Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Teolog

Kratek opis

Teolog skrbi za duhovni smisel človekovega bivanja. Z ljudmi se srečuje kot teolog laik, kot duhovnik ali kot profesor-raziskovalec.
Kaj delavec običajno dela

Delo teologa je posvečeno človeku. Teolog se vključuje v življenje posameznika in skupnosti. Njegova glavna naloga je razumevanje in posredovanje smisla človekovega bivanja in njegove zgodovine, s tem pa pomen dela, trpljenja, smrti, ljubezni, darovanja in življenja v skupnosti. Študij ga usposablja in mu pomaga, da v luči evangelija in judovsko krščanskega ter splošno človeškega izročila, ljudem pomaga najti odgovor na njihova temeljna vprašanja sveta in življenja ter jim odpira vprašanja odnosa človeka do Boga. Delo teologa je skoraj vedno povezano z "delom za in z ljudmi". Zato je pedagoško delo pomembna značilnost teologa. Teolog katehet poučuje verouk, ki poteka po župnijah. Župnijska veroučna šola obsega skupine predšolskih otrok, skupine otrok vseh razredov osnovne šole, srednješolske ali mladinske skupine in pogosto tudi študentske skupine.

Poleg teh skupin vodi tudi druge, ki prav tako delujejo na župniji: biblične in liturgične skupine, pevski zbori, karitativne skupine in skupine za pripravo na zakon. Poleg dela s skupinami in skupnostmi pogosto dela tudi individualno. K njemu prihajajo ljudje z osebnimi in duhovnimi vprašanji, ker iščejo sogovornika za svoja življenjska vprašanja, pomočnika v problemih, svetovalca pri pobudah. Najboljši 'instrument' teologa je osebni pogovor. Teolog ima poleg vzgojnega dela tudi bogoslužna opravila: vsakodnevno maševanje in delitev zakramentov, kot je krst, spoved, poroka, bolniško maziljenje in pogreb. Liturgično zakramentalno delo opravljajo predvsem teologi duhovniki, čeprav je res, da sta njim izključno namenjena le maševanje in spovedovanje. Druga opravila lahko izvaja teolog diakon, nekatera tudi teolog laik.

Teolog opravlja uradniška dela, predvsem kadar je odgovoren za vodenje župnije in drugih ustanov: karitativnih, vzgojnih, kulturnih in socialnih. Je upravljavec narodnih in umetniških dragocenosti - upravlja umetniške objekte, cerkve in kapele ter opremo v njih in drugo kulturno dediščino, kot so freske, slike in barvna okna. Nekateri se posvečajo povsem znanstvenemu in raziskovalnemu delu. Teolog profesor predava različne predmete s področja filozofskih in teoloških disciplin. Ob pripravi predavanj se poleg pedagoškega dela ukvarja z znanstveno-raziskovalnim delom na področjih, kot so teologija, Sveto pismo, liturgija, duhovnost, pravo, zgodovina in etika.
Delovna področja

Izobrazba teologu omogoča opravljanje svetovalnih, vodstvenih, izobraževalnih in upravnih del. Teolog se lahko zaposli kot profesor in dela v sklopu univerze in institutov. V okviru škofije opravlja različna dela, kot so vodenje komisij, uradov in ustanov. Ima stike z javnostjo in mediji ter sodeluje z različnimi pedagoškimi, zdravstvenimi in sodnimi ustanovami. V župnijski cerkvi opravlja bogoslužje, v učilnicah poučuje, vodi srečanja in skupine. Predava, obiskuje družine in dela s posamezniki s pogovori in svetovanjem. Kadar se zaposli v sorodnih poklicih, dela v šoli kot svetovalni delavec, pedagog, psiholog, sociolog, učitelj etike in religije, vzgojitelj ali menedžer.
Delovni pripomočki

Teolog potrebuje različne pripomočke. Kot profesor potrebuje vse potrebno za pedagoško in znanstveno delo. Kljub najsodobnejšim pripomočkom je knjiga še vedno najpomembnejši pripomoček. Teolog katehet potrebuje učilnico, kjer poučuje in vsa tradicionalna in sodobna sredstva za poučevanje. Duhovnik potrebuje bogoslužne knjige za obrede, kot je maševanje, krst, poroka, blagoslavljanje ali pokop. Poleg tega potrebuje liturgični prostor, cerkev ali kapelo, župnijski dom, prostore veroučne šole in prostor za srečevanja skupin.
Izdelek in storitev

Med najpomembnejše storitve teologa profesorja in raziskovalca štejemo njegova objavljena dela in predavanja. Teolog vzgojitelj-katehet si prizadeva za celostno razvito osebnost s poudarkom na duhovni poglobitvi oseb, ki jih spremlja. Osebni pogovori služijo posameznikom, ki iščejo nasvet, modro besedo, poslušajoče in razumevajoče uho. Teolog duhovnik, ki opravlja liturgične obrede in podeljuje zakramente, izvaja duhovno poslanstvo. Posameznike in skupnosti usmerja k večji duhovni poglobljenosti. S tem posega v jedro narodovega življenja: v narodovo moralo in duhovno zdravje, v ohranitev njegove kulture, glasbene, slovstvene in druge dediščine.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica teologa je potrebno končati univerzitetni študij teologije in tako postati diplomirani teolog. S študijem si pridobi ustrezno izobrazbo, usposobljenost, razgledanost in odprtost za vsa temeljna vprašanja človeka in družbe. Pridobi potrebna teoretična in praktična znanja in pedagoške, metodične in didaktične spretnosti za opravljanje svojega dela: poznavanje Svetega pisma, cerkvene zgodovine, teologije, osnov poučevanja in dela v skupinah. Za teologa je pomembno, da se dobro pisno in ustno izraža.
Psihofizične sposobnosti

Delo teologa je običajno naporno. Ker opravlja različna dela, je tudi zahtevnost različna. Kjer je delo bolj strukturirano, je manj naporno. Glede na zdravstvene sposobnosti teologu, kjer je to mogoče, prilagajajo obseg nalog.
Interesi

Ker je delo teologa predvsem delo z ljudmi, potrebuje socialne veščine in spretnosti. Pri delu mora biti potrpežljiv in prijazen. Znati mora hitro navezati stik z ljudmi in biti družaben ter razumevajoč. Zelo dobrodošla je sposobnost empatije in pedagoške spretnosti. Potrebuje vodstvene sposobnosti in biti mora samostojen. Teolog mora imeti razvit religiozni in etični čut, čut za sveto, pravično in dobro. Dobrodošel je estetski čut za krašenje cerkve, pripravo različnih iger in prireditev in glasbeni posluh za bogoslužno petje. Duhovniki so le moški, poklic teologa laika pa opravljajo tudi ženske.
Razmere za delo

Pogoji za delo so različni glede na vrsto del, ki jih teolog opravlja. Materialni pogoji so danes razmeroma zadovoljivi. To velja za službe na škofiji, na teološki fakulteti in v drugih ustanovah, kjer se teolog zaposli. Težave so še vedno na primer v cerkvah, kjer ni primernega ogrevanja.
Nevarnosti

Duhovnik spovednik mora znati prenesti samoto in spovedno molčečnost, ki ga pri tem delu zavezuje.
Možnosti zaposlovanja

Izobrazba teologu omogoča opravljanje svetovalnih, vodstvenih, izobraževalnih in upravnih del. Teolog se lahko zaposli kot profesor in dela v sklopu univerze in institutov.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebno končati univerzitetni študij teologije.
Druge informacije

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube