Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Računovodja

Kratek opis

Računovodja skrbi, da poslovno-finančni posli v podjetju potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki in standardi ter zakonskimi predpisi. Sestavlja bilance, računovodska poročila, zaključne račune ter poslovna in finančna poročila.
Kaj delavec običajno dela

Delavec v računovodstvu ne opravlja vseh, ampak le določena računovodska opravila. Pri tem velja, da je njihov obseg, predvsem zaradi različne organiziranosti, po podjetjih različen. Računovodja sprejema in izstavlja knjigovodske listine. Vsako pregleda in vpiše v ustrezno poslovno knjigo. Vanjo zapisuje npr. zaporedno številko, datum in opis vsebine listine, konto, znesek v breme ali v dobro. Pri tem skrbi, da so vpisi pravočasni, časovno zaporedni, popolni in pravilni. Tako spremlja nabavo nepremičnin, opreme in drugih osnovnih sredstev; vplačila in izplačila na žiro račun in iz njega. Računovodsko spremlja nabavo in prodajo blaga in storitev, najem posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih papirjev in druge poslovne dogodke. Dela tudi s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenim.
Sestavlja bilance stanja, uspeha in denarnih tokov podjetja. Na osnovi podatkov pripravlja računovodska poročila, s katerimi seznanja poslovodstvo podjetja. K delu sodi tudi kontrola računovodskih podatkov, ki obsega preverjanje pravilnosti in odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti. Preverja usklajenost podatkov med poslovnimi knjigami. Posebno pozornost namenja preverjanju in ocenjevanju učinkovitosti računovodskih programov in zavarovanju pred nedovoljenimi posegi.
Delovna področja

Da lahko računovodja presoja in pojasnjuje stanje in uspešnost poslovanja ali načrtuje nove poslovne korake, se ukvarja z računovodskim primerjanjem in analizo finančnih in statističnih informacij. Spremlja varovanje sredstev pred krajo, izgubami in neučinkovito uporabo. Naloga računovodje je shranjevanje celotne dokumentacije v arhivu računovodstva oziroma v arhivu podjetja.
Delovni pripomočki

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom so temeljni dokumenti računovodstva knjigovodske listine in poslovne knjige, ki so vodene pretežno računalniško in v knjižni obliki. Računovodja med drugim pripravlja popisne obračunske liste, beleži popise materiala in blaga ter proizvodov in zalog.
Izdelek in storitev

Storitve računovodij so odvisne od pristojnosti in odgovornosti zaposlenih, ki so opredeljene z organizacijskimi predpisi družbe in so vključene v pravilnik o računovodstvu. Posamezni sklopi računovodskega poslovanja zajemajo: računovodske predračune, obračune, računovodsko nadziranje, analiziranje in računovodsko informiranje.
Znanja in spretnosti

Računovodja že med šolanjem pridobi številna praktična znanja, kot so zapisi poslovnih dogodkov, obdelava podatkov in izdelava poročil, izračun osnovnih statističnih kazalcev in uporaba načel civilnega in gospodarskega prava. Posebno pozornost namenja računalniško podprtemu reševanju praktičnih primerov. Teoretična znanja vključujejo različna področja, npr. računovodstvo, računovodstvo z računalništvom, gospodarsko poslovanje, poslovno matematiko, statistiko, pravo in tuji strokovni jezik. S strokovnimi predmeti se vsebinsko tesno povezujejo tudi splošni predmeti. Pomembno je dobro pisno in ustno izražanje, saj računovodja posreduje in razlaga rezultate sodelavcem in strankam.
Psihofizične sposobnosti

Delo delavca v računovodstvu ni telesno zahtevno, saj ga opravlja predvsem sede, za pisarniško mizo oz. za računalnikom. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih.
Interesi

Od računovodje se zahteva sposobnost logično-analitičnega mišljenja, predvsem pri analiziranju finančnih informacij. Imeti mora smisel za računanje, saj je to pri spremljanju premoženjskega stanja zelo pomembno. Potrebna je pozornost na podrobnosti, npr. pri iskanju napak v tabelarnih gradivih.
Razmere za delo

Delavec v računovodstvu večino časa preživi v zaprtem, urejenem delovnem okolju, to je v čistih, svetlih, tudi s klimatskimi napravami opremljenih pisarniških prostorih. Včasih, zaradi poslovnih obveznosti, zapusti svoje delovno mesto v pisarni ali v podjetju in odide, npr. v Agencijo za plačilni promet, banko ali kako drugo podjetje. V pisarniškem prostoru, kjer dela, običajno ni sam, ampak so navzoči tudi drugi sodelavci. Večkrat sodeluje tudi z ljudmi izven podjetja, s strankami. Delovni čas računovodje je občasno podaljšan, kar še posebej velja za obdobje ob zaključku poslovnega leta, ko je praviloma tudi ritem dela hitrejši.
Nevarnosti

Delo računovodje zahteva visoko stopnjo zbranosti, posebej naporno je zaradi dolgotrajnega sedenja pred računalnikom. Pri delu so možne poškodbe vida in hrbtenice. Z rednimi gibalnimi vajami in s sproščanjem tudi med delovno intenzivnimi obdobji, npr. ko delajo zaključne račune za podjetja, se tem težavam lahko izogne.
Možnosti zaposlovanja

Računovodja se zaposli v velikem, srednjem in malem podjetju, v javnem ali zasebnem sektorju. Nekateri računovodje imajo svoje računovodske servise.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje del in nalog v računovodstvu se zahteva srednja strokovna izobrazba poslovno-finančne, trgovske ali administrativne usmeritve. Študijski program, prilagojen tudi odraslim udeležencem izobraževanja, se izvaja na višješolski ravni. Vodja računovodstva mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri.
Druge informacije

Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev, Linhartova cesta 9, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube