in inteligenco. Grafolog na osnovi analize presodi, česa je v pisavi več. Samoniklost ali višina formalnega nivoja pomeni odstopanje pisave od šolske pisave, ki smo se je učili v šoli. Samonikla pisava je lahko bolj obogatena kot šolska pisava ali pa bolj poenostavljena. Poleg navedenih oblikovnih značilnosti grafolog analizira še obliko pisave (okrogla, ovalna, valovita, nitkasta), začetne in končne poteze črk, kote in pentlje v pisavi (predvsem v črkah j, b in p). Preuči oblike črk m in n, postavljanje pik na črko i, j, postavljanje črt na črko t ter postavljanje strešic na č, ž, š.

Pri tem je pomembno, da analizira obliko posameznih črk ter jih nato primerja v kontekstu celotne besede in celotnega rokopisa. Grafolog preveri tudi gibalne značilnosti pisave, kot so hitrost pisanja, širina med besedami in umestitev besedila na list, pritisk na papir in povezanost rokopisa. Poleg tega analizira tudi prostorske značilnosti besedila, in sicer urejenost rokopisa, postavitev rokopisa na list, kjer je pomembno poznavanje treh pisalnih con: zgornja, srednja, spodnja ter odmik od leve in desne strani papirja. Preuči tudi naklon pisave, velikost črk, razporeditev rokopisa (robovi), pisalne vrste (ravne, naraščajoče, padajoče), razmik med besedami, vrsticami in odstavki.

Ko grafolog tako v celoti preuči in analizira rokopis, zapiše grafološko analizo osebe. Grafološka ocena služi kot podlaga tako za identifikacijo avtorstva rokopisa kot tudi za ugotavljanje osebnostnih lastnosti pisca. Obenem je grafološka ocena trden temelj za nadaljnje strokovno delo ali kakšno drugo vzporedno metodo. Lahko pomaga pri večji učinkovitosti zaposlenih, učiteljem pri delu z učenci, pri odločanju za poklic ali pri oplemenitenju in nadgradnji strokovnega znanja. Grafologijo lahko uporabljamo tudi kot obliko zdravljenja oziroma samopomoči.
Delovna področja

Grafologija kot veda je uporabna v gospodarstvu, zdravstvu in šolstvu. Pravzaprav je lahko kakovostna dopolnitev dela v katerikoli stroki.
Delovni pripomočki

Pri analiziranju pisave grafolog išče lastnosti, ki jih ocenjuje, s posebnimi grafološkimi znaki, ti pa se nato prevedejo v parametrične oziroma matematične vrednosti. Pri podrobnem pregledu preučuje posebnosti pisave s pomočjo kotomerov, ravnil, črtal, povečevalnih stekel in optičnih pripomočkov, npr. stereo mikroskopa. Grafolog pri analizi opazuje oblikovno, gibalno, prostorsko in vsebinsko sliko besedila ter število točk, ki jih označi. Na posebej izdelanih matematičnih šablonah razbere vrednost zapisa. Pri delu upošteva profesionalni kodeks evropskih grafologov.
Izdelek in storitev

Grafolog analizira oziroma podrobno preuči pisavo, rokopis ali zapis grafičnih znakov in na osnovi poglobljene preučitve pisave pripravi grafološko analizo za stranko.
Znanja in spretnosti

Grafolog potrebuje kompleksna grafološka znanja in metode preučevanja pisav, povezane s psihologijo, komunikologijo, sociologijo, matematičnimi izračuni in fizikalnimi principi. Pri delu mu koristijo znanja teorije o barvah, psihosomatiki ter informacijsko-komunikacijska znanja. Pomembno je tudi dobro znanje slovenskega jezika. Ker gre pri grafološki analizi za razkrivanje najbolj intimnih delov osebnosti posameznika, je vsak grafolog zavezan k spoštovanju etičnega kodeksa grafologov. Ta predvideva, da je legitimni lastnik dokumenta oseba, ki bo odgovorno skrbela za uporabo grafološke analize.

Rezultate grafolog posreduje izključno tisti osebi, ki je analizo naročila. Pri vsaki analizi mora ostati taktičen in diskreten. Pri analizah pisave v zaposlitvenem postopku se izogiba dajanju mnenj o tistih delih piščeve osebnosti, ki neposredno ne vplivajo na zahteve za delovno mesto. Izražati se mora jasno, preudarno in nedvoumno. Analize morajo biti absolutno nepristranske. Na njegovo delo ne sme vplivati nobena vnaprejšnja obsodba, kar zadeva spol, raso, politično, razredno ali versko pripadnost.
Psihofizične sposobnosti

Poklic grafologa lahko opravlja vsak, ki je strokovno usposobljen in je v dobri psihofizični kondiciji. Pri tem delu je pomemben predvsem dober vid.
Interesi

Grafolog mora biti natančen, zanesljiv, inteligenten, samoiniciativen, ambiciozen, naklonjen ljudem in predvsem etičen. Grafolog ne sme izdati imen svojih strank brez njihovega dovoljenja. Prav tako ne sme objaviti tekstov in analiz brez dovoljenja lastnika dokumenta. Vzdrževati in razvijati mora svoje specialistične sposobnosti in spoštovati moralne in profesionalne vrednote. Pri vsaki analizi mora ostati taktičen in diskreten. Izražati se mora jasno, preudarno in nedvoumno. Spoštovati mora zakone o varnosti osebnih podatkov in le-te čuvati kot tajnost tako verbalno kot pri fizičnem kroženju dokumentov. Ena od njegovih pomembnih značajskih lastnosti je poštenost. Tako ne sme prevzeti dokumentov ali informacij z namenom, da bi škodoval komu drugemu. Ob sumu, da je nek dokument, ki ga je dobil v analizo, ukraden, mora prejeti dokument zavrniti in o tem obvestiti pristojne organe.
Razmere za delo

Ker je grafolog pri izdelavi grafološke analize samostojen, so razmere za delo vezane na njegov lasten razpored in organizacijo časa. Število ur porabljenih za delo je odvisno od vrste in zahtevnosti rokopisa oziroma analize dokumenta.
Nevarnosti

Pri delu grafologa ni večjih nevarnosti.
Možnosti zaposlovanja

Grafolog pripravlja grafološke analize za zaposlovanje osebja, pri kariernem svetovanju ali kot pomoč pri ugotavljanju otrokove stopnje razvoja. Njegova pomoč je prav tako dobrodošla za svetovalne službe in za psihologe. Grafolog je tudi sodni izvedenec, ki na podlagi analize pisave poda strokovno mnenje o avtorstvu rokopisa.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobraževanje za poklic grafologa v Sloveniji poteka v zasebnih ustanovah. Izobraževanje traja dve oziroma tri leta. V tem času se grafolog usposobi za praktično razčlenjevanje pisave po različnih grafoloških metodah in pridobi znanja za samostojno strokovno delo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube