Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Obramboslovec

Kratek opis

Obramboslovec pripravlja analize in poročila ter strateške in razvojne dokumente s področja kriznega upravljanja in civilne obrambe. Sodeluje pri pripravi dokumentov v obrambnem sistemu ter sistemu nacionalne varnosti in skrbi za izvajanje sprejetih nalog.
Kaj delavec običajno dela

Kljub temu, da lahko delo obramboslovca takoj povežemo z vojsko, ga bomo teže srečali z orožjem v rokah na kakšnih vojaških vajah, temveč prej v pisarni za računalnikom. Delo diplomiranega obramboslovca je odvisno od vrste delovnega mesta. Razteza se od pretežno rutinskih opravil do visoko strokovnih sistemskih, strateških, doktrinarnih in razvojnih nalog. Opravlja vodstvene ali povsem operativne naloge, ki jih opravlja samostojno, pogosto pa tudi v skupini s sodelavci. Pripravlja analize in poročila kot tudi strateške in razvojne dokumente s področja kriznega upravljanja in civilne obrambe. Sodeluje pri pripravi teh dokumentov v obrambnem sistemu ter sistemu nacionalne varnosti in skrbi za izvajanje nalog. Obramboslovec pripravlja programe usposabljanja in sodeluje pri njihovi izvedbi kot organizator in predavatelj.

Delo je povezano z organizacijsko enoto, ki ji pripada, ter je opredeljeno z delovnim mestom, ki ga zaseda. Glede na široko družboslovno usmeritev je njegovo delo povezano z osebnimi karakteristikami, ambicioznostjo, zagnanostjo in željo po napredovanju. V povezavi s tem je delo obramboslovca lahko zelo specifično (konkretna delovna naloga) ali pa zelo široko (vodenje velike organizacijske enote). Med naloge obramboslovca sodi spremljanje stroke ter razvoja na drugih področjih, pomembnih za varnost. Sledi razvoju varnostne in obrambne politike v Sloveniji in oblikuje svoja stališča in predloge. Načrtuje, organizira, spremlja in usmerja vojaški nabor in napotitve v vojnih razmerah in v primeru prostovoljnega služenja vojaškega roka. Dela tudi v komisiji za ocenjevanje sposobnosti za vojaško službo.
Delovna področja

Obramboslovec med študijem pridobi splošna družboslovna, politološka, obramboslovna in vojaška znanja ter veščine. Delo obramboslovca je zelo specifično in omejeno le na obrambno področje. Poleg tega je zaposlitev možna na področju sistema notranje varnosti. Obramboslovec je zaposlen kot državni uradnik na Ministrstvu za obrambo ali v drugih državnih organih na obrambnem področju (zaščita in reševanje) ali kot častnik v Slovenski vojski, če se še dodatno usposobi za ta poklic. V Slovenski vojski je civilni in vojaški strokovnjak. Lahko se zaposli tudi v novinarstvu, kjer predstavlja svoje strokovno področje, opravlja lahko tudi samostojno dejavnost varovanja.
Delovni pripomočki

Poklic obramboslovca se vedno bolj informatizira. Poleg klasične uporabe računalnika ga uporablja tudi za druge naloge, kot npr. program Power Point in Super Projekt za načrtovanje izvedbe projektov. Razvitih je tudi nekaj programov, ki so specifični in so jih izdelali le za izvajanje nalog na ožjih področjih obrambe. Računalniško usposabljanje je dobro organizirano znotraj ministrstva in pokriva potrebe po znanju informatike. Drugi delovni pripomočki so še topografske in digitalizirane karte za razne vaje in simulacije, računalniški projektor za predavanja ter standardni pisarniški material. Obramboslovec uporablja razne dokumente, poslovne načrte, zakone in podzakonske predpise, študije, analize, akte vodenja in poveljevanja, pozna pa tudi različno orožje in vojaško opremo.
Izdelek in storitev

Izdelki in storitve obramboslovca so zlasti analize in poročila, strateški, doktrinarni in razvojni dokumenti, predpisi in drugi akti s področja obrambe in kriznega upravljanja ter programi usposabljanja na obrambnem področju. Obramboslovci so usposobljeni izvajalci nalog v obrambnem sistemu. Njihovi izdelki so različne publikacije, elaborati in analize vojaških vaj, poročila o izvedenih raziskovalnih projektih, razni dopisi in zapisniki.
Znanja in spretnosti

Za ta poklic se zahteva visokošolska izobrazba, praviloma diploma Fakultete za družbene vede, smer obramboslovje. Poklic zahteva stalno dodatno usposabljanje za seznanjanje z novostmi doma in v svetu. Usposabljanje poteka v okviru ministrstva za obrambo in državne uprave. Ozka specializacija v poklicu ni potrebna. Potrebna pa so naslednja znanja, spretnosti in veščine:
  • osnove sociologije in politologije
  • osnove teorije sistemov
  • osnove komuniciranja
  • osnove andragoškega dela in retorike
  • sposobnost za analiziranje stanja in napovedovanje razvoja na določenem področju
  • poznavanje osnov računalništva in programov
  • poznavanje tujih jezikov, zlasti angleščine, zgodovine in nekatera specifična znanja, sposobnosti in veščine, kot je npr. dobra fizična zmogljivost za poklic častnika.
Obramboslovec mora biti sposoben dela v skupini. Razvite mora imeti voditeljske sposobnosti, imeti posebna znanja s področja javne uprave za izvajanje upravnega postopka in znati mora varovati vojaško tajnost. Pozna različne obrambne sisteme. Med študijem pridobi osnove s področja psihologije, sociologije, vojske, kriznega upravljanja, oborožitvenih sistemov, strategije, geografije, mednarodnih odnosov, kartografije, vojaškega izrazoslovja in vojaške taktike.
Psihofizične sposobnosti

Psihofizične sposobnosti in zdravstveno stanje je odvisno od dela, ki ga obramboslovec opravlja. Optimalno zdravstveno stanje je velikega pomena pri zaposlitvi v Slovenski vojski. Na ministrstvu za obrambo veljajo nekoliko zahtevnejša merila, ki jih ugotavljajo pred sprejemom na delovno mesto in na rednih zdravniških pregledih. Zaradi specifike delovanja, vodenja in odločanja v kriznih situacijah morajo biti psihofizične sposobnosti obramboslovca v vsakem trenutku optimalne. Je sposoben za opravljanje vojaške službe in pripravljen na tveganje. Zaželeno je redno vzdrževanje psihofizične kondicije.
Interesi

Obramboslovec naj bi imel naslednje interese in osebnostne lastnosti: zainteresiranost za spremljanje razvoja na področju, na katerem dela, domovinski čut, kreativnost, pripravljenost za sodelovanje v skupini, marljivost, vestnost in komunikativnost. Pri delu je samoiniciativen in vztrajen.
Razmere za delo

Zagotovljen je 40-urni delovni teden. Občasno dela tudi dlje, predvsem kadar gre na terenske vaje. Delo ponoči je odrejeno le izjemoma, občasno lahko dela v daljših turnusih. Gre za pretežno pisarniško delo, zato zaradi dolgotrajne uporabe računalnika lahko pride do težav s hrbtenico in vidom. Delo dopušča veliko kreativnosti in svobode pri delu, kar nedvomno zmanjšuje stres. Obramboslovec se na drugi strani srečuje s številnimi omejitvami in posebnimi pogoji dela, ki so odvisni od ocene ogroženosti oziroma varnostnih razmer.
Nevarnosti

Obramboslovec, ki opravlja pretežno pisarniško delo, se z večjimi tveganji poškodb in nesreč pri delu ne srečuje. Tisti, ki opravlja vojaško službo, pa je temu bolj izpostavljen, saj je večja možnost za poškodbe pri uporabi orožja ali nesreče na vajah in manevrih.
Možnosti zaposlovanja

Delo obramboslovca je specifično in omejeno le na obrambno področje. Poleg tega je zaposlitev možna na področju sistema notranje varnosti. Obramboslovec je lahko zaposlen kot državni uradnik na ministrstvu za obrambo ali v drugih državnih organih na obrambnem področju, kot sta zaščita in reševanje ali kot častnik v Slovenski vojski, če se še dodatno usposobi za ta poklic. V Slovenski vojski je obramboslovec civilni in vojaški strokovnjak.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Izobrazbo obramboslovec pridobi na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, smer Obramboslovje. Nadaljnje izobraževanje poteka v Centru za obrambno usposabljanje Ministrstva za obrambo, ki je namenjeno usposabljanju delavcev ministrstva in drugih izvajalcev nalog v obrambnem sistemu ter sistemu nacionalne varnosti. Del usposabljanja poteka v okviru Upravne akademije. Obramboslovec dodatna znanja pridobi na seminarjih, ki jih organizirajo gospodarske in negospodarske družbe ter v tujini v okviru programov dvostranskega oziroma večstranskega sodelovanja Slovenije na obrambnem področju.
Druge informacije

Dodatne informacije posredujejo na Fakulteti za družbene vede, Katedra za obramboslovje, na Ministrstvu za obrambo RS ali pri Slovenski vojski .

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube