Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Inšpektor za varnost osebnih podatkov

Kratek opis

Inšpektor za varnost osebnih podatkov preverja zakonitost, urejenost in obdelavo osebnih podatkov in če le-ta poteka in je urejena v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Preverja tudi, če so vsa podjetja oziroma organizacije, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke vpisana v Register zbirk osebnih podatkov.
Kaj delavec običajno dela

Inšpektor za varnost ali varstvo osebnih podatkov skrbi, da se osebni podatki posameznikov, ki se zbirajo v različnih bazah podjetij, ustanov, organizacij, v anketah, na državnem nivoju itd., ne bi izrabljali in zlorabljali ter, da bi bili zaščiteni pred krajo in uporabo tretjim osebam. Predvsem skrbi, da se vsi osebni podatki zbirajo, shranjujejo in obdelujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Nove tehnologije, uporaba računalniških baz, ki shranjujejo ogromno različnih podatkov o posameznikih na enem mestu, so namreč povečale tveganje za zlorabo ali krajo osebnih podatkov, ki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na točno določeno ali vsaj določljivo osebo, ne glede na obliko, v kateri so izraženi.

Oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno identiteto, pri čemer je način identifikacije dosegljiv ne samo upravljavcu baze osebnih podatkov temveč tudi kateri koli drugi osebi. Tudi biometrični podatki, kot so prstni odtis, sken šarenice, očesne mrežnice in obraza, ki jih omogoča informacijska tehnologija, so po naravi osebni podatki, saj gre za takšne značilnosti, ki so edinstvene in stalne za vsakega posameznika posebej in na podlagi katerih je oseba določena oziroma vsaj določljiva. Zato se vsakršno zbiranje, shranjevanje, pošiljanje in uničevanje teh podatkov šteje za obdelavo osebnih podatkov in posledično zanje veljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, torej Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Zakon o varstvu osebnih podatkov načelno določa, da je varstvo osebnih podatkov namenjeno preprečevanju nezakonitih in neupravičenih posegov v informacijsko zasebnost posameznika. Določa tudi, da je na ozemlju Republike Slovenije vsakemu posamezniku, ne glede na državljanstvo in prebivališče, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Smisel varstva osebnih podatkov torej ni varovanje osebnih podatkov kot takih, temveč varovanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je njihova obdelava določena z zakonom ali če ima upravljavec zbirke podatkov pisno privolitev posameznika. Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi njegove pisne privolitve, mora biti predhodno pisno seznanjen z namenom obdelave podatkov, njihove uporabe in časom shranjevanja.

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov, katerega sinonim je tudi državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov nadzoruje upravljavce osebnih zbirk podatkov. Pregledati mora ali so upravljavci in obdelovalci zbirk osebnih podatkov zagotovili vse ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov in preprečili nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov, pa tudi slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov ter njihovo spremembo ali izgubo. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora je inšpektor upravičen pregledati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ne glede na njeno zaupnost ali tajnost, ter iznos osebnih podatkov v tretjo državo in posredovanje tujim uporabnikom osebnih podatkov. Pregleda lahko vsebino zbirk osebnih podatkov, ne glede na njihovo zaupnost ali tajnost, in katalogov zbirk osebnih podatkov, dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje osebnih podatkov.

Pregleda lahko prostore, v katerih se obdelujejo osebni podatki, računalniško in drugo opremo ter tehnično dokumentacijo, preverja ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih podatkov ter njihovo izvajanje. Izvajati mora vse naloge in pristojnosti, ki so določene z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, ter z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek ter z zakonom o varstvu osebnih podatkov. V pristojnostih inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, ki ugotovi kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov ali drugega zakona ali predpisa, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je, da takoj odredi, da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih ugotovi, odpravijo na način in v roku, ki ga sam določi. Tedaj odredi prepoved obdelave osebnih podatkov osebam javnega ali zasebnega sektorja, ki niso zagotovile ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih podatkov.

Odredi prepoved obdelave osebnih podatkov ter blokiranje, brisanje ali uničenje osebnih podatkov, kadar ugotovi, da se osebni podatki obdelujejo v nasprotju z določbami zakona. Prav tako lahko odredi prepoved iznosa osebnih podatkov v tretjo državo ali njihovo posredovanje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami zakona ali obvezujoče mednarodne pogodbe. Če inšpektor pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška, poda kazensko ovadbo oziroma izvede postopke v skladu zakonom.
Delovna področja

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov je zaposlen na uradu informacijskega pooblaščenca, ki je samostojen in obenem tudi neodvisen državni organ.
Delovni pripomočki

Delovni pripomoček inšpektorja za varstvo osebnih podatkov je v prvi vrsti računalnik, velike zbirke in baze podatkov, ki se definirajo kot osebni podatki. Za svoje delo zato uporablja največ programe, ki delajo z velikimi zbirkami podatkov, Office programe in internetno pošto. Za delo na terenu uporablja službeni avtomobil, telefon in prenosni računalnik.
Izdelek in storitev

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov preverja zakonitost, urejenost in obdelavo osebnih podatkov in če le-ta poteka in je urejena v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Preverja tudi, če so vsa podjetja oziroma organizacije, ki zbirajo in obdelujejo osebne podatke vpisana v Register zbirk osebnih podatkov. Svoje ugotovitve oddaja v poročilih in obrazcih, zbere pa tudi ugotovitve za letno poročilo o prikazu kršitev in kaznivih dejanj v zvezi z uporabo in obdelavo osebnih podatkov. Kadar inšpektor pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja sum storitve kaznivega dejanja ali prekrška, poda kazensko ovadbo oziroma izvede postopke v skladu zakonom, ki ureja prekrške.
Znanja in spretnosti

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov mora poznati vse predpise in zakone s področja Informacijskega pooblaščenca ter posebno dobro ustavne določbe s področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Poznati mora Zakon o varstvu osebnih podatkov, podzakonske akte izdane na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov, odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije s področja varstva osebnih podatkov, Zakon o Informacijskem pooblaščencu, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, podzakonske akte izdane na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Zakon o varuhu človekovih pravic. Zelo dobro mora biti seznanjen tudi z ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi konvencijami, direktivami in mednarodnimi priporočili in navodili s področja varstva osebnih podatkov. Ne glede na smer univerzitetne izobrazbe mora imeti pravno znanje ter razumevanje za interpretacijo zakonov.
Psihofizične sposobnosti

Posebnih fizičnih in zdravstvenih zahtev za opravljanje poklica ni.
Interesi

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov mora biti pošten, zanesljiv in natančen. Zanima ga upravna ureditev države, mednarodne ureditve in sporazumi. Ima veselje s pravom, zakoni in izvajanjem le-teh. Zanima ga tudi področje kršenja in zlorabljanja človekovih pravic in identitete posameznika. Pripravljen je na stalno spremljanje sprememb zakonov in dodatno izobraževanje s tega področja.
Razmere za delo

Inšpektor za varstvo osebnih podatkov dela v pisarni in na terenu. Dela v času, ki ga določi delodajalec oziroma po potrebi dela na terenu izven delovnega časa, ko preverja urejenost varovanja in obdelave osebnih podatkov.
Nevarnosti

Zaradi ugotavljanja kriminalnih dejanj na terenu je inšpektor za varstvo osebnih podatkov lahko izpostavljen nevarnostim, ki nastanejo ob poskusu pobega kriminalnih oseb, ki bi se lahko poskusile zaščititi tako, da poškodujejo inšpektorja za varstvo osebnih podatkov. Zato pri sumljivih osebah ali sumu na kriminalna dejanja kot so kraje osebnih podatkov, ki jih lahko inšpektor za varstvo osebnih podatkov preverja le na kraju kriminalnih oseb ali združb, spremlja inšpektorja policija ali policijski inšpektor.
Možnosti zaposlovanja

Možnosti zaposlovanja so na delovnih mestih, ki jih ima Urad za Informacijskega pooblaščenca, kjer so zaposleni inšpektorji za varstvo osebnih podatkov.
Izobraževanje

Inšpektor za varnost osebnih podatkov mora imeti univerzitetno izobrazbo. Najprimernejše so univerzitetne izobrazbe upravne, ekonomske, pravne ali družboslovne smeri in informatike.
Druge informacije

Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube