Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Odvetnik

Kratek opis

Odvetnik strankam svetuje, kako naj se izognejo pravnim problemom, ki bi jih morali reševati pred sodišči, pred pristojnimi organi in arbitražami. Pravno pomoč daje po predpisih o odvetništvu ter drugih veljavnih predpisih.
Kaj delavec običajno dela

Odvetništvo je kot del pravosodja samostojen, neodvisen in zaupanja vreden poklic. V skladu z zakoni se odvetnik bori za zakonite pravice stranke. Odvetnik strankam svetuje, kako naj se izognejo pravnim problemom, ki bi jih nato morali reševati pred sodišči, pred pristojnimi organi in arbitražami. Pravno pomoč daje po predpisih o odvetništvu ter drugih veljavnih predpisih. Sestavlja vse vrste pogodb - kupoprodajne, darilne, menjalne, najemne, zakupne, posojilne, gradbene, pogodbe med zakonci, pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, dedne pogodbe ter oporoke. Sestavlja tudi gospodarske pogodbe, pogodbe o ustanovitvi gospodarskih družb in gospodarske pogodbe s tujimi partnerji.

Odvetnik lahko vodi skupščine delniških družb, sestavlja zadolžnice, zemljiško-knjižne, registrske in druge predloge, sestavlja vloge za stranke, sestavlja vse vrste tožb, odškodninske zahtevke, pripravlja interne akte v podjetjih, svetuje pri gradnji in prenovi ali sodeluje pri postopkih javnih naročil. Odvetnik zastopa stranke pred sodišči v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, delovnih, dednih in drugih zadevah. Pri strokovni pravni pomoči strankam upošteva načela odvetniške etike in prakse ter tako prispeva k pravnemu redu in zakonitosti. V imenu stranke po pooblastilu sklepa posle, podpisuje pogodbe, zastopa in daje izjave. Zaupanje stranke je osnovno vodilo njegovega dela, zato mora odvetnik vse kar mu stranka zaupa, varovati kot strogo tajnost, prav tako pa tudi vsi zaposleni v odvetniški pisarni.
Delovna področja

Odvetnik opravlja poklic individualno ali v odvetniški družbi. Ukvarja se lahko z različnimi pravnimi področji, mogoča je tudi specializacija. Dela na podlagi pooblastilnega razmerja v imenu stranke. Strankam zlasti svetuje in jih zastopa v vseh pravdnih zadevah na gospodarskem področju, kot je ustanavljanje družb, sestavljanje vseh vrst pogodb ter zastopanje na sodišču ali pred arbitražami. Na civilnem področju deluje v vseh premoženjsko-pravnih zadevah, kot so odškodnine, družinsko pravo, razdelitve premoženja in vse vrste premoženjsko-pravnih pogodb, v statusnih zadevah, v pravdnih in nepravdnih postopkih, v upravnih postopkih ter pri zagovorih in svetovanju v kazenskih postopkih. Odvetnik je lahko tudi stečajni upravitelj.
Delovni pripomočki

Odvetnik dela v urejenem prostoru za opravljanje odvetniškega poklica. Poleg prostora mora imeti tudi primerno opremo, osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke in pisarniški material. Pri delu uporablja pravno strokovno literaturo, priročnike in zakone. V zadnjem času je skoraj nujno potreben tudi avtomobil. Za zastopanje na sodiščih potrebuje posebno oblačilo, odvetniško togo, kar je v skladu s predpisanimi standardi oblačenja na sodišču.
Izdelek in storitev

Odvetnikove storitve so ustni pravni nasveti, zastopanje, zagovarjanje strank in pisni izdelki. To so vse vrste pogodb, oporoke, volila, zemljiškoknjižni in drugi predlogi, sestavljanje vseh vrst vlog, tožb, odškodninskih zahtevkov, pripravljalnih vlog, pritožb in obtožnih predlogov.
Znanja in spretnosti

Po končanem študiju prava in opravljenem pravniškem državnem izpitu čaka bodočega odvetnika še štiriletno obdobje praktičnih izkušenj, najmanj eno leto le-teh tudi pri odvetniku. V tem času nadgrajuje strokovna znanja iz študija in prakse in se usposablja za vsa potrebna dela v odvetniški pisarni. Hkrati mora aktivno obvladati slovenski jezik, biti vreden zaupanja in poslovno sposoben. Potrebuje tudi dobro splošno razgledanost za sodelovanje s strokovnjaki drugih strok in znanje tujih jezikov.
Psihofizične sposobnosti

Odvetnik mora biti sposoben logično-analitičnega mišljenja, ko presoja o dejanskem stanju. Med navajanjem dokazov pri govorih na sodišču mora biti izviren in prepričljiv. Njegovo delo zahteva dobro pisno in ustno izražanje ter obsežno besedišče. Na sestankih in zastopanjih mora obvladati pravno izrazoslovje. Potrebuje dober spomin, psihično in pogosto fizično zmogljivost ter ustvarjalno razmišljanje. Imeti mora razvit dar za pozornosti in zna prisluhniti ljudem. Potrebuje tudi zdravniško potrdilo o zmožnosti za opravljanje poklica.
Interesi

Odvetnik s svojim delom pomaga strankam v najrazličnejših okoliščinah. Ima stalne stike z ljudmi v obliki pogovorov in s sodelovanjem na sestankih in nastopi v javnosti. Biti mora vesten, pošten in odgovoren. Zaupane podatke strank skrbno varuje, saj je zaupanje stranke osnovno vodilo, ki ga mora upoštevati. Poleg navedenega mora biti zaradi dinamičnega, velikokrat stresnega in zahtevnega poklica tudi strpen. Imeti mora smisel za dobro organizacijo dela. Zanimajo ga novosti in stalno izpopolnjevanje.
Razmere za delo

Odvetnik dela v zaprtih, urejenih delovnih okoljih, kot so: odvetniška pisarna, sodišče, poslovni prostori strank, občine, tožilstva, društva ali zapor v primeru priprte stranke. Dela večinoma sede za pisalno mizo. Pri tem predvsem piše, govori in posluša. Delo opravlja občasno tudi zunaj, na sestankih, pri ogledih ali rekonstrukcijah dogodkov. Stoji in hodi pri prenašanju dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. Navadno ima svojo lastno pisarno, tudi če dela v partnerstvu s kolegom v odvetniški družbi. Stike ima s strankami ter z drugimi odvetniki, sodniki, tožilci, pravniki in s poslovnimi partnerji. Odvetnikov delavnik časovno ni določen. Dopoldne je ponavadi na sodišču, potem pa dela v svoji pisarni. Za sprejem strank ima določene uradne ure.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu odvetnika ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Odvetnik mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri ali nostrificirano diplomo tuje pravne fakultete ter opravljen pravniški državni izpit.
Druge informacije

Odvetniška zbornica Slovenije, Pražakova ulica 8, 1000 Ljubljana ter

Pravna fakulteta v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Pravna fakulteta v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

SPOT, Slovenska poslovna točka, Odvetnik

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube