Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Sociolog

Kratek opis

Sociolog opravlja analitično raziskovalno, načrtovalno, svetovalno in pedagoško delo. Na področju prostorskega načrtovanja pripravlja kritične analize posegov v okolje, industrijski sociolog pa proučuje proces dela in predlaga ukrepe za boljšo organizacijo dela.
Kaj delavec običajno dela

Poklic se v sodobnih informacijskih in storitvenih družbah vse bolj uveljavlja tako pri nas kot v svetu. Sociolog lahko opravlja več poklicnih dejavnosti, ki temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega mišljenja, poznavanju zakonitosti delovanja družbe ter na metodoloških znanjih in veščinah. Vse to mu je v pomoč, ko se sooča s konkretnimi poklicnimi področji. Nemalokrat se zgodi, da mora biti sposoben predvidevati potek družbenih dogajanj. Sociolog opravlja analitična, vodstvena in svetovalna dela na kadrovskem področju. Načrtuje zaposlovanje, analizira delo, vodi izbirne postopke in sodeluje pri uvajanju novih delavcev. Sociolog analizira posledice kadrovskih odločitev, stališča in zadovoljstvo ali nezadovoljstvo delavcev ter stavke in druga nesoglasja.
Delovna področja

Načrtovalno, svetovalno in organizacijsko ter raziskovalno delo opravlja tudi na področju kulture in kulturnih dejavnosti, informiranja in novinarstva. V zadnjem času postaja pomembno še eno področje: sociologi samostojno ali v sodelovanju z drugimi strokovnjaki uporabljajo in razvijajo informacijske tehnologije ter informacijske sisteme v družbenih dejavnostih in povsod tam, kjer je potrebno hkrati oboje, tako znanje o delovanju družbe, države in njunih ustanov kot poznavanje informacijskih tehnologij.
Delovni pripomočki

Sociolog uporablja raznovrstno strokovno literaturo, tudi ali predvsem v tujih jezikih, ter statistična in raziskovalna poročila. Dobro obvlada metodološke pripomočke družboslovnega raziskovanja in različne računalniške programe.
Izdelek in storitev

Izdelek oziroma storitev sociologa se razlikuje glede na to, kje dela. V pedagoškem procesu je to predvsem posredovanje socioloških znanj, v okviru raziskovalnega dela so to celostne ali delne analize posameznih družbenih pojavov. Na področju prostorskega načrtovanja pripravlja kritične analize posegov v okolje, industrijski sociolog pa proučuje proces dela in predlaga ukrepe za boljšo organizacijo dela.
Znanja in spretnosti

Študenti med študijem sociologije na teoretsko analitski smeri na fakulteti za družbene vede pridobijo predvsem sposobnost teoretske refleksije družbenih pojavov in osnove za samostojno raziskovalno delo, študij sociologije kulture na filozofski fakulteti jim daje široko znanje na področju kulture in kulturnih praks. Študij kadrovskega menedžmenta daje znanja o upravljanju človeških virov, smer družboslovne informatike pa temelji na povezavah družboslovja z informatiko in računalništvom. V zadnjih dveh letnikih študija se lahko študent odloči za izbirne predmete v skladu s svojim študijskim interesom.
Psihofizične sposobnosti

Poklic sociologa ne predvideva posebnih zdravstvenih zahtev. Pričakuje se zmožnost zbranosti za posamezne raziskovalne projekte, ki so omejeni s kratkimi časovnimi roki. Sociologi, ki opravljajo raziskave javnega mnenja, pogosto potujejo in morajo anketne raziskave opraviti v različnih krajih.
Interesi

Poleg temeljitega poznavanja družboslovnih znanj je za sociologa pomembno tudi pisno in ustno izražanje. Povedati ali sporočiti novo družboslovno spoznanje, kritiko ali oceno preprosto in razumljivo je pogosto preizkusni kamen, ki loči vrhunskega sociologa od "sociologa praktikanta". Med osebnostnimi lastnostmi so pomembne: radovednost o družbenih dogajanjih in problemih, ustvarjalnost in prožnost duha.
Razmere za delo

Delovno mesto sociologa je pretežno vezano na pisarniške prostore. Pogosto dela v skupini z drugimi strokovnjaki, kar od njega zahteva sposobnost sodelovanja z izvedenci z drugih znanstvenih področij.
Nevarnosti

Značilnih nevarnosti za delo sociologa ni, tako kot pri sorodnih poklicih ga lahko pesti slaba drža zaradi dolgotrajnega sedenja in slab vid zaradi zbranega gledanja na bližino.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Sociolog v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Sociolog ima končano univerzitetno stopnjo družboslovne izobrazbe in sicer teoretsko- analitsko smer, smer sociologija kulture ali kadrovski menedžment.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube