Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ekonomist za bančništvo in finance

Kratek opis

Ekonomist za bančništvo in finance se ukvarja s finančnimi odločitvami, ki jih sprejemajo finančne ustanove in udeleženci na finančnih trgih, ko se odločajo o načinih nalaganja denarnih prihrankov. Pozna načine upravljanja finančnih ustanov, kot so banke, hranilnice, zavarovalnice, investicijske banke in borzno posredniške hiše ter investicijski skladi.
Kaj delavec običajno dela

Pri finančnih odločitvah je tveganje, ki ga prevzemajo finančne ustanove in njihovi komitenti, eden od ključnih elementov poslovanja. Ekonomist za bančništvo in finance pozna vrste tveganj in ve, kako jih posamezne finančne ustanove obvladujejo. Odlično pozna domače in mednarodno finančno okolje, v katerem te ustanove poslujejo in različne analitične metode, s katerimi ocenjuje prihodnje donose od naložb, njihovo tveganje ter analizo in načine upravljanja s temi tveganji. Njegove delovne naloge so različne in so določene s specifičnim delovnim mestom, kjer se zaposli. Ekonomist za bančništvo in finance, ki dela v banki kot specialist za bilanco banke, vodi likvidnost banke v skladu s politiko banke in Banke Slovenije. Sklepa posle z Banko Slovenije, uravnava vire in naložbe z namenom ustvariti maksimalno donosnost ob sprejemljivem tveganju. Upravlja obrestna tveganja banke in sodeluje pri oblikovanju referenčnih obrestnih mer.

Upravlja investicijski portfelj (zalogo vrednostnih papirjev) banke. Pripravlja poročila za posle upravljanja z bilanco banke ter izračune za izvajanje ukrepov s področja upravljanja z bilanco banke. Ekonomist za bančništvo in finance, ki dela kot analitik ali samostojni analitik v državni upravi, v banki ali kateri od drugih finančnih ustanov, analizira in oceni različne vrste podatkov. Izdeluje poročila o izsledkih analiz, pripravlja poročila in informacije za različne ravni odločanja in za različne uporabnike. Pomaga in sodeluje pri izdelavi finančnih in drugih poslovnih načrtov ter sodeluje pri razvoju metodologij za izdelavo podatkovnih baz. Spremlja tržna dogajanja ter sodeluje pri razvijanju ustreznih internih metodologij za pripravo poročil. Samostojno pripravi analize, poročila in ocene različnih podatkov na ravni vodstva, pripravlja poročila in ocene za odločanje na ravni vodstva.

Če dela kot svetovalec ali višji svetovalec v banki ali drugi finančni ustanovi, opravlja blagajniške, trezorske in menjalniške posle. Sprejema stranke, skrbi za nemoten finančni promet ter izdeluje poročila in analize. Stranke informira ter jim svetuje o finančnih storitvah. Kadar dela v banki vodi tudi račune strank, sprejema, vnaša in kontrolira finančne naloge ter skrbi za nemoten potek prometa s strankami. Rešuje reklamacije in svetuje o vseh bančnih storitvah in produktih v skladu s strategijo banke. Skrbi za vzpostavljanje in ohranjanje dolgoročnega odnosa s strankami. Pripravlja dokumentacijo, trži bančne produkte v skladu z bančno strategijo in aktivno spremlja razmere na kapitalskem trgu. Za stranke pripravlja redne in občasne informacije ter spremlja donosnost poslovanja s strankami. Pripravi letne načrte za poslovanje, izdeluje predloge in poročila.

Ekonomist za bančništvo in finance, ki dela kot upravljavec kreditnega procesa ali kreditnih tveganj v banki, zbira in pregleduje dokumentacijo s finančno, poslovno, zemljiškoknjižno in drugo vsebino. Vnaša finančne in druge podatke o strankah v sistem banke ter analizira finančne pokazatelje. Pripravlja predloge, poročila in informacije za odločanje o kreditiranju strank ter izdeluje poročila o izsledkih svojih analiz. Pri tem lahko odobri, poveča, podaljša ali zavrne kredite za stranke. Dela z bančnimi informacijskimi sistemi, analizira ciljne skupine, spremlja tržna dogajanja ter zbira podatke in izdeluje ocene in analize programov po ciljnih skupinah. Upravlja s premoženjem strank, sodeluje pri ugotavljanju, vrednotenju, oceni in spremljanju kreditnih tveganj ter predlaga ukrepe za njihovo zmanjšanje ali odpravo.

Pregleduje naložbe in ocene tveganih naložb. Preverja projektne analize ter sodeluje pri izvedbi financiranj. Soupravlja tvegane naložbe ter redno obvešča stranke o rezultatih in stanju upravljanja. Ekonomist za bančništvo in finance, ki dela kot vodja finančne enote, skupine, divizije ali oddelka, načrtuje, organizira, vodi, koordinira in zagotavlja nemoteno delo, nadzor in odgovornost finančnega poslovodstva. Pozna pravila delovanja mednarodnih finančnih ustanov in jih vgrajuje v sistem banke ali državne uprave. Usklajuje zahteve in priporočila Banke Slovenije ter mednarodnih ustanov. Priporoča način dela za povečanje dobička ali finančno uskladitev.

Ima nadzor nad izdelavo in izdajo notranjih pravil, navodil in obrazcev za enoto ali oddelek, katerega vodja je. Skrbi za nenehen razvoj novih finančnih sistemov, storitev in produktov ter njihovo trženje. Ekonomist za bančništvo in finance, ki dela kot davčni svetovalec v državni upravi, na ministrstvu, v davčni upravi ali banki, se ukvarja z finančnim ali bančnim poslovanjem na podlagi davčnih predpisov in zakonodaje. Sestavlja in oblikuje davčne napovedi finančne ustanove ali banke in sodeluje s pravno službo pri spornih davčnih primerih. Pripravlja in izračunava davek od dohodkov pravnih oseb in je podpora organizacijskim delavcem pri davčnih vprašanjih. Izračunava in poroča o davkih na dodano vrednost ter spremlja davčno zakonodajo ter pripravlja najustreznejše rešitve za finančno ustanovo ali banko.
Delovna področja

Poklic ekonomista za bančništvo in finance obsega zelo široko področje izbora delovnih mest, saj lahko dela v različnih finančnih ustanovah (banke, borze, zavarovalnice), v državni upravi in v večjih podjetjih. Povsod torej, kjer je prisoten kapitalski trg. V državni upravi in v velikih podjetjih potrebujejo ekonomista za bančništvo in finance, ki dobro pozna finančni trg in finančne ustanove, saj tam pridobivajo finančna sredstva za tekoče poslovanje in razvoj.
Delovni pripomočki

Ekonomist za bančništvo in finance potrebuje za svoje delo v pisarni računalnik s programsko opremo, tečajne liste in finančne podatke iz borz in kapitalskih trgov, razne tabele in finančna poročila. Sam tudi piše finančna poročila in pripravlja različne tabele in analize.
Izdelek in storitev

Ekonomist za bančništvo in finance izdeluje finančne analize, poročila ter vpliva na potek dela finančnih ustanov ter njihovo poslovanje.
Znanja in spretnosti

Ekonomist za bančništvo in finance mora imeti temeljna ekonomska in poslovna znanja, pa tudi poglobljeno in praktično usmerjena znanja s področja bančništva in poslovnih financ, finančnih analiz, finančnih trgov, trgovanja z vrednostnimi papirji, davkov, računovodstva ter upravljanja finančnih ustanov. Pozna načine financiranja podjetij, kako zagotoviti njihovo plačilno sposobnost in finančne naložbe. Zna usklajevati posamezne poslovne odločitve z namenom doseči čim boljši finančni rezultat poslovanja. Ima znanja o investicijskem odločanju, o kreditiranju kupcev in obsegu zalog. Pozna finančno okolje doma in v tujini, analitične metode, s katerimi ocenjuje finančno stanje in posledice posameznih odločitev.

Ima temeljna znanja s področja denarne teorije in njene vpetosti v makroekonomijo, znanja s področja monetarnih sistemov, mednarodnih ter javnih financ. Pozna nastanek, razvoj in pomen denarja, ve kako deluje evropska monetarna unija ter kako se vodi monetarna politika. Pozna načine delovanja ustanov, kot so borza, poslovne in investicijske banke, zavarovalnice, pokojninski in investicijski skladi. Ve kako in zakaj nastajajo mednarodni finančni tokovi, v katere dele sveta se stekajo, kako se financira država, pokojninski in zdravstveni sistem. Pozna davke in prispevke, ki jih plačujejo podjetja in posamezniki. Zna uporabljati računalniške programe, ima znanje vsaj dveh tujih jezikov, posebej dobro mora obvladati angleški jezik.
Psihofizične sposobnosti

Poklic nima posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja. Pogosto so pri delu zahtevane velike umske sposobnosti.
Interesi

Ekonomist za bančništvo in finance je sistematičen, prilagodljiv, dosleden, samoiniciativen in natančen. Imeti mora dobre organizacijske sposobnosti in sposobnost sodelovanja v skupini. Za delovna mesta vodenja pa dobre vodstvene sposobnosti, saj je pri delu odvisen od sodelovanja s strokovnim in drugim osebjem v ustanovi, kjer je zaposlen. Za opravljanje poklica so pomembne sposobnosti analitičnega mišljenja, kritična presoja, natančno pomnjenje ter odgovornost.
Razmere za delo

Ekonomist za bančništvo in finance dela v pisarni. Njegov delovni čas je odvisen od delovnega urnika podjetja ali ustanove, kjer je zaposlen.
Nevarnosti

Fizičnih nevarnosti pri tem poklicu ni, zaradi stalnega sedečega položaja pa obstaja nagnjenost k hitrejši obrabi hrbtenice, zato je potrebna in koristna redna telovadba.
Možnosti zaposlovanja

Ekonomist za bančništvo in finance lahko dela v državni upravi, v poslovnih bankah, Banki Slovenije, pri Centralni banki ter v mednarodnih ustanovah, kot so Svetovna banka, Evropska banka za obnovo in razvoj, Svetovna trgovinska organizacija ali ustanove Evropske unije. Poleg raziskovalnega dela v inštitutih in raziskovalnih centrih, so možnosti za zaposlitev tudi v vrsti specializiranih dejavnosti, kot je na primer davčno svetovanje. Na področju javnih financ so zaposlitve možne v okviru skladov socialnega zavarovanja, ministrstev, v nadzornih službah bančništva, zavarovalništva ter trga vrednostnih papirjev, davčne in carinske uprave ter lokalnih skupnosti.

Ekonomist za bančništvo in finance dela tudi v podjetjih, ki se ukvarjajo z mednarodnim poslovanjem in ustanovah, ki podpirajo mednarodne gospodarske dejavnosti podjetij. Prav tako dela tudi kot analitik pri poslovnih in finančnih medijih in časopisih.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ekonomist za bančništvo in finance pridobi znanja ekonomije, financ in bančništva na univerzitetnem ali visokošolskem strokovnem nivoju. Prvostopenjski univerzitetni bolonjski študij traja 3 leta. Študij lahko nadaljuje na magistrski stopnji, ki traja nadaljnji dve leti. Specialistična stopnja traja še eno leto po prvi stopnji ali pa nadaljuje direktno na doktorski stopnji, ki traja še 4 leta. Pomembno je, da kandidat med široko paleto programov, ki jih ponujajo ekonomske fakultete, izbere smer, ki ponuja največ znanja s področja financ, finančnih trgov ter bančništva.

V Sloveniji je možno dobiti ekonomsko-poslovna znanja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani ter na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Obstajajo še druge fakultete (Fakulteta za menedžment v Kopru, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju), ki izobražujejo iz ekonomskih in poslovnih ved, vendar sta omenjeni fakulteti najbolj primerni za profil ekonomista za bančništvo in finance in ponujata tudi največ poklicnih možnosti. Študij je redni, izredni ali na daljavo.
Druge informacije

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

Ljubljanska borza d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube