Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Tržni inšpektor

Kratek opis

Tržni inšpektor je zaposlen na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, njegove pristojnosti so določene z zakoni. Inšpektorat je pristojen za nadzor nad izvrševanjem 39 zakonov, nekaterih v celoti, drugih delno in več kot 80 podzakonskih predpisov, ki urejajo odnose na trgu.
Kaj delavec običajno dela

Kot že ime pove, se tržni inšpektor ukvarja z inšpekcijo in nadzorom. V obdobju razprodaj v trgovinah v medijih pogosto zasledimo, da tržni inšpektorji, pristojni za področje trgovine, preverjajo, ali so trgovci pravilno označili znižanje cen in ali se držijo pravil o razprodajah. Znani so tudi primeri, ko tržni inšpektorji preverjajo ustreznost obratovanja gostinskih lokalov. Tržni inšpektor je zaposlen na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, njegove pristojnosti pa so določene z zakoni. Tržni inšpektorat RS je pristojen za nadzor nad izvrševanjem 39 zakonov, nekaterih v celoti, drugih delno in več kot 80 podzakonskih predpisov, ki pomembno urejajo odnose na trgu. Glavnina inšpekcijskih nadzorov je usmerjena v nadzor določb:
 • Zakona o varstvu potrošnikov s podzakonskimi predpisi
 • Zakona o gostinstvu s podzakonskimi predpisi
 • Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
 • Zakona o dvojnem označevanju v tolarjih in evrih
 • Zakona o trgovini s podzakonskimi predpisi
 • Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti s podzakonskimi predpisi
 • Zakona o gradbenih proizvodih
 • Zakona o splošni varnosti proizvodov
 • Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
 • Obrtnega zakona in Zakona o potrošniških kreditih.
Tržni inšpektorat je tudi prekrškovni organ, kar pomeni, da vodi postopek o prekršku in o njem odloča. Delovni dan tržnega inšpektorja je določen z Uredbo o upravnem poslovanju, kar pomeni, da ima premakljiv delovni čas od 7.30 do 9. ure zjutraj in od 15.30 do 17.30 v popoldanskem času. Zaradi narave dela je delo inšpektorja lahko razporejeno tudi v popoldansko izmeno od 12. do 20. ure, in sicer v primeru nadzora gostinstva, trgovine ali dela na črno. Narava dela in potencialni kršitelji zahtevajo občasno delo v nočnem času ali delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Delo inšpektorja je razdeljeno na tri vsebinske dele:
 • tekoče delo, ki ga opravlja glede na plan dela tržnega inšpektorata in ki je določen v obliki vodil za nadzor oziroma določenih akcij nadzora v posameznem časovnem obdobju
 • delo, ki ga opravlja na podlagi prijav potrošnikov
 • vodenje različnih evidenc in pisanje poročil o svojem delu.
Delo je pretežno terensko, ki se nato udejanji z različnimi pravnimi akti v pisarni. Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost, da:
 • odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi
 • izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških
 • naznani kaznivo dejanje ali poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • predlaga pristojnemu organu sprejem ukrepov
 • odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.
Delovna področja

Na tržnem inšpektoratu je več področij, kjer inšpektor opravlja nadzor. Ta so:
 • področje predpisov, ki se nanašajo na nadzor nad skladnostjo in varnostjo proizvodov na trgu
 • področje varstva potrošnikov in
 • opravljanje dejavnosti, za nadzor katerih je pristojen Tržni inšpektorat RS.
Delovni pripomočki

Zaradi narave dela in priprave pravnih aktov je nujno dobro poznavanje pravnih dokumentov, na katerih temelji delo tržnega inšpektorja.
Izdelek in storitev

Storitev tržnega inšpektorja je inšpekcijski pregled in nadzor posameznih delovno pravnih področij. Na osnovi svojih ugotovitev odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti ali izvede postopke v skladu z zakonom o prekrških. Lahko tudi naznani kaznivo dejanje ali poda kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in predlaga pristojnemu organu sprejem ukrepov oziroma odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.
Znanja in spretnosti

Za poklic tržnega inšpektorja se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazbe, smer izobrazbe pa ni določena. Vsekakor je priporočljivo, da tehnično področje nadzora opravljajo osebe z naravoslovno izobrazbo, kot so inženirji strojništva ali elektrotehnike. V vsakem primeru inšpektor opravlja dinamično delo s strankami, ki so predmet nadzora. Pri tem velja, da stranke običajno niso najbolj vesele obiska tržnega inšpektorja.
Psihofizične sposobnosti

Praviloma ima tržni inšpektor dobre psihofizične zmogljivosti, je vztrajen in temeljit pri opravljanju delovnih nalog.
Interesi

Inšpektor mora pri svojem delu zasledovati načelo samostojnosti, načelo varstva javnega interesa, varstva zasebnosti, načelo javnosti in načelo sorazmernosti.
Razmere za delo

Delo inšpektorja je pretežno dnevno delo z delavnikom, kot ga imajo vsi drugi državni uradniki. Občasno je tudi popoldansko delo, ki ga glede na potrebe vnaprej določi vodja območne enote, ter delo preko polnega delovnega časa, kot je večerno delo, delo ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Nevarnosti

Pri inšpekcijskem nadzoru mora upoštevati pravila varnosti pri delu, ki veljajo na posameznem delovnem področju.
Možnosti zaposlovanja

Na tržnem inšpektoratu je več področij, kjer se opravlja nadzor. Ta so: področje predpisov, ki se nanašajo na nadzor nad skladnostjo in varnostjo proizvodov na trgu, področje varstva potrošnikov in opravljanje dejavnosti, za nadzor katerih je pristojen Tržni inšpektorat RS.
Izobraževanje

Za poklic tržnega inšpektorja se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazbe, smer izobrazbe ni določena.
Druge informacije

Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube