Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inšpektor za delo

Kratek opis

Inšpektor za delo izvaja nadzor na področju varstva pri delu ali na področju delovnopravne zakonodaje. Njegova glavna naloga je, da ugotovi, v kolikšni meri se stanje na terenu razlikuje od predpisanega stanja v zakonu oziroma pravilniku, ki ureja določeno področje.
Kaj delavec običajno dela

Delovne naloge inšpektorja za delo obsegajo inšpekcijski nadzor po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, ko gre za kršitve. Zaradi lažjega načina dela, pregleda potrebne dokumentacije, internih aktov, poročil, potrdil in rezultatov meritev se navadno inšpektor za inšpekcijski nadzor dogovori s stranko vnaprej. Razen v primeru, ko je potrebno ugotoviti dejansko stanje na mestu samem, kot so delovni pogoji zaposlenih ali primerno delovanje strojev in stranka ne sme vedeti, da se bo izvedel pregled. Običajno na terenu ugotavlja dejansko stanje, lahko pa se pregled opravi tudi v pisarni, ko je dostavljena zahtevana dokumentacija, pogodbe o zaposlovanju ali potrdila o izobraževanju o varnosti na delovnem mestu. Na osnovi ugotovitev pri pregledu na mestu nadzora sestavi in podpiše zapisnik ter ustrezno ukrepa.

V vsakem primeru inšpektor izda ureditveno odločbo, v primeru kršitve veljavne zakonodaje in pravilnikov pa se lahko odloči za mandatno kazen ali prekršek. Odkar so inšpektorji tudi prekrškovni organ, se lahko odločijo tudi za kazenski pregon. Poleg pregleda dokumentacije, pisanja odločb, sklepov in kazenskih ovadb delo v pisarni obsega tudi izdelavo terminskega plana, dogovarjanje za izvedbo nadzora, pisanje poročil, mnenj, vabil in odgovorov na pritožbe. Vsa administrativna dela opravi inšpektor za delo sam. Inšpektor za delo, ki opravlja nadzor na področju varstva pri delu, preverja tehnično plat izvajanja posameznih del. Po uradni dolžnosti je na terenu vključen v raziskavo poškodb pri delu, predvsem za hujše in smrtne poškodbe. Izvaja nadzor nad izpolnjevanjem zahtev zakonodaje (na primer usposobljenost za varno delo zaposlenih, redno izvajanje meritev mikroklimatskih pogojev - temperature zraka, hrupa, razsvetljave, kemijske škodljivosti, redno opravljanje zdravstvenih pregledov in ustreznost osebne varovalne opreme.

Količina terenskega dela je pri nadzoru varstva pri delu ocenjena na okoli 70%, le 25 - 30% dela se opravlja v pisarni. Drugače je pri inšpektorju za delo, ki opravlja nadzor nad delovnopravno zakonodajo, kjer se enakovredno delita delo na terenu in delo v pisarni. Inšpektor za delo lahko zahteva, da se ogled dokumentacije, ki jo mora stranka dostaviti v določenem roku (pogodbe, dokazila), opravi v inšpektorjevi pisarni. Večino pregledov opravi na zahtevo strank, ki so jim kršene pravice. Preverja zlasti kršenje pogodb o zaposlitvi, pravilno odmerjanje dopusta, višino in izplačevanje regresa, dovoljenja za nočno delo, urejeno dokumentacijo za zaposlovanje tujcev, delovni čas in plačevanje nadur.
Delovna področja

Za pridobitev naziva inšpektor za delo je potrebno imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju, ki se ga nadzira, na primer gradbeništvo, strojništvo ali pravo. Zato prihajajo inšpektorji iz različnih področij predhodnega delovanja. Inšpektor za delo se lahko zaposli izključno na inšpektoratu za delo, ki je organ v sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Delovni pripomočki

Inšpektor za delo svoje stranke navadno obišče po prijavi ali po lastnih evidencah. Večina uradnih obiskov je dogovorjenih vnaprej, zato je pri delu inšpektorja nujna uporaba telefona. Vse odločbe in sklepe napiše inšpektor sam, zato pri njegovem delu ne gre brez računalnika in baze podatkov, kjer hrani evidence o opravljenem nadzoru in izrečenih ukrepih.
Izdelek in storitev

Inšpektor za delo nadzira korektno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter Zakon o delovnih razmerjih. Tako skrbi, da se pravice in dolžnosti tako delavcev kot tudi delodajalcev izvajajo v okviru, ki ga opredeli zakon in natančneje definirajo pripadajoči pravilniki.
Znanja in spretnosti

Za pridobitev naziva inšpektor za delo za nadzor varstva pri delu je potrebna univerzitetna izobrazba tehnične smeri, ki jo inšpektor pokriva: gradbena, strojna, elektro, prometna, kemijska, lesna. V primeru nadzora delovnopravnega področja se lahko zaposli izključno univerzitetni diplomirani pravnik. Poleg tega mora biti inšpektor za delo samostojna oseba, saj si večinoma sam organizira delovni vsakdan, kar zadeva uradne dolžnosti. Izjema so prijave, ko opravi pregled delovnega okolja ali dokumentacije na zahtevo strank, vendar si tudi v tem primeru sam razporedi delovne obveznosti. Sam tudi odloča, ukrepa in izreka kazni oziroma opozorila.

Pri ogledu na terenu pridejo do izraza opazovalne spretnosti in zmožnost hitrega odločanja, npr. o zaustavitvi delovnega procesa zaradi možnosti nesreč. Zaradi dela na terenu je obvezen vozniški izpit B kategorije. Znanje tujih jezikov mu je v pomoč pri preučevanju mednarodnih predpisov in konvencij določenega področja.
Psihofizične sposobnosti

Pred imenovanjem na mesto inšpektorja za delo je potrebno opraviti zdravniški pregled. Inšpektor za delo mora biti tako psihično, delo pogosto poteka v stresnem okolju, kot tudi fizično zdrav. Glede na obseg in količino terenskega dela je potrebna dobra fizična zmogljivost, morebitna invalidnost pa je ovira pri delu. Dobra sluh in vid sta potrebna pri opazovanju delovnega okolja na terenu, saj lahko z dobrimi sposobnostmi opazovanja predvidi marsikatero nevarnost, ki na delovnem mestu ogrozi varnost zaposlenih, in tako prepreči morebitne nesreče.
Interesi

Inšpektor za delo je tisti, ki zagotavlja, da se zakon ustrezno izvaja, zato mora svojo dolžnost tudi poosebljati. Najpomembnejša lastnost je zagotovo veselje do dela z ljudmi in potrpežljivost, saj se neprestano srečuje in dogovarja z različnimi stranmi. Pogosto predstavlja razsodnika v primeru sprtih strani, na primer delodajalec- delavec, zato mora biti objektiven in imeti občutek za splošno dobrobit. Poleg strokovne usposobljenosti delo zahteva resnost in odločnost, da ga kršitelji dojemajo kot varuha zakona. Bil naj bi tudi strog in načelen.
Razmere za delo

Delovni ritem je odvisen od okolja, kjer delovne obveznosti potekajo. Pogoji dela v pisarni so povezani z uporabo računalnika, pregledu pošte, pisanju vabil, odločb, sklepov, mnenj in odgovorov na pritožbe. Vendar se izdelan tedenski načrt velikokrat spremeni. Obvezna je osemurna delovna prisotnost, ki zajema delo v pisarni kot tudi na terenu. Občasno daljše poti na terenu zahtevajo podaljšanje delovnega časa. V izrednih primerih, kot je delovna nesreča ali hujše kršitve je potrebno na ogled kraja priti kakor hitro je mogoče. To pomeni tudi delo na terenu izven delovnega časa in ponoči. Inšpektor za delo je pri opravljanju dela samostojen, glavni inšpektor pa lahko izvaja nadzor nad količino opravljenega dela in v primeru suma zlorab.
Nevarnosti

Ker so inšpektorji za delo v veliki večini na terenu (predvsem s področja varstva pri delu), je najpogostejša nevarnost povezana z vožnjo in morebitnimi nesrečami v prometu. Posebna previdnost je potrebna tudi pri ogledu delovnega okolja in ogledu kraja delovnih nesreč. Zato pogosto dobi spremstvo nekoga, ki delovno okolje dobro pozna. Predvsem na deloviščih se zahteva uporaba čelade in delovne obleke z rokavicami. Zaradi narave dela (izrekanje kazni in kazenskih ovadb) so inšpektorji podvrženi fizičnemu in predvsem verbalnemu nasilju s strani kršiteljev zakona. V primeru oviranja pri opravljanju uradne dolžnosti lahko za pomoč zaprosijo policijo oziroma izrečejo denarno kazen. Pri delu v pisarni so zaradi nepravilnega sedenja možne težave z bolečinami v hrbtenici in boleče oči zaradi dela z računalnikom.
Možnosti zaposlovanja

Za pridobitev naziva inšpektor za delo je potrebno imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju, ki ga nadzira (na primer gradbeništvo, strojništvo ali pravo). Zato prihajajo inšpektorji iz različnih področij predhodnega delovanja. Kot inšpektor za delo se je mogoče zaposliti izključno na inšpektoratu za delo, ki je organ v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Izobraževanje

Strokovno delo delovne inšpekcije lahko opravljajo le strokovno usposobljeni inšpektorji za delo. Za to delo je lahko imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo tehnične smeri oziroma pravne stroke - v primeru delovno pravnega področja - in vsaj 5 let delovnih izkušenj.
Druge informacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube