Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Socialni delavec

Kratek opis

Socialni delavec dela z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomaga pri iskanju rešitev.
Kaj delavec običajno dela

Socialni delavci delajo z ljudmi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo z najrazličnejšimi socialnimi problemi, težavami ter stiskami in jim pomagajo pri iskanju rešitev iz stiske. Delo socialnih delavcev delimo glede na starostno obdobje ljudi, s katerimi se ukvarjajo, vrsto socialne problematike, uporabo metod in tehnik pri delu, vrsto izvajane storitve, vrsto socialno varstvene organizacije ter glede na sistemsko področje, v okviru katerega izvajajo svoje delo. Gre za področja socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja ali gospodarstva. Glede na starost ljudi razlikujemo socialno delo z otroki, mladostniki in starostniki.

Značilnost socialne problematike opredeljuje delo z družino, s prizadetimi, z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, z odvisniki, z mladimi prekrškarji, ljudmi, ki so storili kaznivo dejanje, s trpinčenimi, z revnimi, zapuščenimi ali ljudmi brez doma, delo z umirajočimi in žalujočimi in druge vrste skupin ljudi, ki se soočajo s težavami vsakdanjega življenja. Odpravljanju stisk in težav uporabnikov so namenjene storitve:
  • prva socialna pomoč kot pomoč pri prepoznavanju socialne problematike in iskanju možnih rešitev
  • osebna pomoč kot svetovalna pomoč posamezniku in
  • pomoč družini in pomoč na domu, kjer socialni delavci koordinirajo različne vrste pomoči (gospodinjstvo, zdravstvena nega, socialna oskrba), ki jih uporabniki v primeru starosti, invalidnosti ali bolezni potrebujejo na svojem domu v zameno za institucionalno varstvo.
Svoje delo opravljajo v ustanovah institucionalnega varstva, v domovih za starejše in v socialno varstvenih zavodih za varstvo in usposabljanje otrok in mladostnikov s prizadetostmi. Socialni delavci sodelujejo s starši in jim svetujejo pri iskanju najprimernejših rešitev za njihovega otroka. Sodelujejo z drugimi zavodi in organizacijami, še zlasti s posebnimi socialno varstvenimi zavodi, varstveno delovnimi centri, invalidskimi podjetji in nevladnimi organizacijami s področja socialnega varstva. Delajo tudi v drugih oblikah institucionalnega varstva, kot so materinski domovi, zavetišča, krizni centri ali stanovanjske skupine. Kot strokovni delavci izdelajo individualni načrt, spremljajo njegovo izvajanje ali sodelujejo v strokovnih timih, vodijo skupinsko delo in uporabnikom svetujejo pri reševanju socialne problematike. Lahko organizirajo tabore, klube in skupine medsebojne pomoči, kjer se delo odvija po določenem programu. Socialni delavci v centrih za socialno delo sprejemajo vloge, vodijo postopke in izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do družinskih in socialno varstvenih prejemkov. Izdajajo odločbe v zvezi z namestitvami v socialno varstvene zavode in izvajajo storitve socialnega varstva. Centri za socialno delo izvajajo večino dejavnosti z družinskega področja, kot je posvojitev otrok, ureditev rejništva in skrbništva. Socialni delavci v centrih koordinirajo tudi številne programe z drugimi organizacijami s področja šolstva, zaposlovanja, zdravstva, pravosodja in nevladnih organizacij.

Socialni delavci na področju šolstva opravljajo svetovalno delo. Na področju zdravstva opravljajo dejavnosti v sklopu obravnave bolnika. Na področju pravosodja delajo kot svetovalci osebam v zaporih in ob odpustu pomagajo pri ureditvi zaposlitve. Delajo tudi kot svetovalci zaposlitve iskalcem prve zaposlitve, brezposelnim osebam in težje zaposljivim osebam. V podjetjih izvajajo svetovalno delo, posameznikom svetujejo v primerih alkoholizma, uporabe drog ali izostankov z dela. Posredujejo v konfliktih med sodelavci in delodajalci, urejajo probleme v zvezi z opravljanjem delovnih nalog ali težavami v družini in podobno.
Delovna področja

Socialni delavec dela v centru za socialno delo, domu za ostarele, v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, socialno varstvenih zavodih za usposabljanje otrok, varstveno delovnih centrih, materinskih domovih, društvih, stanovanjskih skupinah, invalidskih organizacijah, zasebnih zavodih in drugih organiziranih oblikah socialno varstvenih dejavnosti. V šolstvu dela v svetovalni službi, v vrtcu, osnovni in srednji šoli, šoli s prilagojenim programom ali v vzgojnem zavodu. V zdravstvu dela v svetovalni službi v bolnici, zdravstvenem domu in v drugih zdravstvenih ustanovah. V okviru psihiatričnega oddelka sooblikuje individualne programe obravnave uporabnikov. Dela v svetovalni službi v pravosodju, na področju zaposlovanja, v gospodarstvu ali kot zasebnik.
Delovni pripomočki

Delo vključuje poznavanje in uporabo zakonodaje, predvsem s področja socialnega varstva in družinskih razmerij. Temeljni zakoni, ki jih socialni delavci pri svojem delu uporabljajo, so: zakon o socialnem varstvu, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, zakon o upravnem postopku, zakon o delovnih razmerjih in zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Delo socialnega delavca z uporabniki usmerja poklicni kodeks socialnega dela in kodeks etičnih načel socialnega varstva.
Izdelek in storitev

Socialni delavci izvajajo storitve, opredeljene v zakonu o socialnem varstvu in v pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev. Gre za preventivne storitve, storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini na domu in za dom, storitve institucionalnega varstva ter vodenja in varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Socialni delavci izdajajo odločbe v zvezi z upravičenostjo do socialno varstvenih dajatev in družinskih prejemkov. Druge socialne dejavnosti preverja stroka in strokovna združenja skozi načela "dobre prakse". Za področje socialnega varstva, kjer je socialno delo temeljna stroka, o novih storitvah in pristopih ter o dopolnjujočih socialnih programih izdaja mnenja Socialna zbornica Slovenije.
Znanja in spretnosti

Izkaznica socialnega delavca je končana Fakulteta za socialno delo v Ljubljani, opravljeno pripravništvo, strokovni izpit za področje socialnega varstva in za nekatera področja dela, kot je izdajanje odločb, tudi izpit iz poznavanja splošnega upravnega postopka. Socialni delavci morajo imeti pozitiven odnos do ljudi, čustveno stabilnost, sposobnost vživljanja v stiske drugih, sposobnost timskega dela, razvito željo po raziskovanju, inovativnost pri iskanja rešitev, občutek za realnost ter sposobnost hitrega prilagajanja na spremenjene razmere in novo nastale situacije. Seznanjeni morajo biti z osnovami psihologije, pedagogike, sociologije in prava ter poznati urejenost šolstva, zdravstva, pravosodja, zaposlovanja in gospodarstva. Zaradi narave dela imajo željo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju.
Psihofizične sposobnosti

Za delo je potrebno stabilno psihofizično počutje in sposobnost koncentracije. Socialni delavec ima lahko telesno prizadetost in je lahko uspešen pri delu v skupini z enako obliko prizadetosti.
Interesi

Socialno delo je primerno za ljudi, ki imajo sposobnost empatije. To je način vživljanja v položaj in čustva druge osebe brez lastne prizadetosti. Imeti morajo razvite komunikacijske sposobnosti.
Razmere za delo

Delo socialnih delavcev večinoma poteka v manjši pisarni. Pogosto je tudi terensko delo, obiskovanje uporabnikov na domu, spremljanje, delo v drugih ustanovah in podobno. Povečan obseg dela je v času uradnih ur. Ponekod je potrebno tudi popoldansko delo ali izvajanje dežurstev.
Nevarnosti

Socialni delavec je pri svojem delu izpostavljeni stresnim situacijam, čustvenim obremenitvam in poklicni pregorelosti. Poklicna pregorelost je pojav drsenja v stanje nezainteresiranosti za posameznika in njegov problem. Do tega pride, če se nakopičijo nerešena vprašanja v zvezi z delom oziroma kadar strankine stiske jemljejo kot svoje in zgubljajo stik z realnostjo. Pred poklicnimi nevarnostmi se obvarujejo s timskim reševanjem problemov: s supervizijo kot metodo strokovne podpore in učenja z zunanjim strokovnjakom, ki dobro pozna določeno strokovno delo in ima sposobnost vodenja z iskanjem poti do rešitev, in intervizijo kot obliko supervizije med sodelavci in drugimi metodami.
Možnosti zaposlovanja

Socialni delavec lahko dela v centru za socialno delo, v domu za starejše, v socialno varstvenem zavodu za odrasle, v socialno varstvenem zavodu za usposabljanje otrok, v varstveno delovnem centru, v materinskem domu, v stanovanjski skupini, invalidski organizaciji, v zasebnem zavodu in drugih organiziranih oblikah socialno varstvenih dejavnosti. V šolstvu dela v svetovalni službi, v vrtcu, osnovni in srednji šoli, v šoli s prilagojenim programom ali v vzgojnem zavodu. V zdravstvu dela v svetovalni službi v bolnici, zdravstvenem domu in drugih zdravstvenih ustanovah. V okviru psihiatričnih obravnav sooblikuje individualne programe obravnave uporabnikov. Dela v svetovalnih službah v pravosodju, na področju zaposlovanja, v gospodarstvu ali kot zasebnik.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Socialni delavec v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Socialni delavec ima končano Fakulteto za socialno delo v Ljubljani, opravljeno pripravništvo, strokovni izpit za področje socialnega varstva in za nekatera področja dela, kot je izdajanje odločb in izpit iz poznavanja splošnega upravnega postopka.
Druge informacije

Socialni delavci se lahko vključijo v Socialno zbornico Slovenije, strokovno združenje področja socialnega varstva, Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije, Topniška 31, Ljubljana

Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube