Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Sistemski analitik

Kratek opis

Sistemski analitik raziskuje, analizira in dokumentira poslovne funkcije in procese glede na informacije, ki so potrebne za izvajanje teh funkcij.
Kaj delavec običajno dela

Sistemski analitik raziskuje, analizira in dokumentira nekatere ali vse poslovne funkcije in procese glede na informacije, ki so potrebne za izvajanje teh funkcij. Pod pojmom poslovni bomo razumeli tako proizvodne kot tudi komercialne, finančne ali upravne funkcije in procese. Analizi sledi zbiranje uporabniških zahtev in nato izdelava sistemskih ali funkcijskih specifikacij, ki so osnova za načrtovanje informacijskega sistema. Zbiranje uporabniških zahtev poteka pri uporabnikih. Sistemski analitik sprašuje o obstoječih procesih ljudi, ki poznajo poslovanje in vedo, kakšne izboljšave lahko pričakujejo od bodočega informacijskega sistema. Pri analizi poslovnega sistema uporablja različna orodja za modeliranje programskih produktov, ki mu pomagajo dokumentirati podatkovne strukture, medsebojne odvisnosti in način uporabe informacij v določeni organizaciji.

Med najbolj učinkovite načine zbiranja zahtev sodi tehnika intervjujev, četudi analitik uporablja tudi druge metode. Šele ko je analitik dojel delovanje obstoječega poslovnega sistema, se loti iskanja rešitev za novi informacijski sistem, ki ga je treba zasnovati in zgraditi. Pri zasnovi mora upoštevati razpoložljive vire za delovanje novega sistema, združljivost z obstoječimi sistemi, varnost, enostavnost vzdrževanja, razpoložljiva finančna in materialna sredstva in časovni okvir, ki je na razpolago za razvoj sistema. Nato se sistemski analitik loti izdelave funkcijskih specifikacij za novi sistem. Specifikacije bodo pojasnile, kako bo novi informacijski sistem strukturiran, kako učinkovit bo, kakšne vmesnike bo imel za uporabnike in kakšne za programerje, ki ga bodo razvijali in pozneje dopolnjevali.
Vmesniki ali informacijski vhodi so različni načini komuniciranja med uporabniki in sistemom- dialogi, meniji in grafični vmesniki-, ki so prikazani na zaslonu. Funkcijske specifikacije vsebujejo navadno tudi standarde, ki bodo uporabljeni pri razvoju, podatkovne formate ter merila in postopke, ki bodo upoštevani pri testiranju programa. Podane so tudi podrobnosti o obstoječih programih, ki bodo vključeni, o programskih jezikih, potrebnih računalniških zmogljivostih in drugih tehničnih pogojih. V različnih okoljih sistemske analitike istovetijo tudi s poslovnimi analitiki in svetovalci za operativni razvoj.
Delovna področja

Delovna področja sistemskega analitika so vse dejavnosti v gospodarstvu in administraciji. Delovno področje je glede na vsebino raznovrstno kot je raznovrstna opredelitev poslovnega sistema.
Delovni pripomočki

Sistemski analitik potrebuje celo vrsto delovnih pripomočkov. Nekateri so že na voljo za uporabo, druge si mora izdelati sam. Med tovrstne pripomočke sodijo vprašalniki, ki jih mora analitik pripraviti kot osnovo za intervjuje. Vsebina vprašalnikov je odvisna od vrste posla kakor tudi od izobrazbe in delovnega mesta ljudi, ki jih sprašuje. Uporaba različnih modelov in podatkovnih funkcijskih je že ustaljena praksa. Tako metode kot posamezni modeli olajšajo medsebojno komuniciranje strokovnjakov, ki so vključeni v razvoj kompleksnih informacijskih sistemov. Sistemski analitik uporablja različna programska orodja, ki mu omogočajo:
 • modeliranje obstoječega poslovnega sistema
 • modeliranje novega informacijskega sistema
 • izdelavo različnih načrtov in
 • izdelavo dokumentacije.
Izdelek in storitev

Izdelki sistemskega analitika so posnetki stanja in njihova analiza, načrti za nove informacijske sisteme in podsisteme, zasnove novih rešitev, razne ocene, predlogi in mnenja. Glede na razvejanost nalog so tudi izdelki zelo pestri. V zadnjem času je na voljo vedno več orodij, ki njegove izdelke primerno strukturirajo in pomagajo razdeliti na posamezne module, ki jih lahko večkrat uporabi.
Znanja in spretnosti

Sistemski analitik potrebuje praviloma univerzitetno stopnjo izobrazbe. Največ neposrednih znanj in veščin mu dajejo fakultete z izobraževalnimi programi za računalništvo in informatiko. Kdor je končal katere od tehničnih fakultet ali ekonomske fakultete in se želi specializirati za področje sistemske analize, pa navadno študira še na fakulteti za računalništvo in informatiko. Neogibno je tudi kasnejše usposabljanje. Ne glede na osnovno izobrazbo potrebujejo sistemski analitiki vrsto znanj in veščin, kot so:
 • poznavanje standardov in postopkov, programskih orodij in naprav, ki jih vsebujejo operacijski sistemi
 • koncepti in tehnike upravljanja podatkov
 • metode sistemskega razvoja in programiranja
 • uporaba razvojnih orodij, ki razvojni proces bodisi avtomatizirajo ali pri tem pomagajo
 • orodja in metode, ki so v rabi pri sistemski analizi in zasnovi
 • modeliranje poslovnih sistemov in tehnike analize
 • podatkovno in informacijsko modeliranje
 • komunikativnost in delo v projektnih timih in
 • poznavanje metod projektnega vodenja.
Veliko naštetih tem je predmet univerzitetnega študija, druga znanja si pridobi na dodatnem usposabljanju. Če sistemski analitik premore poleg analitičnih sposobnosti tudi dober smisel za podrobnosti, bo s sistematičnim in metodičnim delom zbral dovolj potrebnih informacij za zasnovo informacijskega sistema. Osredotočiti se mora na cilje sistema, ki ga načrtuje in najti rešitev, ki bo tem ciljem najbolj ustrezala. Včasih je potreben svež pristop, zato je važno, da je ustvarjalen in izviren. Realistična presoja obravnavanega problema je velika prednost.
Psihofizične sposobnosti

Komunikativnost, smisel za podrobnosti in analizo, sposobnost načrtovati nekaj novega na podlagi analize obstoječega stanja, kreativnost, originalnost so nekatere zaželene lastnosti sistemskega analitika.
Interesi

Priporočljivo je, da sistemskega analitika zanima razvoj celotne informacijske tehnologije, ki je še vedno dokaj buren. Zaradi tega so spremembe pogoste in jih morajo strokovnjaki tega področja dovolj hitro spoznati.
Razmere za delo

Razmere za delo so na videz udobne, vendar je v tem poklicu veliko stresnih situacij, predvsem zaradi hitrega spreminjanja razmer. Sistemski analitik dela v pisarni, razen kadar raziskuje poslovni sistem ali njegove dele na terenu. V težjih okoliščinah delajo tisti analitiki, katerih naloga je trajna analiza proizvodnih in distribucijskih sistemov in procesov. Sistemske analitike pogosto priganja čas zato ni nič neobičajnega, da delajo prek rednega delovnega časa, pogosto tudi ob koncu tedna, zlasti če so zaposleni v ustanovah, kjer ponujajo svoje storitve drugim.
Nevarnosti

Nevarnosti ali poškodb pri delu praktično ni. V večji nevarnosti zaradi prometnih nezgod so tisti, ki morajo veliko potovati.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Sistemski analitik potrebuje visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo. Največ neposrednih znanj in veščin dobi nas fakulteti z izobraževalnimi programi za računalništvo in informatiko.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube