Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Okrajni sodnik

Kratek opis

Okrajni sodnik je pravni strokovnjak, ki sodeluje pri izvajanju ene temeljnih funkcij države, t.j. sodne oblasti. Opravlja jo z ugotavljanjem in kaznovanjem kršitve predpisov, s čimer zagotavlja varovanje osebnih pravic in pravilno uporabo zakonov.
Kaj delavec običajno dela

Okrajni sodnik dela v skladu z dolžnostmi in pristojnostmi, določenimi z zakonom o sodiščih in sodnim redom. Poglavitna naloga je vodenje sodnih obravnav v civilnih in kazenskih zadevah. Okrajni sodnik odloča v zadevah iz sodne pristojnosti, kakor je zakonsko določeno za posamezne vrste sodišč. Med vodenjem obravnav pridobiva informacije, potrebne za dognanje resnice. S poslušanjem ali zasliševanjem vpletenih udeležencev spoznava stanje v zadevi. Za pojasnitev nejasnosti opravlja osebne oglede ali se posvetuje z različnimi izvedenci in pričami. Okrajni sodnik uporablja spoznanja o dokazih in pričevanjih skupaj z obstoječim zakonom kot osnovo za presojanje.

Svojo presojo ali odločitev kot izključni razsodnik objavi v obliki sodbe. Sodbo razglasi v prisotnosti strank in drugih navzočih in jo kratko obrazloži s poukom o pravici do pritožbe. Sodnik sodbo razglasi v kazenskih zadevah, v civilnih zadevah izide običajno le pisno. Okrajni sodnik odloča o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena denarna kazen ali zapor do treh let, v civilnih sporih majhne vrednosti, sporih zaradi motenja posesti, rabe nepremičnin in v zapuščinskih zadevah. Okrajna sodišča so pristojna tudi za opravljanje zadev pravne pomoči, za katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče.
Delovna področja

Okrajni sodnik je kot poklicni sodnik izvoljen državni funkcionar pristojen za izvrševanje sodne oblasti. Dela na sodišču s splošno pristojnostjo in odloča v sporu v zvezi z lastninsko in drugimi stvarnimi pravicami, kot tudi glede svoboščin in pravic, ki so kot ustavna kategorija konkretizirane v določbah področnih materialnih zakonodaj. Delo okrajnega sodnika obsega zadeve iz civilnega premoženjskega in kazensko pravnega področja.
Delovni pripomočki

Okrajni sodnik uporablja osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke. Z uporabo osebnega računalnika piše sodne odločbe ali pa besedilo narekuje v diktafon in ga nato strojepiska prepiše. Pri obravnavanju sodnih primerov se srečuje z različnimi dokaznimi gradivi, ki mu pomagajo pri odločanju in razsojanju. To so dokazi po listinah ter izvedenska mnenja. Pri delu uporablja različno pravno strokovno literaturo in spremlja Uradni list Republike Slovenije.
Izdelek in storitev

Okrajni sodnik razsoja v sodnih primerih. Sodno odločitev izreka praviloma po opravljeni glavni obravnavi kazenskega ali civilnega postopka. Sodbo izda tudi v obliki pismenega odpravka.
Znanja in spretnosti

Za sodnika se zahteva strokovni naslov univerzitetnega diplomiranega pravnika ali v tujini pridobljeno in nostrificirano diplomo pravne fakultete ter opravljen pravniški državni izpit. Imeti mora državljanstvo Republike Slovenije, aktivno obvladati slovenski jezik, poslovno sposobnost in imeti dopolnjenih 30 let starosti. Za okrajnega sodnika je lahko izvoljen, kdor ima najmanj tri leta izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu.
Psihofizične sposobnosti

Od okrajnega sodnika se zahteva abstraktno in logično-analitično mišljenje, zlasti za dojemanje in presojanje dejanskega stanja. Pri oblikovanju mnenj in sodb potrebuje jasno, povezano in urejeno pisno in ustno izražanje. Poleg obsežnega besedišča mora obvladati uradno in pravno izrazoslovje. Pri vodenju sodnih obravnav je izpostavljen določenim psihičnim obremenitvam.
Interesi

Okrajni sodnik mora opravljati delo vestno in pošteno. Pri razsojanju mora biti nepristranski. Delo zahteva samostojnost, iniciativnost in smisel za organizacijo dela. Delo opravlja v stiku z ljudmi- v obliki pogovorov, sodelovanj na sestankih in nastopov v javnosti. Ima interes za stalno izpopolnjevanje in spremlja novosti v sodniški stroki.
Razmere za delo

Okrajni sodnik dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čisti, svetli, tudi s klimatsko napravo opremljeni pisarni ali v sodni dvorani, v kateri se nahaja v času poteka sojenja. V pisarni dela sam, sprejema tudi stranke vpletene v sodni spor in strokovnjake ali izvedence iz različnih strokovnih področij. Sodnik sodeluje s strankami le na narokih in jih ne sprejema izven narokov. Uradni dnevi oziroma uradne ure so predvidene za sodne pisarne. Delo opravlja v rednem delovnem času.
Nevarnosti

Delo ni telesno zahtevno, saj ga sodnik opravlja predvsem sede, za pisarniško ali sodniško mizo. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih.
Izobraževanje

Za sodnika se zahteva strokovni naslov univerzitetnega diplomiranega pravnika ali v tujini pridobljeno in nostrificirano diplomo pravne fakultete ter opravljen pravniški državni izpit.
Druge informacije

Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Pravna fakulteta v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube