Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Notar

Kratek opis

Notar je pravni strokovnjak, ki se ukvarja s pravnimi zadevami, t.j. s sestavljanjem javnih in zasebnih listin, z zagotavljanjem pravne varnosti pri sklepanju pogodb in drugih pravnih poslov ter s pravnim svetovanjem.
Kaj delavec običajno dela

Notar dela v skladu z dolžnostmi in pooblastili, ki mu jih nalaga zakon o notariatu, ter tako prispeva k urejenosti in veljavnosti pravnih razmerij. Notarjeva poglavitna naloga je sestavljanje različnih javnih listin: z notarskim zapisom ureja npr. premoženjska razmerja med zakoncema, prenos lastninske pravice, statut delniške družbe ali pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Z zapisnikom potrjuje sklepe skupščine delničarjev delniške družbe in sklepe družbenikov o spremembi družbene pogodbe v družbi z omejeno odgovornostjo. S potrdili o dejstvih in izjavah, iz katerih izvirajo pravice, uradno potrdi podpise, prepise in prevode.

Notar sestavlja zasebne listine in zastopa stranko v nepravdnih zadevah pred sodišči in drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z notarsko listino, ki jo je sestavil. Notar trajno hrani vsakovrstne listine, ki jih je sestavil. V hrambo prevzame tudi denar in vrednostne papirje z namenom, da jih izroči določeni osebi ali državnemu organu. Med notarjeve dolžnosti sodi popis in cenitev zapustnikovega premoženja ter njegovo shranjevanje, če tako določi sodišče. Notar je tudi pravni svetovalec, ki svetuje vsem udeležencem v pravnem procesu. Svojo storitev obračuna v skladu z notarsko tarifo. Skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje in spremljanje pravnih novosti.
Delovna področja

Notar dela v notariatu, t.j. na notarskem mestu, katerega delovno področje in pooblastila določa zakon o notariatu. Deluje na območju okrajnega sodišča, v večjih mestih, kjer so sedeži okrožnih sodišč, je notarjev tudi več. Njegovo področje dela obsega urejanje pravnih dokumentov in pogodb in izjav različnih vrst, npr. prodajnih, darilnih, menjalnih, o razdružitvi solastnine, najemnih, posojilnih, pogodb o delu ali oporoki.
Delovni pripomočki

Notar dela z osebnim računalnikom. Uporablja tudi ročne pisarniške pripomočke, npr. obstojno pisalo, spenjač, luknjač in žig. Za shranjevanje računalniških podatkov uporablja nosilce elektronskih zapisov, za odtisnjene pa mape ali vezane knjige. Pri delu uporablja različno pravno strokovno literaturo in spremlja objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izdelek in storitev

Rezultat notarjevega dela je javna ali zasebna listina, t.j. notarski zapis, notarski zapisnik ali potrdilo, ki ga je sestavil. Stranki lahko izda odpravek, ki je prav tako javna listina. Z njo dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno ali potrjeno.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se ob končanem študiju prava in pravniškem državnem izpitu zahteva še najmanj pet let delovnih izkušenj. Strokovna znanja mora nadgraditi s strokovno usposobljenostjo zlasti za sestavljanje javnih in zasebnih listin o pravnih poslih, pogodbah in izjavah volje.
Psihofizične sposobnosti

Od notarja se zahteva logično-analitično mišljenje za natančno obravnavo dokumentov in tamkaj navedenih podatkov. Pomembno je jasno, povezano in urejeno pisno in ustno izražanje, predvsem obvladovanje uradnega in pravnega izrazoslovja. Imeti mora dar natančnega in hitrega branja. Pomembna je tudi sposobnost za opravljanje pisarniških poslov.
Interesi

Notar opravlja javno službo in je neodvisen od državnih organov. Večino del opravi v stiku z ljudmi v obliki pogovorov, sodelovanj na sestankih in nastopov v javnosti. Delo mora opravljati vestno in pošteno in zaupane podatke varovati. Za svoje delo je odškodninsko, disciplinsko in kazensko odgovoren, zato mora delati zanesljivo in preudarno, strokovno pravilno in nepristransko. Imeti mora veselje za delo z listinami in uradnimi spisi.
Razmere za delo

Notar opravlja delo v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čistem, svetlem, tudi s klimatsko napravo opremljenem pisarniškem prostoru. Občasno zapusti pisarno in odide na sodišče. Delo ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede, za pisarniško mizo in za računalnikom. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. V pisarni dela sam in tam posluje s strankami. Delo opravlja v rednem delovnem času.
Nevarnosti

Notar pri svojem delu ni izpostavljen povečani nevarnosti za obolenja in poškodbe.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Notar mora imeti univerzitetno pravno izobrazbo. Delo opravlja v skladu s kodeksom poklicne etike. Za opravljanje poklica velja zahteva, da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi bil nevreden svojega poklica.
Druge informacije

Notarska zbornica Slovenije

SPOT, Slovenska poslovna točka, Notar

Pristojbina za delo notarja je določena v notarski tarifi, ki jo potrdi minister za pravosodje. V skladu z določbami notarske tarife lahko notar tudi zniža ali odpusti pristojbino. Prva pravna informacija o notarskih storitvah je pri notarju za občane brezplačna.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube