Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pravnik za javnoupravne zadeve

Kratek opis

Pravnik za javnoupravne zadeve opravlja pravne naloge za javno ali državno ustanovo, kjer je zaposlen. Njegova storitev vključuje pravne dokumente in dopise, kjer so zapisani pravni postopki o vodenju posameznih nalog javnega organa.
Kaj delavec običajno dela

Pravnik za javnoupravne zadeve je zaposlen v organih javne ali državne uprave. Odvisno od ustanove ali organa, kjer je zaposlen, opravlja različne naloge s področja upravnega prava. Vse njegove naloge morajo imeti podlago v zakonih in predpisih. Poznati mora zakone s področja javne uprave, upravnega postopka, procesnega prava ter področja, na katerem je zaposlen. Če dela v javnem zdravstvenem zavodu, mora poznati zakone s področja zdravstva. Če dela na javnem socialnem zavodu, mora poznati zakone s področja socialnega varstva. Če dela na Agenciji za energijo, mora poznati zakone s področja energetike in varovanja okolja. Javna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvaja upravne naloge samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov.

Pravnik v javni upravi za vlado pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov, drugih aktov in gradiv ter zagotavlja strokovno pomoč pri oblikovanju politik. Izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade. Za opravljanje materialnih dejanj, s katerimi se posega v osebno prostost, telesno ali duševno celovitost, zasebnost, lastnino in druge človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, mora imeti neposredno podlago v zakonu. Spremlja stanje družbe na področjih, za katere je pristojen, in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države. Vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidenc ter na podlagi in v okviru zakonov, drugih predpisov in državnega proračuna spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj.

Pravnik za javnoupravne zadeve zaposlen na upravni enoti se ukvarja z vsemi pravnimi zadevami, ki so povezane z določenim območjem, ki ga pokriva upravna enota: od javnih shodov in prireditev, kjer pregleda ali so organizirane v skladu z zakoni in predpisi in pravilno najavljene, do vodenja nakupa, prodaje ali popisa katastrskih in zemljiških površin in drugih javnih storitev.
Delovna področja

Pravnik za javnoupravne zadeve je zaposlen v organih javne ali državne uprave.
Delovni pripomočki

Pravnik za javnoupravne zadeve potrebuje za svoje delo v pisarni računalnik s sodobno programsko opremo. Imeti mora dostop do zakonov, predpisov in podzakonskih aktov, ki jih spremlja preko objave v Uradnem listu Republike Slovenije, preko internetnega portala o registru zakonov in predpisov Slovenije in preko internetnega portala IUS SOFTWARE.
Izdelek in storitev

Pravnik za javnoupravne zadeve opravlja pravne naloge za javno ali državno ustanovo, kjer je zaposlen. Pregleduje zakone in predpise ter preverja ali ustanova deluje na podlagi zakonov. Njegova storitev vključuje pravne dokumente in dopise, kjer so zapisani pravni postopki o vodenju posameznih nalog javnega organa.
Znanja in spretnosti

Pravnik za javnoupravne zadeve mora imeti temeljna upravna in pravna znanja. Imeti mora razvojni in primerjalni pregled nad državno in javno upravo. Pozna nastanek države in državne uprave, njeno ureditev nekoč in danes. Poznati mora tudi ureditve javne in državne uprave drugih držav Evropske unije. Pozna tendence razvoja teritorialnih upravnih sistemov ter različne vrste upravnih sistemov in njihova medsebojna razmerja. Pozna izvršilne državne in javne organe, upravne organe, upravne organizacije ter druge državne organe, prav tako pa tudi merila za oblikovanje in organizacijo upravnih organov. Pozna razmerja med parlamentom, vlado, ministrstvi in posameznimi upravnimi organi.
Ima znanja s področja izvajanja politik, zakonov in drugih predpisov, uresničevanja odgovornosti in spremljanje stanja na svojem področju in odločanja v upravnih stvareh. Zna uporabljati računalniške programe Office, dela z internetom in internetno pošto. Aktivno obvlada vsaj dva tuja jezika, znanje angleščine je obvezno.
Psihofizične sposobnosti

Poklic pravnika za javnoupravne zadeve nima posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja, je pa to delo naporno, zato se pričakuje dobre umske sposobnosti. Zaradi stresnega dela in odgovornosti se mora znati sproščati.
Interesi

Pravnik za javnoupravne zadeve je sistematičen, prilagodljiv, dosleden, samoiniciativen in natančen. Imeti mora dobre organizacijske in analitične sposobnosti ter sposobnost odločanja. Za opravljanje poklica so pomembne sposobnosti kritične presoje, natančno pomnjenje ter zavedanje odgovornosti. Pravnik za javnoupravne zadeve mora imeti dobre komunikacijske sposobnosti.
Razmere za delo

Pravnik za javnoupravne zadeve večinoma dela v pisarni. Njegov delovni čas je določen s splošnim delovnim časom državnih in javnoupravnih organov. Lahko se udeležuje sestankov v drugih ustanovah in državnih organih, saj pravno zastopa področje tudi naproti tretjim osebam.
Nevarnosti

Fizičnih nevarnosti v poklicu ni, je pa zaradi pogostega sedečega položaja nagnjenost k hitrejši obrabi hrbtenice.
Možnosti zaposlovanja

Pravnik za javnoupravne zadeve se lahko zaposli v katerikoli ustanovi državne in javne uprave:
  • v državnem pravobranilstvu, v državni revizijski komisiji, v državni protikorupcijski komisiji, pri informacijskem pooblaščencu
  • v vseh ministrstvih in v vladi, v državnih skladih in svetih, v vladnih službah in uradih: Služba vlade za evropske zadeve, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Služba vlade Republike Slovenije za razvoj, Služba vlade za zakonodajo, Urad vlade za komuniciranje, Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad za enake možnosti, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Urad za narodnosti, Urad za varovanje tajnih podatkov, Urad za verske skupnosti in na Statističnem uradu Republike Slovenije
  • v javnih agencijah: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija, Agencija za energijo, Agencija za javnopravne evidence in storitve, Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Agencija za radioaktivne odpadke, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Agencija za zavarovalni nadzor, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Javna agencija za regionalni razvoj, Javna agencija za tehnološki razvoj RS, Javna agencija za železniški promet, Javni gospodarski zavod protokolarne storitve RS
  • na državnih ali javnih inštitutih in zavodih: Inštitut za socialno varstvo, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, zavodi za zdravstveno varstvo in njihove območne enote
  • ter na vseh regionalnih centrih, upravnih enotah in občinah.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pravnik za javnoupravne zadeve pridobi ustrezno izobrazbo na Pravni fakulteti v Ljubljani, v Mariboru ali v Novi Gorici.
Druge informacije

Državni portal Republike Slovenije e-uprava

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube