Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Svetovalec za zaposlovanje

Kratek opis

Svetovalec za zaposlovanje ali zaposlitveni svetovalec svetuje brezposelnim z namenom pomagati jim čim hitreje do zaposlitve. Skupaj z brezposelno osebo definirata zaposlitvene cilje in oblikujeta zaposlitveni načrt, ki vsebuje aktivnosti za dosego zaposlitvenega cilja.
Kaj delavec običajno dela

V svetovalnem procesu spremlja uresničevanje aktivnosti in glede na to usmerja stranko k dopolnjevanju zaposlitvenega načrta. Prepozna dejavnike, ki bi povečali možnost zaposlitve osebe, in ji pri tem svetuje ter jo vključuje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. V te namene izvajajo delavnice za pridobivanje veščin za iskanje zaposlitve in seminarje, na katerih informirajo brezposelne o vrstah pomoči, ki jih omogoča prijava na zavodu za zaposlovanje in o trendih na trgu dela. Pomembna naloga je informiranje in napotovanje brezposelnih na razpisana prosta delovna mesta.

Na timskih sestankih s svetovalci zaposlitve, poklicnimi svetovalci in drugimi strokovnjaki išče možnosti za povečanje zaposljivosti brezposelne osebe. Ugotavlja morebitne kršitve dolžnosti in obveznosti brezposelnih in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa. Zelo pomembno področje dela je sodelovanje z delodajalci, ki zahteva dobro prepoznavanje njihovih potreb pri pridobivanju kadrov in neposredno usposabljanje in posredovanje brezposelnih na prosta delovna mesta. Sodeluje s koncesionarji pri posredovanju primernih kandidatov iz evidenc zavoda. Pri svojem delu pogosto pripravlja strokovna mnenja, poročila, priporočila in drugo dokumentacijo ter vrednoti poročila, ocene, mnenja drugih strokovnjakov in proučuje zakonodajo še zlasti na delovno pravnem in socialnem področju. Pri svetovanju invalidom in osebam, ki imajo zaradi posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni ovire pri vključitvi v delo oziroma zaposlitev, sodeluje z rehabilitacijskim svetovalcem.
Delovna področja

Zaposlitveni svetovalci se največ zaposlujejo v enotah zavoda za zaposlovanje, v manjši meri tudi v zasebnih agencijah za posredovanje dela in zaposlitve.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja evidence prostih delovnih mest in delodajalcev, računalnik s podatkovno bazo, avdiovizualna sredstva, informativno gradivo in spremlja objave o zaposlovanju v množičnih medijih.
Izdelek in storitev

Zaposlitveno svetovanje omogoča odkrivanje potreb, pričakovanj, želja in možnosti brezposelne osebe pri iskanju primernega prostega delovnega mesta. Svetovalec nudi pomoč pri iskanju delodajalca, svetuje in sodeluje pri izdelavi zaposlitvenega načrta, spremlja uresničevanje poklicnega cilja in brezposelnemu posreduje informacije o možnostih zaposlitve.
Znanja in spretnosti

Za delo zaposlitvenega svetovalca se pričakuje sposobnost vodenja svetovalnih razgovorov, poznavanje zakonodaje, upravnega postopka in pedagoško-andragoška ter didaktična znanja. Z zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti je določeno, da strokovni sodelavci na vseh področjih, predvsem pa svetovalci, ki delajo s strankami, opravijo strokovni izpit iz zaposlovanja. V okviru tega izpita so zajete vsebine iz vseh področij, ki jih pokriva zavod za zaposlovanje. Vključena so znanja osnov računalništva in prilagojena delavnica Komunikacija in intervju. Pogoj za delo svetovalca je končana univerzitetna izobrazba družboslovne smeri. Svetovalec mora poznati principe verbalnega sporazumevanja in posredovanja informacij. Pozna razmere na trgu dela ter možnosti finančnih pomoči za šolanje in usposabljanje. Zaposlitveni svetovalec mora obvladati vodenje intervjuja, ima razvit smisel za delo z ljudmi, za skupinsko delo, za sistematičnost in urejenost pri delu. Pomembno je tudi delo z računalnikom in znanje tujih jezikov, predvsem angleškega ali nemškega.
Psihofizične sposobnosti

Delovni proces poteka z različnimi skupinami ljudi, ki so v kriznih razmerah ali na kritičnih točkah življenja, zato zahteva zrelo odločanje, osebnostno in emocionalno stabilnost. Zaradi pretežno sedečega dela je obremenjena predvsem hrbtenica, računalniške obdelave in delo z računalnikom zahtevajo občasne okulistične preglede.
Interesi

Pomemben je interes in želja za delo z ljudmi, vztrajnost, skrbnost, sposobnost dialoga, sprejemanje in razumevanje drugačnosti ter vedoželjnost. Za uspešnost v poklicu je nujna sposobnost samostojnega dela in sodelovanja v delovni skupini. Pomembna je pozitivna osebnostna naravnanost ter prilagodljivost različnim uporabnikom in delovnim pogojem. Poklic je primeren za oba spola.
Razmere za delo

Delo običajno poteka v pisarni ob pomoči računalnika, lahko je tudi terensko, predvsem v podjetjih pri delodajalcih in v invalidskih podjetjih.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti poškodb pri delu zaposlitvenega svetovalca ni.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ustrezno izobrazbo pridobi na šolah, kot je Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za upravo, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za organizacijske vede, Filozofska fakulteta, Ekonomska fakulteta in Pravna fakulteta.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube