Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Okrožni sodnik

Kratek opis

Poglavitna naloga okrožnega sodnika je vodenje sodnih obravnav v civilnih, kazenskih in nepravdnih zadevah.
Kaj delavec običajno dela

Okrožni sodnik dela v skladu z dolžnostmi in pristojnostmi, določenimi z zakonom o sodiščih in sodnim redom. Poglavitna naloga okrožnega sodnika je vodenje sodnih obravnav v civilnih in kazenskih zadevah. Med vodenjem pridobiva informacije, potrebne za dognanje resnice. S poslušanjem in zasliševanjem vpletenih udeležencev spoznava stanje v zadevi. Za pojasnitev nejasnosti opravlja osebne oglede ali se posvetuje z različnimi izvedenci in pričami. Okrožni sodnik predstavljene dokaze in pričevanja uporablja skupaj z obstoječim zakonom kot osnovo za presojanje. Svojo presojo in odločitev objavi v obliki sodbe, ki jo razglasi v prisotnosti strank in drugih navzočih, in jo kratko obrazloži s poukom o pravici do pritožbe. Sodbo pripravi tudi v pismeni obliki. Okrožni sodnik presoja in odloča tudi v senatu, kjer sodeluje z drugimi sodniki in sodniki porotniki. Tako odloča in soodloča o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena zaporna kazen večja od treh let in v civilnih sporih večje vrednosti.
Delovna področja

Okrožni sodnik je poklicni sodnik posameznik v senatu. Je izvoljen državni funkcionar pristojen za izvrševanje sodne oblasti. Dela na sodišču s splošno pristojnostjo, t.j. na okrožnem sodišču, kjer opravlja naloge varstva lastnine, položaja delavcev in delovnih ljudi ter svoboščin in pravic človeka ter na delovnih in socialnih sodiščih. Delo okrožnega sodnika obsega zadeve iz civilnega premoženjskega in kazensko pravnega področja.
Delovni pripomočki

Okrožni sodnik uporablja osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke. Z uporabo osebnega računalnika piše sodne odločbe ali pa besedilo narekuje v diktafon in ga nato strojepiska prepiše. Pri obravnavanju sodnih primerov se srečuje z različnimi dokaznimi gradivi, ki mu pomagajo pri odločanju in razsojanju. To so dokazi po listinah in izvedenska mnenja. Pri delu spremlja zapisnik, ki se vodi o sodnem primeru, uporablja različno pravno strokovno literaturo in Uradni list Republike Slovenije.
Izdelek in storitev

Okrožni sodnik razsoja in sodeluje pri razsojanju v sodnih primerih. Sodno odločitev izreka praviloma po opravljeni glavni obravnavi kazenskega ali civilnega postopka. Sodbo izda tudi v obliki pismenega odpravka.
Znanja in spretnosti

Za okrožnega sodnika se zahteva strokovni naslov univerzitetnega diplomiranega pravnika ali v tujini pridobljeno in nostrificirano diplomo pravne fakultete ter opravljen pravniški državni izpit. Imeti mora državljanstvo Republike Slovenije, aktivno obvladati slovenski jezik, poslovno sposobnost in dopolnjenih 30 let starosti. Kandidat za okrožnega sodnika mora imeti tudi določeno število let delovne dobe, kot je določena v zakonu o sodniški službi.
Psihofizične sposobnosti

Od okrožnega sodnika se zahteva abstraktno in logično-analitično mišljenje, zlasti za dojemanje in presojanje dejanskega stanja. Pri oblikovanju mnenj in sodb potrebuje jasno, povezano in urejeno pisno in ustno izražanje. Poleg obsežnega besedišča mora obvladati uradno in pravno izrazoslovje. Pri vodenju sodnih obravnav je izpostavljen določenim psihičnim obremenitvam.
Interesi

Okrožni sodnik mora delo opravljati vestno in pošteno. Pri razsojanju mora biti nepristranski. Delo zahteva samostojnost, iniciativnost in smisel za organizacijo dela. Delo opravlja v stiku z ljudmi- v obliki pogovorov, sodelovanj na sestankih in nastopov v javnosti. Imeti mora interes za stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti.
Razmere za delo

Okrožni sodnik dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čisti, svetli, tudi s klimatsko napravo opremljeni pisarni ali v sodni dvorani, v kateri se nahaja v času poteka sojenja. V pisarni dela sam, sprejema tudi stranke vpletene v sodni spor in strokovnjake ali izvedence iz različnih strokovnih področij. Sodnik sodeluje s strankami le na narokih in jih ne sprejema izven narokov, uradni dnevi oziroma uradne ure so predvidene za sodne pisarne. Delo opravlja v rednem delovnem času.
Nevarnosti

Delo ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede, za pisarniško ali sodniško mizo. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za okrožnega sodnika se zahteva strokovni naslov univerzitetnega diplomiranega pravnika ali v tujini pridobljeno in nostrificirano diplomo pravne fakultete ter opravljen pravniški državni izpit.
Druge informacije

Pravna fakulteta v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Pravna fakulteta v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube